diari

ORDRE de 7 de gener de 1997, del conseller de Sanitat i Consum, per la qual estableix les quanties dels preus públics que percebrà la Conselleria de Sanitat i Consum durant 1997.

(DOGV núm. 2934 de 20.02.1997) Ref. Base de dades 0412/1997

ORDRE de 7 de gener de 1997, del conseller de Sanitat i Consum, per la qual estableix les quanties dels preus públics que percebrà la Conselleria de Sanitat i Consum durant 1997.
El Decret 73/1991, de 13 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, va establir el règim de regulació dels seus preus públics i el procediment de fixació de les seues quanties.
D'altra banda, el Decret 227/1991, de 9 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, va establir la llista de béns, serveis i activitats susceptibles de ser retribuïts mitjançant preus públics per la Conselleria de Sanitat i Consum, entre altres.
D'acord amb tot això, després de l'elaboració dels informes econòmics financers que determinen els costos dels lliuraments de béns i de prestacions de serveis a què es refereixen, i a la vista de l'informe favorable emés per la Direcció General de Tributs i Patrimoni de la Conselleria d'Economia i Hisenda, escau l'aprovació dels imports dels preus públics esmentats.
Per tot això, i d'acord amb les facultats que m'atribueixen l'article 35 de la Llei de Govern Valencià i l'article 3.2.b) del Decret 73/1991,
ORDENE
Article 1
Aprovar les quanties dels preus públics per a 1997 que percebrà la Conselleria de Sanitat i Consum, els quals s'inclouen en els annexos d'aquesta ordre.
Article 2
Els preus públics corresponents a la venda de publicacions i subscripcions a publicacions periòdiques duen inclòs en cada cas l'import de l'IVA, d'acord amb la normativa vigent.
En els altres casos caldrà aplicar l'IVA corresponent sobre les quantitats establides.
Article 3
Els preus públics dels lliuraments de béns i de les prestacions de serveis a què es refereix aquesta ordre seran exigibles des de l'1 de gener de 1997.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordre vigirà des de l'endemà de la seua publicació en el Diari oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 7 de gener de 1997
El conseller de Sanitat i Consum,
Joaquín Farnós Gauchía
ANNEX I
Tipus de preus públics
de la Conselleria de Sanitat i Consum
1. Venda de publicacions
2. Venda de llibres de control d'activitats sanitàries
3. Venda d'impresos sanitaris
4. Servei de fotocòpies i reproducció
5. Cursos de l'IVESP i d'escoles d'Infermeria
6. Serveis de pràctica tanatològica
7. Venda de productes hematològics del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana
8. Serveis hematològics del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana
9. Assistència sanitària en accidents de trànsit
10. Assistència sanitària en accidents escolars
11. Assistència sanitària en accidents de treball i malalties professionals
12. Assistència sanitària en altres situacions que no cobreix el Sistema Nacional de Salut
13. Anàlisis de laboratoris de salut pública
ANNEX II
Quanties dels preus públics
1. Venda de publicacions
Sèrie A - Estudis
- Actitudes, información y hábitos de consumo de tabaco en profesionales de la salud y la docencia en la Comunidad Valenciana: 1.500 PTA
- Partes de incapacidad laboral transitoria: necesidades de establecer estándares para mejorar la gestión. El Estudio del Hospital Arnau de Vilanova: 1.575 PTA
- Utilización de servicios hospitalarios (Hospital La Fe y Hospital Clínico) respecto a su población de referencia: 2.450 PTA
-Gestión estratégica de la calidad en los servicios sanitarios: 4.825 PTA
- Registro de tumores de la CV. Registros de cáncer de hospital, 1992: 4.975 PTA
Sèrie B - Clàssics:
- La ciutat davant el contagi. Alacant i la grip de 1918-1919: 550 PTA:
Sèrie C - Memòries
- Centro de grandes quemados del Hospital La Fe. XX aniversario 1970-1990: 1.925 PTA
- Memoria anual del sistema de información sobre toxicomanias (SEIT). Comunidad Valenciana 1989: 875 PTA
- Libro blanco de la salud en la Comunidad Valenciana: 7.825 PTA
Sèrie D - Salut per a tots
- Evolución de la mortalidad en el País Valenciano (1976-1990) : 3.600 PTA
- Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en la CV: 2.475 PTA
- Atlas de mortalidad evitable de la Comunidad Valenciana: 750 PTA
- Deficiencia mental en la comarca de La Safor. Estudio epidemiológico: 1.100 PTA
- Estudio epidemiológico de la mortalidad y morbilidad por accidentes infantiles en la Comunidad Valenciana: 1.600 PTA
- Fenómenos biológicos y fenómenos culturales: la interpretación popular del ciclo vital en dos comunidades alicantinas: 1.300 PTA
- Estudio de los efectos del ruido ambiental sobre la salud en medios urbanos y laborales: 1.200 PTA
- El trabajo y la salud del personal de enfermería de la Comunidad Valenciana: 2.525 PTA
- Introducción al análisis espacial. Aplicaciones en las ciencias de la salud: 1.125 PTA
- Catálogo de publicaciones periódicas. Biblioteca del IVESP: 625 PTA
- La encuesta nacional de salud (1987) en la Comunidad Valenciana y provincias. Resultados descriptivos.: 1.350 PTA
- Aproximación al estado nutricional de una ciudad, a través de su diagnostico de salud: 850 PTA
- Recetas saludables: 600 PTA
- La sanidad sin bata blanca en la Comunidad Valenciana: 1.700 PTA
- Catálogo colectivo de publicaciones periódicas de ciencias de la salud: 7.550 PTA
- Comer bien para vivir mejor: 1.500 PTA
- Relación entre la contaminación atmosférica, la temperatura y la mortalidad. Un Estudio en la ciudad de Valencia: 1.700 PTA
Sèrie F - Estadístiques
- Análisis de mortalidad por areas de salud de la Comunidad Valenciana (1976-1980): 700 PTA
- Análisis de mortalidad por áreas de salud de la Comunidad Valenciana (1981-1984): 5.400 PTA
- Población por áreas de salud de la Comunidad Valenciana (1976-1990): 300 PTA
- Población de las demarcaciones sanitarias de la Comunidad Valenciana: 1.275 PTA
- Análisis de mortalidad por áreas de salud de la Comunidad Valenciana (1987): 3.575 PTA
- Análisis de mortalidad por áreas de salud de la Comunidad Valenciana (1988): 2.500 PTA
- Análisis de mortalidad por áreas de salud de la Comunidad Valenciana (1989): 2.975 PTA
- Análisis de mortalidad por áreas de salud de la Comunidad Valenciana (1990): 3.500 PTA
- Análisis de mortalidad en la ciudad de Valencia. (1990-1992): 3.700 PTA
- Análisis de mortalidad por áreas de salud de la Comunidad Valenciana 1992: 7.000 PTA
Sèrie GU - Guies
- Guía de servicios de salud de la comunidad valenciana: 1.500 PTA
- Mapa sanitario de la Comunidad Valenciana: 5.475 PTA
Sèrie GD:
- Mecanismos de actuación para agentes públicos: 700 PTA
- Guia para familiares: 1.200 PTA
Sèrie M - Manuals
- Guía del enfermo coronario: 300 PTA
- Normes dietetiques per a menjadors i residencies escolars: 900 PTA
- Normas dietéticas para comedores y residencias escolares: 990 PTA
- El paciente anticoagulado y el medico de cabecera: 825 PTA
- Registro de tumores de la Comunidad Valenciana. Manual para registros de cáncer de hospital: 2.100 PTA
- Informe del registro de transplantes de la Comunidad Valenciana. Años 1992-1993 y 1994: 1.575 PTA
- Traumatologia para enfermería. Manual de urgencia: 6.500 PTA
- Manual de laboratorio: 1.200 PTA
- Protocolos clínicos. Servicio de endocrinologia, metabolismo y nutrición: 3.425 PTA
- Vivir y convivir con el VIH-sida. Manual de autocuidados: : 3.000 PTA
- Cuidados de enfermería a pacientes en hospitalización a domicilio: 850 PTA
- Protocolos clínicos. Tomo II: 3.000 PTA
Sèrie Monografías
- Monografías sanitarias de la organización mundial de la salud: 3.300 PTA
Sèrie PR - Programes especials
- Biomecánica ocupacional: 600 PTA
- Plan de rehabilitación de la Comunidad Valenciana: 1.250 PTA
Sèrie P - Plan de Salud de la Comunidad Valenciana
- Encuesta de la salud de la Comunidad Valenciana 1990-1991: 4.950 PTA
- Análisis de la situación de salud. Área 5: 3.250 PTA
- Análisis de la situación de salud. Área 15: 4.750 PTA
Sèrie CO - Consum
- Comentarios al Estatuto de Consumidores y Usuarios de la Comunidad Valenciana: 1.350 PTA
- El sistema arbitral de reclamaciones de consumo: 1.275 PTA
Sèrie IME (índice médico español)
- Índice Médico Español núm. 112: 2.725 PTA
- Índice Médico Español núm. 114: 3.250 PTA
- Índice Médico Español núm. 115: 3.875 PTA
Sèrie SVS
- Grupos relacionados con el diagnostico (GRD) en los hospitales de la Conselleria de Sanitat i Consum: 1.475 PTA
- Estudio de la calidad de vida de los insuficientes respiratorios crónicos graves de los poblados marítimos de Valencia: 1.800 PTA
Sèrie QD (Quaderns de Drogodependències)
- Padres, hijos y drogas: 1.300 PTA
2 Venda de llibres de control d'activitats sanitàries
2. Venda de llibres de control d'activitats sanitàries
2.1 Llibre de visites de control sanitari de menjadors col·lectius: 500 PTA
2.2 Llibre oficial de comptabilitat d'estupefaents de farmàcia: 2.000 PTA
3 Venda d'impresos sanitaris i altres documents
3.1 Talonari oficial de vals per a comandes de substàncias psicotròpiques: 300 PTA
3.2 Talonari control d'estupefaents: 100 PTA
3.3 Comunicació de posada al mercat d'un producte cosmètic: 175 PTA
3.4 Fulls de reclamacions dels consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana. Joc de 10 fulls: 300 PTA
3.5 Documentació per a licitar en expedients de contractació: 500 PTA
4. Servei de fotocòpies i reproducció
- Per cada còpia: 10 PTA
5. Cursos de l'Institut Valencià d'Estudis en Salut Pública i d'escoles d'Infermeria
5.1 El preu de cada curs de l'IVESP resultarà de multiplicar el nombre d'hores que dura per 567 PTA, més un import fix de 6.500 pessetes per cobrir les despeses de material.
5.2 El preu dels cursos de l'IVESP el nombre d'alumnes dels quals siga igual o superior a 30 resultarà de multiplicar el preu del curs segons el càlcul fixat en 5.1, per la fracció que resulte de dividir 20 entre el nombre d'alumnes de què es tracte en cada cas, incrementat en 6.500 pessetes com a despeses de material.
5.3 Els imports dels cursos i les assignatures impartides per les escoles d'Infermeria, són fixats per l'ordre de preus públics de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
6. Serveis de pràctica tanatològica
6.1 Conservació transitòria: 9.919 PTA
6.2 Embalsamament: 85.629 PTA
7 i 8. Venda de productes i serveis hematològics del Centre de Transfusió
001. ALT: 300 PTA
103. Afèresi cel·lular: 50.000 PTA
207. Albúmina humana pasteuritzada al 20% 100 ml: 8.181 PTA
200. Albúmina humana pasteuritzada al 20% 50 ml FM/1: 4.152 PTA
002. Aliquotar hemoderivats en unitats pediàtriques (unitat aliquotada): 670 PTA
003. ANCA (anticossos anticitoplasmàtics): 3.500 PTA
005. Anticossos anti-HIV-1/HIV-2: 1.000 PTA
117. Anticossos anti-HIV 2: 3.000 PTA
004. Anticossos anti-PMN (test directe i indirecte citofluorometria): 10.000 PTA
011. Anticossos antigranulocítics: granulocitotoxicitat: 1.192 PTA
010. Anticossos antigranulocítics: leucoaglutinació: 1.192 PTA
012. Anticossos antiplaquetaris (test directe i eluït): 6.000 PTA
108. Anticossos antiplaquetaris (test indirecte): 4.000 PTA
014. Anticossos citomegalovirus (IgG): 2.500 PTA
015. Anticossos citomegalovirus (IgM): 3.000 PTA
016. Anticossos delta: 3.500 PTA
025. Anticossos HAV (IgG): 1.200 PTA
026. Anticossos HAV (IgM): 1.500 PTA
017. Anticossos HBc (IgM): 2.000 PTA
018. Anticossos HBc: 1.100 PTA
019. Anticossos HBe: 2.000 PTA
020. Anticossos HBs: 1.100 PTA
027. Anticossos HCV (EIA): 1.000 PTA
029. Antigen delta: 2.887 PTA
118. Antigen HIV quantificat: 6.000 PTA
033. Antigen HIV: 3.000 PTA
030. Antigen HBe: 2.000 PTA
031. Antigen HBs (antigen Austràlia): 800 PTA
034. Antiglobulina humana (flascó de 10 ml): 1.890 PTA
212. Antitrombina III vial de 1000 UI: 40.047 PTA
211. Antitrombina III vial de 500 UI: 20.181 PTA
202. Complex protombínic humà, vial 500 UI: 11.615 PTA
058. Concentrat d'hematies criopreservats (unitat): 58.547 PTA
038. Concentrat d'hematies desleucocitat: 17.000 PTA
040. Concentrat d'hematies en solució additiva, sense capa leucoplaquetària: 10.700 PTA
036. Cicle DNA: 7.875 PTA
109. Concentrat d'hematies amb fenotips d'altres sistemes de grups sanguinis diferents AB0 i Rh (per antigen amb fenotip): 2.500 PTA
039. Concentrat d'hematies amb fenotip del sistema Rh: 15.800 PTA
073. Concentrat de plaquetes criopreservat. Unitat d'adult: 135.688 PTA
074. Concentrat de plaquetes criopreservat. Unitat pediàtrica: 70.223 PTA
041. Concentrat de plaquetes unitari: 4.500 PTA
082. Concentrat de plaquetes. Unitat d'adult: 32.735 PTA
100. Crioprecipitats: 8.000 PTA
049. Criopreservació de precursors hematopoètics perifèriques: 60.000 PTA
044. Criopreservació de fàscia, tendó, cartílag i nervi: 110.340 PTA
046. Criopreservació d'os curt: 55.190 PTA
047. Criopreservació d'os llarg: 74.065 PTA
048. Criopreservació de medul·la òssia: 90.000 PTA
050. Criopreservació de vàlvules cardíaques i segments vasculars: 127.751 PTA
045. Criopreservació de fragments d'òrgans (pàncrees i paratiroides): 18.281 PTA
051. Cultiu de fibroblastos autòleg: 12.000 PTA
052. Cultiu mixt de limfòcits: 35.000 PTA
122. Diagnòstic per citometria de flux de HPN en PMN: 12.000 PTA
053. Escrutini d'anticossos citotòxics - cross Match: 4.000 PTA
055. Escrutini d'anticossos eritrocítics: 1.127 PTA
056. Estudi d'anèmies hemolítiques: 10.000 PTA
069. Estudi de poblacions linfocitàries: T, B i NK: 12.000 PTA
112. Estudi de subpoblacions linfocitàries CD3, CD4 i CD8: 8.250 PTA
105. Estudi de DNA DIS80: 8.000 PTA
057. Estudi de paternitat (antígens eritrocítics i del sistema HLA. polimorfisme del DNA: DIS80, LDLR, HBGG, GIPA, D758 I GC): 65.000 PTA
210. Factor VIII antihemofílic humà doblement inactivat. Vial de 1000 UI: 51.680 PTA
209. Factor VIII antihemofílic humà doblement inactivat. Vial de 500 UI: 26.118 PTA
115. Genotip plaquetari per PCR: 10.000 PTA
111. Hematies ABO per a realitzar grup hemàtic revers (350 M): 12.000 PTA
120. Hematies per realitzar escrutini d'antisèrums irregulars (3 cèl·lules). Unitat de concentrat d'hematies: 30.000 PTA
059. Hemograma: 500 PTA
060. HLA-B27 (per citometria): 2.500 PTA
035. Beta 2 microglobulina: 4.000 PTA
042. Criofibrinogen: 840 PTA
043. Crioglobulines: 840 PTA
121. Os esponjós deshidratat i gammairradiat (diferents formats segons la disponibilitat): 100.000 PTA
054. Identificació d'anticossos eritrocítics amb titulació: 4.627 PTA
061. Immunodepleció magnètica de medul·la òssia d'adult: 374.900 PTA
062. Immunodepleció magnètica de medul·la òssia pediàtrica: 187.774 PTA
088. Immunofenotip de leucèmies i tumors oncohematològics (per anticòs monoclonal utilitzat): 3.000 PTA
203. Immunoglobulina humana IV líquida pasteuritzada. Vial de 0,5 gr: 2.400 PTA
206. Immunoglobulina humana IV líquida pasteuritzada. Vial de 10 gr: 42.000 PTA
204. Immunoglobina humana IV líquida pasteuritzada. Vial de 2,5 gr: 11.030 PTA
205. Immunoglobina humana IV líquida pasteuritzada. Vial de 5 gr: 21.700 PTA
104. Llavat d'hematies per a ús transfusional: 10.000 PTA
119. Marcador immunològic per citometria: 3.000 PTA
065. Pannells d'escrutini d'anticossos eritrocítics (2 cèl·lules): 3.577 PTA
110. PCR de HBV: 10.000 PTA
066. PCR de HCV: 10.000 PTA
067. PCR de HIV: 10.000 PTA
068. PCR en leucèmies (BCR/ABL, BCL): 30.000 PTA
070. Pell criopreservada. Cada cmý: 663 PTA
071. Pell cultivada. Cada cmý: 1.093 PTA
072. Pell cultivada i preservada. Cada cmý: 1.756 PTA
075. Plaquetofèresi: 50.000 PTA
076. Plasma fresc: 6.000 PTA
032. Prova de confirmació de l'antigen HBs (neutralització): 4.000 PTA
107. Prova de confirmació de l'antigen HIV (neutralització): 8.000 PTA
028. Anticossos HCV (Riba-3): 8.000 PTA
063. Prova de confirmació d'aerologia de lues: 2.000 PTA
084. Proves encreuades de transfusió: 950 PTA
085. Sang total o concentrat d'hematies no desleucocitats: 9.700 PTA
086. Serologia de donadors (HBsAG, HIV, ALT, anti HCV, serologia lues: 3.600 PTA
087. Serologia lues: 300 PTA
116. Sèrum de Coombs (antiglobulina humana) per litre: 40.000 PTA
090. Test de confirmació d'anticossos HIV (Western-Bloot): 8.000 PTA
089. Test de confirmació d'anticossos HIV (IFA): 4.000 PTA
091. Tipificació d'altres antígens eritrocítics (excepte AB0 i D): 2.500 PTA
092. Tipificació AB0 i Rh (anti-D): 450 PTA
093. Tipificació d'antígens aïllats (B27, B5, B7, etc.): 2.800 PTA
094. Tipificació HLA (A, B, C) serològica: 16.000 PTA
095. Tipificació HLA (D.R. i D.Q.) serològica: 22.000 PTA
101. Tipificació HLA (DP) per PCR: 20.000 PTA
114. Tipificació HLA per PCR (DQalfa): 12.000 PTA
113. Tipificació HLA per PCR (DQbeta): 12.000 PTA
096. Tipificació HLA per PCR (DR): 14.000 PTA
102. Tipificació HLA per PCR d'alta resolució (DRB1, DRB3, DRB4, DRB5, DQalfa, DQbeta, i DP): 75.000 PTA
098. Titulació d'anticossos d'hepatitis B: 3.000 PTA
099. Tractament citostàtic de medul·la òssia (derivats 4-HC): 85.000 PTA
213. Determinació de la càrrega viral de HIV (PCR): 13.000 PTA
214. Determinació de la càrrega viral de HCV (PCR): 13.000 PTA
9. Assistència sanitària en accidents de trànsit
L'estructura de les tarifes i la quantia dels preus serà la resultant del conveni que se subscriurà entre la Conselleria de Sanitat i Consum, les entitats asseguradores agrupades en Unespa i el Consorci de Compensació d'Assegurances.
Si no se'n signa cap, s'aplicarà el conveni que a escala estatal subscriguen els diferents serveis de salut i les entitats i els organismes dalt esmentats.
10. Assistència sanitària en accidents escolars
L'estructura i la quantificació de les tarifes serà la que estableix per a aquest tipus de prestacions la Direcció general de l'Institut Nacional de la Seguretat Social.
11 i 12. Assistència sanitària en accidents de treball i malaltia professional, en accidents de trànsit no inclosos en el conveni subscrit amb Unespa i en la resta de situacions no cobertes pel sistema nacional de salut
L'assistència sanitària d'atenció primària que es preste als titulars o beneficiaris de Muface, Isfas i Mugeju, en determinades poblacions rurals i urgències ambulatòries s'efectuarà amb els requisits, les condicions i les tarifes que estableix el conveni que amb tal finalitat se subscriu entre la Conselleria de Sanitat i Consum i cadascun dels organismes anteriorment indicats.
1. Assistència especialitzada
1.1 Hospitalització (no inclou els servei dels punts 1.2, 1.3, 1.4, 3 i 4)
1.1.1 Estada normal (pernocta i almenys un àpat principal): 30.914 PTA
1.1.2 Estada parcial (ocupació d'un llit sense el requisit d'1.1.1): 15.447 PTA
1.1.3 Estada en UCI, unitat de reanimació o de cremats: 120.476 PTA
1.1.4 Estada en hospital de dia (oncologia): 32.260 PTA
1.1.5 Estada en hospital de dia (excepte les que puguen ser incloses en 1.4): 18.688 PTA
1.1.6 Hospitalització a domicili. Cada visita: 13.861 PTA
1.2 Assistència ambulatòria (no inclou els serveis dels punts 1.3, 1.4, 3 i 4)
1.2.1 Urgència hospitalària: 15.744 PTA
1.2.2 Primera consulta: 8.690 PTA
1.2.3 Consulta successiva: 4.345 PTA
1.2.4 Cirurgia major ambulatòria: 90.671 PTA
1.2.5 Cirurgia menor ambulatòria: 20.948 PTA
1.3 Proves diagnòstiques (no inclou els serveis dels punts 1.1, 1.2, 1.4, 3 i 4)
1.3.1 Prova de laboratori: 4.232 PTA
1.3.2 Anatomia patològica:
1.3.2.1 Biòpsia: 7.850 PTA
1.3.2.2 Necròpsia: 4.232 PTA
1.3.2.3 Altres proves: 4.485 PTA
1.3.3 Diagnòstic per imatge:
1.3.3.1 Radiografia convencional: 3.703 PTA
1.3.3.2 Ultrasonografia: 7.570 PTA
1.3.3.3 Angiografia digital: 42.320 PTA
1.3.3.4 Gammagrafia: 52.900 PTA
1.3.3.5 Mamografia: 4.485 PTA
1.3.3.6 TAC: 15.261 PTA
1.3.3.7 RNM: 50.476 PTA
1.3.3.8 Altres exploracions per imatge: 10.580 PTA
1.3.3.9 Duplicat de radiografies convencionals: 750 PTA
1.3.3.10 Altres duplicats de diagnòstics per imatge o informes sobre aquests: 3.235 PTA
1.3.4 Neurofisiologia: 19.044 PTA
1.3.4.1 Polisomnografia: 74.315 PTA
1.3.4.2 Altres exploracions: 20.186 PTA
1.3.5 Endoscòpia. Cada exploració: 16.822 PTA
1.3.6 Altres exploracions funcionals. Cada exploració: 10.580 PTA
1.4 Tractaments i tècniques especials (no inclou els serveis dels punts 1.1, 1.2, 1.3, 3 i 4)
1.4.1 Fisioteràpia i rehabilitació. Cada sessió: 2.253 PTA
1.4.2 Litotrícia renal extracorpòria: 190.440 PTA
1.4.3 Hemodiàlisi. Cada sessió: 23.664 PTA
1.4.4 Tractament de reproducció. Cada pacient: 55.016 PTA
1.4.5 Tractament de cardioestimulació. Cada pacient (no inclou el marcapassos, que serà a preu de cost): 97.336 PTA
1.4.6 Unitat de dolor. Cada pacient: 44.436 PTA
2. Atenció primària:
2.1 Consultes mèdiques (no inclou els servei dels punts 2.2, 2.3, 3 i 4)
2.1.1 Primera consulta: 6.673 PTA
2.1.2 Consulta successiva: 3.337 PTA
2.1.3 Primera consulta a domicili: 9.140 PTA
2.1.4 Consulta successiva a domicili (afegiu a 2.1.3 i 2.1.4 l'import de 2.2.3, si en les consultes mèdiques es fan també cures d'infermeria): 4.570 PTA
2.2 Consultes d'infermeria (no inclou els serveis dels punts 2.1, 2.3, 3 i 4)
2.2.1 Injectables: 701 PTA
2.2.2 Cures i altres atencions: 1.638 PTA
2.2.3 Atencions a domicili: 2.243 PTA
2.3 Altres serveis (no inclou els servei dels punts 2.1, 2.2, 3 i 4)
2.3.1 Prova de laboratori: 3.925 PTA
2.3.2 Exploració de radiodiagnòstic: 3.364 PTA
2.3.3 Consulta de comare: 2.804 PTA
2.3.4 Assistència urgent: 13.345 PTA
2.3.5 Rehabilitació. Cada sessió: 1.682 PTA
2.3.6 Consulta d'unitats de suport (salut mental, centre d'orientació familiar, odontologia preventiva, prevenció del càncer de mama, estimulació precoç del xiquet, etc.): 5.047 PTA
2.3.7 Determinació d'alcoholèmia (a petició de la persona que se sotmet a la determinació): 2.120 PTA
3. Trasplantaments:
Es facturaran segons els costos dels productes i dels serveis consumits en cada trasplantament, inclosa l'explantament, segons la metodologia establida pel sistema d'informació econòmica per a institucions d'assistència especialitzada (en qualsevol cas, el tractament posterior a l'hospitalització generada pel trasplantament, no es troba reflectit en els preus que s'indiquen, i es facturarà segons la tarifa de preus públics per a 1997.)
4. Altres conceptes
4.1 Transport.:
Segons les tarifes aprovades per la Conselleria de Sanitat i Consum per al transport concertat: cost
4.2 Pròtesis:
Segons la factura del proveïdor: cost
4.3 Transfusions i hemoderivats:
Segons les tarifes aprovades per als serveis i productes hematològics del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana: cost
4.4 Altres tractaments i proves diagnòstiques especials
Els tractaments de característiques especials, així com les proves diagnòstiques no esmentades en els punts 1.3 i 1.4, seran facturables en cada cas individual al cost real resultant de l'aplicació del mètode de càlcul establit pel Sistema d'Informació Econòmica, i no inclourà els serveis que puga requerir dels establits en els punts 1.1 i 1.2
13. Anàlisis de laboratori de salut pública
13.1. Anàlisis clíniques
13.1.1 Presa de mostres: 525 PTA
13.1.2 Hematologia
13.1.2.1 Hemograma complet: 2.100 PTA
13.1.2.2 Recomptes d'hematies, leucòcits, plaquetes, hemoglobina, hematòcrit, fórmula leucocitària i velocitat de sedimentació. Cadascun: 315 PTA
13.1.3. Coagulació:
13.1.3.1 Temps d'hemorràgia i temps de coagulació. Cadascun: 210 PTA
13.1.3.2 Temps de protrombina. Índex de Quick: 525 PTA
13.1.4 Bioquímica (sang i orina):
13.1.4.1 Glucosa: 375 PTA
1.4.2 Urea, àcid úric, creatinina, bilirubines. Cadascuna: 525 PTA
13.1.4.3 Colesterines, triglicèrids, transaminases, fosfatases, gammaglutamiltranspeptidasa. Cadascuna: 580 PTA
13.1.4.4 Colinesterasa sèrica: 580 PTA
13.1.4.5 Colinesterasa total: 680 PTA
13.1.4.6 Ferro: 1.000 PTA
13.1.4.7 Calci i fòsfor: 680 PTA
13.1.4.8 Sediment i anormalitats a l'orina: 525 PTA
13.1.4.9 Test d'embaràs: 1.050 PTA
13.1.4.10 Valoració de gonadotrofines: 5.250 PTA
13.1.4.11 Proteïnograma: 1.575 PTA
13.1.4.12 Alcoholèmia: 850 PTA
13.1.5. Serologia:
13.1.5.1 Antiestreptolisines, làtex. Cadascuna: 950 PTA
13.1.5.2 Proteïna C reactiva: 525 PTA
13.1.5.3 Rubèola, toxoplasmosi. Cadascuna: 2.100 PTA
13.1.5.4 Brucel·la: 1.575 PTA
13.1.5.5 Aglutinacions tífiques: 1.050 PTA
13.1.5.6 Leishmaniosi, paludisme, hidatidosi. Cadascuna: 2.100
13.1.5.7 HIV Elisa: 1.700 PTA
13.1.5.8 HIV Western-Bloot: 11.000 PTA
13.1.5.10 Hepatitis B. Cada marcador, Elisa: 1.260 PTA
13.1.5.11 Hepatitis C. Elisa anti-HCV: 2.625 PTA
13.1.5.12 Lues (RPR/TPHA). Cadascuna: 315 PTA
13.1.6 Microbiologia:
13.1.6.1 Urinocultiu: 1.575 PTA
13.1.6.2 Antibiograma: 1.575 PTA
13.1.6.3 Coprocultiu: 2.625 PTA
13.1.6.4 Parasitologia: 1.575 PTA
13.1.6.5 TBC bacil·loscòpia: 1.000 PTA
13.1.6.6 TBC cultiu: 2.625 PTA
13.1.6.7 Exsudat nasofaringi: 2.625 PTA
13.2. Mostres de productes alimentaris
13.2.1. Recollida de mostres a petició de part per a anàlisis (llevat de dietes i bestretes): 2.000 PTA
13.2.2. Comprovació de la presentació, l'envasat o l'etiquetatge: 2.000 PTA
13.2.3. Caràcters organolèptics: 315 PTA
13.2.4. Anàlisis fisicoquímiques:
13.2.4.1 Pes o contingut brut o net. Cadascun: 210 PTA
13.2.4.2 Humitat, cendres, densitat, acidesa, pH i altres similars (per determinació): 525 PTA
13.2.4.3 Principis immediats. Cadascun: 1.575 PTA
13.2.4.4 Determinació de paràmetres per gravimetria, volumetria o tècniques colorimètriques. Cadascuna: 2.100 PTA
13.2.4.5 Determinacions que requereixen l'ús de tècniques instrumentals (cromatografia de gasos, capa fina, líquids, espectrofotometries, absorció atòmica, polarografia, etc. Cadascuna: 8.900 PTA
13.2.4.6 Determinació de residus (plaguicides, metalls, fàrmacs, etc.). Cadascuna: 10.500 PTA
13.2.4.7 Proves de cessió, lixiviació, maceració, etc. Cadascuna: 2.100 PTA
13.2.4.8 determinació per tècniques ELISA (aflatoxines, residus de medicaments, etc.) cadascun: 9.000 PTA
13.2.4.9 Determinació de metalls. Cada unitat: 3.500 PTA
13.2.5. Anàlisis microbiològiques:
13.2.5.1 Recompte d'aerobis mesòfils: 700 PTA
13.2.5.2 Recompte d'enterobacteris: 700 PTA
13.2.5.3 Recompte de psicotròfics: 700 PTA
13.2.5.4 Coliformes totals: 800 PTA
13.2.5.5 E. Coli: 1.050 PTA
13.2.5.6 E. Coli enteropatogen: 3.150 PTA
13.2.5.7 E. Coli entehemorràgic: 3.150 PTA
13.13.2.5.8 Staphylococcus aureus: 2.100 PTA
13.2.5.9 Staphylococcus aureus enterotoxigènic: 3.500 PTA
13.2.5.10 Salmonel·la o shigel·la: 1.575 PTA
13.2.5.11 Tipificació serològica de salmonel·la: 4.000 PTA
13.2.5.12 Tipificació serològica de shigel·la: 2.000 PTA
13.2.5.13 Estreptococs del grup D: 2.100 PTA
13.2.5.14 Pseudomones: 1.575 PTA
13.2.5.15 Tipificació serològica de pseudomones: 2.625 PTA
13.2.5.16 Recompte de floridura i llevats: 1.050 PTA
13.2.5.17 Vibrió parahemolític: 1.575 PTA
13.2.5.18 Aïllament del vibrió del còlera: 1.575 PTA
13.2.5.19 Tipificació serològica del vibrió del còlera: 2.500 PTA
13.2.5.20 Bacillus cereus: 1.575 PTA
13.2.5.21 Clostridium perfringens: 1.575 PTA
13.2.5.22 Clostridis sulfitoreductors: 525 PTA
13.2.5.23 Listèria monocitògena per cultiu: 2.100 PTA
13.2.5.24 Listèria monocitògena per PCR: 5.250 PTA
13.2.5.25 Campylobacter: 1.575 PTA
13.2.5.26 Altres microorganismes: de 1.500 a 5.000 ptes
13.2.5.27 Identificació de microorganismes per tècniques de PCR: 5.250 PTA
13.2.6. Investigació de paràsits:
13.2.6.1 Investigació de paràsits per observació directa: 2.100 PTA
13.2.6.2 Investigació de paràsits per tècniques de concentració: 4.000 PTA
13.3. Mostres mediambientals
13.3.1. Anàlisis fisicoquímiques:
13.3.1.1 Determinació de pH, conductivitat, terbolesa. Cadascuna: 525 PTA
13.3.1.2 Determinació d'altres paràmetres per volumetria, gravimetria, colorimetria per espectrofotometria. Cadascuna: 1.575 PTA
13.3.1.3 Determinació de residus de plaguicides i tots els paràmetres per a què calen tècniques especials de cromatografies de gasos, líquids, polarografia, espectrofotometria d'absorció atòmica, etc. Cadascuna aïlladament: 10.500 PTA
13.3.1.4. Metalls unitàriament: 2.000 PTA
13.3.1.5 D.B.O.: 3.000 PTA
13.3.1.6 Anàlisi fisicoquímica mínima d'aigua potable: 4.000 PTA
13.3.1.7 Anàlisi fisicoquímica normal d'aigua potable: 8.000 PTA
13.3.1.8 Anàlisi fisicoquímica completa d'aigua potable::
13.3.1.8.1 Sense metalls i sense plaguicides: 24.000 PTA
13.3.1.8.2 Amb metalls i sense plaguicides: 45.000 PTA
13.3.1.8.3 Sense metalls i amb plaguicides: 42.000 PTA
13.3.1.8.4 Amb metalls i plaguicides: 63.000 PTA
13.3.1.8.5 Determinacions d'un conjunt de metalls: fins a 21.000 PTA
13.3.1.8.6 Determinacions d'un conjunt de plaguicides: fins a 18.000 PTA
13.3.2 Microbiologia:
13.3.2.1 Recompte de microorganismes aerobis a 37øC i 22øC. Cadascun: 525 PTA
13.3.2.2 Coliformes totals i coliformes fecals. Cadascun: 750 PTA
13.3.2.3 E. Coli: 1.050 PTA
13.3.2.4 Estreptococs del grup D: 750 PTA
13.3.2.5 Clostridis sulfitoreductors: 525 PTA
13.3.2.6 Clostridium perfringens: 1.575 PTA
13.3.2.7 Staphilococcus aureus: 2.100 PTA
13.3.2.8 Salmonel·la i shigel·la: 1.575 PTA
13.3.2.9 Tipificació serològica de salmonel·la: 4.000 PTA
13.3.2.10 Tipificació serològica de shigel·la: 2.000 PTA
13.3.2.11 Vibrio sp: 1.575 PTA
13.3.2.12 Tipificació serològica de Vibrio cholerae: 2.500 PTA
13.3.2.13 Pseudomones: 1.575 PTA
13.3.2.14 Tipificació serològica de pseudomones: 2.625 PTA
13.3.2.15 Animàlculs (paràsits): 1.575 PTA
13.3.2.16 Algues: 1.575 PTA
13.3.2.17 Recompte de fongs: 1.050 PTA
13.3.2.18 Identificació de fongs: 5.250 PTA
13.3.2.19 Legionel·la: 10.500 PTA
13.3.2.20 Altres microorganismes : de 1.500 a 5.000 PTA
13.3.2.21 Cossos estranys: 1.575 PTA
13.3.2.22 Recompte i identificació de llevats i dermatofits en arenes: 15.000 PTA
13.3.2.23 Identificació de microorganismes per tècniques de PCR. Cadascun: 5.250 PTA
13.3.2.24 Anàlisi bacteriològica mínima d'aigua potable: 1.500 PTA
3.2.25 Anàlisi bacteriològica normal d'aigua potable: 2.500 PTA
3.2.26 Anàlisi bacteriològica completa d'aigua potable: 10.500 PTA
3.2.27 Anàlisi bacteriològica d'aigua de piscina: 10.500 PTA

linea