diari

Decret 177/1988, de 15 de novembre del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'estableixen els preus per control de la qualitat dels Laboratoris d'Obres Públiques, de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.

(DOGV núm. 951 de 25.11.1988) Ref. Base de dades 1906/1988

Decret 177/1988, de 15 de novembre del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'estableixen els preus per control de la qualitat dels Laboratoris d'Obres Públiques, de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
Mitjançant el Reial Decret 1627/1984, d'1 d'agost, es van transferir a la Generalitat Valenciana les funcions i els serveis que tenia l'Administració de l'Estat en matèria de carreteres, i es van assignar posteriorment aqueixes competències a la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports en virtut del Decret 22/1984, de 16 d'octubre, del President de la Generalitat Valenciana.
Entre els mitjans materials que es van transferir es trobava el Laboratori de Control de Qualitat, que desplega les funcions al si de la Direcció General d'Obres Públiques, i que té com a principals comeses el control de la qualitat dels materials, així com l'execució i la correcta posada a l'obra.
En atenció d'aquests motius, i tenint en compte els objectius i les funcions desplegades, i per la necessitat de procedir a l'establiment dels preus per la realització d'activitats pròpies dels Laboratoris de Control de Qualitat d'Obres Públiques, segons que disposa l'article 51 del Decret Legislatiu del Consell de la Generalitat Valenciana de 22 de desembre de 1984, a proposta del Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 15 de novembre de 1988,
DECRETE:
Article únic
S'aproven els preus pels serveis que presten els Laboratoris de Control de Qualitat d'Obres Públiques de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, que s'adjunten com a annex d'aquest Decret.
DISPOSICIO FINAL
Es autoritzat el Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports a dictar les normes necessàries per a l'execució del que disposa aquest Decret, que vigirà el dia que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Valencia, 25 d'octubre de 1988.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, RAFAEL BLASCO I CASTANY
ANNEX
QUADRE DE PREUS DELS ASSAIGS
NÚM. ASSAIG DENOMINACIÓ PREU
1 LLIGANTS BITUMINOSOS
101-BETUMS ASFÀLTICS
10101 Densitat i densitat relativa NLT-122/84, UNE 7114 i 7115 4.100
10102 Contingut en aigua. NLT 123/84, UNE 7004 4.500
10103 Penetració a 25º. NLT 124/84, UNE 7013 5.100
10104 Punt reblaniment, anell i bola. NLT 125/84, UNE 7111 4.900
10105 Ductibilitat a 25º C. NLT 126/84, UNE 7093 9.000
10106 Punt d'inflamació, Ap. Cleveland. NLT 127/84, UNE 7057 4.900
10107 Pèrdua per escalfament. NLT 128/72, UNE 7110 4.900
10108 Solubilitat en sulfur de carboni. NLT 129/72, UNE 7005 4.500
10109 Solubilitat en dissolvents orgànics NLT 130/84, UNE 7005 i 7113 4.500
10110 Contingut en asfaltens. NLT 131/72, UNE 6.750
10111 Contingut en cendres. NLT 132, UNE 7116 2.900
10112 Viscositat Saybolt. NLT 133, UNE 7066 5.775
10113 índex de penetració. NLT 181/84, UNE 1.500
10114 Punt de fragilitat Fraass. NLT 182/84 9.400
102-BETUMS FLUIDIFICATS
10201 Destil·lació. NLT 134, UNE 7112 9.200
10202 Equivalent heptano-xilenol (E. Mancha). NLT 135/72, UNE 8.300
10203 Punt d'inflamació Tagliaube NLT 136, UNE 7155 3.000
10204 Contingut en aigua. NLT 137/84, UNE 3.000
10205 Viscositat Saybolt. NLT 138/84, UNE 7066 4.500
103-EMULSIONS ASFÀLTIQUES
10301 Contingut en aigua (DEAN STARK). NLT 137/84, UNE 3.000
10302 Residu per destil·lació. NLT 139/84, UNE 7128 9.200
10303 Sedimentació. NLT 140/84, UNE 7146 4.150
10304 Estabilitat d'emulsions aniòniques Mètode Clorur Càlcic.
NLT 141/84, UNE 7147 4.150
10305 Tamisatge. NLT 142/84, UNE 7152 2.800
10306 Miscibilitat amb aigua. NLT 143 '72, UNE 7148/7149 3.400
10307 Estabilitat d'emulsions aniòniques Mescla amb ciment.
NIT 144/72, UNE 7150 3.100
10308 Embolcall amb àrids. NLT 145/72, UNE 7151 5.050
10309 Geladicitat. NIT 146/72, UNE 3.000
10310 Residu per evaporació a 16º C. NLT 147/72, UNE 7129 3.400
10311 Càrrega de partícules NLT 194/84, UNE 3.300
10312 Determinació del PFI. NLT 195/76, UNE 3.000
10313 Embolcall i resistència al desplaçament per aigua. NLT 196/84 3.000
2 - POLSIM DE PEDRERA
201-POLSIM DE PEDRERA
20101 Densitat relativa del polsim de pedrera. NLT 155/77 4.500
20102 Densitat aparent del polsim de pedrera. NLT 157/72 2.100
20103 Densitat aparent en toluè. NLT 176/74 2.400
20104 Buits piconatge en sec. NLT 177/74 2.900
20105 Coeficient d'activitat (Procediment de Lhorty). NLT 178/74 5.750
20106 Granulometria per tamisatge del polsim de pedrera. NLT 151/72 2.650
20107 Granulometria per sedimentació del polsim de predrera. NLT 179/77 5.700
20108 Coeficient d'emulsibilitat NLT 180/74 9.100
3 - MESCLES I ESTABILITZACIONS BITUMINOSES
301-MESCLES 1 ESTABILITZACIONS BITUMINOSES
30101 Anàlisi i càlcul de la dosificació d'una mescla bituminosa per mèt.
Marshall 14.750
30102 Fabricació provetes Marshall. (3 provetes) 9.050
30103 Densitat relativa de provetes Marshall. 3 provetes. NLT 168 4.400
30104 Estabilitat i deformació de provetes Marshall. 3 provetes. NLT 159/73 5.150
30105 Càlcul de buits de mescles bituminoses. 3 provetes. NLT 168 2.550
30106 Fabricació provetes Compressió simple. 3 provetes 9.050
30107 Densitat relativa provetes compressió simple. 3 provetes 4.400
30108 Resistència a compressió simple. 3 provetes. NLT 161/84 3.100
30114 Entumiment. NLT 1613/72 5.200
30115 Contingut de lligant. NLT 164/76 8.000
30116 Anàlisi granulométrica dels àrids extrets de mescla bituminosa. NLT 165/76 4.850
30117 Adhesivitat dels lligants bituminosos als àrids en presència de l'aigua.
NLT 166/76 5.100
30118 Equivalent centrífug de querosé. NLT 169/72 5.900
30123 Recuperació del betum de mescles asfàltiques per a la seua caracterització.
NLT 353 29.100
30124 Adhesivitat dels lligants bituminosos als àrids fins. R-W. NLT 355/74 5.250
30125 Mesura de les deflexions d'un ferm amb l'assaig Viga Benkelman. NLT 356/79 750
30126 Coeficient de resistència al lliscament amb el pèndul de TRRL.
NLT 175/73 30.000
30127 Obtenció i buits d'una dama de mescla bituminosa compactada 3.100
30128 Densitat i buits d'una dama de mescla bituminosa compactada. NLT 168 2.150
4 - ÀRIDS PER A CAPES DE FERMS
401-ÀRIDS
40101 Humitat natural. NLT 102/72 1.500
40102 Resistència al desgast dels àrids en la màquina dels Àngels. NLT 149/72 6.800
40103 Anàlisi granulométrica àrids grossos i fins. NLT 150/72, UNE 7139 3.050
40104 Material que passa pel tamís 0.080 UNE NLT 152/72, UNE 7135 2.300
40105 Densitat relativa i absorció àrids grossos. NLT 153/76. UNE 7140 4.400
40106 Densitat relativa i absorció àrids 5450 5.500
40107 Densitat aparent dels àrids. NLT 156/72 1.250
40108 Estabilitat àrids front acció sulfat sòdic o magnèsic. NLT 158/72, UNE 7136 9.450
40109 Densitat relativa àrids en oli de parafina. NLT 167/74 5.700
40110 Poliment accelerat dels àrids (RRL). NLT 174/72 22.200
40111 Coeficient de friabilitat. NLT 351/74 4.200
40112 índex de lloses i d'agulles. NLT 354/74 4.300
40113 Equivalent d'arena. NLT 113/72 1.750
5 - ESTABILITZACIONS
501-ESTABILITZACIONS
50101 Fabricació i cura d'una proveta de sòl-ciment. Piconatge amb maça 1.500
50102 Fabricació i cura 1 proveta de mat. granular compactat/martell vibrant
NLT 310 1.500
50103 Fabricació i cura 1 proveta de mat. granular compactada amb maça 1.900
50104 Ruptura a compressió simple d'1 proveta de sòl-ciment o grava-ciment 1.200
50105 Densitat màxima de mescles sòl-ciment piconatge/maça. 6 provetes.
NLT 301/72 9.000
50106 Humitat-sequedat de provetes sòl-ciment. 2 provetes. NLT 302/72 18.000
50107 Congelació i desglaç de provetes sòl-ciment. 2 provetes. NLT 303/72 18.000
50108 Densitat màxima de material granular comp. martell vibrant. 6 provetes.
NLT 311 9.00(
6 - SÒLS
601-IDENTIFICACIÓ
60101 Obertura i descripció de la mostra 500
60102 Preparació mostra. NLT 101/72, UNE 7327 600
60103 Humitat natural del sol. NLT 102/72, UNE 7328 1.500
60104 Límits d'Atterberg. NLT 105i 106/72, UNE 7377 i 7378 2.850
60105 Resultat «No plasticitat» 1. 100
60106 Límit de retracció. UNE 7106 2.800
60107 Granulometria per tamisatge dels sòls. NLT 104/72, UNE 7376 2.700
60108 Material que passa pel tamís. 0,08 UNE. NLT 152/72, UNE 7135 2.300
60109 Granulometria per sedimentació. MELC 16-01 5.750
60110 Pes específic real. UNE 7001 1.850
602- ANÀLISI QUÍMICA DE SÒLS
60201 Contingut de sulfats solubles. NLT 120/72, UNE 7370 2.500
60202 Carbonats en els sòls. Mètode del calcímetre de Bernard. NLT 116/72 2.450
60203 Contingut de matèria orgànica. Mètode amb aigua oxigenada.
NLT 117/72, UNE 7368 2.450
603-COMPACTACIÓ
60301 Proctor normal. NLT 107/76, UNE 7255 4.800
60302 Proctor modificat. NLT 108/76, UNE 7365 6.000
60303 Densitat màxima d'una arena 3.100
60304 Densitat mínima d'una arena. NLT 204/72 2.100
604-DEFORMITAT
60401 Assaig edomètric en cèl·lula de 45 o 70 mm 7 graons de càrrega
i 3 de descàrrega 18.000
60402 Increment per graó suplementari 1.100
60403 Increment per esperar consolidació secundària per cada graó de càrrega 1.800
605-CANVIS VOLUMÈTRICS
60501 Inflament lliure sobre mostra inalterada o remodelada. UNE 7392/75 5.600
60502 Pressió màxima d'inflament en mostra inalterada o remodelada 6.000
60503 Inflament Lambe. UNE 7403 4.500
60504 Determinació del límit de retracció d'un tercer. UNE 7016 2.000
606-RESISTÈNCIA
60601 Tallat de mostra dama en roca. 1.100
60602 Compressió simple en sols, fins i tot tallat. NLT 202/72 4.000
60603 Compressió simple en roca (sense tallar). NLT 202/72 6.300
60604 Tall directe de sòls, mostres inalterades, sense consolidació ni drenatge 6.500
60605 Tall directe de sòls, mostres inalterades, consolidació i sense drenatge 9.000
60606 Tall directe de sòls, mostres inalterades, consolidació i amb drenatge 13.500
60607 CBR en Laboratori. 3 punts. NLT 111/78 16.800
607-ASSAIGS DE CAMP
60701 Presa de mostres superficials de sol de tipus inalterat. UNE 7371 6.000
60702 Densitat in situ i humitat. NLT 109 3.000
60704 Assaig de càrrega amb placa 40.000
60705 Determinació de la densitat i humitat in situ amb equip nuclear 750
7 - PINTURES PER A MARQUES VIALS
701-ASSAIGS EN PINTURA LIQUIDA
70101 Pes específic. Melc 12.72 3.000
70102 Consistència. Melc 12.74 3.000
70103 Temps de secat. Melc 12.71 4.000
70104 Matèria fixa. Melc 12.05 2.500
70105 Estabilitat. Melc 12.77 4.500
70106 Resistència al sagnat Melc 12.84 3.500
702-ASSAIGS SOBRE PEL·LÍCULA SECA
70201 Reflectáncia lluminosa aparent. Melc. 12.97 6.000
70202 Poder de cobriment. Melc 12.96 5.000
70203 Flexibilitat. Melc 12.93 3.500
70204 Resistència a immersió en aigua. Melc 12.91 2.000
70205 Resistència a l'envelliment artificial i a l'acció de la llum 15.000
703-MICROSFERES DE VIDRE
70301 Percentatge d'esferes de vidre imperfectes. Melc 12.30 7.000
70302 índex de refracció. Melc 12.31 3.500
70303 Granulometria. Melc 12.32 3.000
70304 Resistència a l'aigua 3.000
70305 Resistència als àcids 3.000
70306 Resistència a la solució IN de clorur càlcic 3.500

linea