diari

DECRET LEGISLATIU de 14 de novembre de 1995, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 2636 de 29.11.1995) Ref. Base de dades 3034/1995

DECRET LEGISLATIU de 14 de novembre de 1995, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat Valenciana.
La disposició final primera de la Llei de la Generalitat Valenciana 12/1994, de 28 de desembre, autoritzà el Govern Valencià per a elaborar, en el termini màxim de sis mesos, un text refós del text articulat de la Llei de Bases de Taxes de la Generalitat Valenciana. Aquest decret legislatiu té per finalitat complir el manament contingut en aquesta disposició.
Les causes que han motivat les Corts Valencianes a adoptar aquesta decisió han estat de molt diversa naturalesa.
En primer lloc, són múltiples les variacions que s'han anat produint en les distintes taxes vigents en la Comunitat Valenciana i que a l'empara del principi de reserva de llei han motivat l'aprovació de distintes reformes legals del text articulat original.

A tot això cal afegir que l'aprovació de la Llei Orgànica 1/1989, de 13 d'abril, que reformà la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes, alterà el concepte legal de taxa i agregà als recursos de finançament existents fins aleshores els preus públics, el règim jurídic dels quals acabava de ser aprovat per la Llei 8/1989, de 13 d'abril.
Així, calgué escometre el procés d'adaptació de la nostra legislació autonòmica en matèria de taxes, a fi d'acomodar-la a les reformes legals produïdes, i d'altra banda, començar a implantar en la nostra Comunitat el règim jurídic dels preus públics, que s'inicià amb el Decret 73/1991, de 13 de maig, del Govern Valencià, i s'anà completant amb distintes modificacions contingudes en les lleis de pressupostos de la Generalitat Valenciana dels anys 1990 a 1994, que anaren adequant a la seua vertadera naturalesa jurídica de taxa o preu públic els ingressos que es produïen per aquests conceptes, així com les reformes introduïdes en algunes taxes per la ja esmentada Llei de la Generalitat Valenciana 12/1994, de 28 de desembre.
Davant un marc tributari tan plural s'ha pretés ajudar tant a la mateixa administració com als administrats, permetent-los disposar d'un text refós que incorpore i continga la regulació legal vigent de les taxes de la Generalitat Valenciana.

Per això, d'acord amb el dictamen del Consell d'Estat, a proposta del conseller d'Economia i Hisenda i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 14 de novembre de 1995,

DECRETE:

Article únic
S'aprova el Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat Valenciana, que figura com a annex.

València, 14 de novembre de 1995

El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNáNDEZ-SORO

El conseller d'Economia i Hisenda,
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTíNEZ


ANNEX

Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat Valenciana


TíTOL PRELIMINAR
Disposicions comunes

Article 1. àmbit territorial
El que disposa aquesta llei s'aplicarà en la totalitat del territori de la Comunitat Valenciana.

Article 2. àmbit objectiu
1. Són taxes de la Generalitat Valenciana aquelles prestacions pecuniàries, legalment exigibles per l'administració autonòmica valenciana, el fet imposable de les quals consisteix en la prestació per aquesta d'un servei o la realització d'una activitat en règim de dret públic, que faça referència, afecte o beneficie de manera particular el subjecte passiu, sempre que siguen de sol.licitud o recepció obligatòria pels administrats i que no puguen ser prestades o realitzades pel sector privat, ja que impliquen intervenció en l'actuació dels particulars o qualsevol altra manifestació de l'exercici d'autoritat o perquè, en relació amb aquests serveis, estiga establerta la reserva a favor del sector públic d'acord amb la normativa vigent.

2. Les percepcions corresponents a prestacions no incloses en l'apartat anterior i que no tinguen naturalesa tributària tenen el caràcter de preus.
És competència del Govern Valencià:
a) La regulació dels preus, que s'efectuarà mitjançant decret.

b) La delimitació del caràcter públic o privat d'aquests, d'acord amb la legislació vigent.
c) La fixació de les quanties dels preus, que podrà delegar-se en les conselleries gestores dels serveis prestats, per a la seua aprovació mitjançant una ordre.
Tot això s'entén sense perjudici del que estableix la Llei de Patrimoni.

Article 3. Fonts
Les taxes de la Generalitat Valenciana es regiran per les disposicions d'aquesta llei i, si s'escau, per les dictades en el seu desplegament.
Amb caràcter subsidiari s'aplicaran les normes tributàries de caràcter general, i en particular, la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, la Llei General Tributària, la Llei General Pressupostària, el Reglament General de Recaptació i la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics.
Es regiran en tot cas per llei la determinació del fet imposable, del subjecte passiu, de les exempcions i beneficis fiscals, de la base, del tipus de gravamen, de la meritació i de tots els altres elements directament determinants de la quantia del deute tributari.


Article 4. Subjecte passiu
1. Seran subjectes passius de la taxa, en qualitat de contribuents, les persones físiques o jurídiques, i també les herències jacents, comunitat de béns i d'altres entitats que, mancades de personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni separat, susceptible d'imposició, segons que preveu l'article 33 de la Llei General Tributària, als quals faça referència, afecte o beneficie alguns dels supòsits que constitueixen el fet imposable.

2. La concurrència de dos o més titulars en el fet imposable els obligarà solidàriament, llevat que, expressament, es dispose el contrari en les normes reguladores de la taxa.
3. Les normes reguladores de cada taxa podran, a més, designar altres persones com a responsables del deute tributari.
4. La llei podrà designar substituts de la persona contribuent, si les característiques del fet imposable fan convenient implantar aquesta figura.
Article 5. Domicili fiscal
Els subjectes passius explicitaran en les peticions el seu domicili fiscal. Altrament, es determinarà de la forma següent:
a) Per a les persones naturals, el del domicili habitual.
b) Per a les persones jurídiques, el del seu domicili social, sempre que hi estiga centralitzada la gestió administrativa i la direcció dels negocis. Altrament, s'atendrà al lloc on radiquen la gestió o direcció esmentades, seguint els criteris establerts per a això en l'impost sobre societats.
c) En el cas de persones, tant físiques com jurídiques, que no tinguen el domicili fiscal en el territori de la Comunitat Valenciana, es considerarà com a tal aquell on realment es produïsca el fet imposable. Altrament, estaran obligades a assenyalar el domicili per a rebre les notificacions.

Article 6. Exempcions i bonificacions fiscals
1. Els òrgans encarregats de la gestió de les taxes previstes en aquesta llei no aplicaran més exempcions i bonificacions fiscals que aquelles que estiguen expressament previstes en aquest text o en qualsevol disposició amb rang legal.
2. Les exempcions i les bonificacions subjectives abastaran les persones que se subroguen en els drets i les obligacions que deriven directament dels actes exempcionats o bonificats, sempre que s'acredite fefaentment la subrogació.

Article 7. Meritació
1. Les taxes meritaran quan s'inicie la prestació del servei o la realització de l'activitat.
2. L'administració podrà exigir el pagament previ quan la naturalesa del fet imposable o les necessitats de gestió ho permeten o aconsellen.
3. S'escaurà la devolució de les taxes que siguen exigibles per la prestació d'un servei o desplegament d'una activitat quan aquest servei no es preste o l'activitat no es produïsca.

Article 8. Garantia del pagament
Quan se sol.licite de l'administració una activitat que constituïsca el fet imposable d'una taxa, serà requisit imprescindible per a accedir a allò que se sol·licita, l'ingrés, el fiançament o la consignació de l'import corresponent de la taxa, sense perjudici del que les normes específiques de cada taxa puguen disposar.

Article 9. Elements de quantificació de les taxes
1. Anualment, segons que disposa l'article 134 de la Constitució, i en aprovar la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana, les Corts Valencianes podran modificar els elements de quantificació aplicables a cadascuna de les taxes durant el període a la vigència del qual s'estenga la llei de pressupostos corresponent. Quan les característiques de les taxes ho permeten serà tinguda en compte la capacitat econòmica de les persones que les han de satisfer.
En el cas previst en el paràgraf anterior, el Govern Valencià enviarà a les Corts Valencianes una memòria econòmica-financera que, prenent per base els estudis econòmics ja existents, justifique les noves quanties.
2. La proposta de creació o establiment de noves taxes requerirà la tramesa pel Govern Valencià d'una memòria econòmico-financera sobre el cost o valor del servei o activitat de què es tracte i sobre la justificació de la quantia de la taxa proposada.

3. L'aportació dels documents que s'indiquen en els números anteriors serà requisit imprescindible per a la tramitació dels corresponents projectes de llei.

Article 10. Costos i la seua revisió
L'import de les taxes per prestació de serveis o realització d'activitats no podrà ultrapassar-ne el del cost. Si hi haguera sobrants, haurien de modificar-se les tarifes corresponents per a obtenir l'equilibri preceptiu entre cost i recaptació.

Article 11. Gestió
Sense perjudici de les facultats de gestió atribuïdes als òrgans de les conselleries, correspon a la Direcció General de Tributs i Patrimoni de la Conselleria d'Economia i Hisenda, la inspecció i el control de les taxes i l'emanació de directrius per a l'aplicació de les normes.
El personal funcionari que exigisca una taxa de la Generalitat Valenciana indegudament o ho faça en quantia superior a la legalment prevista serà sancionat administrativament, com a responsable de la comissió d'una falta molt greu, amb la instrucció prèvia de l'expedient oportú, en què serà escoltada la part interessada; tot això sense perjudici de les responsabilitats d'altre tipus o ordre que li foren exigibles.

Article 12. Liquidació
1. Les liquidacions es classifiquen en:
a) Provisionals o definitives; tenen aquesta última condició aquelles liquidacions practicades amb comprovació prèvia de tots els elements que en conformen la quantificació, o aquelles en què, no concorrent-hi aquestes circumstàncies, no han estat comprovades dins del termini legal assenyalat per a això, o quan hagueren assolit la prescripció. En són provisionals totes les altres.
b) Per raó de la iniciació poden ser d'ofici o d'iniciativa privada; tenen aquesta primera condició aquelles que efectuen els òrgans de la Generalitat Valenciana en compliment de les obligacions liquidadores, i es classifiquen com d'iniciativa privada les liquidacions que, espontàniament o perquè així és disposat legalment, efectuen els administrats. En els casos d'autoliquidació en què concórreguen circumstàncies especials, com la repetició periòdica del fet imposable, es podrà autoritzar el pagament anual de la taxa en dos períodes.
2. Sempre que hi haja un acte administratiu de liquidació de taxes, les persones contribuents afectades i les interessades legítimes, podran requerir a l'autoritat o a l'òrgan que l'haja dictat perquè els manifeste els fonaments i les dades que han servit per a adoptar l'acte de què es tracte.
3. Les persones contribuents o interessades podran actuar per elles mateixes o per mandatari o mandatària, quan estiguen en el ple exercici dels drets civils. Altrament, o quan es tracte de persones jurídiques i entitats de tota mena, hauran de comparéixer-hi o instar les reclamacions mitjançant els representants legals.

S'entendrà per persones interessades legítimes, a aquests efectes, les que resulten directament afectades pels actes administratius que comporten una liquidació de taxes.
4. Les quantitats liquidades seran en tot cas exigibles als subjectes obligats al pagament, encara que hagueren interposat un recurs, d'acord amb l'article 17.

Article 13. Pagament
1. Les taxes de la Generalitat Valenciana seran satisfetes mitjançant pagament en efectiu.
2. Aquest pagament podrà realitzar-se de les formes següents:

a) Diners de curs legal.
b) Xec.
c) Qualssevol altres que autoritze la Generalitat Valenciana.
3. Per a satisfer un mateix deute no podran utilitzar-se simultàniament diversos mitjans de pagament; una vegada n'és elegit un, aquest haurà d'usar-se per a la cancel.lació total d'aquell.
4. El pagament de les taxes es realitzarà d'acord amb el sistema de recaptació establert en el Decret 105/1992, de 6 de juliol, del Govern Valencià, i la normativa que el desplega.

Article 14. Ajornament i fraccionament
Si les persones interessades ho sol·liciten podrà concedir-se l'ajornament o fraccionament de pagament de l'import de les taxes meritades, sempre que es complisquen els requisits següents:
1. Haurà de constituir-se alguna de les garanties previstes per l'article 52 del Reglament General de Recaptació.
2. La quantia de la caució serà l'import total de la taxa, a més del de les multes, recàrrecs o altres drets liquidats sobre aquesta. El total resultant dels anteriors conceptes serà augmentat en quantitat suficient per tal de respondre del pagament de l'import del principal i dels interessos de demora, més un 25% de la suma d'ambdues partides. La garantia es constituirà per tot el temps de la demora en el pagament, i si consisteix en aval, per terme que ultrapasse, almenys en sis mesos, el venciment del termini o terminis concedits.
3. El temps d'ajornament no podrà ultrapassar un any, comptat des de la data de liquidació del deute.
4. Els terminis de fraccionament seran concedits discrecionalment per l'administració, encara que no podran ultrapassar, en conjunt, el termini total d'un any, ni cada termini parcial, un trimestre.

5. La concessió de fraccionament perdrà els efectes quan dins del termini fixat per al venciment no es faça efectiu qualsevol dels terminis concedits. En aquest cas la totalitat del dèbit pendent de pagament quedarà automàticament sotmesa a via de constrenyiment.

Article 15. Recaptació
1. Els terminis, els procediments i els tràmits de la recaptació de les taxes s'ajustaran als preceptes de la Llei General Tributària i del Reglament General de Recaptació.
2. La recaptació d'aquests recursos haurà d'organitzar-se de forma que faça possible l'exercici de la funció interventora dels serveis corresponents.

Article 16. Prescripció
1. Prescriu als cinc anys el dret de la Generalitat Valenciana:

a) A reconéixer i liquidar crèdits per taxes al seu favor.
b) A recaptar els drets reconeguts o liquidats.
El termini de prescripció començarà a comptar-se, en el cas a), des del dia en què el dret pogué exercir-se i, en el cas b), des del dia en què finalitze el termini de pagament voluntari.
2. Els terminis de prescripció s'interrompran per la concurrència de qualsevol de les causes següents:
a) Per qualsevol acció administrativa, realitzada amb coneixement formal del subjecte passiu, que conduïsca al reconeixement, la regularització, la inspecció, l'assegurament, la comprovació, la liquidació i la recaptació de la taxa meritada per cada fet imposable.
b) Per la interposició de reclamacions o recursos de qualsevol classe.
c) Per qualsevol actuació del subjecte passiu dirigida al pagament o la liquidació del deute.

Article 17. Recursos i reclamacions
1. Contra els actes dictats pels òrgans gestors de les taxes es podran interposar els recursos de reposició i d'alçada previstos en el Decret 34/1983, de 21 de març, del Govern Valencià.

2. L'administració rectificarà en qualsevol moment, d'ofici o a instància de la part interessada, les errades materials i de fet i les aritmètiques, sempre que no hagueren transcorregut cinc anys des que es dictà l'acte objecte de rectificació.

Article 18. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a infraccions tributàries i la seua qualificació, i a les sancions que hi corresponguen, regiran les disposicions sobre aquesta matèria contingudes en la Llei General Tributària i d'altres normes legals que li siguen aplicables.

Article 19
No es percebrà cap taxa l'exacció de la qual no estiga anualment prevista en la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana.

Article 20
1. El règim jurídic pressupostari aplicable a les taxes serà el previst, amb caràcter general, per als altres ingressos tributaris de la Generalitat Valenciana.
2. El producte recaptador de les taxes de la Generalitat Valenciana es destinarà a la satisfacció de les despeses generals, llevat que, a títol excepcional i mitjançant llei, se n'establisca una afectació concreta.


TíTOL I
Conselleria d'Economia i Hisenda

CAPíTOL úNIC
Taxa per serveis administratius de casinos, jocs i apostes

Article 21. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació per la Conselleria d'Economia i Hisenda dels serveis administratius inherents a les autoritzacions, renovacions, expedició de documents i diligència de llibres recollits en aquesta llei.

Article 22. Subjecte passiu
Estan obligades al pagament de la taxa les persones que sol·liciten els serveis consignats en l'article següent.

Article 23. Bases i tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb les bases i els tipus continguts en la tarifa següent:
1 Autoritzacions
1.1 Obertura i funcionament de casinos 386.868 PTA
1.2 Obertura i funcionament de sales de bingo
1.2.1 De 3.ª categoria 96.717 PTA
1.2.2 De 2.ª categoria 128.956 PTA
1.2.3 De 1.ª categoria 257.912 PTA
1.2.4 De categoria especial 322.390 PTA
1.3 Empreses de serveis gestores de sales de bingo
1.3.1 Fins a cinc sales
1.3.1.1 Per a gestionar sales de 3.ª categoria 12.896 PTA
1.3.1.2 Per a gestionar sales de 2.ª categoria 25.791 PTA
1.3.1.3 Per a gestionar sales de 1.ª categoria 38.687 PTA
1.3.1.4 Per a gestionar sales de categoria especial 38.687 PTA
1.3.2 Més de cinc sales. El doble de les
quantitats previstes en l'apartat 1.3.1,
segons la categoria de la sala
1.4 Obertura i funcionament d'hipòdroms 193.434 PTA
1.5 Obertura i funcionament de salons
recreatius i de joc
1.5.1 Exclusivament salons recreatius 32.239 PTA
1.5.2 Salons de joc 96.717 PTA
1.6 Obertura i funcionament d'altres
recintes i establiments habilitats
per a la pràctica del joc 64.478 PTA
1.7 Autorització com a empresa operadora 64.478 PTA
1.8 Autorització de rifes, tómboles i
combinacions aleatòries 6.448 PTA
1.9 Renovació de les autoritzacions anteriors:
20% de l'import de l'autorització
2 Expedició de documentació
2.1 Expedició de qualsevol document
complementari a les autoritzacions anteriors 2.579 PTA
2.2 Expedició d'autoritzacions d'explotació
de màquines recreatives i d'atzar
2.2.1 Màquines tipus A 12.896 PTA
2.2.2 Màquines tipus B i C 25.791 PTA
2.3 Expedició de plaques i documents
professionals 645 PTA
3 Serveis administratius
3.1 Diligenciació de llibres 258 PTA
3.2 Certificats 245 PTA
Article 24. Meritació i pagament
La taxa meritarà en el moment en què s'efectue la prestació del servei. No obstant això, d'acord amb el que estableix l'article vuit, serà exigible el pagament per anticipat en el moment en què es formule la sol.licitud.


TíTOL II
Conselleria d'Administració Pública

CAPíTOL I
Taxa per serveis administratius en matèria
d'associacions i espectacles

Article 25. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació per la Conselleria d'Administració Pública dels serveis administratius inherents a les autoritzacions, les inscripcions, les realitzacions d'estudis i informes, les inspeccions, l'expedició de documents i la diligenciació de llibres recollits en aquesta llei.

Article 26. Subjecte passiu
Estan obligades al pagament de la taxa les persones que sol·liciten els serveis consignats en l'article següent.

Article 27. Bases i tipus en general
La taxa s'exigeix d'acord amb les bases i els tipus continguts en la tarifa següent:
1 Associacions
1.1 Inscripció d'associacions, federacions
d'associacions, col·legis professionals i
consells valencians de col·legis professionals 2.002 PTA
1.2 Serveis administratius
1.2.1 Diligenciació i segellat de llibres 267 PTA
1.2.2 Expedició de certificats 254 PTA
1.2.3 Compulsa de documents 168 PTA
2 Espectacles
2.1 Autoritzacions
2.1.1 Autoritzacions d'espectacles taurins
que s'han de realitzar en places de bous
permanents i aquelles provisionals per a més
d'una temporada, escoles taurines i corrals
2.1.1.1 Corregudes de bous i clavament de la pica 12.012 PTA
2.1.1.2 Corregudes de jònecs amb picadors 8.675 PTA
2.1.1.3 Corregudes de jònecs sense picadors 5.339 PTA
2.1.1.4 Corregudes de vedells i espectacles
de toreig còmic 2.669 PTA
2.2 Altres actuacions administratives
2.2.1 Expedició de certificats 254 PTA
2.2.2 Compulses de documents 168 PTA
2.2.3 Diligència i segellat de llibres 267 PTA
2.2.4 Duplicats d'autoritzacions 334 PTA
2.3 Estudi i informe de projectes d'obres:
0,25% del simple pressupost total
(límit màxim de 7.341 PTA)
2.4 Visites d'inspecció
Capacitat del local:
Fins a 200 persones 4.004 PTA
De 201 a 500 persones 8.008 PTA
De 501 a 1.000 persones 12.012 PTA
De més de 1.000 persones 16.017 PTA

Article 28. Meritació
La taxa meritarà en el moment en què s'efectue la prestació del servei. No obstant això, d'acord amb l'autorització establerta en l'article vuité, serà exigible el pagament per anticipat en el moment en què es formule la sol.licitud.CAPíTOL II
Taxa per serveis prestats per la Conselleria
d'Administració Pública

Article 29. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació per la Conselleria d'Administració Pública dels serveis següents:
a) Proves d'habilitació.
b) Serveis administratius.

Article 30. Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·liciten els serveis corresponents.

Article 31. Bases i tipus
La quantia de la taxa es determinarà d'acord amb el que disposa el següent quadre de tarifes:
1 Proves d'habilitació, drets d'examen
1.1 Grup A 3.148 PTA
1.2 Grup B 2.102 PTA
1.3 Grup C 1.749 PTA
1.4 Grup D 1.049 PTA
1.5 Grup E 668 PTA
2 Serveis administratius prestats per la
Conselleria d'Administració Pública
2.1 Compulsa de documents 168 PTA
2.2 Expedició de certificat d'assistència 254 PTA
2.3 Expedició de certificat d'aprofitament 254 PTA
2.4 Expedició de certificat de col·laboració en
les distintes activitats de l'institut 254 PTA
2.5 Expedició de proves d'habilitació 254 PTA

Article 32. Meritació i pagament
La taxa meritarà quan es presten els serveis corresponents. No obstant això, serà exigible el pagament per anticipat en el moment en què es formule la sol.licitud.


TíTOL III
Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports

CAPíTOL I
Taxa per l'ordenació de l'explotació dels transports
mecànics per carretera

Article 33. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació pels òrgans competents de la Generalitat Valenciana dels serveis que suscite la persona peticionària i/o titular de concessions o autoritzacions de transports mecànics per carretera, amb motiu de l'ordenació de l'explotació d'aquests i que són enumerats en les seccions següents.

Secció I
De les concessions

Article 34. De les concessions
Estan subjectes a gravamen els serveis o actuacions administratives següents:
1. L'atorgament i l'ampliació de concessions de serveis públics regulars.
2. La modificació de les condicions concessionàries referides a itineraris, nombre d'expedicions, horaris, material mòbil i tarifes.

3. El visat dels quadres de tarifes.

Article 35. Subjecte passiu
Seran subjectes passius de la taxa les persones que sol·liciten o a qui se'ls preste qualsevol dels serveis que es detallen en l'article anterior o siguen titulars de les concessions a què fa referència el precepte esmentat.
Article 36. Base imposable i tipus de gravamen
La taxa s'exigirà segons les bases i els tipus continguts en la tarifa següent:
1.1 Atorgament i ampliació de les concessions
Base: el nombre mitjà diari de quilòmetres recorreguts per totes les expedicions previstes en la concessió o ampliació sol·licitada. El còmput s'estendrà a totes les expedicions que es realitzaran durant l'any i per a cada expedició es comptabilitzarà el trajecte total recorregut dins de l'itinerari de la concessió. En el cas d'ampliacions, el còmput afectarà solament les noves expedició projectades, amb el recorregut que tinguen previst dins de la concessió ampliada. Per al càlcul s'aplicarà la fórmula següent:


N
B = ----
365

N: nombre de quilòmetres recorreguts per totes les expedicions projectades en l'itinerari de la concessió al llarg de l'any.
Tipus: L'import de la taxa s'obtindrà multiplicant la base obtinguda per la quantitat de 65 pessetes.

1.2 Modificació de les condicions de la concessió
1.2.1 Modificació en general de les condicions de
la concessió 3.390 PTA
1.2.2 Adscripció de vehicles a la concessió
1.2.2.1 àmbit provincial 320 PTA
1.2.2.2 àmbit supraprovincial 640 PTA
1.3 Visat dels quadres de tarifes
1.3.1 Visat de quadres de tarifes 848 PTA
1.3.2 Aprovació quadres
1.3.2.1 Aprovació quadres que requereixen
informe facultatiu 3.230 PTA
1.3.2.2 Aprovació quadres que no requereixen
informe facultatiu 534 PTA
1.3.3 Per cada còpia sol·licitada (compulsada) 267 PTA

Article 37 Meritació
La meritació es produirà quan l'administració efectue les actuacions administratives previstes en l'article anterior.

Secció II
De les autoritzacions

Article 38. De les autoritzacions
Estan subjectes a gravamen les actuacions administratives següents:
1. L'expedició, la rehabilitació, la pròrroga o el visat d'autoritzacions anuals de transport.
2. Les autoritzacions especials de transport per a àmbit distint a l'emparat per la targeta del vehicle.
3. Les autoritzacions especials de circulació dels articles 221 i 222 del Codi de Circulació.
4. Les autoritzacions especials per al transport d'escolars i de personal treballador.
5. Les autoritzacions per a adscripció de vehicles de servei discrecional a serveis regulars i viceversa.
6. Les autoritzacions de servei de càrrega fraccionada.
7. Els drets d'examen i expedició de títols habilitants per a la realització del transport per carretera i activitats auxiliars i complementàries.

Article 39. Subjecte passiu
Seran subjectes passius de la taxa les persones que sol·liciten o a qui se'ls presten qualsevol dels serveis que es detallen en l'article anterior, o siguen titulars de les autoritzacions a què fa referència el precepte esmentat.

Article 40. Bases i tipus
Les autoritzacions a què fa referència l'article trenta-vuit quedaran gravades amb una quota fixa segons l'actuació de què es tracte i d'acord amb el quadre següent expressat en pessetes:

Autoritzacions
1 Expedició, rehabilitació, pròrroga o visat
d'autoritzacions anuals de transport
1.1 Vehicle de menys de nou places, inclòs
qui conduïsca, i mixtos o camions que no
arriben a una tona de càrrega útil 1.695 PTA
1.2 Vehicles de 9 a 20 places, o d'1 a 3,5
tones de càrrega útil 2.709 PTA
1.3 Vehicle que excedisca de 20 places o de
3,5 tones de càrrega útil 3.216 PTA
2 Autorització especial de transport
per àmbit distint a l'emparat per la targeta
del vehicle, per cada viatge
2.1 Vehicles de qualsevol classe en àmbit
provincial, per cada autorització 333 PTA
2.2 Vehicles de qualsevol classe en àmbit que
ultrapasse el provincial, per cada autorització 680 PTA
3 Autorització especial de circulació
3.1 Relativa a l'article 221 del Codi de Circulació 3.390 PTA
3.2 Relativa a l'article 222 del Codi de Circulació
3.2.1 Per a àmbit provincial 333 PTA
3.2.2 Per a àmbit que ultrapasse el provincial 680 PTA
4 Autorització especial per al transport d'escolars
i personal treballador (reiteració d'itineraris
amb vehicles discrecionals i transport de
persones en vehicles de mercaderies) 3.390 PTA
5 Autorització per a adscripció de vehicles de
servei discrecional a serveis regulars
i viceversa
5.1 Per a àmbit provincial 333 PTA
5.2 Per a àmbit que ultrapasse el provincial 680 PTA
6 Autorització de servei de càrrega fraccionada 8.475 PTA
7 Drets d'examen i expedició del títol que
habilite per a la realització del transport per
carretera i activitats auxiliars i complementàries
7.1 Drets d'examen de capacitació professional 1.667 PTA
7.2 Expedició del títol habilitant 1.667 PTA

Article 41. Meritació
La meritació de la taxa es produirà en el moment que s'expedisquen les autoritzacions, s'efectuen les inscripcions o es realitzen les actuacions previstes en l'article 38.

Secció III
Reconeixement i inspecció

Article 42. Reconeixement i inspecció
Estan subjectes a gravamen els reconeixements i les inspeccions efectuats per la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports que es detallen en l'article 44.

Article 43. Subjecte passiu
Seran subjectes passius de la taxa les persones que siguen objecte del reconeixement i/o inspecció a què fa referència l'article anterior.

Article 44. Bases i tipus
1.1 Càrrega fraccionada, agències de transports
i de serveis regulars en cas de modificació
d'instal·lacions fixes
1.1.1 Càrrega fraccionada, agències de transports
i de serveis regulars 8.475 PTA
1.1.2 Per cada dia addicional 5.646 PTA
1.2 Inauguració de concessió
1.2.1 Per un dia 8.475 PTA
1.2.2 Per cada dia addicional 5.646 PTA
1.3 Serveis administratius
1.3.1 Informe facultatiu
1.3.1.1 Informe facultatiu sense dades de camp 3.390 PTA
1.3.1.2 Informe facultatiu amb dades de camp,
per un dia 8.475 PTA
1.3.1.3 Informe facultatiu amb dades per cada
dia addicional 5.378 PTA
1.3.2 Còpies i certificats a petició de la part interessada 254 PTA
1.3.3 Compulses a petició de la part interessada 168 PTA
1.3.4 Actes de constància de fets 254 PTA
1.3.4.1 Amb eixida de l'oficina 8.475 PTA

Article 45. Meritació
La meritació es produirà en el moment de realitzar-se el reconeixement o la inspecció.

CAPíTOL II
Despeses i remuneracions en direcció i inspecció d'obres
pels serveis de la Conselleria d'Obres Públiques,
Urbanisme i Transports

Article 46. Fet imposable
El fet imposable d'aquesta taxa consisteix en la prestació de treballs facultatius de replanteig, direcció, inspecció i liquidació de les obres realitzades mitjançant contracte, a càrrec de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.

Article 47. Subjectes passius
Estarà obligat al pagament d'aquesta taxa el personal contractista adjudicatari de les subhastes, concursos, concursos-subhastes i contractes directes de les obres esmentades en l'article anterior.

Article 48. Exempcions
Està exempta la prestació de treballs facultatius referida a la promoció pública d'habitatges de protecció oficial i actuacions complementàries.

Article 49. Bases i tipus de gravamen
1. Pel replanteig de les obres:
La base de la taxa és l'import líquid del pressupost de despeses, constituït per les dietes, les despeses de recorregut, els jornals, els materials de camp i les despeses de material i personal de gabinet.
El tipus de gravamen serà el 4 per 100.
2. Per la direcció i inspecció de les obres:
La base de la taxa és l'import líquid de les obres executades, incloses les adquisicions i subministraments prevists en els projectes, segons els certificats expedits pel servei.
El tipus de gravamen serà el 4 per 100.
3. Per revisió de preus:
El servei formularà el pressupost de les despeses que ocasione la revisió sol·licitada, i correspondrà:
a) La quantitat de 935 pessetes per expedients de revisió, més 93 pessetes per cadascun dels preus unitaris que s'hagen revisat amb modificació. Si el preu unitari no experimenta variació, no serà pres en consideració.
b) L'import de l'escala de remuneracions que figura a continuació per a les liquidacions d'obra, aplicada a l'import líquid del pressupost addicional de la proposta de revisió.
c) Les despeses que es produïsquen en la revisió, segons els pressupostos que es formulen.
4. Per liquidacions d'obres:
El servei formularà el pressupost de despeses per a la presa de dades de camp i redacció de la liquidació, segons l'escala de remuneracions facultatives següents:

Pressupost d'execució material Remuneracions
Fins a 500.000 pessetes 2 per mil
De 500.001 a 1.000.000 1,25 per mil
De 1.000.001 a 5.000.000 0,50 per mil
De 5.000.001 a 10.000.000 0,35 per mil
De 10.000.001 a 20.000.000 0,25 per mil
De 20.000.001 a 30.000.000 0,20 per mil
De 30.000.001 a 40.000.000 0,17 per mil
De 40.000.001 a 50.000.000 0,15 per mil
De 50.000.0001 endavant 0,13 per mil

Article 50. Meritació
La taxa meritarà amb la realització del fet imposable.

CAPíTOL III
Taxa d'habitatges de protecció oficial i actuacions protegibles

Article 51. Fet imposable
Constitueixen el fet imposable d'aquesta taxa les actuacions administratives que condueixen a l'atorgament de la qualificació provisional i definitiva i certificat de rehabilitació lliure, d'obra relativa a:
a) Habitatges de protecció oficial.
b) Rehabilitació d'habitatges i obres complementàries.
c) Altres actuacions protegibles en matèria d'habitatge previstes per la legislació d'habitatges de protecció oficial.

Article 52. Subjecte passiu
Estan obligades al pagament de la taxa les persones que, actuant com a promotores de projectes d'obres, sol·liciten la qualificació provisional o el certificat de rehabilitació lliure.

Article 53. Base imposable
La base imposable es determinarà de la manera següent:
1. En els habitatges de protecció oficial i obres d'edificació protegida, la base imposable s'obtindrà multiplicant la superfície útil de tota l'edificació, objecte de qualificació provisional, pel mòdul «M» vigent en el moment de la meritació de la taxa i ampliables a l'àrea geogràfica corresponent a les edificacions esmentades. El mòdul «M» i la superfície útil s'obtindran d'acord amb els criteris establerts en la legislació d'habitatges de protecció oficial.

2. En les obres de rehabilitació lliure i protegida i altres actuacions protegibles la base imposable serà el pressupost protegible de les obres esmentades.
3. Quan en un únic expedient de qualificació provisional es recullen fets imposables distints, cadascun meritarà la taxa corresponent, excepte quan es realitzen obres d'urbanització obligatòria, d'acord amb els plans i les normes urbanístiques, que afecten únicament el sòl vinculat a l'edificació objecte de qualificació provisional, i en aquest cas, meritarà exclusivament la taxa per l'edificació.

Article 54. Tipus de gravamen
El tipus de gravamen únic serà zero coma dotze per cent (0,12 %) de la base imposable.
La xifra que resulte d'aplicar el tipus de gravamen sobre la base imposable serà arrodonida per defecte, bandejant les unitats i desenes.

Article 55. Meritació i pagament
1. En habitatges de protecció oficial i obres d'edificació protegides, la meritació de la taxa es produeix en el moment de resoldre'n l'expedient de qualificació provisional, sense perjudici de formular, en el moment de la qualificació definitiva, una liquidació complementària a aquells projectes en què s'aprove un augment de la superfície útil prevista inicialment.
2. En les obres de rehabilitació, la meritació de la taxa es produeix en el moment de la resolució del certificat de rehabilitació lliure o qualificació provisional de rehabilitació protegida.
3. En les altres actuacions protegibles, la meritació de la taxa es produeix en el moment de resoldre l'expedient de qualificació provisional.
En les obres de rehabilitació i altres actuacions protegibles, si el pressupost protegible s'incrementa es girarà liquidació complementària sobre l'excés produït en el moment de la qualificació definitiva o expedició del certificat final de rehabilitació lliure.

4. El que disposen els apartats anteriors s'entén sense perjudici del que disposa l'article vuité d'aquesta llei.

CAPíTOL IV
Taxa per expedició de la cèdula d'habitabilitat

Article 56. Fet imposable
Constitueixen el fet imposable d'aquesta taxa les actuacions administratives de reconeixement i inspecció de locals o edificacions destinades a habitatge humà, segons regula la legislació específica, que condueixen a l'atorgament de la cèdula d'habitabilitat.


Article 57. Subjecte passiu
Estan obligades al pagament de la taxa les persones propietàries i cedents en general de les habitacions, locals i habitatges, que els ocupen o els lliuren a distintes persones per tal que els habiten a títol de llogateres o en concepte anàleg.

Article 58. Exempcions
Estan exemptes del pagament de la taxa:
a) Les persones amb rendes o ingressos familiars anuals que no superen dues vegades el salari mínim interprofessional computat anualment.
b) Les residències, els internats, els col·legis i els centres similars de caràcter benèfic o assistencial mancats de finalitat de lucre.

Article 59. Base imposable
1. La base imposable s'obtindrà multiplicant la superfície útil de l'habitatge o local objecte de la cèdula d'habitabilitat, pel mòdul «M» vigent en el moment de l'expedició i ampliable a l'àrea geogràfica corresponent a l'habitatge o local esmentat. El mòdul «M» serà l'establert per la legislació específica per als habitatges de protecció oficial. Si no hi consta la superfície útil, aquesta s'obtindrà per aplicació del coeficient zero coma vuit (0,8) al nombre de metres construïts.
2. El tipus de gravamen aplicable és el zero coma zero vint-i-u per cent (0,021 %), amb un import mínim de 848 pessetes i un import màxim de 16.950 pessetes.
La xifra resultant d'aplicar el tipus de gravamen sobre la base imposable serà arrodonida per defecte, bandejant les unitats i les desenes.

Article 60. Meritació
L'obligació del pagament de la taxa naix per la realització de les actuacions administratives de reconeixement i inspecció que constitueixen el fet imposable.

CAPíTOL V
Taxa per serveis administratius de la
Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports

Article 61. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació per la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports de diversos serveis administratius.
Els esmentats serveis administratius consistiran en:
1. Expedició de certificats.
2. Compulsa de documents.
3. Còpies de documents mecanografiats i de plànols.
4. Registre de concessions i autoritzacions administratives.

Article 62. Subjectes passius
Estan obligades al pagament de la taxa les persones que sol·liciten els serveis detallats en l'article anterior.

Article 63. Tarifes
1. Per expedició de certificats a instància de part 254 PTA
2. Per compulsa de documents tècnics 168 PTA
3. Per còpies de documents mecanogràfics i còpies
de plànols continguts en un expedient 560 PTA
4. Per registre de concessions i autoritzacions
administratives, el 0,5 per mil del valor de
l'expropiació realitzada per l'establiment
de la concessió, o, si no n'hi ha, pel valor del
sòl ocupat o beneficiat per aquesta,
amb un mínim de 279 PTA

Article 64. Meritació
L'obligació de contribuir naixerà en el moment que es preste el servei.

TíTOL IV
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència

CAPíTOL I
Taxa per serveis de lectura, investigació, certificats,
còpies i reproduccions de documents i impresos
en arxius, biblioteques i museus

Article 65. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis següents:
1. Expedició de targeta de lectura i investigació en arxius, biblioteques i museus.
2. Expedició de certificats.
3. Diligència de còpies fetes en arxius i biblioteques.
4. Autorització per a publicar o reproduir fotocòpies, microfilms, pel·lícules, fotografies o diapositives.

Article 66. Subjecte passiu
Seran subjectes passius d'aquesta taxa les persones que facen ús d'aquests serveis.

Article 67. Exempcions
Està exempta l'autorització per a obtenir i reproduir microfilms, pel·lícules, fotografies o diapositives quan aquesta activitat tinga una finalitat científico-docent o estrictament cultural, realitzada sense finalitat lucrativa.

Article 68. Bases i tipus
Els tipus aplicables en cada cas seran els següents:
1 Targeta de lectura i investigació en arxius,
biblioteques i museus
1.1 Expedició 271 PTA
1.2 Renovació semestral 134 PTA
2 Certificats
2.1 Despeses d'expedició 120 PTA
2.2 Despeses de custòdia
2.2.1 Per any d'antiguitat per al primer foli original 20 PTA
2.2.2 Per any d'antiguitat per cadascun dels folis
successius d'una mateix certificat 2,2 PTA
3 Diligència de còpies fetes en arxius i biblioteques
3.1 Fins a cinc pàgines
3.1.1 Per cadascuna 87 PTA
3.2 Més de cinc pàgines
3.2.1 Per cadascuna de les següents 93 PTA
4 Autorització per a publicar pel·lícules, fotografies
o diapositives en museus o monuments
4.1 Per a publicar fotografies
4.1.1 Per cada fotograma sobre la tarifa
d'obtenció 1.202 PTA
4.2 Per a reproduir pel·lícules, fotografies,
diapositives o originals de peces
conservades en museus
4.2.1 Per a ús divulgatiu o particular de 4.004 a 12.012 PTA
4.2.2 Per a ús editorial o comercial de 6.674 a 20.020 PTA
4.2.3 Per a ús publicitari de 33.367 a 100.102 PTA
Article 69. Normes per a l'aplicació de les tarifes
La determinació de la quota corresponent als epígrafs 4.2.1, 4.2.2 i 4.2.3 serà efectuada, dins dels límits assenyalats en l'article anterior, per la Direcció General de Patrimoni Artístic o la Direcció General de Museus i Belles Arts, segons siga el cas, atenent la importància de l'obra i les característiques de l'edició, divulgació o publicitat.

Article 70. Meritació
La taxa meritarà i es farà efectiva en el moment de la prestació dels serveis corresponents.


CAPíTOL II
Taxes acadèmiques

Article 71. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació del servei educatiu del Curs d'Orientació Universitària (COU) per centres dependents de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.


Article 72. Subjectes passius
Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones sol·licitants dels serveis corresponents.

Article 73. Exempcions i bonificacions
1. Fruirà d'exempció total de pagament dels drets de matrícula l'alumnat membre de famílies nombroses d'honor i de 2.ª categoria.
2. Fruirà de bonificació del 50 % del pagament dels drets esmentats l'alumnat membre de famílies nombroses de primera categoria.
3. Fruirà d'exempció total del pagament dels drets de matrícula l'alumnat que tinga la condició de becari del MEC per al mateix nivell educatiu.

Article 74. Tipus de gravamen
La quantia de les taxes per drets de matrícula de COU es determinarà segons el que disposa el quadre següent:
1 Curs complet 4.545 PTA
2 Assignatures soltes 761 PTA

Article 75. Meritació i pagament
La taxa meritarà quan es presten els serveis corresponents. No obstant això, serà exigible el pagament per anticipat en el moment en què es formule la sol.licitud.

CAPíTOL III
Taxa per la prestació de serveis administratius
derivats de l'activitat acadèmica

Article 76. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la compulsa de documents que hagen de constar en expedients acadèmics, la validació d'estudis, l'emissió de certificats acadèmics i l'expedició de targetes d'identitat de l'alumnat.

Article 77. Subjectes passius
Estaran obligades al pagament de la taxa les persones que sol·liciten els serveis anteriorment expressats.

Article 78 Tipus de gravamen
Els tipus d'exacció seran els següents:
1 Per compulsa de cada document, siga
quin siga el nombre de pàgines 168 PTA
2 Per drets de formació d'expedients de
validació d'estudis realitzats a
l'estranger 2.730 PTA
3 Per expedició i impressió de títols,
certificats i diplomes acadèmics competència
de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència 1.668 PTA
4 Per expedició del llibre d'escolaritat 421 PTA
5 Per expedició de certificats acadèmics,
inclosos els relatius al llibre d'escolaritat,
que sol·liciten dels centres 254 PTA
6 Per expedició de targetes d'identitat d'alumnes 121 PTA

Article 79. Meritació
La taxa meritarà una vegada prestat el servei, si bé serà exigible el pagament en el moment en què formule la sol.licitud.


CAPíTOL IV
Taxa per inscripció en proves selectives, proves de
la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià
i per expedició de certificats de fulls de serveis

Article 80. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció en les convocatòries per a la selecció del personal docent que efectue la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, la inscripció en les proves per a cadascun dels nivells de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, la formació d'expedients per a les proves selectives d'accés a cossos docents i els certificats de fulls de serveis del personal docent no universitari.

Article 81. Subjectes passius
Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones que sol·liciten els serveis corresponents.

Article 82. Tipus de gravamen
La quantia de la taxa es determinarà segons el quadre de tarifes següent:
1 Drets d'examen
1.1 Proves selectives per a l'accés a cossos docents
1.1.1 Grup A 3.157 PTA
1.1.2 Grup B 2.103 PTA
1.2 Per prova, per a cadascun dels nivells
de la Junta Qualificadora de Coneixements
del Valencià 1.280 PTA
2 Drets de formació d'expedients
per a les proves selectives d'accés
a cossos docents 428 PTA
3 Certificats de fulls de serveis del personal
docent no universitari 254 PTA

Article 83. Meritació
La taxa meritarà quan es presten els corresponents serveis. No obstant això, el pagament serà exigible en el moment de sol·licitar la inscripció o l'expedició.


TíTOL V
Conselleria de Sanitat i Consum

CAPíTOL I
Taxa per serveis sanitaris

Article 84. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació per la Conselleria de Sanitat i Consum dels serveis sanitaris que es consignen en les tarifes adjuntes.
El fet imposable es produirà tant si els serveis els presta d'ofici l'administració com si són sol·licitats per la part interessada.


Article 85. Subjectes passius
Estaran obligats al pagament d'aquesta taxa les persones a qui es presten els serveis sanitaris consignats en les tarifes esmentades.
Article 86. Bases i tipus
La taxa s'exigirà segons les bases i els tipus continguts en la tarifa següent:
Grup I. Estudis i informes per obres de nova construcció o reforma
1. Per l'estudi i l'informe de cada projecte abans d'autoritzar les obres de nova construcció o reforma, sempre que siga necessària l'autorització sanitària per al seu funcionament o inscripció en algun registre sanitari, 0,25% de l'import del pressupost total (execució d'obra civil i instal·lacions) amb un límit màxim de 7.460 pessetes.

Grup II. Inspecció de construccions, locals, instal·lacions, indústries, activitats i espectacles i emissió d'informe i certificats quan escaiga:
% Escala
1 Estacions d'autobusos privades 100 I
2 Aigües potables privades 100 I
3 Aigües residuals privades 100 I
4 Safareigs privats 100 I
5 Criptes dins de cementeris 100 I
6 Criptes fora de cementeris 200 I
7 Habitatges, apartaments, bungalows i vil·les
en règim de lloguer 100 II
8 Teatres, cinemes, frontons, pubs, discoteques,
places de bous, camps d'esports, hipòdroms,
velòdroms i anàlegs privats 100 III
9 Cinemes d'estiu 50 III
10 Locals destinats a animals que intervinguen
en espectacles públics 100 III
11 Pensions i similars 50 IV
12 Hotels, hotels-apartaments de 1 i de 2 estrelles 100 IV
13 Hotels, hotels-apartaments de 3 estrelles 150 IV
14 Hotels, hotels-apartaments de 4 estrelles 200 IV
15 Hotels, hotels-apartaments de 5 estrelles 250 IV
16 Hospitals, sanatoris, preventoris,
cases de salut, institucions de repòs,
guarderies, residències per a malalts
convalescents, clíniques i altres
establiments anàlegs privats 100 IV
17 Establiments de gimnasos, sales d'esgrima,
escoles d'educació física i similars 50 IV
18 Magatzems de productes farmacèutics
a l'engròs inclosos els d'aplicació als
animals per combatre l'antropoozonosi,
cooperatives farmacèutiques i similars 100 V
19 Establiments de BUP, acadèmies
i anàlegs privats 100 IV
20 Perruqueries 200 V
21 Instituts de bellesa que no realitzen
cirurgia estètica 300 V
22 Cases de bany, piscines i similars 100 V
23 Cafeteries, cafés, bars, cerveseries,
salons de té, botigues i similars 100 V
24 Orxateries, xocolateries, bunyoleries,
tavernes, sidreries, vinateries i similars 50 V
25 Casinos, societats d'esplai i anàlegs 200 V
26 Centres culturals, gremials i professionals 100 V
27 Consultoris per a animals 100 V
28 Establiments per a aigües minero-medicinals
o destinats a l'embotellament d'aquestes
aigües o de les anomenades de taula 200 V
29 Farmàcies 100 V
30 Farmacioles i adrogueries al detall 100 V
31 Laboratoris d'anàlisis 100 V
32 Empreses funeràries 200 V
33 Establiments que realitzen activitats
molestes, insalubres o perilloses 200 V

Per a la determinació de l'import que s'ha de satisfer per cada concepte s'aplicarà el percentatge corresponent a cadascun a la quantitat assenyalada en l'escala aplicable.
Escala I

Habitants de la localitat Quota
Fins a 10.000 1.354 PTA
De 10.001 a 50.000 2.288 PTA
De 50.001 a 250.000 3.296 PTA
Més de 250.000 4.071 PTA

Escala II

Lloguer mensual de l'habitatge Quota
Fins a 5.000 pessetes 342 PTA
De 5.001 a 10.000 508 PTA
De 10.001 a 25.000 1.014 PTA
De 25.001 a 50.000 1.607 PTA
De 50.001 endavant 2.457 PTA

Escala III. Nombre total de localitats de capacitat

Per cada localitat de capacitat, en els límits mínim i màxim (independentment del percentatge que s'haja d'aplicar al corresponent concepte) de 747 pessetes i 7.475 pessetes, respectivament: 1,34 pessetes.

Escala IV. Nombre total d'alumnat, hostes, hosteses, places o llits

Per cada alumne o alumna, hoste o hostessa, plaça o llit vacant o ocupada, amb els límits mínim i màxim (independentment del percentatge que s'haja d'aplicar al corresponent concepte) de 747 pessetes i 9.316 pessetes, respectivament: 1,34 pessetes.

Escala V. Nombre d'habitants de la localitat

Núm. empleats Fins De 10.001 De 50.001 De 250.000
de tota classe, 10.000 a 50.000 a 250.000 habitants
fins i tot aprenents habitants habitants habitants endavant

(Quota en pessetes)

Cap 1.014 1.014 1.014 1.014
1 a 2 1.354 1.354 1.354 1.601
3 a 5 1.608 1.882 2.115 2.456
6 a 10 1.949 2.456 2.629 3.363
11 a 20 2.456 2.962 3.564 3.897
21 a 30 2.962 3.303 4.071 4.917
31 a 50 3.644 3.974 4.917 5.765
51 a 100 4.071 4.917 5.765 6.447
Més de 100 4.917 5.765 6.447 8.222

Grup III. Cadàvers i restes cadavèriques
Intervenció de l'òrgan competent en la tramitació dels expedients per a la concessió de les autoritzacions següents:
34 Trasllat d'un cadàver sense inhumar:
1 Dins de la Comunitat Valenciana 1.615 PTA
2 A altres comunitats 2.456 PTA
35 Exhumació d'un cadàver abans dels
tres anys de l'enterrament:
1 Per a la reinhumació en la mateixa localitat 1.615 PTA
2 Per al trasllat a una altra localitat de la
Comunitat Valenciana 2.456 PTA
3 Per al trasllat a altres comunitats 3.310 PTA
36 Exhumació d'un cadàver després dels tres anys de la defunció i abans dels cinc:
1 Per a la reinhumació en la mateixa localitat 848 PTA
2 Per al trasllat a una altra localitat de la
Comunitat Valenciana 1.001 PTA
3 Per al trasllat a altres comunitats 1.620 PTA
37 Exhumació amb trasllat o sense de les restes
d'un cadàver després dels cinc anys de la
defunció, 20% fixat en l'epígraf 36
38 Inhumació d'un cadàver en criptes dins
d'un cementeri 1.620 PTA
39 Inhumació d'un cadàver en criptes fora
del cementeri 16.110 PTA
40 Comprovació sanitària d'un acte tanatològic
sense intervenir-ne en la pràctica:
1 Amb expedició de l'acta 1.620 PTA
2 Sense expedició de l'acta 814 PTA

Grup IV. Serveis veterinaris de control alimentari
Prestació dels serveis públics de vigilància i inspecció sanitàries de control veterinari, dirigits al compliment de les normes i condicions imposades per les reglamentacions tècnico-sanitàries i altra legislació aplicable, dins de les distintes indústries i establiments que es detallen a continuació. S'inclouen en el fet imposable totes les actuacions realitzades pel personal dependent de l'administració sanitària.
Les tarifes no inclouen l'import dels ingressos dels certificats corresponents ni el preu dels marxamos.
Quan les actuacions realitzades puguen incloure's en distints epígrafs de les tarifes, la liquidació que s'ha de practicar comprendrà la suma de les quotes corresponents a cadascuna.

41 Indústries càrnies
41.1 Fàbrica d'embotits i altres
productes carnis 160 PTA/t
41.2 Assecador de pernils i espatles curades 230 PTA/t
41.3 Taller de budells 267 PTA/t
41.4 Plantes fonedores de greix 134 PTA/t
41.5 Carnisseria-xarcuteria Escala I x 0,15
41.6 Magatzem de budells Escala I x 0,5
41.7 Magatzem productes carnis Escala I x 0,5
42 Caceres
Peça major 935 pessetes
Peça menor 18,8 pessetes
43 Hortofrutícoles
Tributaran segons l'escala II
44 Indústries d'ous
44.1 Magatzem a l'engròs d'ous 0,02669 PTA/dotz.
44.2 Centre d'embalatge d'ous 0,093 PTA/dotz.
44.3 Ovoproductes 112,1 PTA/t
45 Catering, cuines col·lectives i plats preparats 200 PTA/t

46 Magatzems frigorífics (excepte els
destinats a carns fresques):
tributaran segons l'escala III
47 Indústries làcties
47.1 Llet certificada 1,34 PTA/100 l
47.2 Llet pasteuritzada 2 PTA/100 l
47.3 Llet esterilitzada 9,9 PTA/100 l
47.4 Llet concentrada 9,9 PTA/100 l
47.5 Llet condensada 13,4 PTA/100 l
47.6 Llet en pols 13,4 PTA/100 l
48 Indústries de productes lactis
48.1 Nates, mantegues 346 PTA/t
48.2 Brull 267 PTA/t
48.3 Formatges 154 PTA/t
48.4 Iogurt 0,2 PTA/l
48.5 Batuts 0,267 PTA/l
48.6 Sèrum en pols 0,134 PTA/l
48.7 Fàbriques de productes grassos no lactis 0,267 PTA/l
49 Fàbriques i elaboració de gelats 0,267 PTA/l
50 Indústries làcties, flams, cremes i postres 0,801 PTA/l
51 Envasadores de mel 0,197 PTA/l
52 Indústries de la pesca
52.1 Llotges Escala I x 3
52.2 Sala de manipulació de peix fresc Escala I x 0,5
52.3 Mercats centrals Escala I x 3
52.4 Viver Escala I x 0,5
52.5 Piscifactoria-astacicultura Escala I x 0,5
52.6 Depuradores Escala I x 0,5
52.7 Sales de cocció Escala I x 0,5
52.8 Semiconserves:
52.8.1 Anxoves i similars 0,267 PTA/kg
52.8.2 Seitons i altres productes en vinagre 0,267 PTA/kg
52.9 Salaons 0,267 PTA/kg
52.10 Fumats 0,534 PTA/kg
52.11 Sales preparació congelats Escala I x 0,8
53 Envasadores polivalents Escala I x 0,5
54 Hipermercats Escala I x 2
55 Menjadors col·lectius 4.004 PTA/any
56 Detallistes alimentació
56.1 Pescateries i carnisseries 3.337 PTA/any
56.2 Resta detallistes 2.669 PTA/any

Escala I. Nombre d'habitants de la localitat

Núm. empleats Fins De 10.001 De 50.001 De 250.000
de tota classe, 10.000 a 50.000 a 250.000 habitants
fins i tot aprenents habitants habitants habitants endavant

(Quota en pessetes i mes)

Cap 6.674 6.674 6.674 6.674
1 a 2 7.341 7.341 7.341 8.008
3 a 5 8.008 8.675 9.343 10.011
6 a 10 8.675 9.343 10.011 10.677
11 a 20 9.343 10.011 10.677 11.345
21 a 30 10.011 10.677 11.345 12.012
31 a 50 10.677 11.345 12.012 12.680
51 a 100 11.345 12.012 12.680 13.347
Més de 100 12.012 12.680 13.347 14.014

Escala II

m2 de superfície de magatzem
m3 capacitat de Fins a de 2.501 a De 5.001 a Més de
la cambra frig. 2.500 m2 5.000 m2 10.000 m2 10.000 m2
Sense cambra 13.347 20.020 29.363 40.041
Fins a 500 m3 20.020 26.694 36.037 46.715
De 501 a 1.000 m3 33.367 40.041 52.759 70.072
De 1.001 a 5.000 m3 48.049 57.392 77.412 100.102
més de 5.000 m3 66.735 80.082 108.110 140.143

Escala III. Segons capacitat i m3 i mes

Menys de 500 m3 4.004 PTA/mes
De 500 a 2.000 m3 6.674 PTA/mes
De 2.001 a 5.000 m3 9.343 PTA/mes
De 5.001 a 10.000 m3 14.681 PTA/mes
Més de 10.000 m3 20.020 PTA/mes

Grup V. Altres actuacions sanitàries

57 Examen de salut amb expedició del certificat
corresponent sense incloure-hi l'import de
l'imprés, anàlisi, proves radiogràfiques o
exploracions especials, excepte les esmentades
en el número següent 848 PTA
58 Inscripció de societats mèdico-farmacèutiques
que exercisquen les activitats exclusivament
en la Comunitat Valenciana 848 PTA
59 Emissió d'informes que requerisquen estudis
o exàmens de projectes o expedients tramitats
a petició de part no compresos en conceptes
anteriors 1.615 PTA
60 Certificats, visats, registres o expedició de
documents no compresos en altres conceptes
o a instància de part, cadascun 341 PTA
61 Drets de certificats per l'expedició dels que
facen referència a titulars sanitaris, sempre
que no siga com a funcionaris de l'Estat 254 PTA
62 Pels drets de concurs, per concursant,
excepte quan siguen convocats per
l'administració central 554 PTA
63 En indústries i establiments alimentaris,
per comprovació de les instal·lacions i emissió
dels informes previs requerits per a l'autorització
sanitària de funcionament 7.208 PTA

Article 87. Normes generals per a l'aplicació d'aquestes tarifes
1. Els serveis a què fa referència aquesta tarifa seran practicats pel personal funcionari sanitari a qui corresponga, d'acord amb les disposicions vigents en cada moment.
2. Es consideraran autoritats competents per a ordenar la pràctica dels serveis que no hagen estat sol·licitats directament o indirectament per part interessada, el conseller o consellera de Sanitat i Consum, els directors o directores generals de la conselleria i els delegats o delegades territorials de Salut, i en els que hagueren de ser realitzats pel personal metge, farmacèutic o veterinari titular, a més a més, els alcaldes o alcaldesses respectius.
3. Actuaran com a òrgans de gestió d'aquestes taxes els òrgans corresponents de la Generalitat Valenciana encarregats de la prestació dels serveis la realització dels quals origina l'obligació de contribuir.
4. A efectes dels espectacles públics s'entendrà per temporada la funció o sèrie de funcions que s'anuncien o abonen per cada persona propietària, arrendatària o empresa per a l'assistència del públic, mitjançant preu, durant el termini màxim, en tot cas, d'un any natural.

Article 88. Meritació
El tribut meritarà en el moment en què es preste el servei. No obstant això, serà exigible el pagament per anticipat en el moment en què es formula la sol.licitud.

CAPíTOL II
Taxa pels serveis d'inspecció i control sanitari
de carns fresques

Article 89. Fet imposable
Constitueix el fet imposable la prestació de serveis d'inspecció i control sanitari in situ de carns fresques i les anàlisis de residus, amb la finalitat de salvaguardar la salut humana, realitzades pels serveis veterinaris oficials.
A l'efecte de l'exacció de la taxa, conformen el fet imposable les operacions i els controls següents:
a) Inspeccions i controls sanitaris ante mortem i post mortem per a l'obtenció de carns fresques de bestiar boví, porcí, oví i cabrum, solípedes/èquids, aus de corral i conills.
b) Marcatge de canals, vísceres i despulles destinades al consum humà i marques de les peces inferiors obtingudes en les sales d'especejament.
c) Certificat d'inspecció sanitària.
d) Inspecció de l'emmagatzematge de carns fresques per al consum humà, excepte les relatives a petites quantitats realitzades en locals destinats a la venda als consumidors finals.
e) Investigació de residus.
f) Control i inspecció d'entrades i eixides de les carns emmagatzemades i de la seua conservació.

Article 90. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents de la taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten efectuar les operacions de sacrifici, especejament o emmagatzematge.
No tenen la consideració de subjectes passius els comerciants detallistes que expedeixen carns fresques als consumidors finals, si aquestes han estat prèviament sotmeses a les inspeccions i als controls oficials.
Són subjectes passius substituts les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, titulars de les indústries o establiments on s'efectuen les operacions i els controls gravats.

Article 91. Responsables
Responen solidàriament del pagament d'aquesta taxa:
a) En els serveis d'inspecció i control sanitari ante mortem i post mortem dels animals sacrificats, d'investigació de residus i de marcatge de canals, vísceres i despulles destinades al consum humà, les persones propietàries o les empreses explotadores dels escorxadors o llocs de sacrifici.
b) En els serveis de control de les operacions d'especejament:
- Quan les operacions d'especejament es realitzen en el mateix escorxador, els que s'han indicat en l'apartat anterior.
- En els altres casos, les persones propietàries dels establiments dedicats a l'operació d'especejament en forma independent.

c) En els serveis de control de conservació i d'entrada i eixida de magatzems de carns fresques, les persones propietàries de les instal·lacions d'emmagatzematge.

Article 92. Meritació
La taxa meritarà a l'inici de les operacions de sacrifici, especejament i entrada i eixida dels magatzems, i en el moment en què se sol·licite per part del subjecte passiu la realització de les operacions subjectes als controls i a les inspeccions sanitàries oficials.
En el cas de les inspeccions periòdiques per a comprovar l'estat de conservació de les carns emmagatzemades, la meritació es realitzarà a l'inici de les visites girades pel personal veterinari.

Article 93. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà segons la tarifa següent:
1. Per activitats conjuntes d'inspecció i control sanitaris ante mortem i post mortem, marcatge de canals, vísceres i despulles destinades al consum humà, i per investigació de residus:

pesos per PTA/
canals (kg) animal
1.1 Boví
1.1.1 Major amb més de 218 343
1.1.2 Menor amb igual o menys de 218 190
1.2 Solípedes/èquids indefinit 335
1.3 Porcí
1.3.1 Comercial de més de 10 99
1.3.2 Porcell d'igual o menys de 10 16
1.4 Oví i cabrum
1.4.1 Amb més de 18 38
1.4.2 Entre 12 i 18 27
1.4.3 De menys de 12 13
1.5 Aus de corral
1.5.1 Aus adultes pesades amb més de 5 3
1.5.2 Aus joves d'engreixament amb més de 2 1,55
1.5.3 Pollets i gallines de carn i altres aus
de corral joves d'engreixament
amb menys de 2 0,79
1.5.4 Gallines de reposició indefinit 0,79
1.6 Conills indefinit 0,79

2. Inspecció i control sanitari en les sales de especejament, inclòs l'etiquetatge i marcatge de peces obtingudes de les canals: 228 pessetes per t de pes de la carn abans d'especejar, inclosos el ossos.
3. Activitats de control i inspecció de l'entrada, eixida, conservació de carns fresques i expedició del certificat d'inspecció sanitària que hauran de dur les carns fins al lloc de destinació:

PTA per t
de pes real
3.1 Control i inspecció sanitària d'operacions
d'entrada en magatzem 229
3.2 Control i inspecció sanitària d'operacions
d'eixida, inclòs el certificat d'inspecció sanitària 229
3.3 Per cada visita destinada al control i inspecció
sanitària de la conservació de les carns en magatzem 229

Article 94
Reglamentàriament es podrà establir l'ingrés de la taxa mitjançant autoliquidació.
Article 95
El que disposa l'article vuitanta-set d'aquesta llei s'aplicarà a la taxa regulada en aquest capítol.


TíTOL VI
Conselleria d'Indústria i Comerç

CAPíTOL úNIC
Taxa per l'ordenació instal·lacions i activitats
industrials, energètiques i mineres

Article 96. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació pels òrgans competents de la Generalitat Valenciana, tant a instància de la part interessada com d'ofici, dels serveis i de l'atorgament de les autoritzacions, permisos i concessions que es detallen a continuació:
1. Autorització de funcionament, inscripció i control d'instal·lacions industrials.
2. Les funcions de verificació, contrastació i homologació.
3. Instal·lacions elèctriques en habitatges.
4. Proves de pressió en aparells i recipients amb fluids.
5. Atorgament de concessions administratives de servei públic de subministrament de gas.
6. Expedició de certificats i documents que acrediten aptitud per a l'exercici d'activitats reglamentades.
7. Expropiació forçosa de béns i la imposició de servitud de pas.
8. Expedició d'autoritzacions d'explotació i aprofitament de recursos minerals.
9. Atorgament de permisos d'exploració, d'investigació i concessions mineres d'explotació i els seus canvis de titularitat.
10. Confrontació i autorització de projectes d'exploració, investigació, places de labors mineres i grans voladures amb explosius, aforaments i presa de mostres.
11. Autorització per al maneig d'explosius en obres civils.
12. Inspeccions

Article 97. Subjecte passiu
Seran subjectes passius de la taxa les persones que sol·liciten o a les quals es preste qualsevol dels serveis, concessions, autoritzacions o permisos detallats en l'article anterior.

Article 98. Bases i tipus
La taxa s'exigirà segons les bases i els tipus establerts en el quadre de tarifes següent:
1 Autorització de funcionament, inscripció i control
1.1 D'indústries i les seues ampliacions, modificacions i trasllat
1.1.1 Pressupost de la maquinària i equipament
1.1.1.1 Fins a 1.000.000 5.000 PTA
1.1.1.2 Excés per milió o fracció 1.308 PTA
1.1.1.3 Canvis de titularitat 3.388 PTA
1.2 Instal·lacions industrials específiques
1.2.1 Pressupost de la maquinària
1.2.1.1 Fins a 1.000.000 5.000 PTA
1.2.1.2 Excés per milió o fracció 1.308 PTA
1.2.1.3 Canvis de titularitat 3.388 PTA

Els casos recollits en l'apartat 1.1 i 1.2 anteriors s'aplicaran a les instal·lacions següents:
a) Aparells elevadors.
b) Generadors de vapor i altres aparells de pressió.
c) Centrals, línies, estacions i subestacions.
d) Instal·lacions distribuïdores i receptores d'aigua i gas amb projecte.
e) Instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta amb projecte.
f) Instal·lacions frigorífiques.
2 Verificació, contrastació i homologació
2.1 Verificació de comptadors en laboratori
2.1.1 D'electricitat monofàsics 506 PTA
De gas fins a 6 m3/hora 506 PTA
D'aigua fins a 15 mm de calibre cadascun 506 PTA
2.1.2 Sèries de més de 6
Cada element de la sèrie 152 PTA
2.1.3 Comptadors d'altres característiques, cadascun 1.014 PTA
En sèries de més de 6. Per unitat 307 PTA
2.2 Verificació de limitadors de corrents, llums,
termòmetres, manòmetres, vàlvules i altres
instruments de precisió de laboratori oficial
o fàbrica sèries. Cada element de la sèrie 32 PTA
2.3 Transformadors, verificació en laboratori
oficial, cadascun 847 PTA
2.4 Verificació en domicili particular
de taxímetres 5.931 PTA
2.5 Contrastació d'objectes de metalls
preciosos. Cada peça 20 PTA
2.6 Assaig químic de barres, lingots, etc. de
metalls preciosos. Cadascun 2.542 PTA
2.7 Homologació de prototips, tipus i models.
Cadascun 6.780 PTA
2.8 Determinacions volumètriques de cisternes.
Cadascuna 5.931 PTA
2.9 Contrastació de peses i mesures, bàscules
i balances. Cadascuna 79 PTA
2.9.1 Si la capacitat és superior a 100 kg o 100 l 340 PTA
2.9.2 Si és superior a 1.000 kg 3.388 PTA
2.9.3 Sèries uniformes de peses i mesures. Cada sèrie 46 PTA
2.9.4 Assortidors de carburants i similars
2.9.4.1 El primer d'una estació 5.931 PTA
2.9.4.2 Els restants, cadascun 1.695 PTA
3 Instal·lacions elèctriques en habitatges
3.1 Per cada kW de potència o fracció
que es contracte 506 PTA
4 Proves de pressió en aparells i recipients
amb fluids
4.1 Sèries d'extintors d'incendis
4.1.1 Cada element de la sèrie 67 PTA
4.2 Altres recipients
4.2.1 Cada element de la sèrie 20 PTA
5 Concessions administratives de servei
públic de gas
5.1 Cadascuna 8.472 PTA
6 Expedició de certificats i documents
6.1 Expedició de documents que acrediten
aptitud o capacitat per a l'exercici
d'activitats reglamentades. Cadascuna 2.535 PTA
6.2 Renovacions i pròrrogues. Cadascuna 847 PTA
6.3 Certificats per a posar en pràctica patents i
tràfic de perfeccionament. Cadascun 5.931 PTA
6.4 Altres certificats. Cadascun 253 PTA
7 Expropiació forçosa de béns i imposició
de servitud de pas
7.1 Cada parcel.la afectada 4.236 PTA
8 Expedició d'autoritzacions d'explotació i
aprofitament de recursos minerals
8.1 Autoritzacions d'explotació i aprofitament
de recursos minerals de les seccions A i B
8.1.1 Segons el valor de la producció 2 per mil
8.1.2 Amb un mínim de 8.474 PTA
8.2 Informes sobre suspensions, abandons i
caducitats 8.474 PTA
8.3 Informes sobre autoritzacions de fàbriques
d'explosius, polvorins i pirotècnica 2 per mil
8.3.1 Amb un mínim 16.950 PTA
9 Atorgament de permisos d'exploració,
d'investigació i concessions mineres
9.1 Permisos d'exploració 144.923 PTA
9.2 Permisos d'investigació 144.923 PTA
9.3 Concessions d'explotació 177.976 PTA
9.4 Canvi de titularitat 2.802 PTA
10 Confrontació i autorització de projectes
10.1 Confrontació i autorització de sondeigs,
de projectes d'exploració, investigació i
explotació de plans de labors mineres de
projectes de restauració i grans voladures
amb explosius
10.1.1 Segons pressupost dels treballs 0,5 per mil
10.1.2 Amb un mínim 12.712 PTA
10.2 Classificació de recursos minerals i presa
de mostres 8.472 PTA
10.3 Aforaments de cabals d'aigua i assaigs
de bombeig 25.424 PTA
10.4 Delimitacions, intrusions, perímetres
de protecció, replanteig i afeccions 25.424 PTA
10.5 Exàmens d'artillers i maquinistes 5.083 PTA
Inspeccions de policia minera 8.472 PTA
11 Autoritzacions d'ús d'explosius en obres
civils i assistència en voladures
11.1 Per cadascuna 8.472 PTA
12 Inspeccions
12.1 Inspeccions periòdiques reglamentàries 5.931 PTA
12.2 Inspeccions a instància de part,
característiques dels subministraments
en els serveis públics d'electricitat, gas,
aigua i fraus Condicions de seguretat
d'instal·lacions, etc. 5.933 PTA

Article 99. Meritació
La taxa meritarà amb la prestació dels serveis, autoritzacions, concessió i permisos esmentats.


TíTOL VII
Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient

CAPíTOL I
Taxa per ordenació i defensa de les indústries
agràries i alimentàries

Article 100. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació pels òrgans competents de la Generalitat Valenciana, a instància de la part interessada o d'ofici, dels treballs i serveis realitzats en expedients relatius a:
1. Inscripció d'indústries en el registre (RIA).
1.1 Instal·lació de noves indústries, ampliació o trasllat de les existents i substitució de maquinària.
1.2 Canvi de titularitat (venda o arrendament) o de la denominació social.
2. Inspecció, comprovació i control del compliment de la legislació vigent.
3. Tramitació d'expedients d'auxilis econòmics, incloent-hi inspeccions a les indústries i pagament d'ajudes.
4. Expedició de certificats sobre posada en marxa,. document qualificació especial i altres.

Article 101. Subjectes passius
Estaran obligats al pagament de la taxa les persones que sol·liciten o a qui es presten els serveis i treballs esmentats.

Article 102. Bases i tipus
A l'efecte del càlcul de les taxes dels expedients, es classifiquen en els estrats següents segons el volum de la inversió (en milions de pessetes).

Estrat Inversió (milions de pessetes)
A De 0 fins a 20
B Més de 20 fins a 100
C Més de 100 fins a 500
D Més de 500
La taxa s'exigirà d'acord amb el quadre de tarifes següent:
1. Inscripció d'indústries en el registre (RIA).
1.1 Instal·lació de noves indústries, ampliació o trasllat de les existents i substitució de la maquinària.

Estrat Taxa (pessetes)
A 10.000
B 20.000
C 30.000
D 40.000

1.2 Canvi de titularitat (venda o arrendament) o de la denominació social.

Tots els estrats 5.000 PTA

2. Inspecció, comprovació i control del compliment de la legislació vigent.

Estrat Taxa (pessetes)
A 10.000
B 20.000
C 30.000
D 40.000

3. Tramitació d'expedients d'auxilis econòmics, incloent-hi inspeccions a les indústries i pagament d'ajudes.
3.1 Acollits a una sola línia d'auxilis.

Estrat Taxa (pessetes)
A 20.000 + 2.000 x I
B 35.000 + 1.250 x I
C 100.000 + 600 x I
D 300.000 + 200 x I

I = inversió (en milions de pessetes)

3.2 Increment per cada línia addicional d'auxilis.
Tots els estrats 20.000 PTA
4. Expedició i certificats sobre posada en marxa, document qualificació especial i altres.
Tots els estrats 5.000 PTA

Article 103. Meritació
La taxa meritarà quan es realitze la prestació dels serveis i treballs esmentats anteriorment.

CAPíTOL II
Taxa per gestió tècnico-facultativa dels serveis
agronòmics

Article 104. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis i la realització dels treballs per part dels òrgans competents de la Generalitat Valenciana que fan referència al foment, la defensa i millora de la producció agrícola que es detallen a continuació:

1. La inspecció de maquinària agrícola i la inscripció en el registre.
2. La inspecció de la fabricació i comercialització dels adobs.
3. La inscripció en el registre de productes enològics.
4. La inspecció de terrenys per a noves plantacions, regeneració o substitució d'aquestes.
5. Inspecció de conreus i llavors.
6. Serveis de protecció de vegetals.
7. Inscripció i autorització del passaport fitosanitari a vivers.


Article 105. Subjecte passiu
Estaran obligats al pagament d'aquesta taxa les persones a qui es presten, amb sol.licitud prèvia o no, els serveis i treballs esmentats.Article 106. Bases i tipus
La taxa s'exigirà segons les bases i els tipus continguts en el quadre de tarifes següents:
1 Inscripció en els registres oficials
1.1 Dels tractors agrícoles
de nova construcció, tant
importats com de fabricació
nacional i expedició de la
cartilla de circulació
1.1.1 Per tractors de menys
de 400.000 0,30% del valor de l'adquisició
1.1.2 Per tractors de més
de 400.000 0,22% del valor de l'adquisició
1.2 De motors i de la resta
de maquinària agrícola
1.2.1 De nova construcció 0,22% del valor de l'adquisició
1.2.2 Per tractors i maquinària
reconstruïda 0,12% del valor estipulat
1.3 Per revisions oficials periòdiques 827 PTA
1.4 Per canvi de propietari 848 PTA
2 Inspeccions facultatives
2.1 Per inspecció facultativa
inicial d'establiments
comercials de productes
destinats a l'agricultura 1.107 PTA
2.2 Per visites periòdiques a magatzems
de majoristes 407 PTA
2.3 Per visites periòdiques a magatzems
de detallistes 134 PTA
3 Informes facultatius
3.1 Pels informes facultatius de caràcter
econòmic, social o tècnic que no
siguen previstos en els aranzels 2.797 PTA
4 Per tramitació del permís de
plantació i l'informe
tècnico-facultatiu corresponent
4.1 Plantació de cítrics % del valor dels plantons
4.1.1 Per a superfícies fins a 1 ha 1
4.1.2 D'1 a 2 ha 0,8
4.1.3 De 2 a 5 ha 0,6
4.1.4 Més de 5 ha 0,4
4.2 Plantacions de fruiters
4.2.1 Per a superfícies fins a 1 ha 1,5
4.2.2 D'1 a 2 ha 1,25
4.2.3 De 2 a 5 ha 1
4.2.4 Més de 5 ha 0,75
4.3 Plantacions de raïm per
a vinificació % del valor de les plantes
4.3.1 Per a superfícies fins a 1 ha 1,85
4.3.2 D'1 a 2 ha 1,60
4.3.3 De 2 a 5 ha 1,40
4.3.4 Més de 5 ha 1,20
4.4 Plantacions de raïm de taula % del valor de les plantes
4.4.1 Per a superfícies fins a 1 ha 1,60
4.4.2 D'1 a 2 ha 1,40
4.4.3 De 2 a 5 ha 1,20
4.4.4 Més de 5 ha 1
4.5 Arrancada de plantacions pessetes
4.5.1 Per a superfícies fins a 1 ha 1.055 PTA mín.
4.5.2 D'1 a 2 ha 507 PTA/ha d'increment
4.5.3 De 2 a 5 ha 254 PTA/ha d'increment
4.5.4 Més de 5 ha 127 PTA/ha d'increment
4.6 Regularització de
plantacions de vinyes
4.6.1 Raïm de vinificació 10.260 PTA/ha
4.6.2 Raïm de taula 14.650 PTA/ha
5 Inspecció de vivers i de llavors
5.1 Autorització de nous vivers i alta
en el Registre Provincial de Productors 10.177 PTA
5.2 Informes per a l'autorització de nous
productors de llavors i plantes de vivers 10.177 PTA
5.3 Autorització de noves explotacions
de flor tallada 4.237 PTA
5.4 Canvis de denominació en el
registre provisional 2.036 PTA
5.5 Expedició de certificats relacionats
amb els productors de llavors i
plantes de vivers a instància de part 2.542 PTA
5.6 Inspecció i control de parcel.les per
a produir llavors i plantes 0,25 valor de la
de viver producció de la parcel.la
6 Serveis de protecció de vegetals
6.1 Anàlisi de virosi 127 PTA per mostra
6.2 Anàlisi i diagnòstic de fongs
i nematodes 848 PTA per mostra
6.3 Per seguiment d'assaigs i emissió
d'informes sobre productes
fitosanitaris en règim de preregistre.
En conjunt 8.275 PTA
7.1 Inspecció i autorització del passaport
fitosanitari a vivers 9.450 PTA

Article 107. Meritació
La taxa meritarà en el moment de la prestació dels serveis i treballs.

Article 108. Normes per a l'aplicació de les tarifes
La percepció d'aquesta taxa serà incompatible amb la percepció de les taxes tipificades en els capítols III i VI d'aquest títol.

CAPíTOL III
Taxa per prestació de serveis en matèria de ramaderia

Article 109. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació pels òrgans competents de la Generalitat Valenciana, a instància de la part interessada o d'ofici, dels serveis per a la defensa, millora i conservació de la ramaderia que es detallen a continuació:
1. Comprovació sanitària i sanejament ramader.
2. Organització d'inspecció sanitària.

Article 110. Subjecte passiu
Estaran obligats al pagament de la taxa les persones a qui es presten els serveis expressats en l'article anterior.

Article 111. Exempcions
Estan exempts del pagament de la taxa recollida en l'article 112, apartat 6, els subjectes passius associats en agrupacions de defensa sanitària que complisquen els requisits establerts en el Decret 73/1988, de 23 de maig, del Govern Valencià, i actuen sota el control de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient.

Quan la Guia d'Origen i Sanitat afecte bestiar que haja d'eixir del terme municipal del seu empadronament per a l'aprofitament de pasturatges i floral, i sempre que haja de retornar al punt d'origen, l'import de la taxa es reduirà a la meitat.

Article 112. Bases i tipus
La taxa s'exigirà segons que disposa el quadre de tarifes següents:
1 Comprovació sanitària, sanejament
ramader i lluita contra paràsits de
les explotacions pecuàries
1.1 Équids i bòvids 140 PTA per cap
1.2 Porcí, oví i cabrum 34 PTA per unitat
1.3 Aus i conills 0,42 PTA per cap
1.4 Altres espècies
1.4.1 Pes viu adult superior a 50 kg 53 PTA per cap
1.4.2 Pes viu adult inferior a 50 kg
Fins a un màxim de 21.100 140 PTA per cap
1.5 Ruscs 20,02 PTA per unitat
2 Anàlisis, dictàmens i peritatges
a petició de part. 701 PTA per acte facultatiu
3 Inspecció i control sanitari
d'animals importats 1.400 PTA per expedició
4 Inspecció i comprovació
tècnico-sanitària anual de:
4.1 Delegacions i dipòsits de
productes zoosanitaris
4.1.1 Delegació 7.007 PTA
4.1.2 Dipòsit 3.502 PTA
4.2 Centres d'aprofitament de cadàvers 7.007 PTA
4.3 Llocs on s'alberguen o contracten
bestiar i matèries contumaces 2.803 PTA
4.4 Centres o explotacions relacionades
amb la reproducció ramadera
principalment per inseminació artificial 2.803 PTA
4.5 Corrals i altres dependències de bestiar
d'espectacles taurins 7.007 PTA
4.6 Nuclis zoològics, establerts per a la
pràctica de l'equitació, centre per al
foment i cura d'animals de companyia
i d'experimentació 6.941 PTA
4.7 Instal·lacions i sistemes de proveïment
i abocament d'aigües en piscifactories
d'espècies aquàtiques continentals 6.941 PTA
5 Inspecció i comprovació tècnico-sanitària
per a l'obertura dels centres esmentats
en la tarifa anterior, l'1,3 per 1.000 del
pressupost, amb un màxim de 14.014 pessetes
6 Comprovació sanitària del bestiar subjecte
a trasllat, i l'expedició de la Guia d'Origen
i Sanitat o certificats sanitaris i de
transports internacional que en
justifica la salubritat i la capacitat
per al transport i la zona d'origen
6.1 Équids i bòvids 140 PTA per animal
6.2 Porcí adult 29 PTA per animal
6.3 Porcells 21 PTA per animal
6.4 Oví, cabrum 23 PTA per animal
6.5 Conill 4,21 PTA per animal
6.6 Gallinàcies adultes i broilers 0,56 PTA per animal
6.7 Pollets per a cria 0,42 PTA per animal
6.8 Rusc 6,48 PTA per unitat
6.9 Altres espècies pecuàries 1.400 PTA per expedició
7 Fiscalització, informació, i per
al moviment interprovincial
de bestiar relatiu als casos
d'epizoòties i de comercialització
i l'expedició de la guia interprovincial
7.1 Équids i bòvids
7.1.1 Fins a 10 caps 140 PTA
7.1.2 D'11 caps endavant 14 PTA per cap
sense passar de 700 PTA
7.2 Porcí
7.2.1 Fins a 25 caps 140 PTA
7.2.2 De 26 caps endavant 14 PTA per cap sense
passar de 700 PTA
7.3 De llana, cabrum i rusc
7.3.1 Fins a 50 unitats 140 PTA
7.3.2 De 51 unitats endavant 2,79 PTA per unitat
sense passar de 700 PTA
7.4 Aus i conills
7.4.1 Fins a 100 caps 140 PTA
7.4.2 Per cada cap de més 0,70 PTA per cap sense
passar de 700 PTA
8 Inspecció i vigilància
de la desinfecció
8.1 Locals destinats a fires,
mercats, concursos, exposicions
i altres llocs públics on
s'alberguen o contracten bestiar
o matèries contumaces 1,40 PTA per m2
8.2 Vagons, vaixells i avions on es
transporta bestiar 7 PTA per m3 de càrrega
8.3 Vehicles per carretera per al
transport de bestiar 5,60 PTA per m3 de càrrega
En qualsevol cas el mínim
de percepció per serveis
prestats serà de 677 pessetes
9. Expedició de la Cartilla Ramadera
9.1 Expedició del document 701 PTA
9.2 Revisió i actualització a petició de part 561 PTA
10 Reconeixement de femelles
domèstiques presentades al
cobriment natural o inseminació
artificial en parades o centres, 348
pessetes per unitat reconeguda
11 Expedició de dosis seminals,
l'import de la taxa serà el resultat
de multiplicar per 1,2 l'import
de la tarifa aplicada pels centres
subministradors d'origen

Article 113. Meritació
La taxa meritarà en el moment de la prestació del servei.


Article 114. Normes per a l'aplicació de les tarifes
1. La percepció d'aquesta taxa serà incompatible amb la percepció de les taxes tipificades en els capítols II i VI d'aquest títol.
2. En la tarifa 1 de l'article 112 no s'aplicarà la taxa per la prestació de serveis facultatius veterinaris en les campanyes de sanejament ramader i quan hi haja una epizoòtia i/o zoonosi declarada oficialment.

CAPíTOL IV
Taxa de l'Institut Politècnic Marítimo-Pesquer
de la Mediterrània

Article 115. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis amb ocasió de l'activitat docent desplegada per l'Institut Politècnic Marítimo-Pesquer de la Mediterrània, dependent de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, que s'enumeren a continuació:
1. Drets de matrícules i expedició de títols i diplomes.
2. Expedició de certificats.
3. Trasllat de matrícules o expedients acadèmics.
4. Compulsa de documents.
5. Validació d'assignatures.
6. Validació d'estudis realitzats a l'estranger.

Article 116. Subjecte passiu
Estan obligades al pagament d'aquesta taxa les persones sol·licitants dels serveis o documents corresponents. Quan es presten sense petició prèvia serà a l'alumnat o al personal graduat a qui afecte el servei.

Article 117. Exempcions i bonificacions
Fruiran d'exempció total dels pagaments dels drets de matrícula els membres de famílies nombroses de les categories d'honor i segona.
Fruirà de bonificació del 50% del pagament dels drets esmentats l'alumnat membre de famílies nombroses de primera categoria.

Fruirà d'exempció total del pagament dels drets de matrícula per cada assignatura l'alumnat que haja obtingut una o més matrícules d'honor en el curs anterior.

Article 118. Bases i tipus
La taxa s'exigirà segons que disposa el quadre de tarifes següent:
1 Drets de matrícules i expedició
de títols i diplomes
1.1 Diploma de frigorista naval i similars 680 PTA
2 Expedició de certificats 254 PTA
3 Trasllat de matrícula o expedient acadèmic 474 PTA
4 Compulsa de documents 168 PTA
5 Validació d'assignatures 848 PTA
6 Validació d'estudis realitzats
a l'estranger 2.729 PTA

Article 119. Meritació
Les taxes meritaran quan es presten els serveis corresponents. No obstant això, serà exigible el pagament per anticipat en el moment en què es formule la sol.licitud.

CAPíTOL V
Taxa per expedició de les llicències de pesca recreativa,
esparver i pesca de marisc

Article 120. Fet imposable
El fet imposable d'aquesta taxa està constituït per la prestació de serveis administratius inherents a l'expedició de llicències de pesca recreativa, esparver i pesca de marisc, pels òrgans competents de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, o els que en el futur assumisquen aquestes competències.
Aquests serveis estan constituïts per la tramitació i expedició del document o llicència de pesca recreativa, esparver i pesca de marisc.

Article 121. Subjectes passius
Queden obligades al pagament d'aquesta taxa les persones que sol·liciten la inscripció o obtinguen les llicències i complisquen els requisits previstos per l'ordenament vigent.

Article 122. Quanties
La quantia es fixa en 500 pessetes i tindrà la vigència que determine la legislació vigent.

Article 123. Meritació
L'obligació de contribuir naixerà quan el fet imposable haja estat realitzat.

CAPíTOL VI
Taxa per serveis administratius de la Conselleria
d'Agricultura i Medi Ambient

Article 124. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació de serveis administratius per part dels diversos òrgans de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient que consistiran en l'expedició de certificats, inscripcions i altres tràmits de caràcter administratiu.


Article 125. Subjecte passiu
Estan obligades al pagament d'aquesta taxa les persones que utilitzen, a petició pròpia o per imperatiu de la llei, els serveis esmentats en l'article anterior.

Article 126. Bases i tipus
La taxa s'exigirà segons que disposa el quadre de tarifes següents:
1 Inscripció en registres oficials 170 PTA
2 Diligenciació i segellat de llibres oficials 254 PTA
3 Expedició de certificats, visat de
documents, tràmits de documents i
altres tràmits de caràcter administratiu 254 PTA
4 Expedició de certificats i altres tràmits
de caràcter administratiu que necessiten
informes i consultes o recerca de documents
en arxius oficials 848 PTA
Article 127. Meritació
La taxa meritarà en el moment de la prestació del servei.


Article 128. Normes per a l'aplicació de les tarifes
La percepció d'aquesta taxa serà incompatible amb la percepció de qualsevol de les altres tipificades en els capítols II, III i VIII d'aquest títol.

CAPíTOL VII
Taxa per la prestació de serveis en matèria
d'execució per contracta

Article 129. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació de serveis i treballs en matèria de replanteig i direcció d'obres per part de la Direcció General d'Estructures Agràries i Desenvolupament Rural i altres centres directius de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient que realitzen aquestes prestacions de serveis i treballs en matèria de replanteig i direcció d'obres.

Article 130. Subjecte passiu
El personal contractista adjudicatari d'obres.

Article 131. Bases i tipus
La base serà l'import cert del certificat (import líquid total-IVA).
Els tipus seran els següents:
a) Per replanteig de les obres, l'1%
b) Per direcció, vigilància i inspecció d'obres, el 3%

Article 132. Meritació
La taxa meritarà al pagament dels certificats d'obra.

CAPíTOL VIII
Taxa per prestació de serveis en matèria forestal

Article 133. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació de serveis i treballs en matèria forestal per part de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient.

Article 134. Subjecte passiu
Estaran obligades al pagament de la taxa les persones a qui es presta els serveis i treballs expressats en l'article següent.

Article 135. Bases i tipus
La taxa s'exigirà segons que disposa el quadre de tarifes següent:
1 Per alçament de plànols 4.071 PTA/km
2 Per replanteig de plànols 8.408 PTA/km
3 Per delimitacions de terrenys 9.564 PTA/km
4 Per amollonaments
4.1 Per replanteig 8.408 PTA/km
4.2 Per recepció d'obres 5.373 PTA/km
5 Per cubicació i inventaris d'existències
5.1 Arbres 18 PTA/m3
5.2 Suros, resines, fruits 31,8 PTA/arbre
5.3 Existències amollonades 30,2 PTA/metre
5.4 Forests rases repoblades 50 PTA/ha
5.5 Forests baixes 124 PTA/ha
6 Per realització de valoracions
6.1 Fins a 50.000 PTA de valor 8.755 PTA
6.2 Excés 50.000 PTA de valor 5% del valor,
mínim 8.755 PTA
7 Per ocupacions i autoritzacions
de conreus agrícoles en terrenys
forestals
7.1 Per demarcació terreny 10.944 més 1,29 PTA/m2
7.2 Per inspecció anual del gaudi 867 PTA més el 5 % del
cànon o renda anual d'aquest
8 Per la catalogació de forests
8.1 Fins a 1.000 ha 9.811 PTA més 41,5 PTA/ha
8.2 L'excés de 1.000 ha es pagarà a raó de 16 PTA/ha
9 Per la realització d'informes relatius
a treballs o serveis forestals, el 10 %
de la tarifa corresponent a aquests serveis,
amb un mínim 668 PTA
10 Assenyalament i inspecció de tota
classe d'aprofitaments i gaudis forestals,
piscícoles i cinegètics
10.1 Fustes de forests d'utilitat pública
10.1.1 Assenyalament fins a 100 m3 50 PTA/m3
10.1.2 Assenyalament de més de 100 fins a 200 m3 25 PTA/m3
10.1.3 Assenyalament de més de 200 m3 17 PTA/m3
10.1.4 Per comptades en blanc, 75% de
l'assenyalament corresponent
10.1.5 Per a reconeixement final, 50% de l'assenyalament
10.2 Fustes de forests privades
10.2.1 Assenyalament i reconeixement
final de fins a 100 m3 65 PTA/m3
10.2.2 Assenyalament i reconeixement
final de 100 a 200 m3 30 PTA/m3
10.2.3 Assenyalament i reconeixement
final de més de 200 m3 25 PTA/m3
10.3 Inspecció d'espècies de creixement ràpid
10.3.1 Fins a 100 m3 10 PTA/m3
10.3.2 Excés 100 fins a 200 m3 8 PTA/m3
10.3.3 Excés 200 m3 5 PTA/m3
10.4 Llenyes en forests d'utilitat pública
i en les particulars
10.4.1 Fins a 500 esteris 8 PTA/esteri
10.4.2 Excés 500 fins a 1.000 esteris 5 PTA/esteri
10.4.3 Excés 1.000 fins a 2.000 esteris 4 PTA/esteri
10.4.4 Excés 2.000 esteris 4 PTA/esteri
10.5 Llenyes d'aprofitament de riberes
10.5.1 Fins a 1.000 feixos 1 PTA/feix
10.5.2 Més de 1.000 feixos 2 PTA/feix
10.6 Resines i suro 8 PTA/arbre
10.7 Pasturatges
10.7.1 Fins a 500 ha 12,7 PTA/ha
10.7.2 Excés 500 ha fins a 1.000 ha 9,3 PTA/ha
10.7.3 Excés 1.000 ha fins a 2.000 ha 6,7 PTA/ha
10.7.4 Excés 2.000 ha 6 PTA/ha
10.8 Fruits i llavors
10.8.1 Fins a 200 ha 18,7 PTA/ha
10.8.2 Excés 200 ha 12 PTA/ha
10.9 Espart
10.9.1 Fins a 1.000 q 10,8 PTA/q
10.9.2 Excés 1.000 q 6,9 PTA/q
10.10 Aromàtiques 14,3 PTA/q
10.11 Labor i sembra 1.601 PTA més 26,7 PTA/ha
10.12 Trufa 5.606 PTA més 467 PTA/kg
10.13 Pedra 5.606 PTA més 4 PTA/m3
10.14 Arena 5.606 PTA més 8 PTA/m3
11 Direcció de treballs, obres,
aprofitaments i instal·lacions, i
conservació i funcionament
11.1 Fins a 200.000 pessetes de pressupost
s'aplicarà el 6% d'aquest
11.2 L'excés de 200.000 pessetes es
computarà al 4,5% de l'excés
12 Alçament de plànols, valoració i
redacció d'informes relatius a permutes,
8.275 pessetes més l'import de les tarifes 1, 6 i 9
13 Per certificats 254 PTA

Article 136. Meritació
La taxa meritarà en el moment de la prestació dels serveis i treballs esmentats en l'article anterior.
Article 137. Normes per a l'aplicació de les tarifes
La percepció d'aquesta taxa serà incompatible amb el que regula el capítol III d'aquest títol.

CAPíTOL IX
Taxa per llicències de caça i pesca i activitats complementàries

Article 138. Fet imposable
Constitueix el fet imposable la prestació per la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient dels serveis següents:
1. Expedició de llicències i matrícules necessàries per a practicar la pesca continental o per a dedicar embarcacions i aparells flotants a la pesca en aigües continentals.
2. Expedició de llicències per a practicar la caça dins del territori nacional.
3. Matrícula dels vedats de caça.
4. Permís per a caçar en vedats nacionals i zones controlades de caça.
5. Permís per a pescar en vedats.
5. Actuacions en vies pecuàries.

Article 139. Subjecte passiu
Seran subjectes passius les persones que sol·liciten l'expedició de llicències i matrícules o permisos recollits en l'article anterior.


Article 140. Exempcions
Estarà exempt del pagament de la taxa recollida en l'article 138, apartat 1, el personal jubilat i altre personal perceptor de pensions públiques.

Article 141. Bases i tipus
La taxa s'exigirà segons les bases i els tipus següents:
1 Llicències de caça autonòmiques
Tipus A. Llicència per a caça amb armes
de foc i assimilades
1.1 1 any de validesa 1.234 PTA
1.2 3 anys de validesa 3.701 PTA
Tipus B. Llicència per a caça sense armes de foc
1.3 1 any de validesa 1.234 PTA
1.4 3 anys de validesa 3.701 PTA
Tipus C. Llicència per gossades
1.5 1 any de validesa 30.852 PTA
1.6 Segell d'homologació de llicència tipus A 1.234 PTA
2 Llicències de pesca continental autonòmiques
Tipus únic. Per a pesca de qualsevol espècie
2.1 1 any de validesa 987 PTA
2.2 3 anys de validesa 2.962 PTA
2.3 Segell d'homologació de llicències 987 PTA
3 Matrícula d'embarcació
Tipus únic
3.1 1 any de validesa 1.110 PTA
3.2 5 anys de validesa 3.450 PTA
4 Matrícules de vedats de caça i la seua renovació anual
4.1 Caça major:
Grup I. Un cap per cada 100 ha o inferior 9 PTA/ha
Grup II. Més d'un i fins a dos caps
per cada 100 ha 16 PTA/ha
Grup III. Més de dos i fins a tres caps
per cada 100 ha 24 PTA/ha
Grup IV. Més de tres caps per cada 100 ha 38 PTA/ha
4.2 Caça menor:
Grup I. 0,3 peces per ha o inferior 9 PTA/ha
Grup II. Més de 0,3 i fins a 0,8 peces per ha 14 PTA/ha
Grup III. Més de 0,8 i fins a 1,5 peces per ha 24 PTA/ha
Grup IV. Més d'1,5 peces per ha 38 PTA/ha
La tarifa mínima per matrícula dels vedats
de caça o la seua renovació anual, siga quina
siga l'extensió superficial, no podrà ser
inferior a 10.000 PTA
5 Permisos de caça en vedats socials i terrenys
sotmesos al règim de caça controlada
Classe 1.ª 8.000 PTA
Classe 2.ª 4.000 PTA
Classe 3.ª 2.500 PTA
Classe 4.ª 1.000 PTA
Classe 5.ª 500 PTA
Classe 6.ª 250 PTA
6 Permisos per a vedats fluvials de pesca esportiva
Classe 1.ª 3.280 PTA
Classe 2.ª 1.315 PTA
Classe 3.ª 660 PTA
Classe 4.ª 320 PTA
Classe 5.ª 165 PTA
Classe 6.ª 66 PTA

7 Actuacions en vies pecuàries
Per al cobrament de les taxes derivades d'actuacions en relació amb les vies pecuàries s'aplicaran les que corresponguen d'entre les taxes forestals per prestació de serveis i execució de treballs.

Article 142. Meritació
La taxa meritarà en el moment de la prestació del servei. No obstant això, podrà exigir-se el pagament per anticipat en el moment de formular la sol.licitud.

Article 143
És exceptuada de l'aplicació d'aquesta taxa la caça efectuada en reserves nacionals concurrents amb altres comunitats autònomes, el règim de la qual serà determinat pels òrgans comuns d'administració i d'acord amb les normes específiques.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera
Continuaran regint-se per la normativa que els és actualment aplicable les taxes meritades per serveis prestats o funcions realitzades per organismes autònoms de caràcter administratiu adscrits en l'actualitat, o que puguen adscriure's en el futur, a la Generalitat Valenciana.

Segona
També continuaran regint-se per la normativa que els és actualment aplicable les taxes percebudes per corporacions o entitats de dret públic, integrades en l'àmbit de l'administració institucional, i les funcions de les quals es realitzen en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Tercera
Una vegada acabat el procés de transferències a la Generalitat Valenciana, el Govern Valencià trametrà a les Corts Valencianes una enumeració completa de les taxes suprimides i d'aquelles altres que, després d'haver estat refosa en una sola, han perdut substantivitat pròpia.

Quarta
Correspon a la Conselleria d'Economia i Hisenda l'aprovació dels procediments de gestió i dels models d'impresos relatius a les taxes recollides en aquesta llei.

Cinquena
Es delega en els municipis compresos en el territori de la Comunitat Valenciana la competència per a l'atorgament de la Cèdula d'habitabilitat.
El Govern Valencià regularà mitjançant decret els requisits i les condicions per a l'expedició de la Cèdula d'habitabilitat, els nivells d'habitabilitat i el règim de sancions. Mentrestant, s'hi aplicarà la normativa específica actualment vigent.

La Generalitat Valenciana podrà dictar, per a dirigir i controlar l'exercici de les funcions delegades, les instruccions tècniques de caràcter general oportunes i demanar, en qualsevol moment, informació sobre la gestió municipal, i també enviar comissionats i formular els requeriments pertinents per a l'esmena de les deficiències observades. En cas d'incompliment de les directrius, denegació de les informacions sol·licitades o inobservances dels requeriments formulats, l'administració delegant podrà revocar la delegació o executar per ella mateixa la competència delegada en substitució del municipi.
Els actes d'aquest podran ser recorreguts davant els òrgans competents de l'administració delegant.

Sisena
Es cedeix als municipis de la Comunitat Valenciana el rendiment de la taxa denominada Cèdula d'habitabilitat regulada en el títol III, capítol IV, articles 56 a 60, i la gestió, la liquidació, la recaptació i la inspecció d'aquesta.
Correspon a la Generalitat Valenciana la titularitat de les competències de gestió, la liquidació, la recaptació, la inspecció i la revisió de la taxa el rendiment de la qual es cedeix, i es reserva les funcions següents:
a) En matèria de gestió i liquidació:
- La resolució de consultes tributàries.
- La regulació dels models d'impresos que han d'utilitzar.
b) En matèria d'inspecció, les actuacions comprovadores investigadores respecte a aquesta taxa, sense perjudici de les funcions d'inspecció de les entitats delegades.
c) En matèria de revisió:
- La revisió d'actes de gestió tributària a què es refereix l'article 154 de la Llei General Tributària.
- El coneixement de les reclamacions econòmico-administratives interposades contra els actes de gestió tributària d'aquesta taxa, tant si s'hi susciten qüestions de fet com de dret.
La Generalitat Valenciana podrà dictar les instruccions i realitzar les actuacions que estime oportunes per al control de la gestió de la taxa.

DISPOSICIó TRANSITòRIA

Sense perjudici del que disposen les Corts Valencianes i mentre aquestes no s'hi pronuncien, les taxes meritades per serveis prestats per òrgans que en el moment d'entrada en vigor d'aquesta llei no han estat transferits a la Generalitat Valenciana o per funcions que tampoc han estat objecte de cessió fins al moment esmentat, se subjectaran a les disposicions vigents en el moment de produir-se la cessió o transferència.

DISPOSICIó DEROGATòRIA

Són derogades les disposicions que s'oposen al que disposa aquest text refós.
En particular seran derogades, per raó de la incorporació a aquest:
a) La Llei de la Generalitat Valenciana 6/1984, de 29 de juny, de Bases de Taxes de la Generalitat Valenciana.
b) El Decret Legislatiu de 22 de desembre de 1984, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el text articulat de la Llei 6/1984, de 29 de juny, de Bases de Taxes de la Generalitat Valenciana.

c) La Llei de la Generalitat Valenciana 7/1989, de 20 d'octubre, de Taxes.
d) La Llei de la Generalitat Valenciana 3/1992, de 28 de maig, de Reforma de la Taxa per Serveis Veterinaris de Control Alimentari.

DISPOSICIó FINAL

Les disposicions contingudes en aquest text refós s'aplicaran des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

linea