diari

Ordre de 6 de maig de 1993, de la Conselleria de Treball i Afers Socials, per la qual fixa el preu de venda al públic de les publicacions editades per la conselleria i per l'Institut Valencià de Serveis Socials.

(DOGV núm. 2044 de 11.06.1993) Ref. Base de dades 1344/1993

Ordre de 6 de maig de 1993, de la Conselleria de Treball i Afers Socials, per la qual fixa el preu de venda al públic de les publicacions editades per la conselleria i per l'Institut Valencià de Serveis Socials.
La Conselleria de Treball i Afers Socials i l’Institut Valencià de Serveis Socials editen una gran diversitat de publicacions que tenen com a objecte la difusió de determinats aspectes sobre la problemàtica que presenten certs col·lectius que necessiten assistència social (menors, gitanos, joves, toxicòmans ...), així com sobre temes que es consideren d'interès per als ciutadans en matèria laboral, d'ocupació, de formació o afers socials.
Les esmentades publicacions no són gratuïtes, ja que generen uns costos econòmics que han de ser atesos pels qui les adquireixen mitjançant el pagament d'una contraprestració pecuniària que té caràcter de preu públic, segons estableix el Decret 73/1991, de 13 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, amb el qual regula els preus públics, en relació amb el Decret 227/1991, de 9 de desembre, amb el qual determina els béns, serveis i les activitats susceptibles de ser retribuïts mitjançant preus públics.
Per tot això, amb la prèvia elaboració dels oportuns estudis econòmico-financers i ajustats els preus a les observacions contingudes en l’informe emès sobre això per la Conselleria d'Economia i Hisenda, en virtut de les facultats que m'atribueixen l'article 35 de la Llei de Govern Valencià i l'article 3.2.b) del Decret 73/1991,
ORDENE
Article primer
Aprovar la quantia dels preus públics a percebre per la Conselleria de Treball i Afers Socials i per l'Institut Valencià de Serveis Socials que s'inclouen en els annexos d'aquesta Ordre.
Article segon
Els preus públics corresponents a la venda de publicacions porten inclosos l’import de l’IVA a repercutir, d'acord amb la normativa vigent.
DISPOSICIO FINAL
Aquesta ordre entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 6 de maig de 1993.
El Conseller de Treball i Afers Socials,
MARTIN SEVILLA JIMENEZ
ANEXO I
Publicaciones del Institut Valencià de Serveis Socials
A) Serie «Estudis»
EL CENTRO OCUPACIONAL 925 pesetas IVA incluido.
DELINCUENCIA JUVENIL 1.000 pesetas IVA incluido.
SOCIEDAD Y EPILEPSIA 425 pesetas IVA incluido.
GUIA CURSOS DROGODEPENDENCIA 600 pesetas IVA incluido.
ESTRUCTURA Y ORG. C. OCUPACIONAL 630 pesetas IVA incluido.
DROGAS Y DELINCUENCIA 940 pesetas IVA incluido.
CONTENIDOS LABOR. C. OCUPACIONAL 1.100 pesetas IVA incluido.
EDUCACION Y DROGAS EN LA CV 820 pesetas IVA incluido.
FUENTES DE DATOS Y SIST. INDICAD. 1.335 pesetas IVA incluido.
EL NIÑO ABANDONADO EN LA CV 1.300 pesetas IVA incluido.
POLITICA SOCIAL DEL MENOR CV 1.505 pesetas IVA incluido.
LOCALIZACION Y DISTRIBUCION DE LA DEPRESION
SOCIAL EN LA CV 1.015 pesetas IVA incluido.
PERSONAS CON MINUSVALIA EN LA PROV. DE
CASTELLO. DATOS ESPEC. 800 pesetas IVA incluido.
ASPECTOS ECOLOGICOS Y PSICOSOCIALES DE LA
DELINCUENCIA JUVENIL EN LA CV 1.400 pesetas IVA incluido.
USO DE DROGAS ENTRE LA POBLA. ESCOLAR
VALENCIA Y CASTELLO 1.215 pesetas IVA incluido.
VENTA AMBULANTE Y POB. GITANA 1.015 pesetas IVA incluido.
INCIDENCIA DE LOS MALOS TRATOS A MUJERES EN
LA CV 745 pesetas IVA incluido.
LA TUTELA EX-LEGE, LA GUARDA Y EL ACOGIM.
MENORES EN LA CV 1.440 pesetas IVA incluido.
ESTAB. SISTEMA EVALUACION DE SERVICIOS
SOCIALES: INDICADORES 1.345 pesetas IVA incluido.
SITUACION Y PROBLEMATICA SOCIOECONOMICA DEL
PUEBLO GITANO EN CV 1.700 pesetas IVA incluido.
APORTACION DE UN MODELO DE GESTION FEMENINA
EN EL AMBITO LABORAL 1.000 pesetas IVA incluido.
RENTAS MINIMAS DE INSERCION SOCIAL 1.515 pesetas IVA incluido.
ACOGIMIENTO FAMILIAR Y FAMILIAS EDUCADORAS
EN LA CV 1.410 pesetas IVA incluido.
B) Serie «Documents»
PEV II PLAN ECONOM. CUATRIENAL VCIANO.
PROGRAMAS SS 1.750 pesetas IVA incluido.
PONENCIAS CONGRESO MINUSVA.OCUPACION Y
TRABAJO 1.710 pesetas IVA incluido.
PROCESO EVALU. CENTRO EDUC. ESCUELA
UNIVERSITARIA TRABAJO SOCIAL DE VALENCIA 2.120 pesetas IVA incluido.
BARRIOS DE ACCION PREFERENTE II DE LA CV Agotado
DELINCUENCIA HOY. PROG. DE INTERVENCION EDUC.
EN PRISIONES 1.400 pesetas IVA incluido.
CENTRO ATENCION MINUSV. PSIQ. GRAVEMENTE
AFECTADOS. PROGRAMA DE NECESIDADES 1.900 pesetas IVA incluido.
PONENCIAS III JORNADAS MINUSV. OCIO Y TIEMPO
LIBRE 1.440 pesetas IVA incluido.
MEMORIA 1989 1.900 pesetas IVA incluido.
PLAN INTEGRAL SOCIO-SANITARIA TERCERA EDAD 1.500 pesetas IVA incluido.
MODIFIC. DE LOS SERVICIOS SOC EN LA CV 1.735 pesetas IVA incluido.
MEMORIA 1990 1.300 pesetas IVA incluido.
ARCANGELES MORENOS 1.900 pesetas IVA incluido.
INTRODUCCION A LA PLANIFICAC. 1.000 pesetas IVA incluido.
EVALUACION DE LAS INSTITUCIO Y CALIDAD DE LA
EDUCACION 2.000 pesetas IVA incluido.
CONVIVENCIA Y VIVIENDA DEL DISCAPACITADO 1.200 pesetas IVA incluido.
MANUAL DE CUMPLIMENTACION FICHA SOCIAL 1.445 pesetas IVA incluido.
C) Serie «Materials»
PROGRAMA PARA LA TERCERA EDAD 505 pesetas IVA incluido.
BARRIOS DE ACCION PREFER. I 760 pesetas IVA incluido.
PROGRAMA 1989 420 pesetas IVA incluido.
PLAN DE ACTUACION EN SERVICIOS SOCIALES
GENERALES 400 pesetas IVA incluido.
DOSSIER LEGISLATIVO DE SERVICIOS SOCIALES No se vende
PLAN DE ORDENACION SERVICIOS SOCIALES EN LA CV 800 pesetas IVA incluido.
PLAN DE INTEGRACION SOCIAL EN LA CV 200 pesetas IVA incluido.
PROGRAMA DE FORMACION EN SERVICIOS SOCIALES
1991 330 pesetas IVA incluido.
ESTATUTO BASICO DE CENTROS DE ATENCION A LA
INFANCIA Y JUVENTUD EN LA CV 300 pesetas IVA incluido.
PROGRAMA DE FORMACION EN SERVICIOS SOCIALES
1992 500 pesetas IVA incluido.
D) Serie «Publicaciones periódicas»
REVISTA DE SERVICIOS SOCIALES SUSCRIPCION
ANUAL 1.500 pesetas IVA incluido.
REVISTA DE SERVICIOS SOCIALES NUMERO SUELTO 250 pesetas IVA incluido.
FULL INFORMATIU SUSCRIPCION ANUAL 1.200 pesetas IVA incluido.
FULL INFORMATIU NUMERO SUELTO 100 pesetas IVA incluido.
ANEXO II
Publicaciones de la Conselleria de Treball i Afers Socials
CONDICIONES DE VIDA Y TRABAJO EN LA CV 1.500 pesetas IVA incluido.
L’ALCUDIA DE CRESPINS 1.150 pesetas IVA incluido.
ANALISIS SOCIO-ECONOMICO DE LA VALL D'ALBAIDA 1.900 pesetas IVA incluido.
HISTORIA SOCIAL DE UNA INDUSTRIA JUGUETERA 2.100 pesetas IVA incluido.
SINDICACION DE LOS TRABAJADORES NO MANUALES
EN LA CV 1.050 pesetas IVA incluido.
EL VAPOR SAN JAIME EN LA INDUSTRIA TEXTIL
ENGUERINA 1.500 pesetas IVA incluido.
MERCADO DE TRABAJO Y POLITICAS DE EMPLEO EN
LA CV 2.400 pesetas IVA incluido.
MONOGRAFIAS MERCADO DE TRABAJO CV 1990 600 pesetas IVA incluido.
LA FABRICA GINER DE MORELLA 2.000 pesetas IVA incluido.
REVISTA DE TREBALL 1.400 pesetas IVA incluido.
BOLETIN DE JURISPRUDENCIA DE LA SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CV:
- Volúmenes I/ 1989 a X/199. Ejemplar 1.500 pesetas IVA incluido.
- Volúmenes I/1992 y siguientes. Ejemplar 2.100 pesetas IVA incluido.
SALUD Y SEGUR. EN EL TRABAJO EN LA CEE-NORMAT.
BAS. HASTA 1990 2.000 pesetas IVA incluido.
TLVs VALORES LIMITE ADOPTADOS POR ACGIH PARA
1992-93 1.100 pesetas IVA incluido.
VENTILACION INDUSTRIAL-MANUAL PREVENCION
RIESGOS PROFESION. 4.500 pesetas IVA incluido.
CALENDARIO LABORAL 200 pesetas IVA incluido.
COMUNICACION APERTURA 150 pesetas IVA incluido.
DEMANDAS AL SMAC 40 pesetas IVA incluido.
EXPTES. REG. EMPLEO 115 pesetas IVA incluido.

linea