diari

Ordre d'11 de març de 1993, del Conseller de Medi Ambient, per la qual estableix els preus públics per utilització de refugis.

(DOGV núm. 2014 de 30.04.1993) Ref. Base de dades 0914/1993

Ordre d'11 de març de 1993, del Conseller de Medi Ambient, per la qual estableix els preus públics per utilització de refugis.
El Decret 73/1991, de 13 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana estableix el règim de regulació dels preus públics i el procediment de fixació de les quanties que, per la prestació dels béns i serveis que té, ha de percebre la Generalitat Valenciana.
En aquest sentit, el Decret 277/1991, de 9 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, va establir la llista de béns, la utilització privativa dels quals és susceptible de ser retribuïda mitjançant preu públic, entre els quals figuren els refugis forestals.
D'acord amb això, després de l’elaboració de l’informe econòmico- financer que determina els costos del lliurament de béns i serveis a què es refereixen i a la vista de l’informe favorable emès per la Direcció General de Tributs i de Patrimoni de la Conselleria d'Economia i Hisenda, cal aprovar els imports d'aquests preus públics.
Per tot això i d'acord amb les facultats que em confereix l'article 35 de la Llei del Govern valencià i l'article 3.2.b) del Decret 73/1991,
ORDENE
Article únic
Aprovar els preus públics per la utilització de refugis afectats a la Conselleria de Medi Ambient, que s'indiquen en l'annex.
DISPOSICIO FINAL
Aquesta ordre entrarà en vigor l’endemà de publicar-la en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 11 de març de 1993
El Conseller de Medi Ambient,
ANTONI ESCARRE i ESTEVE
Refugis Preu d’utilització per dia
Sense IVA Amb IVA 6%
Tipus I
- Una sola planta, superfície aproximada 30 m2 600 PTA 636 PTA
Tipus II
- Dues plantes, superfície aproximada 90 m2 1.500 PTA 1.590 PTA

linea