diari

ACORD de 4 de febrer de 2005, del Consell de la Generalitat, pel qual es determina la forma d'aplicació de les mesures cautelars vigents en l'àmbit territorial del Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural del Montgó, durant la seua tramitació. [2005/F1239]

(DOGV núm. 4941 de 08.02.2005) Ref. Base de dades 0662/2005

ACORD de 4 de febrer de 2005, del Consell de la Generalitat, pel qual es determina la forma d'aplicació de les mesures cautelars vigents en l'àmbit territorial del Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural del Montgó, durant la seua tramitació. [2005/F1239]
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 4 de febrer de 2005, va adoptar l'acord següent:
Per Ordre de data 25 de gener de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, es va acordar la iniciació del procediment d'elaboració i aprovació del Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural del Montgó.
Mentre culmina el procediment administratiu que tendeix a l'aprovació d'aquest pla, s'assegura la protecció i la conservació de l'àmbit territorial afectat, per mitjà del que establix el vigent Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Montgó, aprovat per mitjà del Decret 180/2002, de 5 de novembre, del Consell de la Generalitat, que ha sigut fins ara l'instrument bàsic per a l'ordenació d'activitats en el parc i la seua àrea d'esmorteïment, de conformitat amb l'article 28 de Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
Per raó d'això, i a proposta del conseller de Territori i Habitatge, el Consell de la Generalitat
ACORDA
Primer
1. En l'àmbit territorial afectat pel procediment d'elaboració i aprovació del Pla Rector d'Ús i Gestió del Montgó regirà, durant el període transitori des de l'inici del procediment fins a l'aprovació d'aquest pla pel Consell de la Generalitat, el vigent Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN), tant pel que fa a les prescripcions d'usos i activitats previstes per a les unitats de zonificació Parc Natural del Montgó i Àrea Perifèrica d'Esmorteïment d'Impactes, previstes en el citat pla, com al règim d'autorització que si és el cas ha d'aplicar-se a cada una d'aquelles.
2. Qualsevol altra actuació, obra o projecte no prevista específicament en el PORN que, per raó de les seues característiques, supose o puga suposar una transformació sensible de la realitat física o biològica o haja de dificultar o impossibilitar la consecució dels objectius del pla que es tramita, ha de sotmetre's a informe previ, preceptiu i vinculant, de la Conselleria de Territori i Habitatge.
Segon
En els supòsits en què ha d'emetre's informe previ a l'autorització de qualsevol actuació o activitat, aquest informe tindrà explícitament en compte la compatibilitat de l'actuació de què es tracte amb els objectius genèrics del pla que es tramita, com també la seua adaptació a les previsions dels documents d'ordenació i gestió vigents que siguen d'aplicació a cada sector.
Tercer
Les mesures cautelars a què es referix el present acord estaran vigents fins a l'aprovació del corresponent Pla Rector d'Ús i Gestió.
Quart
El present acord tindrà efectes des del mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Contra el present acord, els interessats poden interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la publicació d'aquest acord, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposa l'article 10 i concordants de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició davant del Consell de la Generalitat, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
València, 4 de febrer de 2005
El vicepresident i secretari del Consell de la Generalitat,

linea