diari

Ordre de 15 de gener de 1993, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual estableix les quanties dels preus públics que han de percebre la Conselleria d'Economia i Hisenda i els seus organismes autònoms.

(DOGV núm. 1958 de 05.02.1993) Ref. Base de dades 0273/1993

Ordre de 15 de gener de 1993, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual estableix les quanties dels preus públics que han de percebre la Conselleria d'Economia i Hisenda i els seus organismes autònoms.
El Decret 159/92, de 28 de setembre, del Govern valencià, modificà la llista de béns, serveis i activitats susceptibles de ser retribuïts mitjançant preus públics a la Comunitat Valenciana, que havia estat fixada pel Decret 227/1991, de 9 de desembre, del Govern valencià.
D'acord amb aquests decrets í amb el que estableix el Decret 73/1991, de 13 de maig, del Consell de la Generalitat, que va establir el règim de regulació dels preus públics i el procediment de fixació de les quanties, amb la prèvia elaboració dels informes econòmico- financers que determinen els costos dels lliuraments de béns i prestacions de serveis que s'hi refereixen, i a la vista de l'informe favorable emés per la Direcció General de Tributs i Patrimoni d'aquesta Conselleria d'Economia i Hisenda, cal aprovar, aquests preus públics.
Per tot això, i fent ús de les facultats reconegudes en l'article 35 de la Llei de Govern Valencià i l'article 3.2 b) del Decret 73/1991, de 13 de maig, del Consell de la Generalitat,
ORDENE:
Article primer
Mantenir la quantia dels preus públics, els imports dels quals són en l'annex de l'Ordre de 12 de febrer de 1992, de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
Article segon
Aprovar les quanties dels preus públics que han de percebre la Conselleria d'Economia i Hisenda i els seus organismes autònoms que s'inclouen com annex d'aquesta ordre.
Article tercer
Els preus públics corresponents a la venda de publicacions, duen inclòs en cada cas l’import de l’IVA que s'hi ha de repercutir, d'acord amb la normativa vigent.
En els altres casos serà procedent la repercussió de l’IVA corresponent, d'acord amb el que dispose en cada cas la legislació en vigor, sobre les quanties establertes.
DISPOSICIO FINAL
Aquesta ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 15 de gener de 1993
El Conseller d'Economia i Hisenda,
ANTONI BIRLANGA CASANOVA
ANNEX
Llista dels imports dels preus públics que han de percebre la Conselleria d'Economia i Hisenda i els seus organismes autònoms.
A) Conselleria d'Economia i Hisenda
Fotocopies 10 PTA/full (sense IVA)
B) Institut Valencià d'Estadística
1. Venda de publicacions.
Import
Publicació (IVA inclòs)
Resultats de l'enquesta industrial de FINE per a la CV (1985-1989) 2.500 PTA.
Anuari estadístic municipal i comarcal 1990 3.000 PTA.
Anuari estadístic de la Comunitat Valenciana 1991 2.300 PTA.
Estadística de comerç exterior de la Comunitat Valenciana 1991 3.000 PTA.
Directori de les administracions públiques 1992 1.500 PTA.
Comptes Econòmics de l'Administració Pública 87-90 1.500 PTA.
Anuari Estadístic Municipal i Comarcal 1991 3.000 PTA.
Informació de Base Indústria y Comerç de la C.V. 1.500 PTA.
Resultats de l'enquesta de comerç interior a la Comunitat Valenciana.
Anys 1989-1990 2.000 PTA.
Enquesta socio-demográfica any 1990 3.000 PTA.
Cens de edificis de la Comunitat Valenciana, 1990 1.500 PTA.
Cens de locals de la Comunitat Valenciana, 1990 1.500 PTA.
2. Utilització del banc de dades.
a) Connexió als bancs de dades de l'IVE (import sense incloure-hi IVA).
Quota única per assignació d'identificador 5.000 PTA.
Connexions on-line 25 PTA/minut.
b) Prestació de serveis per la utilització dels bancs de dades (sense IVA).
Període de la consulta (es comptabilitza per fraccions de 15 minuts) 6.000 PTA/hora.
c) Explotació de dades estadístiques (imports sense incloure-hi IVA).
Preu mínim de tota petició 10.000 PTA.
Per registres tractats:
< 50.000 1 PTA/registre.
50.001-200.000 0,5 PTA/registre.
200.000-500.000 0,2 PTA/registre.
500.001-2.000.000 0,1 PTA/registre.
2.000.000 0,05 PTA/registre.
d) Prestació del servei de reproducció (imports sense incloure-hi IVA).
Fotocopies 10 PTA/full.
Impressió diferida de consultes o llistats 25 PTA/full.
Document de suport magnètic (no inclòs el suport en el preu) 0,08 PTA/caràcter.
Suport magnètic (cinta, disquet, streamer, etc) a preu d'adjudicació.

linea