diari

CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre de 7 de gener de 1997, del conseller de Sanitat i Consum, per la qual estableix les quanties dels preus públics que percebrà la Conselleria de Sanitat i Consum durant 1997.

(DOGV núm. 2958 de 25.03.1997) Ref. Base de dades 0773/1997

CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre de 7 de gener de 1997, del conseller de Sanitat i Consum, per la qual estableix les quanties dels preus públics que percebrà la Conselleria de Sanitat i Consum durant 1997.
Advertides algunes errades en l'ordre esmentada, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 2.934, de 20 de febrer de 1997, cal fer les rectificacions corresponents, que hauran de constar en les dues versions.
En l'annex II, de quanties dels preus públics.
En la pàgina 2.539, apartat 7 i 8, epígraf 070.
On diu: "Pell criopeservada. Cada cm2: 663 PTA".
Ha de dir: "Pell criopeservada. Cada cm2: 325 PTA".
En la pàgina 2.540, l'apartat 10 d'assistència sanitària en accidents escolars s'ha de substituir per la redacció següent:
"L'estructura i la quantificació de les tarifes, si l'obligada al pagament és la mutualitat de l'assegurança escolar, serà la que estableix per a aquest tipus de prestacions la Direcció General de l'Institut Nacional de la Seguretat Social. En els altres casos s'aplicarà la tarifa dels apartats 11 i 12".
En la pàgina 2541, apartats 11 i 12, epígraf 1.3.2.2.
On diu: "Necròpsia: 4.232 PTA".
Ha de dir: "Necròpsia: 42.320 PTA".

linea