diari

DECRET 46/2005, de 4 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la Universitat Miguel Hernández d'Elx. [2005/2614]

(DOGV núm. 4962 de 09.03.2005) Ref. Base de dades 1274/2005

DECRET 46/2005, de 4 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la Universitat Miguel Hernández d'Elx. [2005/2614]
L'article 18 de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes, establix que correspon a cada Consell Social elaborar el seu reglament d'organització i funcionament, que serà sotmés a l'aprovació del Consell de la Generalitat.
D'acord amb això, el Ple del Consell Social de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, reunit en sessió de 21 de desembre del 2004, va acordar, per unanimitat, aprovar la proposta de Reglament del Consell Social, segons certificat emés per la secretària del mateix.
Per tot això, a proposta del conseller d'Empresa, Universitat i Ciència, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 4 de març de 2005,
DECRETE
Article únic
Aprovar el Reglament d'Organització i Funcionament Intern del Consell Social de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, d'acord amb el text contingut en l'annex d'este decret.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogat el Reglament d'Organització i Funcionament Intern del Consell Econòmic de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, aprovat pel Decret 129/2000, de 5 de setembre, del Consell de la Generalitat.
DISPOSICIÓ FINAL
Este decret entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 4 de març de 2005
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller d'Empresa, Universitat i Ciència,
JUSTO NIETO NIETO.
ANNEX
Reglament d'Organització i Funcionament Intern del Consell Social de la Universitat Miguel Hernández d'Elx
TÍTOL I
El Consell Social: objectius i competències
Article 1. Generalitats
1. El Consell Social de la Universitat Miguel Hernández d'Elx es constitueix segons el que disposa la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, i la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes.
2. Correspon al Consell Social, en general, la promoció i supervisió de les activitats de caràcter econòmic i administratiu de la Universitat Miguel Hernández d'Elx i avaluar el rendiment dels seus serveis, així com el foment de la col·laboració de la societat en les activitats i del seu finançament.
3. S'ha d'entendre que totes les mencions que en aquest Reglament es contenen respecte a la “Universitat” al·ludeixen i fan referència a la Universitat Miguel Hernández d'Elx i quan es menciona el “Consell Social” s'ha d'entendre que és el Consell Social de la Universitat Miguel Hernández d'Elx.
Article 2. Del Consell Social
1. El Consell Social és l'òrgan col·legiat universitari de participació de la societat valenciana en la Universitat, l'objectiu del qual és aconseguir la major qualitat de les seues ensenyances, potenciar la seua capacitat investigadora i impulsar el progrés social, econòmic i cultural de la societat en què s'insereix.
2. Les relacions entre el Consell Social i els altres òrgans col·legiats o unipersonals de la Universitat es regiran pels principis de coordinació, col·laboració i lleialtat a la institució universitària en l'exercici de les seues respectives atribucions. El Consell Social podrà establir acords amb altres Consells Socials de la Comunitat Valenciana o d'àmbit nacional o internacional.
Article 3. Objectius
Correspon al Consell Social:
1. Fomentar i recolzar la col·laboració entre la societat i la Universitat i, en especial, promoure les relacions entre la Universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social, al servei de la qualitat universitària.
2. Promoure l'adequació de l'oferta d'ensenyaments universitaris i de les activitats culturals, científiques i d'investigació a les necessitats de la societat.
3. Promoure la col·laboració de la societat en el finançament de la universitat, i canalitzar i adoptar, en el marc de la legislació vigent, les iniciatives de suport econòmic i mecenatge a la universitat per part de persones físiques i entitats de caràcter públic i privat.
Article 4. Competències d'aprovació del Consell Social
Correspon al Consell Social:
1. Aprovar, proposat pel Consell de Govern, el pressupost anual de la Universitat, i les seues normes d'execució i funcionament, d'acord amb els criteris bàsics i les línies estratègiques i programàtiques, aprovades, amb un informe previ del Consell Social, pel Consell de Govern.
Si els pressupostos de la Universitat no estigueren aprovats el primer dia de l'exercici econòmic corresponent, s'entendrà automàticament prorrogat el pressupost de l'exercici anterior.
A l'estat de despeses corrents s'acompanyarà la plantilla del personal de la Universitat, i s'hi especificarà la totalitat dels seus costos.
Abans d'aprovar el pressupost de la Universitat, el Consell Social remetrà la proposta a la Conselleria competent en matèria d'Universitats. Igualment remetrà la plantilla del personal de la Universitat, que relacionarà degudament classificades totes les places i llocs de treball, i especificarà la totalitat dels seus costos.
Una vegada rebut de la Conselleria l'informe sobre l'adequació de la proposta del pressupost a la previsió de la Generalitat per a aqueix exercici, i l'autorització dels costos de personal, en els terminis establits, el Consell Social procedirà a aprovar el pressupost en els termes que procedisquen.
2. Aprovar, proposat pel Consell de Govern de la Universitat, les modificacions del pressupost, el qual ha de ser informat periòdicament del seu estat d'execució.
3. Aprovar, proposada pel Consell de Govern, la programació plurianual de la Universitat i la seua planificació estratègica.
4. Aprovar, amb caràcter previ al tràmit de rendició de comptes davant de la Intervenció General de la Generalitat o davant de la Sindicatura de Comptes o un altre òrgan que s'establisca, els comptes anuals de la Universitat.
Aprovar els comptes anuals de les entitats que depenguen de la universitat i d'aquelles altres en què la Universitat tinga participació majoritària en el seu capital o fons patrimonial equivalent, sense perjudici de la legislació mercantil o una altra a què les esmentades entitats puguen estar sotmeses en funció de la seua personalitat jurídica.
El compte general de la Universitat haurà d'anar acompanyat d'un informe demostratiu del grau de compliment dels objectius programats, amb indicació dels que s'han previst i dels que s'han aconseguit, així com també, els seus costos.
5. Proposar als òrgans competents de la Generalitat per a aprovar, qualsevol operació d'endeutament de la Universitat o de les entitats que en depenguen o d'aquelles en què la Universitat tinga participació majoritària en el seu capital o fons patrimonial equivalent, sense perjudici de la legislació mercantil o una altra a què les esmentades entitats puguen estar sotmeses en funció de la seua personalitat jurídica.
6. Aprovar, proposada pel Consell de Govern, la relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis de la Universitat i les seues modificacions.
7. Fixar les taxes acadèmiques i la resta de drets corresponents als estudis que no impliquen l'expedició de títols oficials, els preus públics per la prestació de serveis no acadèmics per part de la Universitat o per l'ús o cessió d'instal·lacions universitàries, així com determinar el règim retributiu del professorat que impartisca seminaris, cursos i ensenyances que no conduïsquen a l'obtenció d'un títol universitari oficial. Les taxes i preus s'aprovaran junt amb el pressupost de l'exercici en què s'aplicaran.
8. Aprovar, proposada pel Consell de Govern de la Universitat, i en el marc de les normes reglamentàries i els límits que a aquest efecte aprove el Consell de la Generalitat, l'assignació amb caràcter individual de conceptes retributius addicionals als establits amb caràcter general per al professorat universitari.
9. Aprovar, amb un informe previ del Consell de Coordinació Universitària, les normes que regulen el progrés i la permanència en la Universitat dels estudiants que no superen les proves corresponents en els terminis fixats, atenent en tot cas a les característiques dels diversos estudis.
10. Autoritzar la creació per la Universitat, i també la seua participació en societats civils, mercantils, fundacions, consorcis i altres entitats amb personalitat jurídica pròpia.
11. Autoritzar la utilització del procediment negociat sense publicitat per a l'adquisició de béns d'equip afectes a la investigació.
12. Autoritzar a l'òrgan competent, amb la seua proposta prèvia motivada, per a adquirir béns immobles, alienar o disposar dels béns patrimonials de la institució i dels mobles que siguen qualificats pel Consell Social d'extraordinari valor, i d'aquells que s'afecten al compliment dels seus objectius així com per a desafectar els béns de domini públic de la Universitat. Amb aquest objectiu, el Consell Social rebrà en el primer trimestre de cada any natural una relació actualitzada al 31 de desembre de l'exercici anterior de l'inventari dels béns que integren el patrimoni de l'entitat.
13. Aprovar, a proposta del Consell de Govern, els reglaments interns que regulen, en el marc de la normativa de contractació i de patrimoni aplicable a l'administració de la Generalitat, la gestió contractual i patrimonial de la Universitat.
14. Aprovar, proposades pel Consell de Govern, les concessions de crèdit extraordinari o suplement de crèdit, sempre que haja d'efectuar-se una despesa que no puga ser ajornada a l'exercici següent i per a la qual no existisca crèdit consignat en els pressupostos o l'existent siga insuficient i tinga caràcter de no ampliable.
15. Autoritzar les transferències de despeses de capital a qualsevol altre capítol del pressupost de despeses de la Universitat.
16. Fixar les directrius o línies generals, amb ple respecte als principis de publicitat, mèrit i capacitat, de la política de beques, ajudes, exempcions i crèdits a l'estudi i a la investigació que si és el cas atorgue la Universitat a càrrec dels seus recursos ordinaris.
En totes aquelles comissions constituïdes en la Universitat a efectes d'executar les esmentades polítiques, participarà el Consell Social.
El Ple del Consell Social determinarà la forma i manera en què el Consell participa en cada una de les comissions.
S'informarà semestralment al Consell de la tasca realitzada per cada una de les comissions.
Article 5. Competències de supervisió i control
Correspon al Consell Social:
1. Supervisar les funcions ordinàries de control intern dels comptes de la institució. A aquest efecte, la intervenció de la Universitat, o òrgan equivalent, que hi exercisca les funcions de control de la despesa, informarà anualment al Consell Social de les seues actuacions. Així mateix, el Consell Social podrà demanar la realització d'auditories dels comptes de la Universitat i de les entitats que en puguen dependre i d'aquelles en què la Universitat tinga participació majoritària en el seu capital o fons patrimonial equivalent, sense perjudici de la legislació mercantil o una altra a què les esmentades entitats puguen estar sotmeses en funció de la seua personalitat jurídica.
2. Ser informat amb la periodicitat que establisca el Ple del Consell Social de tots els contractes que se celebren a l'empara del que estableix l'article 83 de la Llei Orgànica d'Universitats.
3. Informar amb caràcter previ els convenis no inclosos en l'apartat anterior, que subscriurà la institució amb persones físiques o jurídiques, públiques o privades, dels que es deriven obligacions econòmiques a la Universitat la quantia de la qual supere la quantitat que a aquest efecte aprove el Ple del Consell Social.
L'informe consistirà en l'emissió d'un judici sobre l'oportunitat i conveniència de subscriure el conveni que se sotmet a la seua consideració, des del punt de vista dels objectius establits en l'article 3 d'aquest Reglament.
4. Coordinar i supervisar la concessió de les ajudes socials finançades a càrrec dels recursos ordinaris de la Universitat que es destinen al seu personal.
5. Conéixer, abans de l'aprovació pel Consell de Govern, els criteris bàsics previstos per a l'elaboració del pressupost de la Universitat i formular propostes respecte d'això.
6. Conéixer, amb caràcter previ a l'aprovació per l'òrgan que procedisca, el pressupost anual de les entitats que depenguen de la Universitat i d'aquelles en què la Universitat tinga participació majoritària en el seu capital o fons patrimonial equivalent i formular propostes respecte d'això, sense perjudici de la legislació mercantil o una altra a què les esmentades entitats puguen estar sotmeses en funció de la seua personalitat jurídica.
7. Informar els convenis col·lectius del personal laboral de la Universitat prèviament a la formalització.
8. Ser informat pel Consell de Govern de la plantilla de personal respecte de la relació de llocs de treball del personal docent i investigador de la Universitat, així com de les seues modificacions.
9. Conéixer tots els acords que adopten el Claustre i el Consell de Govern i aquells del rector dels que es deriven obligacions econòmiques.
10. Conéixer, si és el cas, les activitats del Defensor Universitari de la Universitat realitzades en l'exercici de les funcions que té encomanades, per a la qual cosa aquest presentarà al Consell Social un informe anual.
11. Conéixer els informes d'avaluació de la qualitat de la Universitat, dels seus centres o titulacions, que a aquest efecte emeta l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació i els de la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat en el Sistema Universitari Valencià.
12. Formular suggeriments i propostes al Consell de Govern de la Universitat que tendisquen a millorar el funcionament de les activitats universitàries en els seus distints aspectes, i sobretot la qualitat en la docència i la investigació. A aquest efecte, el Consell podrà demanar la realització d'auditories o sol·licitar informes i inspeccions dels òrgans externs competents per a avaluar la qualitat i el rendiment dels serveis universitaris, inclosa la docència.
13. Tramitar les reclamacions que es presenten relatives al funcionament dels serveis universitaris quan tinguen com a objecte assumptes, la supervisió dels quals corresponga al Consell Social, i es podrà sol·licitar del rector o, si és el cas, de l'administració la realització de les actuacions que procedisquen.
Les reclamacions dirigides al Consell Social sobre el funcionament dels serveis universitaris, quan tinguen com a objecte assumptes, la supervisió dels quals corresponga a aquest òrgan, hauran de subjectar-se al que estableixen els articles 70 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
El secretari del Consell Social qualificarà la regularitat de la reclamació d'acord amb el que disposa l'apartat anterior. Si la reclamació s'ajusta a allò que s'ha preceptuat, obrirà un expedient on s'incorporaran totes les dades, informes i al·legacions dels òrgans competents i persones interessades, tot això d'acord amb les normes generals sobre instrucció del procediment establides per l'esmentada Llei 30/1992, de 26 de novembre.
A continuació, el secretari sotmetrà al Consell Social allò actuat; el Consell Social podrà sol·licitar, si així ho considera oportú, nous informes, compareixences o al·legacions dels interessats, o que es complete o concrete el contingut dels existents, així com ordenar la realització de totes les actuacions que considere necessàries per a obtenir un millor coneixement de la reclamació presentada.
Una vegada complet l'expedient, el Consell Social adoptarà acord motivat sobre la reclamació presentada que notificarà als interessats i remetrà junt amb l'expedient al rector o a l'administració Pública competent, i encomanarà, si és el cas, la realització de les actuacions que considere procedents.
14. Informar, amb caràcter previ a la remissió al Consell de la Generalitat per a l'aprovació, els projectes de concerts de col·laboració entre la Universitat i les institucions sanitàries.
15. En general, supervisar les activitats econòmiques de la Universitat i avaluar el rendiment dels seus serveis, i podrà demanar de la resta d'òrgans de la Universitat, així com dels serveis, centres i departaments, la informació que considere precisa per a l'exercici de les seues funcions.
Article 6. Competències sobre centres i titulacions
Correspon al Consell Social:
1. Proposar al Consell de la Generalitat, amb un informe previ del Consell de Govern, la creació, transformació i supressió de facultats, escoles tècniques superiors, escoles universitàries i instituts universitaris.
2. Promoure la participació de professionals i sectors socials en l'elaboració i reforma del contingut dels plans d'estudi, amb l'objectiu d'adequar l'oferta dels estudis universitaris a les necessitats socials, i informar la valoració econòmica dels plans d'estudis que la Universitat informe a la Generalitat, segons els efectes establits en l'article 35.2 de la Llei Orgànica d'Universitats.
3. Proposar a l'administració educativa, amb un informe previ del Consell de Govern, la implantació, modificació o supressió d'ensenyaments universitaris que conduïsquen a l'obtenció d'un títol oficial o, si és el cas, acordar això mateix amb el Consell de la Generalitat, quan la iniciativa parteix d'aquesta última.
4. Proposar al Consell de la Generalitat, amb un informe previ del Consell de Govern, l'aprovació dels convenis d'adscripció o, si és el cas, desadscripció a la Universitat de centres d'ensenyança superior, instituts universitaris, d'institucions o centres d'investigació o creació artística, de caràcter públic o privat, així com de col·legis majors i residències universitàries.
5. Proposar al Consell de la Generalitat la creació o supressió de centres situats en l'estranger dependents de la Universitat que impartisquen ensenyances que conduïsquen a l'obtenció de títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, d'acord amb el que preveu l'article 85.1 de la Llei Orgànica 6/2001 de 21 de desembre, d'Universitats.
Article 7. Competències de promoció i impuls de les activitats universitàries
Correspon al Consell Social:
1. Impulsar totes les activitats que redunden en la major qualitat de la docència, la investigació i de la gestió universitària.
2. Promoure les relacions entre la Universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social amb l'objectiu d'acostar i donar a conéixer les activitats universitàries, i fomentar-hi la participació.
3. Realitzar estudis sobre matèries de la seua competència i, especialment, sobre l'adequació de l'oferta de titulacions i continguts dels plans d'estudis a les necessitats socials.
4.Promoure orientacions de l'activitat universitària adequades a les demandes del mercat laboral, i establir programes per a facilitar la inserció professional dels titulats universitaris.
5. Estimular l'activitat investigadora de la Universitat i en especial aquella vinculada als sectors productius del seu entorn, i propiciar projectes d'investigació i desenvolupament compartits entre la universitat i les empreses o institucions.
6. Atorgar ajudes, premis, distincions o reconeixements dins de l'àmbit de les seues competències.
7. Promoure i impulsar les activitats que permeten un acostament de l'alumnat universitari a les demandes de treball de les empreses, de l'administració i de les institucions per a afavorir la inserció professional dels titulats universitaris.
8. Impulsar i, si és el cas, coordinar amb les associacions corresponents les actuacions destinades a establir relacions entre la Universitat i els seus antics estudiants, a fi de mantenir els vincles afectius i de potenciar les accions de mecenatge a favor de la institució acadèmica.
9. Establir programes per a facilitar la inserció professional dels titulats universitaris.
10. Promoure l'establiment de convenis entre la Universitat i entitats públiques i privades orientats a completar la formació dels estudiants i facilitar l'ocupació, i conéixer dels convenis que subscriga la Universitat en aquesta matèria.
11. Potenciar el desenvolupament de programes de formació al llarg de la vida.
Article 8. Altres competències del Consell Social
1. Al Consell Social li correspon acordar amb el rector el nomenament i la revocació del Gerent.
2. Correspon al Consell Social, d'acord amb el procediment establit en l'article 19.2 en concordança amb el 4.q) de la Llei 2/2003, 28 de gener, de la Generalitat, de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes, designar i cessar com a membres del Consell de Govern a tres membres del Consell Social.
3. Al Consell Social, d'acord amb el que estableix l'article 7.g) de la Llei 5/2002, de 19 de juny, de la Generalitat, de Creació del Consell Valencià d'Universitats i de la Comissió Valenciana d'Acreditació i avaluació de la Qualitat en el sistema Universitari Valencià, li correspon la designació d'entre i pels vocals socials de dos representants que formaran part del Ple del Consell Valencià d'Universitats.
4. Totes les altres competències que se li atribuïsquen per l'ordenament jurídic vigent.
TÍTOL II
De la composició del Consell Social
Article 9. Composició del Consell
1. El Consell Social de la Universitat estarà integrat pel seu president, sis vocals en representació del Consell de Govern de la Universitat i els vocals que, d'acord amb el que disposa la Llei 2/2003, 28 de gener, de la Generalitat, de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes, es designen en representació dels interessos socials de la Comunitat Valenciana.
2. Seran vocals nats del Consell Social el rector, el secretari general i el Gerent de la Universitat
3. Seran vocals designats en representació de la comunitat universitària un professor, un alumne i un representant del personal d'administració i serveis, triats pel mateix Consell de Govern entre els seus components.
4. Seran vocals designats en representació dels interessos socials els vocals designats entre personalitats de la vida cultural, professional, econòmica, laboral i social, que no formen part de la mateixa comunitat universitària de la forma següent:
a) Dos designats per les Corts Valencianes.
b) Tres designats per la persona que ostente la titularitat de la Conselleria competent en matèria d'universitats
c) Un designat pel membre del Consell de la Generalitat competent en matèria d'investigació, desenvolupament i innovació tecnològica.
d) Un designat per l'Ajuntament d'Elx, en el terme municipal del qual es troba ubicada la seu de la Universitat.
e) Un designat per la Diputació Provincial d'Alacant.
f) Tres designats per les organitzacions sindicals més representatives en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
g) Tres designats per les organitzacions empresarials més representatives a la Comunitat Valenciana.
h) Un designat pel Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana.
i) Un designat pels Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana a través de l'organització intercol·legial que congregue el nombre més gran de col·legis professionals de la província on radique la Universitat.
j) Dos designats pel president del Consell Social entre membres que pertanyen a entitats legalment constituïdes que representen els interessos professionals, econòmics, financers, culturals, educatius, artístics, científics, tècnics o d'antics estudiants.
TÍTOL III
Estatut dels membres del Consell Social
Article 10. Nomenament dels vocals del Consell Social
1. El nomenament dels vocals designats en representació dels interessos socials correspon a la persona que ostente la titularitat de la Conselleria competent en matèria d'universitats, prèvia designació, si és el cas, per les entitats, organitzacions o col·lectius que representen. Els nomenaments i cessaments seran publicats en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
2. La designació dels vocals no nats del Consell Social representants de la comunitat universitària serà comunicada pel Consell de Govern de la Universitat a la Conselleria competent en matèria d'universitats per al nomenament i posterior publicació.
Article 11. Duració del mandat dels consellers
El mandat dels vocals del Consell Social que representen els interessos socials serà de quatre anys, a comptar des de la publicació del seu nomenament en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i podran ser reelegits de forma consecutiva una sola vegada.
Article 12. Drets i deures dels consellers
Els membres del Consell Social tindran els següents drets i deures:
a) Drets:
1. Rebre informació de tot el que succeïsca en el Consell Social i en la Universitat, per al seu millor funcionament.
2. Accedir a les actes i certificacions d'acords del Ple del Consell Social i les seues comissions.
3. Plantejar tots els temes i assumptes que siguen d'interés de la Universitat.
4. Els membres del Consell Social que representen els interessos socials percebran compensacions econòmiques, en concepte de dietes, per la seua assistència a les sessions del Ple i de les comissions, en la quantia i forma que determine el Ple en la seua primera reunió anual.
5. El president del Consell Social podrà percebre una compensació econòmica periòdica en la forma i quantia que determine el Ple del Consell.
b) Deures:
1. Exercir el seu càrrec, atenent, fonamentalment, als objectius de la Universitat, amb independència de la representació que ostente.
2. Assistir a les sessions del Ple i de les comissions per a les quals hagen sigut designats, així com als actes institucionals quan li haja sigut expressament delegada la representació del Consell Social.
3. Guardar en tot cas la discreció deguda sobre les deliberacions, així com sobre les gestions que porten a terme per encàrrec del Ple o de les comissions.
4. No utilitzar els documents que els siguen facilitats per a objectius diferents d'aquells per als quals els van ser entregats.
5. Observar les normes sobre incompatibilitats que, d'acord amb aquest Reglament, pogueren afectar-los, així com comunicar al Consell tota circumstància, inicial o sobrevinguda, de què poguera derivar-se una situació d'incompatibilitat.
6. Exercir totes les funcions que exigisca el fidel exercici del seu càrrec.
Article 13. Delegació de vot del Consell Social
Els vocals del Consell Social exerciran els seus càrrecs personalment.
Podran, no obstant això, si hi ha causa justificada, delegar el seu vot, per escrit i per a una reunió concreta, en un altre component del Consell assistent a la reunió de què es tracte, sempre que es faça per escrit firmat pel conseller delegatori on es faça constar el motiu que impedeix l'assistència a la sessió. De tal escrit s'enviarà una còpia a la secretaria del Consell Social amb una antelació mínima de 24 hores, i s'hi exceptuaran casos d'urgència motivada.
La delegació podrà concedir-se de forma genèrica o expressant el sentit del vot per als diversos punts de l'ordre del dia; en aquest últim cas, si el delegatori no cursa instrucció sobre algun punt, s'entendrà que opta per l'abstenció.
El nombre màxim de delegacions per cada membre del Consell Social serà de dos en l'any natural en el Ple i dos en comissions.
Article 14. Pèrdua de la condició de conseller
Els consellers perdran la seua condició de vocals del Consell Social per les causes següents:
1. Per terminació de mandat.
2. Per renúncia.
3. Per incapacitat judicialment declarada.
4. Per defunció.
5. Per cessament en el càrrec, en el cas dels vocals nats.
6. Per estar sotmés en causa d'incompatibilitat.
7. Per revocació de la designació per l'entitat o institució a què representa.
Article 15. Substitució
1. Quan els vocals previstos en l'apartat 4 de l'article 9 d'aquest Reglament, causen baixa per defunció, incapacitat, renúncia, per estar sotmés en causa d'incompatibilitat i per revocació de la designació per l'entitat o institució a la qual representen, es designarà un substitut, i es respectarà el procediment previst, en cada cas, per a la designació de consellers.
2. La substitució dels membres del Consell Social representants dels interessos socials tindrà una duració igual al temps que li reste per complir a aquell membre que substituïsca.
3. Si en el termini de dos mesos des que es produïsca una vacant entre els vocals que representen els interessos socials no s'haguera efectuat la nova designació, la persona que ostente la titularitat de la Conselleria competent en matèria d'universitats podrà nomenar provisionalment a qui considere més idoni per a ostentar la representació corresponent. Aquests vocals cessaran automàticament quan es produïsca la designació del vocal per l'entitat a qui legalment corresponga.
4. Transcorregut el termini de vigència del càrrec de vocal en representació dels interessos socials o representant no nat del Consell de Govern, aquest romandrà en funcions en el càrrec fins que es designe el seu substitut i el nomenament d'aquest es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Article 16. Destitució de vocals
1. El Ple del Consell Social, per majoria absoluta del nombre legal de membres del Consell, podrà proposar motivadament, i donant audiència a l'interessat, el cessament d'un conseller a qui l'haguera designat, si es considera que ha incomplit greument les obligacions del seu càrrec.
2. En qualsevol cas, s'entendrà com a incompliment greu la falta d'assistència injustificada a la meitat de les reunions a què un vocal haja sigut convocat durant un any natural.
3. Els membres del Consell incorreran en incompliment de les obligacions pròpies del seu càrrec quan vulneren en forma greu les regles de funcionament del Consell Social.
Article 17. Incompatibilitats
1. La condició de membre del Consell Social serà incompatible amb la pertinença a òrgans rectors o amb l'exercici de càrrecs de tot tipus, per sí o mitjançant substitució, en empreses o societats que contracten amb la Universitat l'execució d'obres, la gestió de serveis, la realització de subministraments o treballs de consultoria i assistència o de serveis, així com amb participació superior al 10 per 100 en el seu capital social, excepte en els casos a què es refereix l'article 83.1 de la Llei Orgànica d'Universitats.
2. La condició de membre del Consell Social serà incompatible amb la pertinença a òrgans rectors i amb l'exercici de càrrecs o funcions de tot tipus per si o per persona interposada, en universitats privades.
3. Cap dels membres del Consell Social nomenats en representació dels interessos socials podrà ser membre en actiu de la comunitat universitària corresponent, ni formar part de més d'un Consell Social de les universitats de la Comunitat Valenciana.
4. Els membres del Consell hauran de comunicar a aquest tota circumstància, inicial o sobrevinguda, de què poguera derivar-se una situació d'incompatibilitat.
TÍTOL IV
De l'organització del Consell Social
CAPÍTOL I
Dels òrgans de govern i administració del Consell
Article 18. El president
1. El president del Consell Social n'ostenta la màxima representació. Serà nomenat per decret del Consell de la Generalitat, proposat pel titular de la Conselleria amb competències en matèria d'universitats, i el seu nomenament serà publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
2. Correspondrà al president la direcció del Consell i la planificació general de la seua activitat.
3. Són funcions del president:
a) Garantir el compliment de les lleis, d'aquest Reglament i dels estatuts de la Universitat, en l'àmbit de les competències del Consell Social.
b) Garantir el compliment dels objectius del Consell Social.
c) Vetlar per l'adequat funcionament dels serveis del Consell Social.
d) Vetlar pel compliment dels acords presos pel Ple del Consell Social.
e) Fixar l'ordre del dia de les sessions del Consell.
f) Convocar, presidir i alçar les sessions del Ple i de les comissions o grups de treball quan hi assistisca. Podrà també convocar sessions extraordinàries bé per pròpia iniciativa o a instàncies de la majoria dels consellers; en aquest cas, la petició es dirigirà per escrit al president i contindrà els temes que es tractaran en la reunió sol·licitada, que haurà de celebrar-se dins dels quinze dies hàbils següents a la presentació de la sol·licitud.
g) Dirigir les deliberacions del Ple i de les comissions o grups de treball quan hi assistisca.
h) Proposar el nomenament i separació del secretari del Consell Social a la persona que ostente la titularitat de la Conselleria competent en matèria d'universitats.
i) Designar fins a dos vicepresidents del Consell Social i als presidents de comissions i de grups de treball que es creen en el si del Consell Social, i donar-ne compte al Ple.
j) Proposar al Ple del Consell Social la designació dels tres consellers, entre els que representen els interessos socials, que seran membres del Consell de Govern de la Universitat.
k) Invitar al Ple del Consell Social i a les sessions de les comissions i grups de treball que es creen, amb veu però sense vot, a les persones que estime oportú, en raó dels temes que es tractaran.
l) Representar el Consell Social en aquells òrgans universitaris o institucions que així ho establisquen reglamentàriament, per sí o atorgant la seua representació segons la normativa vigent.
m) Qualssevol altres que li atribuïsca la normativa vigent.
4. En la presidència de les sessions seran competència del president:
a) Obrir i alçar les sessions.
b) Dirigir la deliberació i suspendre-la.
c) Concedir i denegar la paraula a qui la demane.
d) Cridar a l'ordre als que obstaculitzen el desenvolupament de les deliberacions o la presa d'acords.
e) Dirimir amb el seu vot, els empats en les sessions que presidisca.
Article 19. Del o dels vicepresidents
1. El president podrà designar fins a dos vicepresidents entre els vocals representants dels interessos socials del Consell Social, i indicarà el seu ordre de prelació.
2. Seran funcions dels vicepresidents:
a) Substituir el president en els supòsits de vacant, absència, malaltia, defunció, renúncia o un altre motiu legítim.
b) Aquelles que el president li o els delegue expressament, cosa que informarà al Ple.
3. El president del Consell Social podrà revocar del seu càrrec els vicepresidents i donarà compte al Ple del Consell.
Article 20. El secretari del Consell
1. El secretari del Consell Social serà nomenat i separat per la persona que ostente la titularitat de la Conselleria competent en matèria d'universitats, proposat pel president del Consell Social.
2. La designació recaurà en la persona que no siga vocal del Consell Social i actuarà amb veu però sense vot. El seu nomenament i cessament serà publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
3. El secretari tindrà el règim següent:
a) Si ostenta la condició de funcionari dels cossos docents universitaris adscrits a la universitat corresponent, percebrà un complement retributiu i tindrà una dedicació docent igual a la que corresponga al secretari general de la universitat
b) Si no ostenta la condició de funcionari dels cossos docents universitaris, haurà de comptar amb titulació universitària superior i percebrà unes retribucions equivalents a les del personal al servei de la Generalitat corresponent al grup A, complement de destí 30 i el complement específic màxim que corresponga al règim de dedicació exclusiva. En el cas que el secretari siga funcionari públic en actiu, durant la seua permanència en el càrrec, quedarà en situació de serveis especials.
4. Són funcions del secretari:
a) Dirigir i responsabilitzar-se del funcionament de la secretaria i dels recursos materials i humans del Consell Social.
b) Vetlar per l'adequada posada en coneixement del president de tots els assumptes que tinguen entrada en la secretaria.
c) Notificar, en nom del president, les convocatòries dels plens del Consell Social, alçar-ne acta de les sessions i actuar de fedatari dels seus actes i dels seus acords.
d) Notificar, en nom dels respectius presidents, les reunions de les comissions o grups de treball, alçar acta de les sessions i actuar de fedatari dels actes i acords que s'hi adopten.
e) Organitzar l'arxiu, custodiar la documentació al seu càrrec i expedir certificacions amb el vistiplau del president, del Ple o comissions, segons corresponga.
f) Facilitar als consellers les informacions que li siguen sol·licitades per a tractar els assumptes del Ple, comissions o grups de treball.
g) Informar i documentar els actes i acords adoptats tant pel Ple com per les comissions i grups de treball del Consell Social.
h) Donar suport administratiu al Ple, comissions i grups de treball.
i) Vetlar per la realització i que es porten a bon terme les activitats, programes i subvencions aprovats pel Ple del Consell Social.
j) Elaborar la memòria anual d'activitats del Consell Social.
k) Proposar l'autorització de les despeses de funcionament.
l) Tots els actes de gestió que li siguen atribuïts pel Ple, les comissions i els grups de treball que es creen, i pel president, o siguen derivades del càrrec, així com les altres funcions que li atribueix aquest Reglament i qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent.
5. En cas de vacant o absència exercirà accidentalment les funcions de secretari del Consell Social referides en les lletres c) i d) de l'apartat 4 d'aquest article, el vocal que designe el president, i en aquest cas actuarà amb veu i vot.
CAPÍTOL II
Dels òrgans funcionals
Article 21. El Ple
El Ple està integrat pel president i pels vocals, és el màxim òrgan de deliberació i decisió del Consell, i li correspon l'exercici de totes les atribucions assenyalades en els articles 4 al 8, ambdós inclusivament, d'aquest Reglament.
Article 22. Les comissions
1. Per al millor desenvolupament de les funcions i competències que té encomanades, el Consell Social funcionarà almenys amb les següents comissions de caràcter permanent: la Comissió d'Assumptes Econòmics, la Comissió d'Assumptes Acadèmics i la Comissió de Relacions amb la Societat.
2. El Ple podrà constituir quantes altres comissions o grups de treball es consideren necessàries per al bon funcionament del Consell. El secretari del Consell Social actuarà de secretari en totes les comissions o grups de treball que s'hi constituïsquen.
3. La constitució de les comissions s'aprovarà, proposada pel president, pel Ple, qui especificarà si aquesta tindrà caràcter temporal o permanent.
4. Les comissions respectaran en la seua composició les proporcions plenàries. El Gerent formarà part de la Comissió d'Assumptes Econòmics.
5. Les comissions de caràcter permanent celebraran sessió ordinària d'acord amb el calendari de sessions aprovat cada semestre de l'any pel Ple del Consell. Igualment, podran celebrar sessió extraordinària convocada pel seu president, o quan ho sol·liciten la majoria dels consellers que formen part de la Comissió de què es tracte.
6. Quòrum. Per a la vàlida constitució de les comissions es requerirà l'assistència del president i del secretari o dels que legalment els substituïsquen i la concurrència de la meitat dels vocals assignats en cada una de les comissions.
Els acords s'adoptaran amb el vot favorable de la majoria dels membres presents.
7. Les comissions tindran caràcter informatiu i de preparació de les propostes de decisió a adoptar pel Ple. No obstant això, el Ple podrà delegar atribucions en les comissions. En aquest cas, la delegació expressa del Ple podrà atorgar a la Comissió de què es tracte atribucions específiques o genèriques, i amb caràcter habitual per a certes matèries, o en concret per a assumpte determinat.
No podran ser objecte de delegació l'aprovació anual del pressupost, l'aprovació de la programació plurianual de la Universitat ni aquelles matèries per a les quals es requerisca la votació de la majoria absoluta del nombre legal de membres del Consell.
8. Podran assistir, per invitació del president, proposat per ell o per qualsevol conseller, amb veu i sense vot, qualsevol altre càrrec o funcionari de la Universitat, així com tècnics o experts en relació amb els punts que es tractaran en l'ordre del dia.
TÍTOL V
Del funcionament del Consell Social
Article 23. Sessions del Ple
Les sessions del Ple podran ser ordinàries o extraordinàries.
Article 24. Sessions ordinàries
1. El Ple es reunirà periòdicament en sessió ordinària per al despatx d'assumptes de la seua competència, almenys una vegada al trimestre.
2. A l'inici de cada semestre, el president donarà a conéixer els membres del Consell, el calendari de sessions ordinàries del Ple i comissions per a tal període.
3. El calendari aprovat podrà ser alterat tant pel president del Consell com pels presidents de les comissions, si bé en aquest últim cas s'haurà de donar compte al president del Consell Social.
Article 25. Sessions extraordinàries
1. Són sessions extraordinàries les que convoca el president, fora del calendari semestral establit.
2. Procedirà, en tot cas, la celebració de sessió extraordinària quan aquesta siga sol·licitada per escrit dirigit al president per la majoria dels consellers, amb expressió del tema que haja de ser tractat i amb aportació de tots els documents, si n'hi haguera, relacionats amb l'ordre del dia proposat.
Article 26. Convocatòries i notificació
1. El president convocarà les sessions ordinàries plenàries i el secretari notificarà la convocatòria per escrit a cada un dels vocals amb una antelació mínima de quatre dies hàbils a la celebració de la sessió.
2. Les sessions extraordinàries es convocaran almenys amb vint-i-quatre hores d'antelació.
3. Quedarà, no obstant això, vàlidament constituït el Ple del Consell, encara quan no s'hagueren complit els requisits de la convocatòria establits en els paràgrafs precedents, sempre que es troben reunits tots els seus membres i així ho acorden per unanimitat.
4. Podrà assistir, per invitació del president, amb veu i sense vot, qualsevol altre càrrec o funcionari de la Universitat, així com tècnic o expert, en relació amb els punts a tractar en l'ordre del dia.
Article 27. Ordre del dia
1. L'ordre del dia el fixarà el president, tenint en compte, si és el cas, les peticions dels altres membres, formulades amb la suficient antelació.
2. El president, en tot cas, haurà d'accedir a les peticions que en aquest sentit li formulen per escrit, almenys, cinc vocals del Consell en un termini de 15 dies hàbils anteriors al dia assenyalat per a convocar el Consell.
3. No podrà ser objecte d'acord, encara que sí de deliberació, cap assumpte que no figure en l'ordre del dia, llevat que, estant present tots els membres, siga declarada la urgència de l'assumpte pel vot favorable de la seua majoria absoluta.
4. Adjunta a la convocatòria, es remetrà als consellers la documentació corresponent als assumptes que es tractaran en l'ordre del dia.
Quan les circumstàncies aconsellen la seua no remissió, el secretari advertirà els consellers de l'existència de la documentació en la secretaria del Consell per a consultar-la.
Article 28. Quòrum
1. Per a la vàlida constitució del Ple del Consell Social es requereix l'assistència del president i el secretari, o dels que legalment els substituïsquen, i la concurrència de la meitat dels vocals nomenats.
2. Les sessions seran presidides pel president del Consell o, si no n'hi ha, per un Vicepresident. Si aquestos hi falten, presidirà les reunions vàlidament constituïdes el vocal representant dels interessos socials que gaudisca de major antiguitat en l'òrgan d'entre els indicats en l'article 9.4 apartats b) i c), d'aquest Reglament, i en el cas que, entre aquests, existisquen dues o més de la mateixa antiguitat, exercirà les funcions de presidència el de major edat. L'absència del secretari no impedirà la vàlida constitució del Ple, i hi exercirà les funcions de fedatari un vocal designat pel president, en aquest cas actuarà amb veu i vot.
Article 29. Deliberacions
1. Correspondrà al president l'ordenació de les deliberacions i debats, i hi podrà establir el temps màxim de la discussió per a cada qüestió, així com el que corresponga a cada intervenció, a la vista del nombre de peticions de paraula.
2. Les deliberacions del Ple seran secretes.
Article 30. Adopció d'acords
1. Els acords del Ple podran adoptar-se per assentiment o per votació a mà alçada o secreta.
2. S'entendran adoptats per assentiment els acords que versen sobre propostes respecte de les quals no s'hi hagen formulat objeccions per cap membre del Consell.
3. La resta d'acords hauran d'adoptar-se per votació, i seran suficients, com a principi general, el vot favorable de la majoria dels membres presents i representats, sense perjudici del que disposa l'apartat següent.
4. Serà necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres del consell en els casos següents:
a) Per a l'aprovació del pressupost i la programació plurianual.
b) En el cas previst en l'article 16 d'aquest Reglament.
5. En casos d'empat, decidirà el vot de qualitat del qui presidisca, excepte en les votacions per a l'elecció de membres del Consell Social en altres òrgans o institucions, i en aquest cas, serà designat el de major antiguitat en el càrrec.
Article 31. Les votacions
1. Les votacions poden ser públiques o secretes. Les primeres es realitzaran pel procediment de mà alçada i les secretes depositant en una urna la papereta corresponent.
2. Seran secretes les votacions quan així ho decidisca el Ple per majoria simple i, en tot cas, quan es tracte de proposar la substitució d'algun dels consellers en els termes previstos en l'article 16 d'aquest Reglament.
3. Una vegada iniciada la votació, cap membre del Consell podrà absentar-se fins que concloga.
Article 32. Acta de la sessió
1. Del desenvolupament de les sessions ordinàries i extraordinàries alçarà acta el secretari o qui en faça la funció, qui la firmarà amb el vistiplau del president i el seu text se sotmetrà a aprovació en la primera sessió ordinària següent.
El secretari podrà, no obstant això, sense haver-se aprovat prèviament l'acta, expedir certificació sobre els acords que s'hi hagen adoptat, i hi farà constar expressament la circumstància.
Excepcionalment, es podrà aprovar l'acta al final de la sessió corresponent en aquells supòsits en què l'esmentada aprovació resulte convenient o necessària a l'objecte o a la finalitat perseguida per l'acord adoptat.
2. Les actes de les sessions hauran de contenir:
a) Lloc de la reunió. Data i número de sessió.
b) Hora en què comença la reunió.
c) Nom i cognoms del president, dels vocals assistents i dels vocals absents que s'hi hagueren excusat.
d) Assistència del secretari o de qui actue en representació seua.
e) Assumptes que s'examinen i acords que sobre els mateixos recaiguen.
f) Votacions que es verifiquen.
g) Delegacions de vot que s'hi hagueren produït.
h) Manifestacions dels vocals en aquells casos en què així se sol·licite.
i) Hora en què el president alça la sessió.
3. En el cas de reclamacions, aquestes s'inclouran en l'ordre del dia de la sessió següent, les quals s'hauran de cursar per escrit.
4. Els vocals que desitgen que conste en acta el contingut literal de les seues intervencions o propostes hauran de manifestar-ho verbalment i entregaran al secretari, per escrit, la redacció corresponent en l'acte o en el termini que assenyale el president.
5. Els consellers presents en la votació podran fer constar en acta el seu vot contrari o vot particular a l'acord adoptat i els motius que ho justifiquen, així com qualsevol altra circumstància que estimen pertinents. A aquest efecte, hauran de lliurar per escrit, en el termini de 48 hores des de l'acabament de la sessió, els termes del seu vot en contra o vot particular.
Article 33. Normes de funcionament de les comissions
Les comissions fixaran les seues normes pràctiques internes de funcionament. Les esmentades normes en tot cas, hauran d'ajustar-se, en la mesura que es puga, a les establides amb caràcter general per al Ple.
TÍTOL VI
Règim econòmic
Article 34. Pressupost
El Consell Social de la Universitat anualment proposarà al Consell de Govern, el seu pressupost per a incloure'l en els pressupostos de la Universitat en un programa específic que comprendrà el crèdit necessari per a atendre les necessitats de personal i mitjans materials que demande el funcionament correcte dels seus serveis en cada exercici.
TÍTOL VII
Organització administrativa
Article 35. Mitjans al servei del Consell
1. El Consell tindrà la seua seu i ubicació física en la ciutat d'Elx, en les dependències i instal·lacions de la Universitat on habitualment realitzarà les seues activitats, sense perjudici que puga constituir-se vàlidament en qualsevol altre lloc. La Universitat proporcionarà els locals i serveis que siguen necessaris per al seu adequat funcionament.
2. El Consell tindrà independència organitzativa i per a això podrà utilitzar els recursos humans necessaris, per al seu adequat funcionament, sota la dependència funcional del president del Consell d'acord amb la Llei.
3. L'organització administrativa i de serveis del Consell Social, sota la direcció del seu secretari, comptarà amb el suport per a l'exercici de les seues funcions, del Servei Jurídic, de l'Àrea d'Assumptes Econòmics, i del servei de control intern de la Universitat, sense perjudici que, en funció de les seues necessitats, puga comptar amb els serveis que estableix l'article 23 de la Llei de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes.
TÍTOL VIII
Règim jurídic
Article 36. Execució i publicació d'acords
1. Correspon al rector de la Universitat l'execució dels acords adoptats pel Consell Social. Amb aquesta finalitat, el secretari de l'òrgan remetrà al rectorat, amb el vistiplau del president del Consell, certificació dels acords adoptats.
2. El rector ordenarà la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana d'aquells acords que, segons la normativa vigent, requerisquen publicitat i d'aquells altres la publicació dels quals s'estime convenient a criteri del Consell Social.
Article 37. Règim juridicoadministratiu dels acords
1. Els acords del Ple del Consell Social i els que, per la seua delegació, adopten les comissions creades, esgotaran la via administrativa i seran impugnables directament davant de la jurisdicció contenciosa administrativa, i s'hi podrà interposar, amb caràcter previ i potestatiu, recurs de reposició davant del mateix òrgan que els ha dictat, en els termes establits en la legislació bàsica de l'Estat sobre el Procediment Administratiu Comú.
2. Correspon al Ple del Consell la revisió d'ofici dels seus acords en els termes previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
3. És competència del Ple la resolució dels recursos extraordinaris de revisió dels seus acords.
Article 38. Reforma del Reglament
Aquest Reglament podrà ser reformat per acord del Ple del Consell Social, adoptat per majoria absoluta, amb un informe previ de la Comissió de Reglament que a tals efectes es constituïsca.
La iniciativa per a la reforma del Reglament correspon al president o per la majoria absoluta dels membres del Consell.
Aprovat el text de la reforma, es remetrà a la Conselleria competent en matèria d'Universitats de la Generalitat, per a la seua aprovació.
DISPOSICIÓ ÚNICA
Queda derogat el Decret 129/2000, de 5 de setembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament Intern del Consell Econòmic de la Universitat Miguel Hernández d'Elx.

linea