diari

ORDRE de 17 de setembre de 1996, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es desenvolupa el Decret 151/1996, de 30 de juliol del Govern Valencià, pel qual s'estableixen les quanties de preus públics que percebrà la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per la prestació de serveis en els centres d'Ensenyament Infantil.

(DOGV núm. 2865 de 08.11.1996) Ref. Base de dades 2862/1996

ORDRE de 17 de setembre de 1996, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es desenvolupa el Decret 151/1996, de 30 de juliol del Govern Valencià, pel qual s'estableixen les quanties de preus públics que percebrà la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per la prestació de serveis en els centres d'Ensenyament Infantil.
Pel Decret 151/1996, de 30 de juliol, es van aprovar els preus públics de prestació de serveis en centres d'Ensenyament Infantil de la xarxa de centres públics de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
En l'esmentat decret en la disposició final, s'autoritza la consellera de Cultura, Educació i Ciència per a dictar les normes per al seu desenvolupament.
D'acord amb aquesta autorització,
ORDENE
Primer
Per a la liquidació dels preus se seguirà el procediment regulat en l'Ordre de 26 de febrer de 1993, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es desenvolupa el Decret 105/1992, de 6 de juliol, sobre recaptació dels tributs propis i cedits, taxes, preus públics, i sancions de la Generalitat Valenciana.
Segon
El centre emplenarà l'imprés autoliquidador corresponent i el lliurarà als responsables dels xiquets o xiquetes en els últims dies del mes immediatament anterior al que corresponga.
El pagament de la mensualitat es realitzarà entre els dies 1 i 10 del mes corrent, i es presentarà en el centre l'exemplar de l'imprés autoliquidador corresponent a l'administració, adequadament segellat per l'entitat col·laboradora.
Els centres d'Ensenyament Infantil que opten pel sistema de domiciliació bancària per al cobrament de quotes, emplenaran els abonarés corresponents i els presentaran a l'entitat bancària col·laboradora durant els cinc primers dies del mes corrent, i adjuntaran una relació de les dades bancàries dels comptes on s'han de carregar els esmentats abonarés.
Tercer
A l'efecte del càlcul de la quota, segons els preus vigents, per al curs 1996/97 el salari mínim interprofessional serà de 877.800 pessetes, corresponent a l'exercici de 1995.
Per a la seua aplicació es tindrà en compte la base imposable acumulada de la unitat familiar, a aquest efecte es considerarà unitat familiar la formada pels cònjuges i els fills menors de 18 anys, així com els majors d'aquesta edat i menors de 26 anys que convisquen en el domicili familiar i no perceben cap tipus d'ingressos.
Es considerarà la base imposable acumulada de la unitat familiar la suma de les bases imposables per tots els conceptes i per tots els membres que la componen.
El centre d'Ensenyament Infantil, durant el mes de setembre, sol·licitarà als pares o tutors que acrediten els ingressos de la unitat familiar, la qual cosa s'efectuarà de la manera següent:
A) Fotocòpia de la totalitat de les pàgines, inclòs el document d'ingrés o devolució (model 101) de la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques de l'exercici 1995 de tots els membres de la unitat familiar. El model 101 anirà adequadament segellat per l'entitat on es van presentar i comprovat pel centre.
B) En cas de no estar obligats a presentar la declaració de la renda, es presentarà un certificat negatiu de renda, expedit per la delegació o administració d'Hisenda corresponent.
C) Quan algun membre de la unitat familiar perceba ingressos no subjectes a l'impost sobre la renda de les persones físiques o ingressos de quantia inferior al mínim exempt, aquests hauran d'acreditar-se per mitjà dels certificats expedits per l'organisme o empresa corresponent.
En qualsevol dels casos anteriors, s'adjuntarà una declaració de no tenir més ingressos que els declarats, segons el model que s'adjunta en l'annex.
El nombre de membres de la unitat familiar es justificarà mitjançant fotocòpies dels diversos fulls del llibre de família, que comprovarà el centre.
Quart
Una vegada rebuda la documentació i computats els ingressos s'aplicarà la taula de preus que figura en l'annex del Decret, de 16 de maig, pel qual s'aproven els preus per prestació de serveis en centres d'Ensenyament Infantil de la xarxa de centres de la Conselleria d'Educació i Ciència.
En el supòsit que no es presente la documentació requerida, a l'efecte d'acreditar ingressos, s'aplicarà la quota mensual d'ensenyament corresponent a més de quatre vegades el salari mínim interprofessional.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza el secretari general per a dictar les instruccions de desenvolupament i adaptació que requerisca aquesta ordre.
Segona
Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 17 de setembre de 1996
La consellera de Cultura, Educació i Ciència,
MARCELA MIRó PÉREZ
ANNEX
(Nom)..., pare, mare o tutor del sol·licitant, declare, sota la meua responsabilitat, que totes les dades que s'adjunten a aquesta sol·licitud s'ajusten a la realitat i que, si resulta provat mitjançant l'oportuna investigació que no són certes les circumstàncies declarades, podré incórrer en responsabilitat per falsedat o ocultació.
..., ..., de ... de 19...
Signatura del pare, la mare o el tutor

linea