diari

DECRET 48/2005, de 4 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la Universitat de València. [2005/X2616]

(DOGV núm. 4962 de 09.03.2005) Ref. Base de dades 1276/2005

DECRET 48/2005, de 4 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la Universitat de València. [2005/X2616]
L'article 18 de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes, establix que correspon a cada Consell Social elaborar el seu reglament d'organització i funcionament, que serà sotmés a l'aprovació del Consell de la Generalitat.
D'acord amb això, el Ple del Consell Social de la Universitat de València, reunit en sessió 28 de desembre del 2004, va acordar, per unanimitat, aprovar la proposta de Reglament del Consell Social.
Per tot això, a proposta del conseller d'Empresa, Universitat i Ciència, oït el Consell Jurídic Consultiu i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 4 de març de 2005,
DECRETE
Article únic
Aprovar el Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la Universitat de València, d'acord amb el text contingut en l'annex d'este decret.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogat el Decret 30/1986, de 10 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprovà el Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la Universitat de València.
DISPOSICIÓ FINAL
Este decret entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 4 de març de 2005
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller d'Empresa, Universitat i Ciència,
JUSTO NIETO NIETO
ANNEX
Reglament d'organització i funcionament del Consell Social de la Universitat de València
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Naturalesa i règim jurídic
1. El Consell Social de la Universitat de València és l'òrgan col·legiat universitari de participació de la societat valenciana en la Universitat de València, i té com a fins els que estableix l'article 2 de la Llei 2/2003, 28 de gener, de la Generalitat, de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes.
2. El règim jurídic del Consell Social de la Universitat de València és el que estableixen la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, la Llei 2/2003, 28 de gener, de la Generalitat, de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes, aquest reglament, els Estatuts de la Universitat de València i les altres disposicions legals i reglamentàries d'aplicació general.
3. En tot allò que no fixen les normes abans citades sobre el funcionament intern del Consell Social, aquest té potestat d'autoorganització.
Article 2. Seu i mitjans
1. El Consell Social, com a òrgan de la Universitat de València, té la seu en aquesta institució.
2. El Consell Social utilitzarà els mitjans de la Universitat de València i el personal d'aquesta que tinga adscrit.
3. El Consell Social de la Universitat de València compta amb la “Fundació Universitat–Empresa de la Universitat de València (ADEIT)” per al desenvolupament de les seues competències.
CAPÍTOL II
Competències del Consell Social de la Universitat de València
Article 3. Disposició general
1. Per a la consecució dels fins que té legalment encomanats, el Consell Social de la Universitat de València exercitarà les competències establertes en l'ordenament jurídic i, més concretament, en la Llei 2/2003, 28 de gener, de la Generalitat, de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes.
2. Per a executar i desenvolupar les competències que recullen els articles 3 i 4 de l'esmentada Llei 2/2003 es dicten les normes contingudes en aquest capítol.
Article 4. Periodicitat de la comunicació al Consell Social de determinats acords, resolucions i informes
1. El Consell Social ha de rebre amb caràcter trimestral la informació següent:
a) Els contractes que signe la Universitat de València, d'acord amb el que estableix l'article 83 de la Llei Orgànica d'Universitats.
b) L'estat d'execució del pressupost de la Universitat de València.
c) Els acords que adopten el Claustre i el Consell de Govern de la Universitat de València.
d) Les resolucions del Rectorat de la Universitat de València de les quals deriven obligacions econòmiques per a la institució.
2. Mitjançant acord del Consell Social es determinarà el contingut i l'abast de la informació a què fa referència el punt anterior.
Article 5. Supervisió de les funcions ordinàries de control intern dels comptes de la Universitat de València
1. Amb caràcter general, la Unitat de Control Intern de la Universitat de València ha d'informar anualment el Consell Social de les seues actuacions.
2. El Consell Social pot requerir informes o aclariments a la Unitat de Control Intern sobre les seues actuacions en general o sobre algun expedient en particular.
3. La Unitat de Control Intern ha d'informar el Consell Social de qualsevol fet rellevant, incidència o circumstància comprovada en l'exercici de les seues funcions i que, atenent a les atribucions legals del Consell Social, entenga que ha de conèixer aquest òrgan. D'aquest informe, la Unitat de Control Intern n'ha de donar compte també al rector o rectora de la Universitat de València.
4. El Consell Social podrà demanar la realització d'auditories externes —o informes o dictàmens concrets— sobre la gestió i els comptes de la Universitat de València i de les altres entitats a què es refereix l'article 3.i) de la Llei 2/2003, de 28 de gener. Aquestes auditories i informes poden abastar la totalitat de la gestió i els comptes de la Universitat de València i de la resta de les entitats referides, o bé referir-se a un o més dels seus centres, departaments o unitats administratives. Igualment, les auditories podran ser encarregades en relació amb un o més exercicis econòmics.
5. Els encàrrecs d'informes i auditories establerts en l'apartat 4 d'aquest article seran finançats a càrrec del programa pressupostari propi del Consell Social de la Universitat de València.
Article 6. Informe previ de convenis
1. Prèviament a la formalització dels convenis no inclosos en l'article 83 de la Llei Orgànica d'Universitats que pretenga subscriure la Universitat de València amb persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i dels quals deriven obligacions econòmiques per a la Universitat en la quantia mínima que el Consell Social mateix determine, aquest òrgan n'haurà d'emetre un informe, que ha de consistir en l'emissió d'un judici sobre l'oportunitat i la conveniència de subscriure el conveni que se sotmet a consideració, des del punt de vista dels fins que li atribueix l'article 2 de la Llei 2/2003, de 28 de gener.
2. L'informe del Consell Social requerirà que el projecte de conveni haja estat objecte, al seu torn, de dictamen emès pels serveis o òrgans competents de la Universitat de València, dictamen que versarà sobre el compliment dels requisits jurídics i de caràcter economicopressupostari corresponents.
Article 7. Coordinació i supervisió d'ajudes socials
Per coordinar i supervisar la concessió de les ajudes socials finançades a càrrec dels recursos ordinaris de la Universitat que es destinen al personal de la institució, el Consell Social ha de rebre informació puntual i detallada sobre les convocatòries, el procediment i la resolució d'aquestes ajudes, i pot, a aquest efecte, demanar documentació i informes, emetre judicis i formular suggeriments o objeccions.
Article 8. Directrius i línies generals de la política de beques i ajudes a càrrec dels recursos ordinaris de la Universitat
Per determinar les directrius i les línies generals de la política de beques i ajudes a càrrec dels recursos ordinaris de la Universitat de València, el Consell Social ha d'adoptar les mesures pertinents en cada cas, i podrà, a aquest efecte, demanar documentació i informes, emetre judicis, formular suggeriments o objeccions i designar el Vocal que haja de representar aquest òrgan, amb veu i vot, en cada una de les comissions constituïdes o que es constituïsquen per concedir les beques i ajudes.
Article 9. Tramitació de reclamacions relatives al funcionament dels serveis universitaris
1. Les reclamacions dirigides al Consell Social sobre el funcionament dels serveis universitaris, quan tinguen per objecte assumptes la supervisió dels quals corresponga a aquest òrgan, s'han de subjectar al que estableixen els articles 70 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
2. El secretari o secretària del Consell Social qualificarà la regularitat de la reclamació d'acord amb el que disposa l'apartat anterior. Si la reclamació s'ajusta a allò que s'ha preceptuat, obrirà un expedient al qual haurà d'incorporar totes les dades, informes i al·legacions dels òrgans competents i les persones interessades, tot això d'acord amb les normes generals sobre instrucció del procediment que estableix l'esmentada Llei 30/1992, de 26 de novembre.
3. Seguidament, el secretari o secretària sotmetrà al Consell Social les actuacions; el Consell Social podrà sol·licitar, si així ho considera oportú, nous informes, compareixences o al·legacions de les persones interessades, o que es complete o concrete el contingut d'aquells de què ja disposa, així com ordenar la realització de totes les actuacions que considere necessàries per obtenir un millor coneixement de la reclamació presentada.
4. Una vegada complet l'expedient, el Consell Social adoptarà l'acord motivat corresponent, que consistirà a arxivar la reclamació presentada sense més tràmits, o bé a trametre-la al Rectorat o a l'administració pública competent, junt amb l'expedient formalitzat fins al moment, recomanant, si s'escau, la realització de les actuacions que considere procedents. En tot cas, caldrà notificar a les persones interessades la decisió que el Consell Social haurà adoptat sobre la reclamació.
CAPÍTOL III
Membres del Consell Social de la Universitat de València
Article 10. Composició del Consell Social de la Universitat de València
1. El Consell Social de la Universitat de València està integrat pel president o presidenta, sis vocals en representació del Consell de Govern de la Universitat de València i divuit vocals designats en representació dels interessos socials de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes.
2. El Consell de Govern i la resta de persones i institucions que han de designar els membres no nats del Consell Social poden proposar, a cada moment, la substitució dels vocals que han designat.
Article 11. Drets i facultats dels membres del Consell Social
1. Els vocals del Consell Social estan facultats per exercir els drets següents:
a) Ser convocats a les sessions i conèixer els assumptes i propostes inclosos en l'ordre del dia des del moment en què es faça la convocatòria.
b) Sol·licitar la inclusió de punts a l'ordre del dia de les reunions, en els termes que estableix aquest reglament.
c) Disposar de la documentació corresponent als punts inclosos en l'ordre del dia des del moment en què es faça la convocatòria i requerir de qui corresponga tots els informes, aclariments i documents que consideren necessaris a aquest efecte.
d) Intervenir, amb veu i vot, en les sessions del Ple i de les comissions del Consell Social de què formen part, expressar lliurement el sentit del vot i els motius que el justifiquen, i formular proposicions i preguntes.
e) Sol·licitar la consulta i l'expedició de certificats de les actes i documents inclosos en els arxius de la secretaria del Consell Social.
f) Percebre, d'acord amb el que disposa l'article 9.2 de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes, una indemnització per l'assistència a les sessions del Ple, de les comissions o dels grups de treball que eventualment puguen ser constituïts. A l'inici de cada exercici pressupostari, el Ple del Consell Social ha d'establir la quantia d'aquestes indemnitzacions; si no hi ha acord exprés, aquesta quantia s'incrementarà cada exercici d'acord amb l'índex oficial de preus al consum.
g) Percebre les indemnitzacions i gratificacions per raó del servei que els corresponga per altres conceptes, en els termes i els supòsits que fixa la normativa aplicable.
2. El president o presidenta i la resta de membres del Consell Social, així com el secretari o secretària, poden requerir i hauran d'obtenir tota la informació i documentació que els calga dels serveis i de les dependències universitàries per al compliment de les funcions assignades al Consell Social. Per acord del Ple del Consell Social caldrà establir el procediment adequat per fer plenament efectiu l'exercici d'aquesta facultat.
Article 12. Deures dels membres del Consell Social
Els membres del Consell Social estan obligats a:
a) Assistir a les sessions del Ple i d'aquelles comissions de què formen part, i a qualsevol altra reunió de caràcter oficial a la qual siguen convocats, i també als actes institucionals quan els hi haja estat expressament delegada la representació del Consell Social.
b) Observar les normes sobre incompatibilitats que, d'acord amb la llei, puguen afectar-los, i comunicar al Consell Social qualsevol circumstància, inicial o sobrevinguda, de la qual puga derivar una situació d'incompatibilitat.
c) Complir totes les comeses institucionals que els siguen encomanades.
d) Guardar reserva i confidencialitat respecte de totes les deliberacions i intervencions que hi haja al si de les reunions del Consell Social, i també de les gestions que es porten a terme per encàrrec del Ple o de les comissions.
e) No fer servir els documents que els siguen facilitats per a fins diferents d'aquells per als quals els van ser lliurats.
f) Participar en totes les activitats que deriven de la seua condició de membres del Consell Social.
Article 13. Cessament de vocals per incompliment d'obligacions
1. El Ple del Consell Social, per majoria de dos terços dels presents, pot proposar motivadament, i donant audiència a la persona interessada, el cessament d'un vocal que haja designat, si es considera que ha incomplert de forma greu o reiterada les obligacions del càrrec.
2. S'entén per incompliment greu i reiterat la falta d'assistència, no justificada de forma deguda i suficient, a tres de les reunions a què un vocal haja estat convocat durant un any natural.
3. La falta d'assistència, fins i tot justificada, a més de la meitat de les reunions a què un vocal haja estat convocat durant un any natural no es considera com un incompliment dels deures, però pot donar lloc al fet que es recomane a l'òrgan o a la institució que el va designar com a membre del Consell Social la seua substitució per una altra persona amb més disponibilitat per atendre les obligacions que li corresponen.
CAPÍTOL IV
Organització del Consell Social de la Universitat de València
Secció Primera
Estructura organitzativa del Consell Social
Article 14. Estructura del Consell Social de la Universitat de València
El Consell Social de la Universitat de València s'organitza en:
a) el Ple,
b) el president o presidenta,
c) les comissions i
d) el secretari o secretària.
Article 15. El Ple
El Consell Social exerceix les seues competències constituït en sessió plenària, sense perjudici de la possibilitat de delegar aquest exercici en les comissions.
Article 16. El president o presidenta
1. La representació del Consell Social de la Universitat de València correspon al seu president o presidenta, que ha de vetllar pel compliment dels acords i exercir qualsevol altres atribucions que li siguen encomanades legalment o reglamentàriament.
2. Únicament el president o presidenta pot realitzar declaracions públiques en nom del Consell Social de la Universitat de València. Si cal, però, pot delegar aquesta facultat en els presidents o presidentes de les comissions corresponents, i també autoritzar algun o alguns vocals per a intervencions concretes o particulars.
3. En tot cas, correspon al president o presidenta del Consell Social:
a) Convocar i dirigir les sessions del Ple i, quan corresponga segons el que disposa aquest reglament, de les comissions, i moderar el desenvolupament dels debats, que pot interrompre o suspendre per causa justificada.
b) Invitar a les reunions del Ple i de les comissions del Consell Social qualsevol persona l'assistència de la qual considere convenient per raó dels assumptes que s'hi tracten.
c) Informar sobre les activitats del Consell Social que considere oportunes i donar-les a conèixer, sense perjudici del que disposen les normes aplicables quant a la publicació i notificació oficials dels acords del Consell Social.
d) Vetllar pel compliment, per part dels vocals del Consell Social, dels deures que els correspon d'acord amb la llei i aquest reglament, i protegir i defensar els drets que els correspon com a tals.
e) Autoritzar les despeses del programa pressupostari propi del Consell Social, de conformitat amb el procediment establert.
4. A l'efecte de precedències protocol·làries, al president o presidenta del Consell Social de la Universitat de València se li ha de reconèixer —en aquells actes oficials a què assistisca— el rang que estableix el número 14 de l'article 3 del Decret 235/1999, de 23 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula el règim de precedències en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en la redacció donada pel Decret 77/2003, de 27 de juny, del Consell de la Generalitat.
Article 17. Els vicepresidents o vicepresidentes
1. El president o presidenta del Consell Social pot designar fins a dos vicepresidents o vicepresidentes entre els vocals que representen els interessos socials, i n'ha d'indicar l'ordre de prelació a l'efecte de substituir el president o presidenta.
2. El vicepresident o vicepresidenta substitueix el president o presidenta en cas de mort, vacant, absència, renúncia o cessament. Si no n'hi ha, el president o presidenta serà substituït pel vocal representant dels interessos socials que gaudisca de més antiguitat en l'òrgan entre els que s'indiquen en l'article 5.4, apartats b) i c), de la Llei 2/2003. Si entre aquests hi ha dos o més amb la mateixa antiguitat, exercirà les funcions de la presidència el de més edat.
3. El president o presidenta pot remoure del càrrec els vicepresidents o vicepresidentes, de la qual cosa ha de donar compte al Consell Social.
Article 18. Les comissions
1. Sense perjudici de les ponències o grups de treball de caràcter sectorial o de naturalesa ocasional que designe el Ple, el Consell Social de la Universitat de València ha de comptar, almenys, amb tres comissions: Comissió d'Assumptes Econòmics, Comissió d'Assumptes Acadèmics i Comissió de Relacions amb la Societat.
2. Les comissions han d'adoptar els acords corresponents en l'exercici de les competències que, per delegació expressa, els encomane el Ple, i han de portar a terme les tasques específiques que aquest els encarregue.
3. Complint el manament contingut en l'article 13.1 de la Llei 2/2003 sobre respecte de les proporcions plenàries, cada comissió, a més del secretari o secretària, que és el del Consell Social, ha de comptar amb els membres següents, designats per acord del Ple:
a) Un, entre els vocals nats del Consell de Govern de la Universitat de València.
b) Un, entre els vocals designats pel Consell de Govern de la Universitat de València.
c) Sis, entre els representants dels interessos socials i entre els que designarà el president o presidenta de la comissió.
4. Qualsevol vocal del Consell Social no adscrit a una comissió pot voluntàriament assistir, amb veu i sense vot, a les sessions d'aquesta.
5. El president o presidenta del Consell Social presidirà les comissions a què assistisca; en aquest cas, si es troben presents tots els vocals adscrits a la comissió que representen els interessos socials, i a fi de mantenir la proporció establerta legalment, el president o presidenta de la comissió hi participarà amb veu però sense vot.
Article 19. El secretari o secretària
1. El Consell Social de la Universitat de València ha de disposar d'una secretaria dotada dels mitjans materials i personals suficients i adequats per al compliment dels fins i el desenvolupament i l'execució de les competències d'aquest òrgan.
2. Al capdavant de la secretaria hi ha el secretari o secretària del Consell Social, que és nomenat i separat pel conseller o consellera competent en matèria d'universitats, a proposta del president o presidenta del Consell Social. La designació ha de recaure en una persona que no siga vocal del Consell Social, i hi actuarà amb veu però sense vot. El nomenament i el cessament del secretari o secretària ha de ser publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
3. El règim disciplinari, d'incompatibilitats i de responsabilitats del secretari o secretària del Consell Social és el que estableixen amb caràcter general les normes aplicables al personal al servei de les administracions públiques.
4. Correspon al secretari o secretària:
a) La direcció de les dependències administratives del Consell Social i del personal que hi és adscrit.
b) La gestió del programa pressupostari del Consell Social.
c) L'organització de l'arxiu i la custòdia dels llibres d'actes i documents dipositats o dirigits al Consell Social.
d) L'elaboració o presentació dels estudis i informes que es requerisquen o es demanen per al més eficaç compliment de les funcions del Consell Social.
e) Estendre acta de les reunions de les comissions o del Ple i actuar de fedatari dels actes i acords que s'hi prenguen.
f) El seguiment de l'execució dels acords adoptats pel Consell Social.
Secció Segona
Règim de reunions del Consell Social
Article 20. Convocatòria i ordre del dia
1. Les sessions ordinàries del Ple i de les comissions han de ser convocades per escrit, almenys amb quatre dies hàbils d'antelació. Respecte de les extraordinàries, es poden convocar fins i tot per telegrama, fax o via telemàtica i amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores.
2. No pot ser objecte de deliberació ni acord cap assumpte que no estiga inclòs en l'ordre del dia, tant del Ple com de les comissions, llevat que hi estiguen presents tots els membres de l'òrgan i siga declarada la urgència de l'assumpte pel vot favorable de la majoria.
3. L'ordre del dia del Ple el fixa el president o presidenta del Consell Social per pròpia iniciativa o —en allò que fa a incloure-hi un punt o punts concrets— a requeriment d'almenys cinc vocals del Consell Social.
4. L'ordre del dia de cada comissió el fixa el president o presidenta d'aquella per iniciativa pròpia o, en allò que fa referència a incloure-hi un punt o punts concrets, a requeriment d'almenys dos vocals del Consell Social adscrits a la comissió corresponent.
5. La secretaria del Consell ha de tenir a disposició dels consellers i conselleres, des del moment de la convocatòria, els antecedents necessaris per conèixer de forma detallada i rigorosa les qüestions fixades en l'ordre del dia, tant del Ple com de les comissions.
Article 21. Periodicitat de les sessions
1. El Ple del Consell Social s'ha de reunir almenys quatre vegades l'any, els mesos de març, juny, setembre i desembre; queda a criteri del president o presidenta, o d'un terç dels components, reunir-se tantes vegades com es jutge oportú.
2. La Comissió d'Assumptes Econòmics i la Comissió d'Assumptes Acadèmics convocaran, cadascuna, una reunió mensual (excepte durant el mes d'agost).
3. La Comissió de Relacions amb la Societat convocarà quatre reunions ordinàries anuals, els mesos de març, juny, setembre i desembre.
Article 22. Constitució del Ple i les comissions
1. Per a la constitució vàlida del Ple del Consell Social es requereix l'assistència del president o presidenta i del secretari o secretària, o dels qui legalment els substituïsquen, i de la meitat dels vocals.
2. Per a la constitució vàlida de les comissions del Consell Social es requereix l'assistència del president o presidenta de la comissió, de la meitat dels vocals que hi són adscrits i del secretari o secretària (o qui legalment el substituïsca).
3. En cas d'absència del president o presidenta d'una comissió, aquest pot encomanar l'exercici de la presidència en la sessió de què es tracte a qualsevol dels vocals que hi són adscrits.
Article 23. Règim de delegacions
1. Tot i l'obligatorietat establerta per als membres del Consell Social d'assistir a les reunions de l'òrgan, si hi ha causa justificada poden delegar la seua representació especial a favor d'un altre component del Consell Social assistent a la reunió de què es tracte, sempre que es faça per escrit signat pel conseller o consellera delegant, en el qual s'ha de fer constar el motiu que impedeix l'assistència a la sessió. La delegació es pot concedir de forma genèrica o amb expressió del sentit del vot per als diversos punts de l'ordre del dia.
2. La previsió del punt anterior es considera a l'efecte de les majories requerides en cada cas, però no per establir el quòrum mínim necessari perquè la sessió quede vàlidament constituïda.
3. Aquesta facultat de delegació no pot ser utilitzada per un mateix vocal més de dues vegades en un mateix any natural.
4. El rector o rectora pot ser substituït per un vicerector o vicerectora en casos d'absència, vacant, malaltia o altra causa legal, a petició pròpia motivada.
Article 24. Desenvolupament de les sessions
1. Les reunions del Consell Social no són públiques i les deliberacions tenen caràcter secret, encara que no els acords.
2. Les sessions començaran, després que el secretari o secretària haja comprovat que hi ha el quòrum requerit, amb l'explicitació de les excuses d'assistència i, si és el cas, de les delegacions conferides; a continuació, el president o presidenta declararà, si escau, vàlidament constituïda la reunió i es passarà a tractar l'ordre del dia.
3. Les reunions tindran lloc a la seu del Consell Social, a qualsevol edifici o espai de la Universitat de València, o a qualsevol altre lloc de la ciutat de València que, per decisió del president o presidenta, es fixe en la convocatòria.
4. El president o presidenta del Consell Social pot —bé per iniciativa pròpia, bé a sol·licitud del rector o rectora, o almenys d'altres dos vocals de l'òrgan— invitar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que considere oportú, d'acord amb la naturalesa dels assumptes que s'hi han de tractar.
5. Correspon al president o presidenta ordenar les deliberacions i debats. En aquest sentit, pot establir el temps màxim de la discussió per a cada qüestió i el que corresponga a cada intervenció, en vista de les sol·licituds de paraula que formulen pels presents.
Article 25. Requisits de les propostes i contingut dels acords
1. Perquè el Consell Social prenga coneixement o emeta un informe sobre qualsevol qüestió, l'òrgan competent ha de trametre-li —amb una antelació mínima de cinc dies hàbils respecte de la data en què tindrà lloc la reunió corresponent— tots els antecedents necessaris per pronunciar-s'hi, acompanyats en tot cas d'una memòria en què s'explique i es valore el contingut de la documentació facilitada.
2. Perquè el Consell Social resolga sobre propostes que altres òrgans sotmeten a la seua consideració, l'òrgan competent li les ha de trametre —amb una antelació mínima de cinc dies hàbils respecte de la data en què tindrà lloc la reunió corresponent— acompanyades de tots els antecedents necessaris per pronunciar-s'hi. Si el Consell Social no aprova la moció presentada, el seu acord s'haurà de motivar degudament, i l'òrgan corresponent haurà de formular i trametre-li una nova proposta.
3. El Consell Social podrà, a cada moment, requerir l'òrgan competent perquè complete o amplie la documentació a què es refereixen els punts anteriors.
4. En l'acord que, si escau, adopte el Consell Social es podran formular les recomanacions, objeccions o al·legacions que s'estime convenients.
Article 26. Adopció d'acords
1. Els acords del Ple i de les comissions han de ser adoptats per majoria absoluta de vots dels membres presents o representats.
2. En cas d'empat en les votacions, decidirà el vot de qualitat del president o presidenta.
3. Quan hi haja més d'un candidat o candidata per a l'elecció de representants del Consell Social en altres òrgans o institucions, en cas d'empat hi serà designada la persona de més antiguitat en el càrrec; si l'antiguitat és la mateixa, es decidirà per sorteig. Si només hi ha un candidat o candidata, i es dóna un empat entre els vots a favor i els vots en contra, decidirà el vot de qualitat del president o presidenta.
4. Quan així ho sol·liciten almenys dos dels consellers o conselleres presents en la reunió, la votació es farà de forma secreta, mitjançant paperetes.
Article 27. Abstenció legal
Sense perjudici de les normes sobre incompatibilitats dels components del Consell Social de la Universitat de València contingudes en la Llei 2/2003, de 28 de gener, tots els membres de l'òrgan estan sotmesos, com a tals, a les normes sobre abstenció i recusació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Article 28. Actes
1. El secretari o secretària ha d'estendre una acta de cada sessió, la qual ha de contenir els noms dels assistents i dels absents (amb l'especificació, pel que fa a aquests darrers, de qui justifica la inassistència), l'ordre del dia de la reunió, les circumstàncies de lloc i temps en què s'ha desenvolupat, el sentit essencial de les intervencions, el resultat de les votacions i el contingut dels acords adoptats.
2. En l'acta han de constar també els vots contraris als acords presos, els vots en blanc i les abstencions. Així mateix, qualsevol membre del Consell Social té dret a la transcripció íntegra de la seua intervenció o proposta, sempre que aporte en l'acte, o dins el termini que indique el president o presidenta, el text que es corresponga fidelment amb la seua intervenció, fet que es farà constar així en l'acta o s'hi afegirà com a annex.
3. L'acta ha de ser aprovada, si s'escau, en la sessió següent del Ple o de la comissió corresponent, i aquesta qüestió ha de figurar com a punt primer de l'ordre del dia. El secretari o secretària, però, pot emetre un certificat sobre els acords específics adoptats (que seran immediatament executius de corformitat amb el que disposa l'article 57 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre), sense perjudici de la ulterior aprovació de l'acta. En els certificats d'acords adoptats emesos amb anterioritat a l'aprovació de l'acta, s'hi ha de fer constar expressament aquesta circumstància.
Article 29. Execució dels acords del Consell Social
1. Correspon al rector o rectora de la Universitat de València l'execució dels acords del Consell Social. Amb aquesta finalitat, el secretari o secretària del Consell Social ha de trametre al rector o rectora, amb el vistiplau del president o presidenta, un certificat dels acords adoptats.
2. Si els acords els ha pres una comissió, per delegació del Ple, el certificat d'aquests acords l'expedirà el secretari o secretària, amb el vistiplau de qui haja presidit la sessió de la comissió.
3. El rector o rectora ha d'ordenar la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana dels acords del Consell Social que, de conformitat amb l'ordenament jurídic, requerisquen publicitat oficial i d'aquells altres la publicació dels quals estime convenient el Consell Social.
Article 30. Règim jurídic dels acords del Consell Social
1. Els acords del Consell Social són immediatament executius i exhaureixen la via administrativa. Els acords són directament impugnables davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, sense perjudici dels recursos administratius previs que l'ordenament jurídic establisca.
2. Correspon al Consell Social la revisió d'ofici dels seus acords, i també la resolució dels recursos extraordinaris de revisió que s'hi interposen, en els termes que estableix la legislació sobre procediment administratiu comú.
Secció Tercera
Mitjans del Consell Social de la Universitat de València
Article 31. Pressupost del Consell Social
El Consell Social de la Universitat ha de proposar, anualment, al Consell de Govern el seu propi pressupost perquè siga inclòs en els pressupostos de la Universitat de València dins un programa específic que comprendrà el crèdit necessari per atendre les necessitats de personal i de mitjans materials que demane el correcte funcionament dels seus serveis en cada exercici.
Article 32. Organització administrativa i de serveis del Consell Social
1. L'organització administrativa i de serveis del Consell Social, sota la direcció del secretari o secretària, s'estructura en dos serveis (al capdavant de cadascun hi ha d'haver un cap de servei): un d'economicopressupostari i un altre de juridicoadministratiu, que tindran com a missió essencial (sense perjudici d'allò que els siga expressament encomanat en l'àmbit de les funcions de la secretaria) la preparació i l'elaboració de documentació, informes, dictàmens i estudis necessaris per al correcte exercici pel Consell Social de les atribucions que corresponen a aquest òrgan en matèria economicopressupostària i juridicoadministrativa, respectivament, així com l'especial assistència al secretari o secretària del Consell Social en la gestió administrativa i pressupostària interna de l'òrgan.
2 El Consell Social ha de comptar amb el personal tècnic, administratiu i subaltern que, mitjançant acord d'aquest òrgan, es considere necessari per a l'efectiu compliment i de-senvolupament de les funcions i comeses que li són pròpies.
Article 33. Plantilla del Consell Social
1. El Consell Social proposarà l'estructura de la seua organització administrativa, el personal administratiu al seu servei i la seua classificació, i la forma de provisió dels corresponents llocs de treball. Tot això s'ha d'aprovar ajustant-se al procediment que estableixen les normes de funció pública aplicables a la Universitat de València.
2. El personal d'administració i serveis adscrit als llocs de treball inclosos en l'organització administrativa del Consell Social depèn funcionalment del president o presidenta.
CAPÍTOL V
Reforma del Reglament d'Organització i Funcionament
Article 34. Reforma del Reglament d'Organització i Funcionament
1. La iniciativa per a la proposta de reforma d'aquest reglament correspon al president o presidenta del Consell Social o a la majoria dels vocals.

linea