diari

Ordre de 5 de maig de 1992, del Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, que aprova el preu públic per a la venda dels impresos requerits pel Llibre de Control de Qualitat d'Obres d'Edificacions d'Habitatges (LC-91).

(DOGV núm. 1787 de 21.05.1992) Ref. Base de dades 1208/1992

Ordre de 5 de maig de 1992, del Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, que aprova el preu públic per a la venda dels impresos requerits pel Llibre de Control de Qualitat d'Obres d'Edificacions d'Habitatges (LC-91).
El Decret 73/1991, de 13 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, va establir el règim de regulació dels seus preus públics i també el procediment de fixació de les seues quanties.
D'altra banda, el Decret 227/1991, de 9 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, va establir la relació de béns, serveis i activitats susceptibles de ser retribuïts mitjançant preus públics per la Conselleria d'Economia i Hisenda, entre d'altres.
D'acord amb tot açò, i després de l’elaboració de l’informe econòmico- financer que determina el cost del lliurament del bé a què es refereixi a la vista de l’informe favorable emés per la Direcció General de Tributs i Patrimoni de la Conselleria d'Economia i Hisenda, és procedent l'aprovació de l’import de l’esmentat preu públic.
Per tot això, i d'acord amb les facultats que m'atribueixen l'article 35 de la Llei de Govern Valencià i l'article 3.2 b) del Decret 73/1991,
ORDENE:
Article únic
L'aprovació de la quantia del preu públic que ha de percebre la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports que s'inclou en l'annex d'aquesta ordre.
DISPOSICIO FINAL
Aquesta ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Valencià, 5 de maig de 1992.
El Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports,
EUGENIO BURRIEL DE ORUETA
ANNEX
Import
Concepte (IVA inclòs)
Impresos del Llibre de Control de Qualitat
d'Obres d'Edificacions d'Habitatges 250 PTA

linea