diari

DECRET 66/1995, de 18 d'abril, del Govern Valencià, pel qual es regula la visita pública al Museu de Belles Arts Sant Pius V de València i al Museu de la Valltorta.

(DOGV núm. 2513 de 23.05.1995) Ref. Base de dades 1185/1995

DECRET 66/1995, de 18 d'abril, del Govern Valencià, pel qual es regula la visita pública al Museu de Belles Arts Sant Pius V de València i al Museu de la Valltorta.
La Generalitat Valenciana té transferides les competències de gestió del Museu de Belles Arts Sant Pius V de València en virtut del Reial Decret 3.066/1983, de 13 d'octubre, i en els termes del conveni subscrit el 24 de setembre de 1984 (BOE de 19 de gener de 1985) i, en allò que aquest no preveu, pel que estableix el Reglament dels Museus de Titularitat Estatal i del Sistema Espanyol de Museus, aprovat pel Reial Decret 620/1987, de 10 d'abril, (BOE de 13 de maig de 1987, correcció d'errades publicada en el BOE de 20 d'octubre de 1987).
L'article 22.2 del Reglament, en la redacció del Reial Decret 496/1994, de 17 de març (BOE de 21 de març de 1994), disposa que per ordre s'aprovaran els preus d'entrada als museus de titularitat estatal.
En compliment de l'article 22.2 abans esmentat, el Ministeri de Cultura, per Ordre de 28 de juny de 1994 (BOE d'1 de juliol de 1994), va regular la visita pública dels museus de titularitat estatal adscrits al Ministeri de Cultura, com és el cas del Museu de Belles Arts Sant Pius V de València, i faculta les comunitats autònomes que tenen transferida la gestió dels museus adscrits al Ministeri de Cultura a fixar-ne el preu d'entrada.
D'altra banda, la Generalitat Valenciana és titular del Museu de la Valltorta a Tírig, inaugurat el 16 de desembre de 1994 i dedicat a l'art rupestre llevantí, el preu d'entrada del qual també s'ha establir.
El Decret 73/1991, de 13 de maig, del Govern Valencià, pel qual es regulen els preus públics, estableix que el Govern Valencià establirà la relació de béns, serveis i activitats susceptibles de ser retribuïts mitjançant un preu públic, a proposta de la Conselleria d'Economia i Hisenda i de la conselleria que preste el servei.
Atesa la necessitat de fixar les condicions de la visita pública dels dos museus, gestionats per la Generalitat Valenciana d'acord amb les normes legals esmentades, és procedent la inclusió de l'entrada a aquests museus en la relació dels béns, serveis i activitats susceptibles de ser retribuïts mitjançant preus públics a la Comunitat Valenciana.
Per això, a proposta conjunta dels consellers de Cultura i d'Economia i Hisenda, i després de la deliberació del Govern Valencià en la reunió del dia 18 d'abril de 1995,
DECRETE:
Article primer
Queda inclosa l'entrada al Museu de Belles Arts Sant Pius V de València i al Museu de la Valltorta en la relació de béns, serveis i activitats susceptibles de ser retribuïts mitjançant preus públics a la Comunitat Valenciana.
Article segon
Es fixa el preu públic de tres-centes cinquanta (350 PTA) pessetes per persona i dia per a l'entrada al Museu de Belles Arts Sant Pius V de València i de dos-centes (200 PTA) pessetes per a l'entrada al Museu de la Valltorta.
Article tercer
Estan exempts del pagament del preu d'entrada als museus a què es refereix aquest decret:
a) Els menors d'edat civil.
b) Els majors de seixanta-cinc anys o jubilats.
c) Els membres de les fundacions o associacions d'amics del museu corresponent, quan hagen concertat l'exempció amb la Generalitat Valenciana.
d) El voluntariat cultural i educatiu.
Article quart
Tindran dret a reducció del 50% en el preu d'entrada als museus a què es refereix aquest decret:
a) Els titulars del carnet jove, carnet d'estudiant o els corresponents internacionals.
b) Els grups vinculats a institucions de caràcter cultural o educatiu, constituïts per quinze o més membres, després de la concertació anticipada de la visita.
Article cinqué
Els directors dels museus i els directors territorials de la Conselleria de Cultura podran autoritzar l'entrada gratuïta o amb un preu reduït a les persones o grups que ho sol·liciten per motius professionals, d'estudi o d'investigació.
Article sisé
Els museus a què es refereix aquest decret podran visitar-se gratuïtament:
a) El dissabte des de les 14.30 fins a l'hora de tancament, i el diumenge de l'hora d'obertura a l'hora de tancament.
b) El dia 6 de desembre, Dia de la Constitució Espanyola.
c) El dia 12 d'octubre, Festa Nacional d'Espanya.
d) El dia 18 de maig, Dia Internacional dels Museus.
e) El dia 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana.
Disposició final
Aquest decret entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 18 d'abril de 1995
El president de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El conseller d'Economia i Hisenda,
AURELIO MARTíNEZ ESTÉVEZ
La consellera de Cultura,
PILAR PEDRAZA MARTíNEZ

linea