diari

DECRET 161/1997, de 29 d'abril, del Govern Valencià, pel qual s'inclou la venda de documentació tècnica de les distintes conselleries en la relació de béns, serveis i activitats susceptibles de ser retribuïts mitjançant preus públics.

(DOGV núm. 2984 de 05.05.1997) Ref. Base de dades 1117/1997

DECRET 161/1997, de 29 d'abril, del Govern Valencià, pel qual s'inclou la venda de documentació tècnica de les distintes conselleries en la relació de béns, serveis i activitats susceptibles de ser retribuïts mitjançant preus públics.
El Decret 73/1991, de 13 de maig, del Govern Valencià, estableix el règim general aplicable als preus públics de la Generalitat Valenciana i el procediment de fixació i aprovació de les seues quanties.
D'altra banda, els decrets 227/1991, de 9 de desembre, i 159/1992, de 28 de setembre, del Govern Valencià, estableixen la relació de béns, serveis i activitats susceptibles de ser retribuïts mitjançant preus públics.
Tenint en compte que es pretén realitzar per les distintes conselleries el lliurament de documentació tècnica de la seua competència, orientada a tots els ciutadans en general, i a facilitar la labors dels professionals del sector en particular, i que aquest lliurament de béns origina uns costos econòmics per a l'administració de la Generalitat Valenciana, queda justificat el cobrament d'un preu públic per la venda d'aquesta documentació. Això fa que calga, des d'un punt de vista jurídic, que per una norma del mateix rang s'incloga aquest lliurament de béns en l'esmentada relació de béns, serveis i activitats subjectes al cobrament de preus públics.
Per tot això, a tenor del que estableix l'article 22.e) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Govern Valencià, i l'article 3 del Decret 73/1991, de 13 de maig, del Govern Valencià, a proposta del conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 29 d'abril de 1997,
DECRETE
Article únic
S'inclou en la relació de béns, serveis i activitats susceptibles de ser retribuïdes mitjançant preus públics en la Comunitat Valenciana, establerta pel Decret 227/1991, de 9 de desembre, del Govern Valencià, la venda de documentació tècnica per les distintes conselleries.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest decret entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 29 d'abril de 1997
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública,
JOSÉ LUIS OLIVAS Martínez

linea