diari

ORDRE de 28 de juny de 1996, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es desplega el Decret 121/1996, de 18 de juny, del Govern Valencià, pel qual s'estableixen les quanties dels preus públics que ha de percebre la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per la prestació dels serveis d'ensenyament de música, dansa, art dramàtic i idiomes.

(DOGV núm. 2786 de 08.07.1996) Ref. Base de dades 1354/1996

ORDRE de 28 de juny de 1996, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es desplega el Decret 121/1996, de 18 de juny, del Govern Valencià, pel qual s'estableixen les quanties dels preus públics que ha de percebre la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per la prestació dels serveis d'ensenyament de música, dansa, art dramàtic i idiomes.
Pel Decret 121/1996, de 18 de juny, s'aprovaren els preus públics corresponents als ensenyaments de música, dansa, art dramàtic i idiomes per al curs 1996/97.
L'esmentat decret, en la disposició final, autoritza la consellera de Cultura, Educació i Ciència perquè dicte les normes de desenvolupament.
D'acord amb aquesta autorització,
ORDENE:
Primer
Per a la liquidació dels preus se seguirà el procediment regulat en l'Ordre de 26 de febrer de 1993, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es desplega el Decret 105/1992, de 6 de juliol, sobre recaptació dels tributs propis i cedits, taxes, preus públics i sancions de la Generalitat Valenciana.
Segon
2.1 L'alumnat satisfarà l'import total de les tarifes en formalitzar la matrícula o bé el podrà fraccionar en dos terminis, el 50 per cent en el moment de la formalització, i la resta en la primera quinzena del mes de desembre, i indicarà aquesta circumstància en l'apartat corresponent de l'imprés d'autoliquidació.
2.2 Després de pagar l'import establit, l'alumnat sol·licitarà la formalització de la matrícula en la secretaria del centre i entregarà la documentació exigida, acompanyada de la còpia per a l'administració de l'exemplar d'autoliquidació. La secretaria, després de comprovar la documentació presentada i el correcte pagament de les tarifes, formalitzarà la matrícula i conservarà l'exemplar d'autoliquidació, i també la resta de la documentació.
2.3 L'alumnat que tinga assignatures convalidades no haurà de pagar-ne l'import corresponent.
Tercer
La falta del pagament de l'import total del preus, en el cas d'opció pel pagament total, motivarà la denegació de la matrícula. La falta dels pagaments parcials, en el cas d'haver optat pel pagament fraccionat, originarà l'anul·lació de la matrícula i la pèrdua de les quantitats corresponents del primer termini. En aquest últim supòsit, es notificarà prèviament a l'interessat perquè en un termini improrrogable de 15 dies hi realitze el pagament a què esta obligat.
Quart
Els membres de famílies nombroses tindran dret a les bonificacions i exempcions establides en la legislació vigent, per a la qual cosa acreditaran aquesta condició mitjançant l'aportació de la corresponent fotocòpia compulsada del títol de beneficiari en formalitzar la matrícula. La secretaria del centre comprovarà el compliment dels requisits exigits.
Cinqué
5.1 Els beneficiaris de beques o ajudes a l'estudi, obtingudes a l'empara del que estableix el Reial Decret 2.228/1983, de 28 de juliol, pel qual es regula el sistema de beques i d'altres ajudes a l'estudi, de caràcter personalitzat, a l'efecte de formalització de matrícula pagaran el preu establit pels conceptes que corresponga en qualsevol de les modalitats que figuren en l'apartat segon d'aquesta ordre.
5.2 Una vegada resolta la convocatòria de beques o ajudes, l'alumnat beneficiari d'aquestes hauran de presentar la credencial corresponent en la secretaria del centre.
5.3 La secretaria del centre procedirà a sol·licitar la devolució dels conceptes dels quals estiga exempt l'alumnat que hi haja presentat la credencial, pel procediment establit pel Decret 151/1994, de 29 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es regularitza la devolució d'ingressos indeguts per tributs propis i altres ingressos de dret públic de la Generalitat Valenciana.
Sisé
Els conceptes als quals s'aplicarà les exempcions i bonificacions que procedisquen seran els indicats en l'article segon del Decret 121/1996, de 18 de juny.
Seté
L'alumnat dels ensenyaments de música i dansa, pagarà els conceptes dels annexos I i II del Decret 121/96, de 18 de juny, i els epígrafs que haurà de pagar en cada cas seran el següents:
a) L'alumnat oficial de conservatoris de la xarxa pública de la Generalitat Valenciana pagarà els epígrafs que corresponguen dels punts 1.2 i 2.1, segons siga d'ensenyaments de plans en extinció o d'ensenyaments LOGSE, respectivament, i els epígrafs del punt 4 que siguen procedents en cada cas.
b) L'alumnat que curse estudis en centres adscrits a conservatoris de la xarxa pública de la Generalitat Valenciana, classificats com a centres reconeguts o autoritzats, d'acord amb el Decret 1.987/1964 (sense plenes competències acadèmiques), pagarà únicament l'epígraf 1.2.1 quan corresponga, i els epígrafs del punt 4 quan sol·licite algun dels serveis que hi consten.
c) L'alumnat lliure pagarà els epígrafs continguts en el punt 1.3 i els del punt 4 que corresponguen.
El concepte 1.3.1 (inscripció) serà pagat anualment cada vegada que es formalitze la matrícula.
d) L'alumnat de música que sol·licite realitzar la prova d'accés al grau superior per als ensenyaments regulats pel Decret 64/1987 pagarà l'epígraf 1.4.
e) Els alumnes que realitzen les proves extraordinàries d'extinció de grau, pagaran l'import establit en el punt 1.5 del annex I.
e) L'alumnat de conservatoris dependents de corporacions locals i de centres autoritzats de música i dansa respecte a la nova ordenació del sistema educatiu, adscrits a efectes administratius a conservatoris de la xarxa pública de la Generalitat Valenciana, pagarà els conceptes de l'apartat 4.2 dels serveis generals (obertura d'expedient) únicament el primer any que s'hi matricule. Els epígrafs restants del punt 4 es pagaran quan siga sol·licitat algun dels serveis que s'hi recullen.
Vuité
Amb les dades de matrícula aportades pels centres de música i dansa adscrits, la secretaria del centre oficial corresponent omplirà l'imprés autoliquidatiu i hi farà constar les quantitats que siguen procedents en cada cas. El centre adscrit disposarà d'un termini de 15 dies per tal de realitzar l'ingrés i presentar la còpia segellada per l'entitat bancària en la secretaria del centre oficial, una vegada aquest li haja lliurat l'imprés amb les quantitats que hi haurà de pagar.
Nové
A l'alumnat dels ensenyaments d'idiomes, se li aplicarà en el moment de formalitzar la matrícula els conceptes de l'annex III del decret que corresponguen en cada cas.
Els alumnes que es matriculen en el règim d'ensenyament a distància, pagaran únicament el primer any el concepte d'obertura d'expedient.
Els alumnes que sol·liciten el certificat del cicle elemental, pagaran l'import establit en l'epígraf 4.1 (certificacions oficials).
Deu
A l'alumnat d'ensenyament d'Art Dramàtic, se li aplicaran en el moment de formalitzar la matrícula el conceptes de l'annex IV del Decret 121/1996, de 18 de juny, que corresponguen en cada cas.
Onze
Pel que fa al cursos monogràfics, l'alumnat que sol·licite realitzar-los, i després que el centre corresponent en confirme la matrícula, pagarà la quantitat que recull l'epígraf 3.1 de l'annex corresponent.
Dotze
Quan se sol·licite dels centres el servei de trasllat d'expedient o trasllat de matrícula viva, s'aplicaran els conceptes de pagament següents:
a) Trasllat d'expedient. Si l'alumnat sol·licita el trasllat d'expedient, pagarà en el centre d'origen el preu públic corresponent a l'epígraf 4.4, «Trasllat d'expedient».
El centre d'origen emetrà el certificat acadèmic corresponent que serà remés al centre de destinació (aquest certificat forma part del trasllat de l'expedient i no se n'efectuarà cap pagament).
b) Trasllat de matrícula viva. Si l'alumnat sol·licita el trasllat de matrícula viva, després que el centre de destinació confirme la plaça, pagarà en el centre d'origen únicament l'epígraf 4.4, «Trasllat de matrícula viva».
En el centre de destinació, l'alumnat únicament haurà de pagar l'epígraf 4.3, «Targeta d'identitat».
Quan el centre d'origen no pertanya a la xarxa pública de la Generalitat Valenciana, el centre de destinació rebrà a més a més el preu públic corresponent a la matrícula de l'alumnat en el curs a què s'incorpore.
c) El trasllat de matrícula viva o expedient no donarà lloc a l'abonament del epígraf 4.2., «Obertura d'expedient».
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza el secretari general perquè dicte les instruccions de desplegament i adaptació que aquesta ordre requerisca.
Segona
Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 28 de juny de 1996
La consellera de Cultura, Educació i Ciència,
MARCELA MIRó PÉREZ

linea