diari

DECRET 5/1996, de 9 de gener, del Govern Valencià, pel qual s'estableix el preu públic per als cursos, les jornades i els seminaris que es faran en el CESGA.

(DOGV núm. 2676 de 29.01.1996) Ref. Base de dades 0161/1996

DECRET 5/1996, de 9 de gener, del Govern Valencià, pel qual s'estableix el preu públic per als cursos, les jornades i els seminaris que es faran en el CESGA.
El Centre de Serveis per a la Gestió de l'Aigua (en avant, CESGA), es crea en el marc del programa operatiu ENVIREG per a desenvolupar els coneixements i les experiències relatius a la concepció i la gestió dels sistemes de descontaminació i, en especial, per ajudar les entitats locals de la Comunitat Valenciana a aconseguir una millor gestió del medi ambient.
La finalitat és oferir programes de formació d'operaris i especialistes en les tècniques del tractament i gestió de l'aigua, de forma que contribuesca a fer rendibles les inversions que la Generalitat Valenciana està realitzant en matèria de depuració, sanejament i potabilització, en crear una base humana competent i corresponsabilitzada amb la conservació del medi aquàtic i garantir al personal del sector de l'aigua una formació i un perfeccionament permanents.
El CESGA es regula pel Decret 97/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, el qual estableix en l'article tercer l'objectiu fonamental de la formació en l'àrea del tractament de les aigües.
Amb aquest fi, i per portar a terme els seus objectius, en vista a tot l'anterior, a proposta de la consellera d'Agricultura i Medi Ambient i del conseller d'Economia i Hisenda, després de la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió de 9 de gener de 1996,
DECRETE
Article únic
Establir el preu públic subvencionat de totes les activitats objecte del CESGA amb les quanties següents (IVA inclòs):
- Cursos 250 PTA/hora
- Jornades 2.000 PTA/jornada
- Seminaris 10.000 PTA/seminari.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta la consellera d'Agricultura i Medi Ambient per a dictar les normes necessàries per al desenvolupament i l'aplicació del que preveu aquest decret.
Segona
La revisió del preu públic subvencionat es farà anualment, d'acord amb la normativa vigent.
Tercera
Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 9 de gener de 1996
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNáNDEZ-SORO
La consellera d'Agricultura i Medi Ambient,
MARIA àNGELS RAMóN-LLIN I MARTíNEZ

linea