diari

ORDRE de 24 de novembre de 1994, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, per la qual s'estableix el muntant dels preus públics que cobrarà la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme.

(DOGV núm. 2438 de 30.01.1995) Ref. Base de dades 0201/1995

ORDRE de 24 de novembre de 1994, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, per la qual s'estableix el muntant dels preus públics que cobrarà la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme.
El Decret 73/1991, de 13 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, va establir el règim de regulació dels preus públics i el procediment de fixació del seu muntant.
D'altra banda, el Decret 227/1991, de 9 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana va establir la relació de béns, serveis i activitats susceptibles de ser retribuïts per mitjà de preus públics per la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, entre d'altres.
Per les ordres de 27 de juliol de 1992 i de 30 de juliol de 1993, la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme va fixar els seus preus públics.
Actualment cal incloure entre els preus públics esmentats que ha de cobrar aquesta Conselleria els que es deriven de la venda de les seues noves publicacions, impressos i llistats d'informació dels registres informatitzats.
D'acord amb tot això, després de l'elaboració prèvia dels informes econòmico-financers que determinen els costos dels lliuraments de béns i prestacions de serveis a què hem fet referència, i vist l'informe favorable que ha emès la Direcció General de Tributs i Patrimoni de la Conselleria d'Economia i Hisenda, s'escau aprovar els imports d'aquests preus públics.
Per tot això, i d'acord amb les facultats que em confereix l'article 35 de la Llei de Govern Valencià i l'article 3.2.b) del Decret 73/1991,
DISPOSE:
Article primer
Aprovar el muntant dels següents preus públics:
1. Impresos: l'import dels impresos s'ha calculat prenent com a base el cost d'una unitat d'ells, i posteriorment s'han agrupat en els següents mòduls:
Mòdul A: 10 PTA
Mòdul B: 25 PTA
Mòdul C: 50 PTA
Mòdul D: 100 PTA
Mòdul E: 250 PTA
Mòdul F: 500 PTA
Mòdul G: 1000 PTA
2. Llistats de registres informatitzats:
- Preu fix inicial: preu únic per a tot tipus de sol·licituds, la finalitat de la qual siga cobrir les despeses d'utilització: 300 pessetes per sol·licitud.
- Preu variable: Import per pàgina: 65 pessetes per pàgina de llistat a partir de la segona pàgina.
3. Publicacions:
Grúas Torre. Régimen legal aplicable: 2.500 PTA
La inversión industrial registrada en 1993: 1.600 PTA
Productos químicos uso personal i doméstico: 2.000 PTA
Estrategias distribución comercial en Europa: 1.500 PTA
El mercado del mueble de hogar en la CAV: 3.000 PTA
Resultados definitivos encuesta turística 1993: 1.500 PTA
Article segon
Els preus públics corresponents a la venda de publicacions, d'impresos i de llistats de registres informatitzats, porten inclòs l'import de l'IVA corresponent, d'acord amb la normativa vigent.
DISPOSICIó FINAL
Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 24 de novembre de 1994
El conseller d'Indústria, Comerç i Turisme,
MARTíN SEVILLA JIMÉNEZ

linea