diari

CORRECCIó d'errades del Decret 5/1996, de 9 de gener del Govern Valencià, pel qual estableix el preu públic per als cursos, jornades i seminaris que es facen en el CESGA

(DOGV núm. 2834 de 25.09.1996) Ref. Base de dades 1856/1996

CORRECCIó d'errades del Decret 5/1996, de 9 de gener del Govern Valencià, pel qual estableix el preu públic per als cursos, jornades i seminaris que es facen en el CESGA
Advertit un error en el text del Decret 5/1996, de 9 de gener, pel qual s'estableix el preu públic per als cursos, jornades i seminaris que es facen en el CESGA, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 2.676, de 29 de gener de 1996, fem la rectificació pertinent.
En la pàgina 924, en les dues versions, en l'article únic, paragraf primer, on diu: «Establir el preu públic subvencionat de totes les activitats objecte del CESGA amb les quanties següents(IVA inclòs):»; ha de dir: «Establir el preu públic subvencionat de totes les activitats objecte del CESGA amb les quanties següents:»

linea