diari

ORDRE, de 28 de novembre de 1994, del conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, que actualitza i amplia els preus per control de qualitat de l'edificació de les Seccions de Qualitat de l'Edificació de la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge.

(DOGV núm. 2438 de 30.01.1995) Ref. Base de dades 0200/1995

ORDRE, de 28 de novembre de 1994, del conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, que actualitza i amplia els preus per control de qualitat de l'edificació de les Seccions de Qualitat de l'Edificació de la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge.
En virtut del Decret del Consell de la Generalitat Valenciana 73/1991, de 13 de maig, que regula els preus públics, i estableix els criteris i requisits que han de complir aquests; s'actualitzen las tarifes vigents perquè es cobresca el cost econòmic originat per la prestació del servei, i s'introdueixen nous preus per a la realització d'altres activitats pròpies de les seccions de qualitat de l'edificació.
L'article 3.2.b. del decret esmentat faculta el conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, per a regular els preus públics mitjançant les ordres de desplegament oportunes, és per això que,
ORDENE:

Article únic
S'aproven les tarifes pels serveis que presten les seccions de qualitat de l'edificació de la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge, que s'adjunten com a annex d'aquest decret.
DISPOSICIó FINAL
Aquesta ordre entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 28 de novembre de 1994
El conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports,
EUGENIO BURRIEL DE ORUETA
ANNEX
Relació de tarifes per serveis prestats per les seccions de control de qualitat de l'edificacio de la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports
Normes generals
1. Els serveis que els laboratoris de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports presten en l'àmbit del control de qualitat de les obres d'edificació són els següents:
- Control de qualitat de materials en obres d'edificació.
- Proves de servei d'elements d'obra i instal·lacions.
- Col·laboracions continuades per a la realització d'assajos i estudis amb entitats públiques o privades sobre materials i elements constructius.
- Inspeccions per al seguiment de distintius de qualitat de materials i elements constructius.
- Inspeccions para acreditació de laboratoris d'assaig per al control de qualitat de l'edificació.
2. Els encàrrecs s'han de formular per escrit en la província corresponent, al cap de la Secció de Qualitat de l'Edificació de la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge. La sol·licitud s'ha de realitzar en l'imprés tipus facilitat per la Secció de Qualitat de l'Edificació, en els casos d'assaig de materials, control de qualitat de materials i proves de servei d'elements d'obra i instal·lacions.
Els encàrrecs de treballs de col·laboració continuada per a la realització d'assajos, control d'obra i estudis amb entitats públiques o privades, s'han de formular mitjançant escrit dirigit al director general d'Arquitectura i Habitatge de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
Les inspeccions per a l'acreditació de laboratoris d'assaig per al control de qualitat de l'edificació s'efectuaran a partir de la sol·licitud d'acreditació corresponent.
Les inspeccions que es realitzen posteriorment i dins del període dels cinc anys de l'acreditació, s'efectuaran per iniciativa de l'òrgan acreditador, segons estableix el Decret 173/1989, de 24 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, que aprova les disposicions reguladores generals de l'acreditació de laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació.
3. El pagament dels serveis prestats per les seccions de qualitat de l'edificació s'efectuarà a la bestreta d'acord amb el que estableixen l'article 5 del Decret 105/1992, de 6 de juliol, del Govern Valencià i les disposicions de desplegament.
Per a fer efectiva aquest exigència, adjunt a l'escrit d'encàrrec s'ha de presentar l'original del justificant de l'ingrés bancari en el compte de la Generalitat Valenciana, establerta amb aquesta finalitat.
En treballs de col·laboració continuada els cap de la secció de qualitat de l'edificació establirà els terminis d'ingrés i quantitats perquè cobresquen el cos dels assajos a la bestreta, i interrompran aquests en el cas de no ser atesos els terminis d'ingrés o requeriments econòmics d'assajos addicionals realitzats a compte d'aquests lliuraments.
Les inspeccions, assajos de contrast i a més operacions per al seguiment dels distintius de qualitat, es pagaran a la bestreta en els terminis i quantitat establerta per conveni.
Les despeses ocasionades per l'acreditació de laboratoris es pagaran a la bestreta, i d'acord amb el Decret 173/1989, de 24 de novembre del Consell, i l'article 25 del Reial Decret 1.230/1989, de 13 d'octubre.
Tarifa I. Assajos per al control de qualitat de materials en obres d'edificació.
El cost total de cada assaig es determinarà aplicant els preus indicats en aquest apartat, al qual se sumaran, si escau, les despeses de mostreig i desplaçament que corresponguen per l'aplicació de la tarifa V.
índex d'assajos de materials
1. Pedres naturals
1.1 Granits, marbres i calcàries
2. Premotllurats a base de conglomerants hidràulics
2.1 Blocs i revoltons
2.2 Teules de ciment
2.3 Rajoles de ciment (hidràulica, pasta i terratzo)
2.5 Tubs de formigó
2.6 Tubs d'amiant-ciment (sanejament, baixants i conduccions de pressió)
2.7 Plaques de fibrociment (Ondulades, nervades i planes)
2.8 Plaques d'escaiola per a cel ras
2.9 Plafons d'escaiola per a barandats
2.10 Plaques de cartó algeps per a barandats
3. Ceràmica. Argila
3.1 Rajoles (esmaltades i no esmaltades)
3.2 Revoltons i blocs
3.3 Atovons
3.4 Teules
4. Metalls
4.1 Armadures per a formigons
4.3 Tubs d'acer galvanitzat
4.4 Perfils d'alumini anoditzat.
4.5 Tubs de coure
5. Fustes
5.1 Perfils de fusta
5.2 Portes
5.3 Parquet mosaic i empostissat
6. Fibres minerals
6.1 Fibres de vidre i llana de roca
7. Gomes de plàstic
7.1 Plàstics cel·lulars. Poliuretà, etc.
7.2 Tubs de PVC
7.3 Tubs de polietilé
8. àrids i reblerts
8.1 àrids para morters i formigons
9. Morters i formigons
9.1 Calç
9.2 Ciments
9.3 Formigons
9.5 Morters
10.Mescles i morters d'algeps
10.1. Algeps
11. Materials bituminosos
11.1 Mescles bituminoses en calent
11.2 Armadures i làmines
12. Pintures
12.1 Pintures i vernissos
13. Complementaris
13.1 Aigua per a formigons i morters
Nota: la codificació d'epígrafs i assajos és la mateixa que l'expressada en el Llibre de control, aprovat per l'ordre de 30 de setembre de 1991. Les tarifes reflecteixen els assajos que poden encarregar-se en les actuals instal·lacions dels laboratoris de la Generalitat Valenciana; és per això que alguns assajos continguts en el Llibre de control no es troben en aquestes tarifes, i es manté en qualsevol cas la codificació original.
Relació d'assajos de materials
1. Pedres naturals
1.1 Granits, marbres i calcàries
1.1.1 Absorció i pes específic. 3 provetes. UNE 22172 i 22182: 3.100 PTA.
1.1.2 Resistència al desgast. 2 provetes. UNE 22173 i 22183: 16.900 PTA
1.1.3 Resistència a la gelada. 3 provetes. UNE 22174 i 22184: 900/c PTA
1.1.4 Resistència a la compressió. 6 provetes. UNE 22175 i 22185: 4.000 PTA
1.1.5 Resistència a la flexió. 6 provetes. UNE 22176 i 22186: 7.000 PTA
1.1.6 Resistència al xoc. 4 provetes. UNE 22179 i 22189: 4.000 PTA
2. Premotllurats a base de conglomerants hidràulics
2.1 Blocs i revoltons
2.1.1 Dimensions i comprovació de la forma. 6 peces. UNE 41167: 8.800 PTA
2.1.2 Secció bruta. Secció neta i índex de massís. 3 peces. UNE 41168: 5.000 PTA
2.1.3 Absorció d'aigua. 3 peces. UNE 41170: 4.000 PTA
2.1.4 Succió. 3 peces. UNE 41171: 3.800 PTA
2.1.5 Pes mitjà i densitat mitjana. 6 peces. RB-90: 3.800 PTA.
2.1.6 Resistència a la compressió. 6 peces. UNE 41172: 10.900 PTA.
2.1.10 Resistència a flexió en obertura (revoltons). 6 peces. ART.9 EF-88: 6.000 PTA
2.1.11 Resistència a compressió (revoltons). 6 provetes. ART. 9 EF-88: 7.000 PTA
2.2 Teules de ciment
2.2.1 Característiques geomètriques. 10 teules. UNE 41200: 8.800 PTA
2.2.2 Resistència a la flexió. 5 teules. UNE 41200: 6.500 PTA
2.2.3 Resistència a l'impacte. 5 teules. UNE 41200: 3.200 PTA
2.2.4 Permeabilitat a l'aigua. 5 teules. UNE 41200: 13.800 PTA
2.2.5 Geladicitat. 5 teules. UNE 41200: 900/c.PTA
2.3 Rajoles de ciment (hidràulica, pasta i terratzo).
2.3.1 Característiques geomètriques. Aspecte i textura. 6 rajoles. UNE 127001: 10.500 PTA
2.3.2 Absorció. 3 rajoles. UNE 127002: 3.000 PTA
2.3.3 Desgast per fricció. 2 rajoles. UNE 127005 (1) (2): 13.600 PTA
2.3.4 Resistència a flexió. Cara o dors. 6 rajoles. UNE 127006: 6.500 PTA
2.3.5 Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista. 3 rajoles. UNE 127003: 13.900 PTA
2.3.6 Resistència al xoc. 3 rajoles. UNE 127007: 3.200 PTA
2.3.7 Resistència a la gelada. 3 rajoles. UNE 127004:. 900/c PTA
2.5 Tubs de formigó
2.5.1 Aspecte i dimensions. 1 tub: 3.500 PTA Plec PTG-TS.
2.5.2 Estanqueïtat. 2 tubs. Plec PTG-TS: 7.400 PTA
2.5.3 Xafament transversal. 1 tub. Plec PTG-TS: 13.300 PTA
2.6 Tubs d'amiant-ciment (Sanejament, baixants i conduccions de pressió)
2.6.1 Característiques geomètriques. Mesures i toleràncies. 3 tubs. UNE 88201 o 88202 o 88203: 4.800 PTA
2.6.2 Xafament secció transversal. 3 provetes. UNE 88201, o 88202 o 88203: 11.000 PTA
2.6.3 Estanqueïtat. 3 tubs. UNE 88201 o 88202 o 88203, sanejament.(Preparat pel peticionari): 7.400 PTA
2.6.4 Flexió longitudinal. 3 tubs. UNE 88201 o 88202 o 88203: 5.000 PTA
2.7 Plaques de fibrociment (ondulades, nervades i planes).
2.7.1 Característiques geomètriques: 3 plaques. UNE 88001 o 88102 o 88103: 15.000 PTA
2.7.2 Massa volumètric aparent. 3 plaques. UNE 88001 o 88102 o 88103: 6.000 PTA
2.7.3 Estanqueïtat. 3 plaques. UNE 88001 o 88102 o 88103. 19.000 PTA
2.7.4 Resistència a la flexió. 3 plaques. UNE 88001 o 88102 o 88103: 17.000 PTA
2.7.5 Geladicitat. 3 plaques. UNE 88001 o 88102 o 88103: 900/c PTA
2.8 Plaques d'escaiola per a cel ras
2.8.1 Determinació de les toleràncies dimensionals. 6 plaques. UNE 102021, 102022 i 102033: 8.800 PTA
2.8.3 Massa per unitat de superfície. 6 plaques. UNE 102021, 102022 i 102033: 2.400 PTA
2.8.4 Humitat. 6 plaques. UNE 102021, 102022 i 102033: 2.400 PTA
2.9 Plafons d'escaiola per a barandats
2.9.1 Determinació de les toleràncies dimensionals. UNE 102020 o 102030: 8.800 PTA
2.9.3 Uniformitat de massa. 6 plafons. UNE 102020 i 102030: 2.400 PTA
2.9.4 Duresa superficial. 6 plafons. UNE 102020 i 102030: 3.000 PTA
2.9.5 Resistència mecànica a la flexió. 6 plafons. UNE 102020 i 102030: 6.500 PTA
2.9.6. Resistència a l'impacte. 6 plafons. UNE 102020 i 102030: 3.000 PTA
2.9.7. Determinació del pH. 3 plafons. UNE 102020 i 102030: 2.000 PTA
2.9.8 Humitat. 6 plafons. UNE 102020 i 102030: 2.400 PTA
2.10 Plaques de cartó algeps per a barandats
2.10.1 Determinació de les toleràncies dimensionals. 6 plaques. UNE 102035 o 102023: 8.800 PTA
2.10.3 Uniformitat de massa per unitat de superfície. 6 plaques. UNE 102035 i 102023. 2.400 PTA
2.10.4.Resistència de flexotracció. 6 plaques. UNE 102035 i 102023: 6.500 PTA
2.10.5.Resistència al xoc. 6 plaques. UNE 102035 i 102023. 3.000 PTA
3. Ceràmica. Argila
3.1 Rajoles (esmaltades i no esmaltades).
3.1.1 Aspecte. Dimensions i forma. 10 rajoles. UNE 67087 i 67098: 15.000 PTA
3.1.2 Absorció d'aigua. 10 rajoles. UNE 67099: 5.100 PTA
3.1.3 Resistència a la flexió. 10 provetes. UNE 67100: 7.800 PTA
3.1.4 Resistència a l'escrostonament (esmaltades). 5 rajoles. UNE 67105: 6.000 PTA
3.1.5 Expansió per humitat (no esmaltades). 7 rajoles. UNE 67155: 9.000 PTA
3.1.6 Duresa superficial al ratllat. 3 rajoles. UNE 67101: 3.000 PTA
3.1.7 Resistència a l'abrasió (esmaltades). 11 rajoles. UNE 67154: 14.700 PTA
3.1.8 .Resistència a l'abrasió profunda (no esmaltades). 5 rajoles. UNE 67102: 10.000 PTA
3.1.9 Resistència a les taques. 5 rajoles. UNE 67122 i 67106: 22.000 PTA
3.1.10 Resistència a la gelada. 10 rajoles. UNE 67202: 500/c PTA
3.2 Revoltons i blocs
3.2.1 Característiques geomètriques. 6 revoltons UNE 67020: 8.800 PTA
3.2.2 Resistència en obertura 6 revoltons. Art. 9.11 EF-88: 6.000 PTA
3.2.3 Resistència a compressió (revoltons resistents). 6 provetes. Art. 9.11. EF-88: 7.000 PTA
3.2.4 Resistència a compressió (blocs). 6 blocs. RTC-INCE: 7.000 PTA
3.3 Atovons
3.3.1 Característiques dimensionals i defectes. 6 atovons. UNE 67019 i 67030: 8.800 PTA
3.3.2 Nòduls de calç viva. 6 atovons. UNE 67039: 5.100 PTA
3.3.3 Succió d'aigua. 3 atovons. UNE 67031: 4.000 PTA
3.3.4 Absorció d'aigua. 3 atovons. UNE 67027: 3.500 PTA
3.3.5 Eflorescències. 6 atovons. UNE 67029: 6.000 PTA
3.3.6 Resistència a compressió de l'atovó. 6 atovons. UNE 67026: 12.000 PTA
3.3.7 Geladicitat. 12 atovons. UNE 67028: 900/c PTA
3.3.8 Resistència a compressió de la fàbrica. 1 mostra. UNE 67040: 10.000 PTA
3.3.9 Massa. 6 atovons. Art.7 RL-88. 2.400 PTA
3.4 Teules.
3.4.1 Característiques geomètriques i defectes estructurals. 10 teules. UNE 67024: 8.800 PTA
3.4.2 Nòduls de calç viva. 6 teules. UNE 67039: 5.100 PTA
3.4.3 Permeabilitat a l'aigua. 6 teules. UNE 67033: 13.800 PTA
3.4.4 Resistència a l'impacte. 6 teules. UNE 67032: 3.000 PTA
3.4.5 Resistència a la flexió. 6 teules. UNE 67035: 7.200 PTA
3.4.6 Geladicitat. 6 teules. UNE 67034. 900/c PTA
4. Metalls
4.1 Armadures per a formigons
4.1.1 Secció mitjana equivalent. 1 proveta. UNE 36088 i 36068: 1.000 PTA
4.1.2 Característiques geomètriques del corrugat.
1 proveta. UNE 36088 i 36068: 3.500 PTA
4.1.3.Doblegat simple. 1 proveta. UNE 36088 i 36068: 1.400 PTA
4.1.4 Doblegat desdoblegat. 1 proveta. UNE 36088 i 36068: 1.700 PTA
4.1.5 Assaig de tracció: Límit elàstic, càrrega de ruptura i allargament en ruptura. 1 proveta. UNE 7474, 36068 i 36088 5.500 PTA
4.1.6.Desenganxament del nus soldat de les barres en malles electrosoldades.UNE 36462: 5.500 PTA
4.1.7 Característiques geomètriques de la malla. 1 malla. UNE 36092 (l): 4.800 PTA
4.3 Tubs d'acer galvanitzat
4.3.1 Aspecte, mesures i toleràncies. 3 tubs. UNE 19047, 19048, 19051 i 19011: 3.500 PTA
4.3.2 Adherència del recobriment galvanitzat. 3 provetes. UNE 37505: 3.800 PTA
4.3.3 Gruix mitjà i massa del recobriment. 3 provetes. UNE 37505 i 37501: 6.500 PTA
4.3.4 Uniformitat del recobriment. 3 provetes. UNE 7183: 7.700 PTA
4.4 Perfils d'alumini anoditzat.
4.4.1 Mesures i toleràncies. 1 finestra. UNE 38066: 8.000 PTA
4.4.2 Gruix del recobriment anòdic. 1 finestra. UNE 38013: 6.500 PTA
4.4.3 Qualitat del segellat del recobriment. 1 finestra. UNE 38017: 5.500 PTA
4.5 Tubs de coure
4.5.1 Identificació. Mesures i toleràncies. 3 provetes. UNE 37141: 3.200 PTA
4.5.2 Assaig de tracció. 1 proveta.UNE 37018: 6.900 PTA
5. Fustes
5.1 Perfils de fusta
5.1.1 Dimensions. Inèrcia. 1 finestra. NTE-FCM: 1.400 PTA
5.1.2 Humitat. 1 finestra. UNE 56845 i 56529: 2.200 PTA
5.1.3 Nusos. 1 finestra. UNE 56845 i 56521: 1.100 PTA
5.1.4 Fenedures i exfoliacions. 1 finestra. UNE 56845 i 56520: 1.100 PTA
5.1.5 Pes específic. 1 finestra. UNE 56845 i 56531: 1.600 PTA
5.1.6 Duresa. 1 finestra. UNE 56845 i 56534: 2.400 PTA
5.2 Portes
5.2.1 Mesures i toleràncies. 1 porta. UNE 56802 i 56821: 1.400 PTA
5.2.2 Resistència a l'acció de la humitat variable. 1 porta. UNE 56825: 6.000 PTA
5.2.3 Mida de balcament de la porta. 1 porta. UNE 56824: 2.900 PTA
5.2.4 Exposició de les dues cares a humitat diferent. 1 porta. UNE 56825: 4.700 PTA
5.2.5 Penetració dinámica. 1 porta. UNE 56831: 2.400 PTA
5.2.6 Resistència al xoc. 1 porta. UNE 56849: 2.400 PTA
5.2.7 Resistència de l'extrem inferior de la porta a la immersió. 1 porta. UNE 56850: 2.100 PTA
5.2.8 Arrancament de caragols. 1 porta. UNE 56851: 3.300 PTA
5.3 Parquet mosaic i empostissat
5.3.1 Dimensions i toleràncies. 3 provetes. UNE 56807: 1.400 PTA
5.3.2 Humitat. 3 provetes. UNE 56808, 56810, 56529 i 56530: 2.200 PTA
5.3.3 Duresa. 3 provetes. UNE 56534 i 56528: 2.400 PTA
5.3.4 Classificació per aspecte. 3 provetes. UNE 56808 i 56809: 1.400 PTA
5.3.5 Encolat de parquet mosaic. 3 provetes. UNE 56812 i 56530: 3.400 PTA
6. Fibres minerals
6.1 Fibres de vidre i llana de roca.
6.1.1 Característiques dimensionals. 3 provetes. SELLO INCE. Feltres: 6.700 PTA
Plafons i camises aïllants: 1.400 PTA
6.1.2 Densitat aparent. 3 provetes. SELLO INCE i ASTM-C-167. Feltres: 3.300 PTA
Plafons: 2.100 PTA
7. Gomes. Plàstics
7.1 Plàstics cel·lulars. Poliuretà, etc.
7.1.1 Dimensions i toleràncies. 5 provetes. UNE 53310: 2.100 PTA
7.1.2 Densitat aparent. 3 provetes. UNE 53215 i 53144: 2.100 PTA
7.1.3 Resistència a compressió. 5 provetes. UNE 53205: 7.600 PTA
7.2 Tubs de PVC
7.2.1 Identificació i aspecte. 3 provetes. UNE 53112 i 53114: 1.400 PTA
7.2.2 Mesures i toleràncies. 3 provetes. UNE 53112 i 53114: 2.400 PTA
7.3 Tubs de polietilé
7.3.1 Identificació i aspecte. 3 provetes. UNE 53131: 1.400 PTA
7.3.2 Mesures i toleràncies. 3 provetes. UNE 53131: 2.400 PTA
8. àrids i reblerts
8.1 àrids per a morters i formigons
8.1.1 Terrossos d'argila. 1 mostra. UNE 7133: 4.500 PTA
8.1.2 Partícules blanes. (En àrid gruixut). 1 mostra. UNE 7134: 5.600 PTA
8.1.3 Matèria que flota en líquid de p. e. = 2. 1 mostra. UNE 7244: 4.200 PTA
8.1.4 Compostos de sofre. 1 mostra.UNE 83120. 5.300 PTA
8.1.5 Matèria orgànica. (En àrid fi). 1 mostra. UNE 7082: 11.000 PTA
8.1.6.Equivalent d'arena.(EAV). 1 mostra. UNE 83131: 4.500 PTA
8.1.7 Blau de metilé. 1 mostra. UNE 83130: 10.000 PTA
8.1.8 Reactivitat als àlcalis del ciment. (En àrid gruixut). 1 mostra. UNE 83121: 11.000 PTA
8.1.9 Friabilitat de l'arena.(FA). 1 mostra. UNE 83115: 12.500 PTA
8.1.10 Resistència al desgast de la grava. 1 mostra. UNE 83116: 9.500 PTA
8.1.11 Absorció de l'aigua. 1 mostra. UNE 83133 i 83134: 3.000 PTA
8.1.12 Estabilitat d'àrids. 1 mostra. UNE 7136: 12.000 PTA
8.1.13 Granulometria. 1 mostra. UNE 7139 i 7050: 3.500 PTA
8.1.14.Coeficient de forma.1 mostra. UNE 7238: 6.000 PTA
8.1.15 Fins que passen pel tamís 0,08. UNE 7050. 1 mostra. NBE-FL-90 i EH-91: 3.000 PTA
8.1.16 Determinació de clorurs. 1 mostra. UNE 83124: 4.800 PTA
9. Morters i formigons
9.1 Calçs
9.1.1 Anàlisi química de les calçs. 1 mostra. UNE 7095 a 7099: 18.500 PTA
9.1.2 Finor de mòlta de calçs aèries. 1 mostra. UNE 7187: 3.000 PTA
9.1.3 Finor de mòlta de calçs hidràuliques. 1 mostra. UNE 7190: 2.000 PTA
9.1.4.Enduriment de calçs hidràuliques. 1 mostra. UNE 7188: 4.500 PTA
9.1.5.Estabilitat de volum de les calçs hidràuliques. 1 mostra. UNE 7204: 3.000 PTA
9.2. Ciments
9.2.1 Resistència a compressió (dues edats). 1 mostra. UNE 80101: 8.000 PTA
9.2.2 Temps d'enduriment expansió per agulles de Le Chatelier. 1 mostra. UNE 80102: 6.000 PTA
9.2.3 Pèrdua al foc. 1 mostra. UNE 80221: 2.000 PTA
9.2.4 Residu insoluble. 1 mostra. UNE 80223: 3.000 PTA
9.2.5 Triòxid de sofre. 1 mostra. UNE 80222: 3.000 PTA
9.2.6 Clorurs Cl. 1 mostra. UNE 80217: 3.000 PTA
9.2.7 Sulfurs. 1 mostra. UNE 80242: 11.500 PTA
9.2.8 Oxid d'alumini. 1 mostra. UNE 80215: 8.700 PTA
9.2.9 Putzolanicitat. 1 mostra. UNE 80280: 10.500 PTA
9.2.10 Composició potencial inclou anàlisi química i calç lliure. UNE 80304: 22.500 PTA
9.3 Formigons
9.3.1 índex de consistència. Con d'Abrams. Dues determinacions. UNE 7103: 3.000 PTA
9.3.2 Cura i ruptura a compressió de provetes cilíndriques de formigó. 1 proveta. UNE 83303 i 83304: 800 PTA
9.3.3 Presa de mostres de formigó fresc i fabricació fins a 5 provetes de 15x30. UNE 83300 i 83301: 3.400 PTA
Per cada proveta addicional: 700 PTA
9.3.4 Recapçament de provetes. 1 proveta UNE 83303: 400 PTA
9.3.5 Estudi teòric de dosificació amb els àrids subministrats pel peticionari. EH-91. Fins a 3 àrids distints: 29.100 PTA
9.3.6 Assajos previs. Fins a 3 àrids distints. EH-91: 64.300 PTA
9.3.7 Assajos característics. EH-91: 31.800 PTA
9.3.8 Tres determinacions de consistència i fabricació de 5 provetes inclosos, conservació, recapçament i ruptura a compressió, a 7 i 28 dies: 11.400 PTA
9.3.9.Presa de mostra de formigó endurit amb trepà de 75 mm de diàmetre. UNE 83302.
- 1 mostra: 10.200 PTA
- Per cada proveta addicional en el mateix desplaçament: 5.900 PTA
9.3.10.Presa de mostra de formigó endurit amb trepà de 100 mm de diàmetre. UNE 83302.
- 1 mostra: 12.000 PTA
- Per cada proveta addicional en el mateix desplaçament: 6.600 PTA
9.3.11 Presa de mostra de formigó endurit amb trepà de 150 mm de diàmetre. UNE 83302.
- 1 mostra: 9.700 PTA
- Per cada proveta addicional en el mateix desplaçament: 11.700 PTA
9.3.12 Tall, recapçament i ruptura a compressió de provetes testimoni de formigó extretes amb trepà. 1 proveta: 3.400 PTA
9.3.13 índex de duresa superficial (índex escleromètric en elements de formigó. UNE 83307.
- Fins a 20 elements: 8.200 PTA
- Per cada element més: 400 PTA
9.3.14 Assaig d'ultrasons (velocitat de transmissió d'ona ultrasònica) en elements de formigó. UNE 83311
- Fins a 20 elements: 12.000 PTA
- Per cada element més: 600 PTA
9.3.15 Estudi d'equació de correlació entre índex escleromètric i resistència de provetes testimoni amb expressió de coeficients de correlació: 15.200 PTA
9.3.16 Estudi d'equació de correlació entre índex escleromètric, ultrasons i resistència de provetes testimoni amb expressió de coeficients de correlació: 22.100 PTA
9.3.17 Contingut de ciment en formigó endurit. 1 proveta.
- NELC-5,01-a: 13.300 PTA
- ASTM C-85: 17.700 PTA
9.3.18 Porositat en formigó endurit. 1 proveta: 6.000 PTA
9.3.19 Densitat del formigó endurit. 1 proveta: 6.000 PTA
9.3.20 Ruptura per tracció indirecta. Assaig brasiler. 1 proveta. UNE 83306: 2.100 PTA
9.3.21 Ruptura a flexotracció. 3 provetes. UNE 83305: 2.000 PTA
9.3.22 Contingut en clorurs. 1 mostra: 3.000 PTA
9.3.23 Determinació de la profunditat de penetració d'aigua sota pressió. UNE 83309: 9.000 PTA
9.3.24 Determinació de presència de ciment aluminós. Test de l'oxina i sulfats. Mètode M. H. Robert del BRE: 5.400 PTA
9.5. Morters
9.5.1.Resistència a compressió. (2 edats). 1 mostra. UNE 80101: 8.000 PTA
9.5.2.Consistència. Con d'Abrams. 3 cons. UNE 83313: 2.900 PTA
10. Mescles i morters d'algeps
10.1 Algeps
10.1.2 Aigua combinada. 1 mostra. UNE 102032: 2.200 PTA
10.1.3 índex de puresa. 1 mostra. UNE 102032 i 102037: 5.100 PTA
10.1.4 Contingut en SO4 Ca + 1/2 H2O.1 mostra. UNE 102037: 5.200 PTA
10.1.5 Determinació del pH. 1 mostra. UNE 102032: 1.500 PTA
10.1.6 Finor de mòlta. 1 mostra. UNE 102031: 2.000 PTA
10.1.7 Resistència a flexotracció- 1 mostra. UNE 102031: 8.000 PTA
10.1.8 Treballabilitat (temps d'enduriment). 1 mostra. UNE 102031 i RY-85: 3.000 PTA
11. Materials bituminosos
11.1 Mescles bituminoses en calent
11.1.1 Granulometria. 1 mostra. NLT-165: 5.000 PTA
11.1.2 Contingut en lligant. 3 fraccions. NLT-164: 9.300 PTA
11.1.3 Assaig Marshall. 3 provetes. NLT-159: 21.100 PTA
11.1.4 Densitat. 1 testimoni. NLT-168: 5.000 PTA
11.1.5 Gruixos. 1 testimoni. PG-3: 2.400 PTA
11.2 Armadures i làmines.
11.2.1 Identificació i composició de membranes. 1 mostra. UNE 104402: 1.600 PTA
11.2.2 Dimensions i massa per unitat d'àrea. 2 provetes. UNE 104281 (6.2): 2.400 PTA
11.2.3.Resistència al calor i pèrdua per escalfament. 2 provetes. UNE 104281 (6.3): 2.700 PTA
11.2.4.Plegabilitat. 10 provetes. UNE 104281 (6.4): 2.800 PTA
11.2.5.Resistència a la tracció i allargament en ruptura. 6 provetes. UNE 104281 (6.6): 10.400 PTA
11.2.6.Estabilitat dimensional. 6 provetes. UNE 104281 (6.7): 8.000 PTA
11.2.7.Composició quantitativa. 4 provetes. UNE 104281 (6.8): 2.400 PTA
11.2.8.Envelliment artificial accelerat. 4 provetes. UNE 104281 (6.16): 7.500 PTA
12. Pintures
12.1 Pintures i vernissos
12.1.1 Determinació del temps d'assecament. 1 mostra. UNE 48086: 5.000 PTA
12.1.2 Viscositat. 1 mostra.UNE 48030 i 48076: 4.000 PTA
12.1.3 Poder per a cobrir. 1 mostra. UNE 48034: 10.000 PTA
12.1.4 Densitat. Pes específic. 1 mostra. UNE 48098: 3.500 PTA
12.1.5 Determinació de la matèria fixa i volàtil. 1 mostra. UNE 48087: 4.000 PTA
12.1.6 Resistència a la immersió. 1 mostra. UNE 48144: 2.700 PTA
12.1.7 Determinació de l'adherència per tall enreixat. 1 mostra. UNE 48032: 2.800 PTA
12.1.8 Plegament. 3 provetes. UNE 48169: 3.300 PTA
12.1.9 Gruix de pintura sobre material ferromagnètic. 1 element. RTC-INCE: 3.600 PTA
13. Complementaris
13.1 Aigua per a formigons i morters
13.1.1 Exponent d'hidrogen pH. 1 mostra. UNE 7234: 1.500 PTA
13.1.2 Substàncies dissoltes. 1 mostra. UNE 7130: 2.000 PTA
13.1.3 Sulfats SO3. 1 mostra. UNE 7131: 3.000 PTA
13.1.4 Ió clor CL . 1 mostra. UNE 7178: 2.000 PTA
13.1.5 Hidrats de carboni. 1 mostra. UNE 7132: 1.500 PTA
13.1.6 Substàncies orgàniques solubles en èter. 1 mostra. UNE 7235. (Quantitatiu): 1.500 PTA
13.1.7 Calci. Mètode complexomètric. 1 mostra: 2.000 PTA
13.1.8 Magnesi. Mètode complexomètric. 1 mostra: 2.000 PTA
Tarifa II.Proves de servei d'element d'obra i instal·lacions
El cost de les proves de servei, el fixarà el laboratori mitjançant pressupost que valorarà la magnitud dels treballs i la seua dificultat, mitjans necessaris de personal, aparells, temps de realització, i desplaçament de personal i maquinària al lloc on es realitzarà la prova. Només es donarà l'ordre de començar els treballs una vegada obtinguda la conformitat al pressupost, i per escrit, per part del peticionari.
índex de proves de servei per capítols
1. Estructura de formigó.
2. Tancaments exteriors.
3. Cobertes.
4. Enguixats.
5. Instal·lacions de fontaneria.
6. Instal·lacions de sanejament.
7. Instal·lacions elèctriques.
Proves de servei
1. Estructura de formigó
1.1 Prova de càrrega de bigues i forjats determinant el comportament de la fissura, fletxes estabilitzades i romanents, incloent-hi materialització de la càrrega d'assaig i elaboració d'informe.
1.2 Assaig a peu d'obra de forjat amb suport. 2 biguetes i revoltó. Art. 9.2 EF-88.
2. Tancaments exteriors
2.1 Estanqueïtat de panys de façana amb obertures o sense a l'aigua de vessament. No s'hi inclouran les despeses de consum d'aigua ni els treballs auxiliars.
2.2. Mesures d'aïllament acústic in situ al soroll aeri i a l'impacte normalitzat. UNE 74040, part 4 i part 5.
3. Cobertes
3.1 Prova d'estanqueïtat i desguàs de coberta. NTE-QTT, NTE-QAN i NTE-QAT.
4. Enguixats
4.1 Revisió in situ d'humitat i duresa d'enguixats.
5. Instal·lació de fontaneria
5.1 Estanqueïtat de xarxes d'aigua. NTE-IFF i NTE-IFC.
5.2 Determinació de pressions i cabals en diferents punts de presa de la xarxa d'aigua.
5.3 Verificació de pressió i cabal en punts de presa en les condicions de simultaneïtat previstes en el projecte.
6. Instal·lació de sanejament
6.1 Prova d'estanqueïtat de baixants i xarxa horitzontal en les condicions de simultaneïtat previstes en el projecte.
7. Instal·lació elèctrica
7.1 Prova de desconnexió i sensibilitat d'interruptors diferencials i magnetotèrmics. Mostreig estadístic.
7.2 Comprovació de bases d'endolls i punts de llum. Mostreig estadístic.
7.3 Caiguda de tensió màxima.
7.4 Resistència d'aïllament de conductors.
7.5 Continuïtat de la línia de connexió a terra i resistència d'aquesta.
Tarifa III. Actuacions d'inspeccio per al seguiment de distintius de qualitat.
El cost de les actuacions es determinarà aplicant el preu assenyalat en aquest apartat per a les visites d'inspecció, al qual se sumarà, si escau, el cost dels assajos de contrast necessaris que es realitzaran en laboratori, segons la tarifa I i les despeses de desplaçament que corresponguen per l'aplicació de la tarifa V.
La tarifa per visita d'inspecció inclou, l'examen de l'autocontrol segons les disposicions reguladores del distintiu de qualitat, els costos corresponents a hores de personal tècnic que les realitze, i la redacció de l'acta i l'informe corresponents.
1. Visita d'inspecció de distintius de qualitat. 23.500 PTA
Tarifa IV. Actuacions per a l'acreditació de laboratoris d'assaig per al control de qualitat de l'edificació.
El cost de les actuacions es determinarà aplicant els preus assenyalats en aquest apartat per a cada inspecció.
La inspecció inclou, la comprovació de la documentació legal i tècnica del laboratori sol·licitant, reflectida en el Llibre d'acreditació de laboratoris d'assaig per al Control de Qualitat de l'Edificació; despeses de desplaçament, costos corresponents a hores de personal tècnic, assajos de contrast i redacció de l'acta i l'informe corresponents.
1. Cost de la primera inspecció per a acreditació o renovació de l'acreditació d'un laboratori en un àrea tècnica: 65.000 PTA
2. Cost de la primera inspecció per a l'acreditació d'un laboratori en àrees tècniques successives: 40.000 pessetes per àrea tècnica.
3. Cost de les inspeccions per al seguiment de l'acreditació d'un laboratori: 40.000 pessetes per cada inspecció del laboratori.
Tarifa V. Preus auxiliars
1. Mostreig
Presa de mostres amb subjecció a una norma específica de mostres, excepte provetes de formigó fresc: 1.300 PTA
2. Desplaçaments
2.1 Desplaçaments fora d'un radi de 15 km des del laboratori, en vehicle semilleuger per a transport de preses de formigó, mostres en general o maquinària per a assajos in situ.
Preu per km recorregut: 75 PTA
3. Personal.
3.1 Hora de personal laborant 1.300 PTA
3.2 Hora de personal auxiliar o ajudant 1.500 PTA
3.3 Hora de tècnic de grau mitjà 2.400 PTA
3.4 Hora de tècnic superior o llicenciat 3.200 PTA

linea