diari

DECRET 142/1997, d'1 d'abril, del Govern Valencià, pel qual es regulen els preus públics per la utilització de les instal·lacions del Complex Educatiu de Cheste i pels serveis d'allotjament, transport i manutenció prestats pel centre.

(DOGV núm. 2966 de 08.04.1997) Ref. Base de dades 0856/1997

DECRET 142/1997, d'1 d'abril, del Govern Valencià, pel qual es regulen els preus públics per la utilització de les instal·lacions del Complex Educatiu de Cheste i pels serveis d'allotjament, transport i manutenció prestats pel centre.
El Decret 73/1991, de 13 de maig, del Govern Valencià, estableix el règim general aplicable als preus públics de la hisenda valenciana i, concretament, el procediment que cal seguir per a la fixació i l'aprovació de les quanties d'aquests.
Els decrets 227/1991, de 9 de desembre, i 159/1992, de 28 de setembre, del Govern Valencià, determinen la relació de béns, serveis i activitats susceptibles de ser retribuïts mitjançant preus públics, entre els quals hi ha la utilització d'instal·lacions esportives, sales d'actes, sales i aules, així com la prestació dels serveis d'allotjament, transport i manutenció al Complex Educatiu de Cheste.
Aquest decret pretén instaurar, en relació amb els serveis prestats al Complex Educatiu de Cheste, un règim normatiu marc que gaudisca de l'estabilitat necessària i la vigència del qual, per tant, siga indefinida, sense perjudici de les modificacions puntuals que si s'escau convinga introduir en aquest règim segons les necessitats de gestió ho vagen aconsellant.
Per tot això, d'acord amb el que estableix l'article 3.2 del Decret 73/1991, de 13 de maig, del Govern Valencià, vist l'informe favorable de la Direcció General de Tributs i Patrimoni de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública, i a proposta del conseller de Cultura, Educació i Ciència, amb la prèvia deliberació del Govern Valencià en la reunió del dia 1 d'abril de 1997,
DECRETE
Article 1. Objecte
Aquest decret té per objecte la regulació del règim jurídic aplicable als preus públics que ha d'exigir la Generalitat Valenciana pels serveis prestats en el Complex Educatiu de Cheste a què es refereix l'article següent.
Article 2. Pressupost de pagament
Els serveis per la prestació dels quals s'exigiran els preus públics objecte d'aquest decret són els següents:
1. Utilització d'instal·lacions.
2. Allotjament.
3. Transport.
4. Manutenció.
Article 3. Obligats al pagament
Són subjectes obligats al pagament dels serveis a què es refereix l'article anterior els usuaris d'aquests, en particular:
1. Els alumnes del Complex Educatiu de Cheste.
2. Els participants en activitats promogudes per les administracions públiques que tinguen lloc en les instal·lacions del Complex Educatiu de Cheste.
3. El personal al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana amb destinació al Complex Educatiu de Cheste.
Article 4. Exempcions
1. Gaudiran d'exempció del pagament dels preus públics objecte d'aquest decret els usuaris següents:
a) Els alumnes de l'Institut Valencià d'Educació Física que col·laboren voluntàriament, després de la selecció per la direcció del complex educatiu, en les tasques de vigilància i atenció del seu centre residencial.
b) Els alumnes que, ocupant llocs escolars en règim d'internat o externat als centres d'ensenyaments no universitaris del complex educatiu, hi hagen accedit a través de les convocatòries de llocs escolars per a cada curs acadèmic, sempre que es troben dins els mòduls de renda a què es refereix l'annex d'aquest decret. Per a l'aplicació d'aquests mòduls, es tindran en compte les regles següents:
- Regla 1a: Constitueixen modalitats d'unitat familiar les següents:
·La integrada pels cònjuges no separats legalment i els fills menors de 18 anys, així com els majors d'edat, sempre que, en qualsevol dels dos casos, convisquen amb ells, i en el segon, siguen menors de 26 anys i no perceben cap tipus d'ingrés.
·La formada pel pare i la mare, o un d'ells, i els fills a què es refereix l'apartat a.
·La formada pels fills assenyalats en l'apartat a anterior, quan no hi haja pare ni mare.
- Regla 2a: Per ingressos de la unitat familiar s'entendrà la suma de les bases liquidables regulars a l'efecte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de les rendes exemptes íntegres d'aquest impost corresponents a cada un dels seus membres.
- Regla 3a: La justificació dels ingressos de la unitat familiar s'efectuarà mitjançant l'aportació, segons el cas, de les oportunes declaracions de l'IRPF o certificacions substitutives expedides per l'òrgan competent.
2. Gaudeixen d'exempció del pagament del preu públic per l'ús de les instal·lacions del Complex Educatiu de Cheste els escolars que participen en les finals autonòmiques dels jocs esportius de la Generalitat Valenciana.
Article 5. Quanties
1. Els preus públics objecte d'aquest decret s'exigiran d'acord amb el següent quadre de tarifes:
2. Per a l'aplicació del quadre de tarifes de l'apartat 1 anterior, es tindran en compte les regles següents:
- Regla 1a: A l'efecte dels epígrafs 1.1.2.1, 1.2, 3.1 i 4.1, els imports corresponents a dinar i sopar s'incrementaran en 175 pessetes en cas de servir-se en bossa i en 75 pessetes si es dispensen juntament amb begudes refrescants.
- Regla 2a: A l'efecte dels epígrafs 1.1.2.2 i 3.2, quan es produïsquen canvis o modificacions en les rutes que tinguen origen en la diversa procedència dels alumnes, s'aplicaran tarifes anàlogues a les de les rutes previstes en els diferents grups d'aquests epígrafs.
Article 6. Exigibilitat i pagament
L'obligació de pagament dels preus regulats en aquest decret naixerà quan es presten els serveis corresponents. Això no obstant, el pagament s'efectuarà d'acord amb les regles següents:
1. Si es tracta dels preus públics pels serveis d'allotjament, transport i manutenció prestats a alumnes dels centres d'ensenyament mitjà, fraccionadament, d'acord amb el criteri següent:
a) La tercera part de l'import en el moment de fer efectiva la matrícula.
b) La segona tercera part en la primera quinzena del mes de gener.
c) La tercera part restant en la primera quinzena del mes de març.
Quan l'alumne cause baixa en qualsevol dels centres docents no universitaris del complex, no hi haurà obligació de pagament dels terminis el període d'ingrés dels quals comence el dia de la baixa o en una data posterior. Això no obstant, llevat del que disposa el paràgraf segon de l'article 5 del Decret 73/1991, de 13 de maig, la baixa no originarà dret a la devolució de les quanties ja abonades.
2. En els casos restants el preu s'exigirà per endavant, en el moment que es formule la sol·licitud corresponent.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogat el Decret 366/1995, de 29 de desembre, del Govern Valencià, pel qual s'estableixen les quanties dels preus públics que ha de percebre la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per la utilització d'instal·lacions i prestació del servei d'allotjament, transport i manutenció al Complex Educatiu de Cheste.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el conseller de Cultura, Educació i Ciència per a dictar totes les disposicions que calguen per al desplegament i l'aplicació d'aquest decret.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 1 d'abril de 1997
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller de Cultura, Educació i Ciència,
FRANCISCO E. CAMPS ORTIZ
Annex
Mòduls de renda
Nombre de membres Renda de la
computables de la unitat familiar
unitat familiar
Un fins a 859.000
Dos fins a 1.422.000
Tres fins a 1.919.000
Quatre fins a 2.365.000
Cinc fins a 2.650.000
Sis fins a 2.923.000
Set fins a 3.185.000
Vuit fins a 3.441.000
Nou o més 3.441.000+250.000 per cada nou
membre computable a partir
del novè inclusivament.

linea