diari

DECRET 222/1997, de 12 d'agost, del Govern Valencià, pel qual es regulen els preus públics pels serveis acadèmics i administratius de l'Escola Oficial de Turisme de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 3062 de 22.08.1997) Ref. Base de dades 2459/1997

DECRET 222/1997, de 12 d'agost, del Govern Valencià, pel qual es regulen els preus públics pels serveis acadèmics i administratius de l'Escola Oficial de Turisme de la Generalitat Valenciana.
El Decret 160/1994, de 29 de juliol, el Govern Valencià va crear l'Escola Oficial de Turisme de la Generalitat Valenciana, configurant-la com una entitat l'objectiu de la qual consisteix en impartir ensenyaments tecnicoturístics especialitzats conduents a l'obtenció del títol de Tècnic d'Empreses i Activitats Turístiques, i es va determinar per l'Ordre de 21 de setembre de 1994, del conseller d'Indústria, Comerç i Turisme, que les activitats acadèmiques i la gestió administrativa de l'Escola Oficial de Turisme de la Generalitat Valenciana serien desenvolupades per la Universitat d'Alacant.
Per la seua banda, el Decret 73/1991 de 13 de maig, del Govern Valencià, estableix el règim general aplicable als preus públics de l'Hisenda Valenciana i, concretament, el procediment que cal seguir per a la fixació i aprovació de les quanties d'aquests, i assenyala en el seu article 2.4 que si existeixen raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que ho aconsellen així, podran assenyalar-se preus públics inferiors al cost dels serveis.
Així mateix, el Decret 73/1991 disposa en el seu article 3.2.a) que la fixació o modificació de la quantia dels preus públics es realitzarà, tret que una llei establisca el contrari, per decret del Govern Valencià, quan concórreguen les circumstàncies previstes en l'article 2.4 esmentat anteriorment.
En virtut d'això, segons que disposa l'article 3 del Decret 73/1991, de 13 de maig, del Govern Valencià, vist l'informe favorable de la Direcció General de Tributs i Patrimoni de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública, a proposta del conseller de Presidència i després de la deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 12 d'agost de 1997,
DECRETE
Article 1. Pressupost de pagament
Constitueix el pressupost de pagament d'aquests preus públics la prestació per l'Escola
Oficial de Turisme de la Generalitat Valenciana dels serveis acadèmics i administratius que es detallen en l'apartat 1 de l'article 4 d'aquest decret.
Article 2. Obligació al pagament
1. Són obligats al pagament de la modalitat de preus públics que s'exigeixen per la prestació de serveis acadèmics els alumnes matriculats en els estudis, avaluacions i proves a què es refereix l'epígraf 1 del quadre de tarifes de l'apartat 1 de l'article 4 d'aquest decret.
2. En relació amb la modalitat dels preus públics que s'exigeixen per la prestació dels serveis administratius a què es refereix l'epígraf 2 del quadre de tarifes de l'apartat 1 de l'article 4 d'aquest decret, en són obligats al pagament els sol·licitants dels serveis. No obstant això, quan els serveis es presten sense sol·licitud prèvia, la condició d'obligat al pagament recaurà sobre els alumnes o graduats als quals els afecten.
Article 3. Exempcions i bonificacions
Resultaran aplicables a aquests preus públics les exempcions i bonificacions que, amb caràcter general, siguen d'aplicació als preus públics per serveis acadèmics de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.
Article 4. Quanties
1. Els preus públics regulats per aquest decret s'exigiran d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus de servei Import unitari (PTA)

1. Serveis acadèmics
1.1 Estudis conduents a l'obtenció del títol
de Diplomat en Empreses i Activitats Turístiques
(TEAT)
1.1.1 Curs complet
1.1.1.1 Alumnes oficials 86.520
1.1.1.2 Alumnes de centres adscrits 9.373
1.1.2 Assignatures soltes
1.1.2.1 Alumnes oficials
1.1.2.1.1 Matrícula amb escolaritat 18.386
1.1.2.1.2 Matricula sense escolaritat 9.193
1.1.2.2 Alumnes de centres adscrits 2.833
1.2 Avaluació i proves
1.2.1 Avaluació final (prova TEAT)
1.2.1.1 Prova completa 17.600
1.2.1.2 Mòduls pendents o solts 7.150

1.2.2 Examen d'ingrés en l'Escola Oficial de Turisme
de la Generalitat Valenciana
1.2.2.1 Proves d'aptitud i ingrés 7.481
1.2.2.2 Curs d'iniciació i orientació per
a majors de 25 anys 11.154
2. Serveis administratius
2.1 Obertura d'expedient acadèmic per inici d'estudis
en el centre 2.617
2.2 Expedició de certificacions acadèmiques 2.617
2.3 Trasllat d'expedient 2.617
2.4 Compulsa de documents 1.022
2.5 Expedició de tarja d'identitat 562
2.6 Expedició de duplicats de targes, rebuts
i altres documents 1.022
2.7 Expedició de títols acadèmics 7.054
2. A efectes d'aplicació de la tarifa continguda en l'epígraf 1 de l'apartat 1 anterior, es tindran en compte les regles següents:
1ª) Quan un alumne es matricule en una mateixa assignatura per segona, tercera, o quarta o posterior ocasió, l'import de la matricula s'incrementarà en un 10, 20, o un 30 per cent respectivament.
2ª) Quan un alumne es matricule solament d'assignatures soltes corresponents a un únic curs d'un pla d'estudis estructurat en assignatures, l'import de la matrícula no podrà excedir el fixat per a un curs complet o, si en alguna assignatura es tracta de tercera o posterior matrícula, l'import del curs complet incrementat en un 40 per 100.
3ª) Les assignatures quadrimestrals es computaran com a mitja assignatura.
4ª) En relació amb l'epígraf 1.1.2.1, l'import de la matrícula no serà inferior a 37.772 pessetes. No obstant això, aquesta quantia mínima no s'aplicarà si l'alumne té pendents, per a l'acabament dels seus estudis, un nombre d'assignatures l'import total de les quals no supere aquesta quantitat.
Article 5. Exigibilitat i pagament
1. L'obligació de pagament dels preus públics regulats per aquest decret naixerà quan es preste el servei corresponent. No obstant això, tret del que disposa l'apartat 2 d'aquest article, el seu pagament s'exigirà per anticipat, en el moment en què es formalitze la sol·licitud de matrícula.
2. En cas de matrícula anual, els alumnes podran fer efectiu el pagament del preu públic d'una sola vegada, en el moment de formalització de la matrícula; o en dos terminis, el primer en el moment de la matrícula i el segon en la segona quinzena del mes de gener. El que disposa aquest apartat no resultarà d'aplicació, no obstant això, quan, de conformitat amb el que disposa l'apartat 3 d'aquest article, s'haurà produït l'anul·lació de matrícula en els dos cursos acadèmics immediatament anteriors. En aquest supòsit, l'admissió de nova matrícula requerirà, inexcusablement, el pagament previ de l'import total d'aquesta.
3. La manca de pagament, total o parcial, en temps i forma del preu públic, comportarà l'anul·lació automàtica de la matrícula corresponent, sense dret al reintegrament de les quantitats que, si és el cas, s'hagen satisfet.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest decret vigirà el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 12 d'agost de 1997
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller de Presidència,
JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO

linea