diari

ORDRE de 7 d'abril de 1995, del conseller de Medi Ambient, per la qual s'estableixen les quanties de determinats preus públics que ha de percebre la Conselleria de Medi Ambient.

(DOGV núm. 2550 de 13.07.1995) Ref. Base de dades 1773/1995

ORDRE de 7 d'abril de 1995, del conseller de Medi Ambient, per la qual s'estableixen les quanties de determinats preus públics que ha de percebre la Conselleria de Medi Ambient.
El Decret 73/1991, de 13 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, va regular els preus públics que ha de percebre la Generalitat Valenciana, i assenyalava el procediment perquè cada conselleria els fixara o modificara.
D'altra banda, el Decret 227/1991, de 9 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, va establir la llista de béns, serveis i activitats susceptibles de ser retribuïts mitjançant preus públics per la Conselleria de Medi Ambient, entre d'altres.
D'acord amb tot això, amb l'elaboració prèvia de l'informe econòmico-financer, que determina els costos de les trameses de béns i serveis a què es refereixen, i a la vista de l'informe favorable emés per la Direcció General de Tributs i Tresoreria de la Conselleria d'Economia i Hisenda, escau l'aprovació dels imports dels esmentats preus públics.
Per tot això, i d'acord amb les facultats que m'atribueix l'article 35 de la Llei de Govern Valencià i l'article 3.2.b) del Decret 73/1991,
ORDENE
Article primer
Aprovar les quanties dels preus públics que ha de percebre la Conselleria de Medi Ambient, els quals s'inclouen en l'annex d'aquesta ordre.
Article segon
Als preus detallats procedirà la repercussió de l'IVA corresponent, d'acord amb el que dispose en cada cas la legislació vigent sobre les quanties establertes.
DISPOSICIó FINAL
Aquesta ordre entrarà en vigor el dia següent de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 7 d'abril de 1995
El conseller de Medi Ambient,
EMèRIT BONO I MARTíNEZ
ANNEX
1. Preus públics de planta de repoblació, ornamentació i restauració del paisatge
Aquests preus són als vivers de la Generalitat Valenciana i no inclouen el transport a la seua destinació
PTA/unitat
Acer campestre gassó d'1 saba 35 pessetes.
Acer campestri arrel nua d'1 saba 30 pessetes.
Acer monspessulanum gassó d'1 saba 50 pessetes.
Acer monspessulanum arrel nua d'1 saba 45 pessetes.
Acer negundo arrel nua de 1,00-1,50 m 350 pessetes.
Acer negundo arrel nua de 1,50-2,00 m 575 pessetes.
Acer negundo arrel nua de 2,00-2,50 m 875 pessetes.
Acer opalus ssp. granatense gassó d'1 saba 90 pessetes.
Acer opalus ssp. granatense arrel nua d'1 saba 85 pessetes.
Aesculus hippocastanum arrel nua
de 1,00-1,50 m 675 pessetes.
Aesculus hippocastanum arrel nua
de 1,50-2,00 m 1.150 pessetes.
Aesculus hippocastanum arrel nua
de 2,00-2,50 m 1.650 pessetes.
Arbutus unedo gassó de 2 sabes 200 pessetes.
Catalpa bignomioides arrel nua de 1,50-2,00 m 500 pessetes.
Catalpa bignomioides arrel nua de 2,00-2,50 m 175 pessetes.
Catalpa bignomioides arrel nua de 2,50-3,00 m 1.000 pessetes.
Celtis australis gassó d'1 saba 35 pessetes.
Celtis australis arrel nua d'1 saba 30 pessetes.
Celtis australis arrel nua de 1,50-1,75 m 425 pessetes.
Celtis australis arrel nua de 1,75-2,00 m 650 pessetes.
Celtis australis arrel nua de 2,00-2,50 m 825 pessetes.
Ceratonia siliqua 1-2 sabes en gassó/bossa
de polietilè 100 pessetes.
Cercis siliquastrum arrel nua d'1,00-1,50 m 975 pessetes.
Cercis siliquastrum arrel nua d'1,50-2,00 m 1.650 pessetes.
Cercis siliquastrum arrel nua de 2,00-2,50 m 2.000 pessetes.
Chamaerops excelsa test/contenidor
de 0,50 m. tronc 4.000 pessetes.
Chamaerops excelsa arrel nua
de 0,50-0,75 tronc 4.750 pessetes.
Chamaerops excelsa arrel nua
de 0,75-1,00 tronc 6.500 pessetes.
Chamaerops humilis test de 2-3 sabes 225 pessetes.
Cupressus arizonica test/contenidor
de 0,50-0,75 m 175 pessetes.
Cupressus arizonica test/contenidor
de 0,75-1,00 m 225 pessetes.
Cupressus macrocarpa test/contenidor
de 0,50-0,75 m 175 pessetes.
Cupressus macrocarpa test/contenidor
de 0,75-1,00 m 225 pessetes.
Cupressus sempervirens test/contenidor
de 0,50-0,75 m 110 pessetes.
Cupressus sempervirens test/contenidor
de 0,75-1,00 m 175 pessetes.
Elaeagnus angustifolia arrel nua de 2 m 950 pessetes.
Fraxinus angustifolia gassó d'1-2 sabes 60 pessetes.
Fraxinus angustifolia arrel nua d'1-2 sabes 55 pessetes.
Fraxinus ornus gassó d'1-2 sabes 70 pessetes.
Fraxinus ornus arrel nua d'1,00-1,50 m 425 pessetes.
Fraxinus ornus arrel nua d'1,50-2,00 m 500 pessetes.
Fraxinus ornus arrel nua d'1-2 sabes 65 pessetes.
Fraxinus ornus arrel nua de 2,00-2,50 m 625 pessetes.
Gleditsia triacanthos arrel nua d'1,50-1,75 m 450 pessetes.
Gleditsia triacanthos arrel nua d'1,75-2,00 m 575 pessetes.
Gleditsia triacanthos arrel nua de 2,00-2,50 m 950 pessetes.
Gleditsia triacanthos arrel nua de 2,50-3,005 m 1.450 pessetes.
Hibiscus syriacus test/contenidor de 0,50-1,00 m 175 pessetes.
Hibiscus syriacus test/contenidor d'1,00-1,25 m 245 pessetes.
Ilex aquifolium gassó de 2-4 sabes 300 pessetes.
Juglans regia arrel nua d'1 saba 125 pessetes.
Juglans regia arrel nua de 2 sabes 350 pessetes.
Juglans regia arrel nua de 3 sabes 755 pessetes.
Juniperus communis gassó d'1-2 sabes 155 pessetes.
Juniperus communis en bossa de polietilè
de 2 sabes 200 pessetes.
Juniperus oxycedrus gassó d'1-2 sabes 150 pessetes.
Juniperus oxycedrus en bossa de polietilè
de 2 sabes 200 pessetes.
Juniperus phoenicea gassó d'1-2 sabes 350 pessetes.
Juniperus phoenicea en bossa de polietilè
de 2 sabes 300 pessetes.
Juniperus thurifera gassó d'1-2 sabes 350 pessetes.
Laurus nobilis test/contenidor d'1,00-1,25 m 850 pessetes.
Laurus nobilis test/contenidor d'1,25-1,50 m 1.000 pessetes.
Laurus nobilis test/contenidor d'1,50-1,75 m 1.750 pessetes.
Laurus nobilis test/contenidor d'1,75-2,00 m 2.500 pessetes.
Melia azederach arrel nua d'1,50-2,00 m 600 pessetes.
Melia azederach arrel nua de 2,00-2,50 m 800 pessetes.
Melia azederach arrel nua de 2,50-3,00 m 1.100 pessetes.
Melia azederach arrel nua de 3,00-4,00 m 1.700 pessetes.
Myrtus communis test/contenidor de 0,30 m 200 pessetes.
Phoenix canariensis test/contenidor
de 0,75-1,00 m 1.500 pessetes.
Phoenix canariensis test/contenidor
d'1,00-1,50 m 2.000 pessetes.
Phoenix canariensis arrel nua d'1,00-1,50 m 1.000 pessetes.
Phoenix dactylifera arrel nua d'1,00-1,25 m 1.500 pessetes.
Phoenix dactylifera arrel nua d'1,25-1,50 m 1.750 pessetes.
Pinus canariensis gassó 1,50-2,00 m 4.000 pessetes.
Pinus canariensis gassó 2,00-2,50 m 7.000 pessetes.
Pinus canariensis gassó 2,50-3,00 m 10.500 pessetes.
Pinus canariensis test/contenidor 0,50-1,00 m 450 pessetes.
Pinus eldarica d'1 saba en bossa de polietilè 100 pessetes.
Pinus halepensis gassó 2,00-2,50 m 8.500 pessetes.
Pinus halepensis gassó 2,50-3,00 m 10.750 pessetes.
Pinus halepensis gassó 3,00-3,50 m 12.500 pessetes.
Pinus halepensis d'1 saba en bossa
de polietilè 30 pessetes.
Pinus halepensis d'1 saba en gassó 35 pessetes.
Pinus halepensis de 2 sabes repicat en bossa
de polietilè 35 pessetes.
Pinus halepensis test/contenidor 0,50-0,75 m 475 pessetes.
Pinus halepensis test/contenidor 0,75-1,00 m 565 pessetes.
Pinus halepensis test/contenidor 1,00-1,25 m 660 pessetes.
Pinus halepensis test/contenidor 1,25-1,50 m 755 pessetes.
Pinus halepensis test/contenidor 1,50-1,75 m 845 pessetes.
Pinus nigra hispanica d'1 saba en bossa
de polietilè 30 pessetes.
Pinus nigra hispanica de 2 sabes repicat en bossa
de polietilè 35 pessetes.
Pinus pinaster d'1 saba en bossa de polietilè 33 pessetes.
Pinus pinaster d'1 saba en gassó 38 pessetes.
Pinus pinaster de 2 sabes repicat en bossa
de polietilè 38 pessetes.
Pinus pinea gassó 2,00-2,50 m 10.000 pessetes.
Pinus pinea gassó 2,50-3,00 m 12.500 pessetes.
Pinus pinea gassó 3,00-3,50 m 16.500 pessetes.
Pinus pinea d'1 saba en bossa de polietilè 35 pessetes.
Pinus pinea d'1 saba en gassó 40 pessetes.
Pinus pinea de 2 sabes repicat en bossa
de polietilè 40 pessetes.
Pinus pinea test/contenidor 0,50-0,75 m 550 pessetes.
Pinus pinea test/contenidor 0,75-1,00 m 785 pessetes.
Pinus pinea test/contenidor 1,00-1,25 m 1.000 pessetes.
Pinus pinea test/contenidor 1,25-1,50 m 1.800 pessetes.
Pinus sylvestris d'1 saba en bossa de polietilè 30 pessetes.
Pinus sylvestris de 2 sabes repicat en bossa
de polietilè 35 pessetes.
Pistacia lentiscus gassó d'1-2 sabes 135 pessetes.
Pistacia terebinthus gassó d'1-2 sabes 145 pessetes.
Pittosporum tobira test/contenidor
de 0,30-0,40 m 100 pessetes.
Pittosporum tobira test/contenidor
de 0,40-0,60 m 125 pessetes.
Pittosporum tobira test/contenidor
de 0,60-0,80 m 175 pessetes.
Pittosporum tobira test/contenidor
de 0,80-1,00 m 225 pessetes.
Plantes aromàtiques per a cultius en gassó
d'1-2 sabes 16 pessetes.
Plantes aromàtiques per a cultius arrel nua
d'1-2 sabes 7 pessetes.
Platanus orientalis arrel nua d'1,50-1,75 400 pessetes.
Platanus orientalis arrel nua d'1,75-2,00 500 pessetes.
Platanus orientalis arrel nua de 2,00-2,50 700 pessetes.
Platanus orientalis arrel nua de 2,50-3,00 950 pessetes.
Populus alba arrel nua d'1-2 sabes 75 pessetes.
Populus bolleana arrel nua d'1,00-1,50 m 475 pessetes.
Populus bolleana arrel nua d'1,50-2,00 m 700 pessetes.
Populus bolleana arrel nua de 2,00-2,50 m 1.150 pessetes.
Populus bolleana arrel nua de 2,50-3,00 m 1.800 pessetes.
Populus híbridos arrel nua d'1 i 2 sabes 475 pessetes.
Populus nigra arrel nua d'1-2 sabes 75 pessetes.
Populus tremula arrel nua d'1-2 sabes 100 pessetes.
Punica granatum nana test/contenidor de 0,50 m 225 pessetes.
Quercus coccifera d'1 saba en bossa de polietilè 55 pessetes.
Quercus coccifera d'1 saba en gassó 60 pessetes.
Quercus faginea d'1 saba en bossa de polietilè 60 pessetes.
Quercus faginea d'1 saba en gassó 65 pessetes.
Quercus ilex rotundifolia d'1 saba en bossa
de polietilè 45 pessetes.
Quercus ilex rotundifolia de 2 sabes repicat
en bossa de polietilè 50 pessetes.
Quercus ilex rotundifolia en gassó 50 pessetes.
Quercus pyrenaica test de 0,50 m 125 pessetes.
Quercus suber d'1 saba en bossa de polietilè 55 pessetes.
Quercus suber de 2 sabes repicat en bossa
de polietilè 60 pessetes.
Robinia pseudoacacia arrel nua d'1,00-1,50 115 pessetes.
Robinia pseudoacacia arrel nua d'1,50-2,00 375 pessetes.
Robinia pseudoacacia arrel nua de 2,00-2,50 600 pessetes.
Robinia pseudoacacia arrel nua de 2,50-3,00 1.000 pessetes.
Rosmarinus officinalis test/contenidor de 0,30 m 125 pessetes.
Ruscus aculeatus test/contenidor de 0,30 m 275 pessetes.
Santolina s.p. test/contenidor de 0,40 m 150 pessetes.
Taxus baccata gassó d'1-2 sabes 300 pessetes.
Tetraclinis articulata gassó d'1-2 sabes 225 pessetes.
Thuja orientalis test/contenidor de 0,50-0,75 m 105 pessetes.
Thuja orientalis test/contenidor de 0,75-1,00 m 170 pessetes.
Ulmus pumila arrel nua d'1,50-2,00 m 600 pessetes.
Ulmus pumila arrel nua de 2,00-2,50 m 875 pessetes.
Ulmus pumila arrel nua de 2,50-3,00 m 1.150 pessetes.
Washingtonia filifera test/contenidor
de 0,50-0,60 m 2.100 pessetes.
Washingtonia filifera test/contenidor
de 0,60-0,70 m 2.850 pessetes.
Washingtonia filifera arrel nua de 0,70-0,80 m 1.500 pessetes.
Washingtonia filifera arrel nua de 0,80-1,00 m 3.500 pessetes.
Altres espècies de conreus semblants amb les mateixes característiques tant de frondoses, coníferes, palmades o arbustives tindran els mateixos preus que els d'aquesta llista.
2. Preus públics per manteniment d'espècimens de fauna silvestre en centres de recuperació de la Conselleria de Medi Ambient
a) Animals que s'alimenten de carn, peix o invertebrats:
- 500 pessetes per kg o fracció d'animal i dia en estades de menys d'1 mes;
- 10.000 pessetes per kg o fracció d'animal al mes;
b) Animals herbívors o omnívors:
- 250 pessetes per kg o fracció d'animal i dia en estades de menys d'1 mes;
- 5.000 pessetes per kg o fracció d'animal i mes;
3. Preus públics de llavors d'espècies forestals
Espècies Preu/kg
Acer camprestre 12.500 pesetas.
Acer monspessulanum 12.000 pessetes.
Acer opalus ssp. granatense 6.000 pessetes.
Amelanchier ovalis 18.000 pessetes.
Arbutus unedo 24.000 pessetes.
Arctostaphyllos uva-ursi 25.000 pessetes.
Bupleurum fruticosum 15.000 pessetes.
Buxux sempervirens 8.000 pessetes.
Celtis australis 2.000 pessetes.
Chamaerops humilis 3.000 pessetes.
Colutea arborescens 5.000 pessetes.
Crataegus monogyna 8.000 pessetes.
Daphne gnidium 8.000 pessetes.
Fagus sylvatica 10.000 pessetes.
Fraxinus angustifolia 3.000 pessetes.
Fraxinus ornus 1.000 pessetes.
Ilex aquifolium 25.000 pessetes.
Juglans regia 500 pessetes.
Juniperus communis 10.000 pessetes.
Juniperus oxycedrus 6.000 pessetes.
Juniperus phoenicea 10.000 pessetes.
Juniperus sabina 15.000 pessetes.
Juniperus thurifera 15.000 pessetes.
Lonicera implexa 10.000 pessetes.
Myrtus communis 12.000 pessetes.
Osyris quadripartita 10.000 pessetes.
Phillyrea angustifolia 2.000 pessetes.
Pinus halepensis 6.000 pessetes.
Pinus nigra ssp. salzamannii 10.000 pessetes.
Pinus pinaster 4.500 pessetes.
Pinus pinea 3.000 pessetes.
Pinus sylvestris 14.000 pessetes.
Pistacia lentiscus 1.000 pessetes.
Pistacia terebinthus 2.000 pessetes.
Prunus mahaleb 10.000 pessetes.
Prunus spinosa 8.000 pessetes.
Quercus coccifera 650 pessetes.
Quercus faginea ssp. faginea 450 pessetes.
Quercus ilex ssp. rotundifolia 500 pessetes.
Quercus pyrenaica 550 pessetes.
Quercus suber 325 pessetes.
Rhamnus alaternus 1.000 pessetes.
Rhamnus lycioides 2.000 pessetes.
Sorbus aria 15.000 pessetes.
Sorbus domestica 10.000 pessetes.
Sorbus torminalis 20.000 pessetes.
Taxus baccata 20.000 pessetes.
Tetraclinis articulata 5.000 pessetes.
Tilia platyphyllos 25.000 pessetes.
Viburnum tinus 2.500 pessetes.
4.Preus públics per al subministrament d'informacia estadística per part de la Direcció General de Recursos Forestals
- Subministrament d'informació estadística sense elaborar, en disquet de 3,5": 500 pessetes/disquet.
- Aplicacions específiques (exemple: incendis per hores i municipi, etc.): 1.500 pessetes, suport inclòs.
5. Preu públic del llibre Flora vascular rara, endémica o amenazada de la Comunidad Valenciana.
- 1.456 pessetes per exemplar.

linea