diari

DECRET 186/1997, de 17 de juny, del Govern Valencià, pel qual es regulen els preus públics que ha de percebre la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per la prestació dels serveis d'ensenyament de música, dansa, art dramàtic i idiomes.

(DOGV núm. 3019 de 23.06.1997) Ref. Base de dades 1627/1997

DECRET 186/1997, de 17 de juny, del Govern Valencià, pel qual es regulen els preus públics que ha de percebre la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per la prestació dels serveis d'ensenyament de música, dansa, art dramàtic i idiomes.
El Decret 73/1991, de 13 de maig, del Govern Valencià, va establir el règim de regulació dels preus públics i el procediment de fixació i aprovació de les quanties.
D'altra banda, els decrets 227/1991, de 9 de desembre, i 159/1992, de 28 de setembre, del Govern Valencià, determinaren la relació de béns, serveis i activitats susceptibles de ser retribuïts per mitjà de preus públics per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, entre d'altres.
Així mateix, la disposició addicional setena 7/1992, de 28 de desembre, de pressupostos de la Llei de la Generalitat Valenciana per a l'exercici de 1993, va disposar que, a partir de l'entrada en vigor de la llei, les contraprestacions pels ensenyaments de Música, Art Dramàtic, Dansa i Idiomes tindrien la consideració de preus públics, i va deixar sense contingut els epígrafs 2.1.1, 2.2.1 i 2.3.1 de l'article 76 de la Llei 7/1989, de 20 d'octubre, de la Generalitat Valenciana, de Taxes.
Aquest decret pretén instaurar, en relació amb els serveis d'ensenyament de música, dansa, art dramàtic i idiomes, un règim normatiu marc que tinga l'estabilitat necessària i una vigència, per tant, indefinida, sense perjudici de les modificacions puntuals que, si fa al cas, convinga introduir en aquest règim segons les necessitats de gestió ho vagen aconsellant.
De conformitat amb tot això, després de l'elaboració de l'informe economicofinancer, de què es desprèn que els preus proposats no cobreixen el cost dels serveis, i vist l'informe favorable emés per la Direcció General de Tributs i Patrimoni de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública, és procedent la regulació dels esmentats preus públics, mitjançant decret del Govern Valencià, segons que estableix l'article 2.4 del Decret 73/1991, de 13 de maig, del Govern Valencià, pel qual es regulen els preus públics.
Per tot això, d'acord amb el que disposa l'article 22.e) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Govern Valencià, i l'article 3.2.a) del Decret 73/1991, de 13 de maig, del Govern Valencià, a proposta del conseller de Cultura, Educació i Ciència, i després de la deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 17 de juny de 1997,
DECRETE
Article 1. Objecte
Aquest decret té per objecte la regulació del règim jurídic aplicable als preus públics que ha d'exigir la Generalitat Valenciana per la prestació dels serveis d'ensenyaments especialitzats a què es refereix l'article següent.
Article 2. Pressupost de pagament
El pressupost de pagament d'aquests preus públics és la prestació dels serveis acadèmics i administratius en els conservatoris de música, conservatoris de dansa, escoles d'art dramàtic i escoles oficials d'idiomes de la xarxa pública de la Generalitat Valenciana i altres centres reconeguts i autoritzats.
Article 3. Obligats al pagament
Són subjectes obligats al pagament pels serveis a què es refereix l'article anterior, les persones que es matriculen com a alumnes en els centres a què es refereix el mateix article.
Article 4. Exempcions i bonificacions
1. Els alumnes membres de famílies nombroses gaudiran, segons disposa l'article 10 de la Llei 25/1971, de 19 de juny, de les següents exempcions i bonificacions:
a) Els alumnes membres de famílies nombroses d'honor i de segona categoria estaran exempts del pagament dels preus públics previstos en el quadre de tarifes de l'article 5 d'aquest decret.
b) Els alumnes membres de famílies nombroses de primera categoria tindran dret a una reducció del 50% de l'import dels preus públics previstos en el quadre de tarifes de l'article 5 d'aquest decret.
2. El alumnes beneficiaris de beques regulades pel Reial Decret 2298/1983, de 28 de juliol, estaran exempts del pagament dels conceptes següents:
a) Matrícula per assignatura.
b) Assignatures pendents.
c) Examen de revàlida o aptitud.
d) Drets d'examen en els cicles elemental i superior.
e) Prova d'accés.
Article 5. Quanties
Els preus públics regulats en aquest decret s'exigiran segons s'expressa en el quadre de tarifes següent:
Conceptes Import en pessetes
ensenyaments de música
1. Ensenyaments de plans en extinció
1.1. Alumnat oficial de conservatoris de la xarxa pública de la Generalitat Valenciana.
1.1.1. Per assignatura (grau mitjà) 6.270
1.1.2. Per assignatura (grau superior) 12.535
1.1.3. Per assignatura pendent (grau mitjà) 7.520
1.1.4. Per assignatura pendent (grau superior) 15.045
1.2. Drets d'examen final de grau o final de curs
de l'alumnat de centres adscrits a conservatoris
de la xarxa pública de la Generalitat Valenciana
classificats com a centres reconeguts o autoritzats
segons el Decret 1987/1964 (sense plenes
competències acadèmiques), per assignatura 1.965
1.3. Alumnat lliure
1.3.1. Inscripció 2.475
1.3.2. Drets d'examen, per assignatura 1.965
1.3.3. Proves extraordinàries de febrer, per assignatura 1.965
1.4 Prova d'accés al grau superior, per especialitat 7.855
1.5 Prova extraordinària per a l'obtenció
del diploma elemental (pla 1966) 5.805

2. Ensenyaments LOGSE
2.1. Alumnat oficial de conservatoris de la xarxa pública de la Generalitat Valenciana.
2.1.1. Grau elemental
2.1.1.1. Curs complet, per assignatura 4.580
2.1.1.2. Per assignatura pendent 5.495
2.1.1.3. Repetició de curs, per assignatura 5.950
2.1.2. Prova d'accés al grau mitjà 6.830
2.1.3. Grau mitjà
2.1.3.1. Curs complet, per assignatura 6.870
2.1.3.2. Per assignatura pendent 8.240
2.1.3.3. Repetició de curs, per assignatura 8.930

3. Cursos especials monogràfics, per cada curs 12.135

4. Serveis generals
4.1. Certificats oficials, cada un 2.480
4.2. Obertura expedient 2.480
4.3. Expedició o renovació de la targeta d'identitat 535
4.4. Trasllat d'expedient o de matrícula viva 2.480
4.5. Expedició del llibre d'escolaritat 480

ensenyaments de dansa
1. Ensenyaments de plans en extinció
1.1. Alumnat oficial de conservatoris de la xarxa pública de la Generalitat Valenciana.
1.1.1. Per cada assignatura 4.855
1.1.2. Per assignatura pendent 8.495
1.2. Drets d'examen de final de curs o d'estudis
de l'alumnat de centres adscrits a conservatoris
de la xarxa pública de la Generalitat Valenciana
classificats com a centres reconeguts o autoritzats
segons el Decret 1987/1964 (sense plenes
competències acadèmiques), per assignatura 2.430
1.3. Alumnat lliure
1.3.1. Inscripció 2.475
1.3.2. Drets d'examen, per assignatura 2.430
1.3.3. Proves extraordinàries de febrer, per assignatura 2.430

2. Ensenyaments LOGSE
2.1. Alumnat oficial de conservatoris de la xarxa pública de la Generalitat Valenciana.
2.1.1. Grau elemental
2.1.1.1. Curs complet, per assignatura 6.070
2.1.1.2. Per assignatura pendent 9.710
2.1.1.3. Repetició de curs, per assignatura 7.280
2.1.2. Prova d'accés al grau mitjà 6.830
2.1.3. Grau Mitja
2.1.3.1. Curs complet, per assignatura 9.105
2.1.3.2. Per assignatura pendent 14.570
2.1.3.3. Repetició de curs, per assignatura 10.925
3. Cursos especials monogràfics, per cada curs 12.135

4. Serveis generals
4.1. Certificats oficials, cada un 2.480
4.2. Obertura d'expedient 2.480
4.3. Expedició o renovació de la targeta d'identitat 535
4.4. Trasllat d'expedient o de matrícula viva 2.480
4.5. Expedició del llibre d'escolaritat 480
ensenyaments d'art dramàtic
1. Ensenyaments de plans en extinció
1.1. Prova extraordinària de fi del pla d'estudis. Per assignatura 2.490

2. Ensenyaments LOGSE
2.1. Curs complet, per assignatura 5.935
2.2. Per assignatura pendent 11.690
2.3. Prova d'accés 6.830

3. Cursos especials monogràfics, per cada curs 12.135

4. Serveis generals
4.1. Certificats oficials, cada un 2.480
4.2. Obertura d'expedient 2.480
4.3. Expedició o renovació de la targeta d'identitat 535
4.4. Trasllat d'expedient o de matrícula viva 2.480
ensenyaments d'idiomes
1. Pla antic a extingir (anterior a Llei 29/1982, 24 de juny), per a alumnat lliure.
1.1. Drets d'examen, per idioma i curs 1.965
1.1. Examen de revàlida o aptitud 5.850
2. Pla nou (Reial Decret 1.523/1989, d'1 de desembre, i Decret 48/1993, de 5 d'abril, del Govern Valencià)
2.1. Alumnat oficial
2.1.1. Matrícula per idioma i curs 5.850
2.1.2. Repetició de curs, per cada idioma 7.020
2.1.3. Prova de nivell (ensenyaments presencials) 3.435
2.1.4. Valoració inicial de l'alumne
(ensenyaments a distància) 3.435
2.2. Alumnat lliure
2.2.1. Examen de cicle elemental 5.850
2.2.2. Examen de cicle superior 5.850
3. Cursos especials monogràfics, per cada nivell 12.135
4. Serveis generals
4.1. Certificats oficials, cada un 2.480
4.2. Obertura d'expedient 2.480
4.3. Expedició o renovació de la targeta d'identitat 535
4.4. Trasllat d'expedient o de matrícula viva 2.480
Article 6. Exigibilitat i pagament
1. L'obligació de pagament dels preus públics regulats en aquest decret naixerà quan es presten els serveis corresponents.
2. No obstant això, els alumnes podran fer efectiu el pagament d'una sola vegada, en el moment de formalització de la matrícula, o bé de manera fraccionada, en dos terminis iguals que seran ingressats el primer en formalitzar la matrícula i el segon durant la segona quinzena del mes de gener.
3. La manca de pagament d'algun dels terminis a què es refereix l'apartat anterior comportarà l'anul·lació automàtica de la matrícula, sense dret al reintegrament de cap quantitat que s'haja abonat per aquesta.
disposició derogatòria
Queda derogat el Decret 121/1996, de 18 de juny, del Govern Valencià, pel qual es fixen les quanties dels preus públics que s'han de percebre per la prestació dels serveis d'ensenyament de música, dansa, art dramàtic i idiomes.
disposicions finals
Primera
Es faculta el conseller de Cultura, Educació i Ciència per a dictar totes les disposicions necessàries per al desplegament i l'aplicació d'aquest decret.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Això no obstant, els seus efectes s'entendran referits al començament de la matrícula corresponent al curs acadèmic 1997-1998.
València, 17 de juny de 1997
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller de Cultura, Educació i Ciència,
FRANCISCO E. CAMPS ORTIZ

linea