diari

DECRET 223/1997, de 12 d'agost, del Govern Valencià, pel qual es regulen els preus públics pels serveis acadèmics universitaris.

(DOGV núm. 3062 de 22.08.1997) Ref. Base de dades 2461/1997

DECRET 223/1997, de 12 d'agost, del Govern Valencià, pel qual es regulen els preus públics pels serveis acadèmics universitaris.
De conformitat amb allò que s'ha establit en la Llei Orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de Reforma Universitària, els preus acadèmics per estudis conduents a l'obtenció de títols oficials seran fixats per la comunitat autònoma corresponent, dins dels límits que establisca el Consell d'Universitats.
D'altra banda, el Decret 73/1991, de 13 de maig, del Govern Valencià, estableix el règim general aplicable als preus públics de la hisenda valenciana, i, concretament, el procediment que cal seguir per a la fixació i aprovació de les quanties d'aquests, i assenyala en el seu article 2.4 que si existeixen raons socials, benèfiques, culturals o d'interés públic que així ho aconsellen, podran fixar-se preus públics inferiors al cost dels serveis.
Així mateix, el citat Decret 73/1991 disposa en el seu article 3.2. a) que la fixació o modificació de la quantia dels preus públics es realitzarà, excepte que una llei establisca el contrari, per decret del Govern Valencià quan concórreguen les circumstàncies previstes en l'al·ludit article 2.4 del decret.
En virtut d'això, d'acord amb el que disposa l'article 3 del Decret 73/1991, de 13 de maig, del Govern Valencià, vist l'informe favorable de la Direcció General de Tributs i Patrimoni de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública, a proposta del conseller de Cultura, Educació i Ciència i la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 12 d'agost de 1997,
DECRETE
Article 1. Pressupost de pagament
Constitueix el pressupost de pagament d'aquests preus públics la prestació per les universitats públiques de la Comunitat Valenciana del servei públic d'educació superior, en els ensenyaments conduents a l'obtenció de títols oficials.
Article 2. Obligat al pagament
Estan obligats al pagament d'aquests preus públics les persones que es matriculen com a alumnes als centres i ensenyaments a què es refereix l'article anterior.
Article 3. Normes generals sobre els preus públics
1. Els presents preus públics s'exigiran, dins dels límits establits pel Consell d'Universitats, d'acord amb allò que s'ha disposat en el quadre de tarifes que figura en l'article 11 d'aquest decret.
2. La quantia dels preus públics establits en relació amb els estudis conduents a l'obtenció de títols o diplomes que no tinguen caràcter oficial serà fixada pel Consell Social de cada universitat.
Article 4. Normes especials sobre els preus públics
1. Els alumnes dels centres adscrits abonaran a la universitat, en concepte d'expedient acadèmic i de prova d'avaluació, el 25 per 100 dels preus públics establits en els epígrafs 1, 2, 3, 4, 5 i 6 de la tarifa I de l'article 11 d'aquest decret. En tot cas, els altres preus públics s'abonaran íntegrament.
2. Els alumnes que obtinguen la revalidació de cursos complets o d'assignatures soltes i la revalidació o el reconeixement de crèdits per raó d'altres estudis o activitats realitzades en centres privats espanyols o en centres estrangers, abonaran a la universitat, en concepte d'expedient acadèmic i de prova d'avaluació, el 25 per 100 dels preus públics establits en els epígrafs 1, 2, 3, 4, 5 i 6 de la tarifa I de l'article 11 d'aquest decret. Els altres preus públics s'abonaran íntegrament. Per la revalidació d'estudis realitzats en centres públics espanyols no es meritarà cap preu públic.
3. La matrícula dels crèdits per a adaptar als nous plans d'estudi els vigents anteriorment serà gratuïta.
4. En cas de matrícula d'assignatures o crèdits sense escolaritat per raó d'extinció de plans d'estudi, s'abonarà a la universitat el 25 per 100 dels preus públics que estableixen els epígrafs 1.2, 2.2, 3.2 i 4 de la tarifa I de l'article 11 d'aquest decret, sense que resulte d'aplicació, a aquest efecte, el límit mínim de 30.000 pessetes establit en l'apartat 7 de l'article 7 d'aquest decret.
Article 5. Criteris de fixació dels preus públics
1. En cas d'estudis conduents a l'obtenció de títols establits per l'estat, amb caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, els plans d'estudis dels quals hagen sigut aprovats per les universitats i homologats pel Consell d'Universitats, d'acord amb les directrius generals pròpies també aprovades pel Govern de l'Estat, l'import de les matèries, assignatures o disciplines es calcularà en funció del nombre de crèdits assignats a cada matèria, assignatura o disciplina, dins el grau d'experimentalitat en què es troben els ensenyaments conduents al títol oficial que es pretenga obtenir i segons es tracte de primera, segona, tercera o successives matrícules, d'acord amb l'epígraf 4 de la tarifa I de l'article 11 d'aquest decret.
2. En cas d'ensenyaments conduents a l'obtenció de títols oficials no incloses en l'apartat anterior, l'import del curs complet i de les assignatures soltes es calcularà segons es tracte de primera, segona, tercera o successives matrícules, d'acord amb els epígrafs 1, 2 i 3 de la tarifa I de l'article 11 d'aquest decret.
3. Els crèdits corresponents a matèries de lliure elecció per a l'estudiant, per a la configuració flexible del seu currículum, seran abonats segons la tarifa establida per a la titulació que es pretén obtenir, independentment del departament que impartisca aquests crèdits.
Article 6. Exercici del dret de matrícula
1. En els plans d'estudi estructurats en assignatures, els alumnes es podran matricular d'assignatures soltes, amb independència dels cursos a què corresponguen, segons la normativa establida per cada universitat.
2. En els plans d'estudi estructurats pel sistema de crèdits, les universitats establiran el mínim i el màxim de crèdits en què es poden matricular els alumnes en cada curs acadèmic o període corresponent.
3. No obstant això que s'ha establit en els dos apartats anteriors, els alumnes que inicien estudis han de matricular-se del curs complet o del total de crèdits corresponents a la càrrega lectiva assignada al primer curs en el pla d'estudis, o, si aquesta no està especificada, almenys de 60 crèdits.
4. L'exercici del dret de matrícula establit en aquest article no obligarà a modificar el règim d'horaris generals, que serà determinat per cada centre d'acord amb les necessitats docents dels seus plans d'estudi.
5. En qualsevol cas, el dret a examen i avaluació corresponents a les assignatures matriculades es limitarà per les incompatibilitats acadèmiques derivades dels plans d'estudi. Amb aquesta finalitat, les universitats, mitjançant el procediment que determinen les respectives juntes de govern, podran fixar un règim d'incompatibilitats acadèmiques per a aquells plans d'estudis en què no estiguera establit prèviament.
Article 7. Modalitats de matrícula
1. Els preus públics que s'estableixen en l'article 11 d'aquest decret es podran abonar: A) Si es tracta de cursos estructurats en assignatures, per curs complet o per assignatures soltes; B) Si es tracta de cursos estructurats en crèdits, per crèdits.
2. En el supòsit arreplegat en la lletra A) de l'apartat un anterior, es diferenciaran tres modalitats d'assignatures: anuals, quadrimestrals i trimestrals. Aquesta classificació l'establirà cada universitat en funció del nombre d'hores lectives que figure en els respectius plans d'estudi. La quantia dels preus públics a aplicar a les assignatures quadrimestrals i trimestrals serà la meitat i la tercera part, respectivament, de la que estableix la Tarifa I de l'article 11 d'aquest decret per a assignatures anuals.
3. En el supòsit arreplegat en la lletra B) de l'apartat 1 anterior, l'import del preu públic a aplicar a un crèdit corresponent a un pla d'estudis no estructurat segons el Reial Decret 1.497/1987 serà el quocient entre l'import del preu públic corresponent al curs complet i el nombre de crèdits de què conste el curs. L'import dels crèdits de plans d'estudi estructurats segons el citat Reial Decret serà el que estableix l'epígraf 4 de la tarifa I de l'article 11 d'aquest decret, segons el grup d'estudis a què el curs es trobe adscrit.
4. La quantia dels preus públics establits per assignatures soltes tindrà en compte si el curs a què aquestes corresponen està constituït per menys de 7 assignatures anuals o no. A aquests efectes, una assignatura anual equivaldrà a dues assignatures quadrimestrals i a tres trimestrals.
5. En els plans d'estudis estructurats en assignatures, quan un alumne es matricule en una mateixa assignatura per segona vegada, la quantia s'incrementarà en un 10 per 100; si es matricula per tercera vegada, l'import s'incrementarà en un 20 per 100; si es matricula per quarta o successives vegades, l'increment serà del 30 per 100. En tot cas, quan un alumne es matricule d'assignatures soltes corresponents totes elles a un mateix curs d'un pla d'estudis estructurat en assignatures, l'import de la matrícula no podrà excedir del fixat per a un curs complet, o, si en alguna assignatura es tracta de tercera o posterior matrícula, de l'import del curs complet incrementat en un 40 per 100.
6. En els plans d'estudis estructurats pel sistema de crèdits, quan un alumne es matricule d'un crèdit per segona vegada, l'import d'aquesta matrícula s'incrementarà un 10 per 100. Si es matricula per tercera vegada, s'incrementarà en un 20 per 100 Si es matricula per quarta vegada o posteriors, l'increment serà del 30 per 100.
7. Quan l'alumne es matricule d'assignatures soltes o per crèdits, l'import total de la matrícula, per la totalitat d'apartats de la tarifa, no podrà ser inferior a 30.000 pessetes. No obstant això, aquesta quantia mínima no s'aplicarà si l'alumne té pendent per a finalitzar els seus estudis un nombre d'assignatures o de crèdits el total del qual no supere aquesta quantitat mínima.
Article 8. Forma de pagament
1. En el supòsit de matrícula anual, els alumnes tindran dret a elegir la forma de pagament dels preus públics establits per als diferents estudis universitaris. Podran fer efectiu el pagament d'una sola vegada, al començament del curs, o bé de forma fraccionada, en dos terminis iguals, que seran ingressats, el primer, en formalitzar la matrícula, i el segon, durant la segona quinzena del mes de gener. El fet de no pagar algun d'aquests terminis comportarà l'anul·lació automàtica de la matrícula, sense dret al reintegrament de les quantitats que s'hagueren abonat.
2. Quan, per raó de no haver pagat una matrícula, aquesta haja sigut objecte d'anul·lació en els dos últims cursos acadèmics, s'exigirà com a requisit per a l'admissió d'una nova matrícula el pagament previ de l'import total d'aquesta.
Article 9. Exempcions i bonificacions
1. D'acord amb allò que disposa el Reial Decret 2298/1983, de 28 de juliol, pel qual es regula el sistema de beques i altres ajudes a l'estudi, els alumnes que reben una beca amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat estaran exempts del pagament dels preus públics establits en la Tarifa I de l'article 11 d'aquest decret.
2. Els alumnes que, en formalitzar la matrícula, s'acullen a l'exempció de preus públics perquè hagen sol·licitat la concessió d'una beca, i posteriorment no obtinguen la condició de becaris o els siga revocada la beca concedida, estaran obligats a abonar el preu públic corresponent a la matrícula formalitzada dins dels 20 dies següents al rebut de la notificació del pagament. El fet de no pagar el citat preu públic comportarà l'anul·lació automàtica de la matrícula en totes les assignatures o crèdits, en els termes previstos en la legislació vigent.
3. Els organismes que concedisquen les beques o ajudes a l'estudi amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat, així com la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, en el cas de beques amb càrrec als Pressupostos de la Generalitat Valenciana, compensaran a les universitats l'import dels preus públics no satisfets pels alumnes becaris, fins on arriben els crèdits autoritzats amb aquesta finalitat en el seu pressupost de despeses, sense perjudici de la compensació inclosa en els pressupostos de les universitats respectives.
4. L'obtenció de matrícula d'honor, en una o diverses assignatures corresponents a uns mateixos estudis, donarà lloc en el curs immediat posterior a una bonificació en la matrícula de dit any equivalent a l'import del nombre d'aquestes assignatures. En el cas dels ensenyaments estructurats en crèdits, la bonificació s'efectuarà sobre el mateix nombre de crèdits que componen la matèria en què s'haja obtingut la matrícula d'honor.
5. Els alumnes amb matrícula d'honor en l'avaluació global del Curs d'Orientació Universitària o amb premi extraordinari en el Batxillerat gaudiran, durant el primer any i per una sola vegada, d'exempció total del pagament dels preus públics per matrícula.
6. Els alumnes membres de famílies nombroses gaudiran dels següents beneficis fiscals:
1. Exempció total del pagament dels preus públics regulats en aquest capítol, els de famílies nombroses d'honor i de 2a categoria.
2. Bonificació del 50 per 100 del pagament dels drets de matrícula, els de famílies nombroses de 1a categoria.
7. Gaudiran d'exempció total del pagament dels preus públics els alumnes que hagen sigut víctimes de bandes armades i elements terroristes, així com els seus cònjuges no separats legalment i fills, sempre que el nexe causal entre les activitats delictuoses i el resultat lesiu haguera sigut determinat en expedient administratiu instruït a l'efecte pel procediment establit en el Reial Decret 673/1992, de 19 de juny, o per resolució judicial ferma.
Article 10. Cursos de doctorat
L'import dels cursos o seminaris de cada programa de doctorat es calcularà d'acord amb el nombre de crèdits assignats a cada curs, seminari o matèria.
Article 11. Quanties
Les tarifes aplicables per a la quantificació d'aquests preus públics són les següents:
Modalitat de tarifa Descripció Import (PTA)

Tarifa I ACTIVITAT DOCENT (estudis en facultats i escoles tècniques superiors, en qualsevol dels seus cicles, inclosos els cursos d'adaptació per a l'accés de titulats d'escoles universitàries a aquelles, en col·legis universitaris i en escoles universitàries).
1. Estudis conduents a l'obtenció dels títols de llicenciat en Belles Arts, Ciències (incloses les constituïdes d'acord amb el Decret 1.975/1973, de 26 de juliol), Informàtica, Farmàcia, Medicina i Odontologia, d'arquitecte, enginyer, arquitecte tècnic i enginyer tècnic, i de diplomat en Infermeria, Estadística, Fisioteràpia, Informàtica i Òptica.
1.1 Curs complet 93.532
1.2 Assignatures soltes
1.2.1 Assignatura anual corresponent a un curs de menys de set assignatures anuals 24.329
1.2.2 Assignatura anual corresponent a un curs de set o més assignatures anuals 16.107
2. Altres estudis conduents a títols oficials de primer i segon cicle distints als especificats en l'epígraf 1 anterior

2.1 Curs complet 66.024
2.2 Assignatures soltes
2.2.1 Assignatura anual corresponent a un curs de menys de set assignatures anuals 16.837
2.2.2 Assignatura anual corresponent a un curs de set o més assignatures anuals 11.221
3. Institut Valencià d'Educació Física
3.1 Curs complet 77.447
3.2 Assignatures soltes
3.2.1 Assignatura anual corresponent a un curs de menys de set assignatures soltes 20.135
3.2.2 Assignatura anual corresponent a un curs de set o més assignatures anuals 13.319
4. Ensenyaments estructurats per crèdits
4.1 Estudis conduents a l'obtenció dels títols de llicenciat en Dret, Filosofia, Història, Humanitats, Pedagogia, Sociologia, i de diplomat en Relacions Laborals i Treball Social. 941 per crèdit
4.2 Estudis conduents a l'obtenció dels títols de llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses, Comunicació Audiovisual, Economia, Ciències i Tècniques Estadístiques, Filologia Alemanya, Filologia Àrab, Filologia Catalana, Filologia Clàssica, Filologia Francesa, Filologia Hispànica, Filologia Anglesa, Filologia Italiana, Geografia, Història de l'Art, Investigació i Tècniques de Mercat, Matemàtiques, Traducció i Interpretació, Documentació, Psicopedagogia; i de diplomat en Ciències Empresarials i Gestió i Administració Pública, Educació Social, Estadística, i mestre en els seus diferents especialitats, Biblioteconomia i Documentació 1.017 per crèdit
4.3 Estudis conduents a l'obtenció dels títols de llicenciat de Belles Arts, diplomat en Turisme, Física i Psicologia.
1.116 per crèdit
4.4 Estudis conduents a l'obtenció dels títols d'arquitecte, arquitecte tècnic, llicenciat en Biologia, Bioquímica, Ciències Ambientals, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Química, Veterinària, Enginyer i Enginyer Tècnic i de diplomat en Òptica i Optometria 1.378 per crèdit
4.5 Estudis conduents a l'obtenció dels títols de llicenciat en Medicina, Odontologia i de diplomat en Infermeria i Fisioteràpia. 1.438 per crèdit

5. Estudis conduents a l'obtenció del títol de doctor
5.1 Compresos entre els relacionats
en l'epígraf 1 6.548 per crèdit
5.2 Compresos entre els relacionats
en l'epígraf 2 4.673 per crèdit
6. Especialitats
6.1 Mèdiques, que no requerisquen la formació hospitalària a què es refereix l'apartat tercer de l'annex del Reials Decret 127/1984, d'11 de gener, en unitats docents acreditades 3.785 per crèdit
6.2 Anàlisis Clíniques (de Farmàcia) en escoles professionals reconegudes pel Reial Decret 2.708/1982, de 15 d'octubre 3.785 per crèdit
6.3 D'Infermeria, en unitats docents acreditades segons el Reial Decret 992/1987, de 3 de juliol 966 per crèdit

Tarifa II AVALUACIÓ I PROVES
1. Proves d'aptitud per a l'accés a la universitat 7.481
2. Projecte de fi de carrera 13.748
3. Prova de conjunt per a l'homologació de títols estrangers d'educació superior 13.748
4. Curs d'iniciació i orientació per a majors
de 25 anys 11.154
5. Examen de tesi doctoral 13.748
6. Per a l'obtenció, per revalidació, del títol de diplomat o enginyer tècnic d'escola universitària. 13.748 en concepte d'avaluació acadèmica i professional i 22.903 pels treballs exigits
7. Proves d'aptitud per a l'accés a l'Institut Valencià d'Educació Física, a Belles Arts i a Traducció i Interpretació 7.481


Tarifa III TÍTOLS I SECRETARIA
1. Expedició de títols acadèmics
1.1 Títol de doctor 21.544
1.2 Títol de llicenciat, arquitecte o enginyer 14.456
1.3 Títol de diplomat, arquitecte tècnic, enginyer
tècnic o mestre 7.054
1.4 Duplicats dels títols anteriors, per pèrdua
o modificació 854
2. Secretaria
2.1 Obertura d'expedient acadèmic, per inici
d'estudis en un centre i trasllat, així com
a expedició de certificats acadèmics 2.617
2.2 Compulsa de documents 1.022 cadascuna
2.3 Expedició de targetes d'identitat 562 cadascuna
2.4 Expedició de duplicats de targetes de proves
d'aptitud per a l'accés a la universitat 1.022
Article 12. Exigibilitat i pagament
L'obligació de pagament dels preus públics regulats en aquest decret naixerà quan es preste el corresponent servei. No obstant això, excepte allò que s'ha disposat en l'apartat 1 de l'article 8 d'aquest decret, el seu pagament s'exigirà anticipadament en el moment en què es formalitze la sol·licitud o matrícula.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza el conseller de Cultura, Educació i Ciència per a dictar totes les disposicions que calga per al desplegament d'aquest decret.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 12 d'agost de 1997
El presidente de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller de Cultura, Educació i Ciència,
FRANCISCO E. CAMPS ORTIZ

linea