diari

DECRET 201/2008, de 12 de desembre, del Consell, pel qual es regula la intervenció ambiental en les instal·lacions públiques de sanejament d'aigües residuals. [2008/14594]

(DOGV núm. 5914 de 16.12.2008) Ref. Base de dades 014514/2008

DECRET 201/2008, de 12 de desembre, del Consell, pel qual es regula la intervenció ambiental en les instal·lacions públiques de sanejament d'aigües residuals. [2008/14594]
La Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, en desenvolupament de la legislació estatal bàsica, constituïda per la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació, estableix tres nous procediments d'intervenció administrativa ambiental en funció del grau de potencial incidència sobre el medi ambient, la seguretat i la salut de les activitats compreses en l'àmbit d'aplicació de l'esmentada Llei 2/2006: l'autorització ambiental integrada, la llicència ambiental i la comunicació ambiental.
Aquests nous procediments tracten de coordinar la intervenció de les distintes autoritats administratives amb competència en la matèria, de manera que finalment s'adopte precisament un pronunciament integrador, és a dir, comprensiu de tots els condicionants que les distintes autoritats puguen imposar per al desenvolupament d'una mateixa activitat.
En desplegament de la Llei 2/2006 esmentada, el Consell va aprovar el Decret 127/2006, de 15 de setembre, sense perjudici de les disposicions que puguen dictar-se en l'exercici de la potestat reglamentària.
La promulgació de les esmentades disposicions es feia necessària per la incorporació a l'ordenament jurídic espanyol de la Directiva 96/61/CE, del Consell, atesa la conveniència d'integrar la intervenció de les diferents administracions públiques que, amb caràcter secto-rial, atorgaven les autoritzacions o els pronunciaments ambientals respectius.
La Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, estableix en la disposició addicional segona, titulada «Activitats, obres i infraestructures de titularitat pública i interés general, comunitari o local», que el Consell, a proposta del conseller competent en matèria de medi ambient, pot acordar que determinades categories d'activitats, obres i infraestructures de titularitat pública legalment declarades d'interés general, comunitari o local, queden excloses d'autorització ambiental integrada o de llicència ambiental, llevat que es tracte d'activitats o instal·lacions referides en l'article 2 i l'annex 1 de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació.
La Llei 2/1992, de 26 de març, de la Generalitat, de Sanejament de les Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, va crear l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, i li va atorgar competències en aquesta matèria.
El Decret 170/1992, de 16 d'octubre, del Consell, pel qual es va aprovar l'Estatut de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, disposa en l'article 7, en la redacció donada pel Decret 116/2004, de 9 de juliol, que el Consell d'Administració és l'òrgan de govern i administració de l'entitat esmentada.
La Generalitat ha mostrat, des que va assumir les seues competències en matèria de sanejament i depuració, una clara voluntat per aconseguir una òptima gestió de les aigües residuals que es generen en la Comunitat Valenciana, preocupació que es justifica en gran part per la falta de recursos hídrics suficients que hi ha en algunes comarques i pel caràcter estacional de la major part dels cursos d'aigua, la qual cosa obliga a depurar les aigües residuals fins a assolir uns nivells de qualitat que permeten la reutilització segura i aprofitar els efluents depurats per a mantenir els cabals ecològics en els cursos fluvials.
La ressenyada preocupació de la Generalitat en matèria de medi ambient en general, i de l'aigua en particular, es recull en la modificació operada per la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril, de reforma de la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, el qual en l'article 17 consagra, entre altres, el dret dels valencians i les valencianes a gaudir d'un medi ambient segur, sa i ecològicament equilibrat, com també a disposar d'abastiment suficient d'aigua de qualitat, i l'article 18 disposa que la Generalitat ha d'adoptar les mesures adequades que garantisquen, en relació amb l'anterior, els drets del sector agrari. L'esmentada norma institucional atorga competències a la Generalitat en matèria de medi ambient i aigua en els articles 49.1.16ª i 50.6.
Les majors demandes socials i una legislació cada dia més exigent subratllen la importància d'aquest recurs, màximament en una zona amb greus problemes d'aigua com és la Comunitat Valenciana, la protecció de la qual constitueix un objectiu prioritari de les diferents administracions amb competències en la matèria. Les demandes agràries, industrials i urbanes, com també una major exigència de qualitat en els usos no consumptius del recurs, posen de manifest la necessitat ineludible d'abordar la depuració de les aigües residuals.
En aquest sentit, es va elaborar i es va executar el I Pla director de Sanejament i Depuració de la Comunitat Valenciana, el compliment del qual va comportar una de les actuacions més ambicioses en aquest camp dutes a terme a tot Espanya. No obstant això, atés que la Generalitat assumeix com a repte permanent millorar cada vegada més la qualitat de les aigües depurades, com també preveure amb suficient antelació les necessitats futures dels municipis valencians i realitzar millores en els sistemes de col·lectors i en la gestió dels fangs, es va redactar un segon pla, les actuacions del qual es troben a hores d'ara encara en execució, de caràcter complementari amb el primer, que permeta resoldre els problemes i les carències la solució dels quals excedia l'àmbit d'actuació del I pla, i realitzar els ajustos necessaris per a adequar la política de sanejament de la Comunitat Valenciana a les noves disposicions legals que en aquesta matèria havien anat sorgint.
L'estudi d'impacte ambiental de l'esmentat II pla director concloïa, després d'una avaluació general de l'impacte previst sobre el medi ambient per l'execució de les actuacions, i d'acord amb el conjunt de les anàlisis efectuades, que aquest impacte es considerava positiu; en tractar-se d'un pla d'acció territorial generador d'efectes positius sobre el medi natural i socioeconòmic molt més significatius i extensos que els possibles impactes negatius que pugua produir, que serien puntuals i d'escassa magnitud.
De fet, són nombroses les directrius i els criteris d'actuació recollits en el II pla de sanejament de la Comunitat Valenciana que constitueixen autèntiques mesures correctores, ja que pretenen evitar o corregir efectes negatius que es generen sobre el medi ambient a conseqüència del funcionament dels sistemes de depuració actuals, de les ampliacions i millores previstes en aquests, o dels sistemes de nova construcció.
Les obres, instal·lacions i activitats relacionades amb el sanejament i la depuració de les aigües comporten sempre la intenció d'una millora ambiental que aconseguisca pal·liar la incidència negativa que sobre aquest preat recurs natural comporten factors com la concentració demogràfica o l'establiment d'indústries. D'altra banda, aquestes activitats de sanejament permeten la prestació de serveis imprescindibles d'interés comú, i si bé les instal·lacions afecten necessàriament el medi natural, el seu impacte més rellevant és precisament positiu, i coincident amb l'objecte d'aquestes obres, instal·lacions i activitats.
En efecte, la implantació d'un sistema d'infraestructures de depuració d'aigües residuals té, en major o menor mesura, un impacte positiu en el medi receptor, fonamentalment en les aigües fluvials i litorals, on una sensible millora d'aquest recurs pot tenir implicacions socioeconòmiques de primer ordre.
En la sessió realitzada el 2 de novembre de 2006 pel Consell d'Administració de l'Entitat de Sanejament d'Aigües, es va presentar una llista d'infraestructures públiques, tant de sanejament i depuració com, si és el cas, d'abastiment, la titularitat de les quals tenen la Generalitat o els ens locals, incloses en els annexos I i II de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, i el reglament que la desenvolupa, i es va exposar la conveniència d'aplicar l'exclusió del règim d'autorització ambiental integrada per a les activitats i les infraestructures públiques de la llista que s'adjuntava, incloses en l'annex II de la Llei 2/2006; com també l'exclusió de llicència ambiental per a aquelles altres activitats no incloses en els annexos I i II de l'esmentada llei, però sí que incloses en el Nomenclàtor d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses, aprovat per Decret 54/1990, de 26 de març, del Consell, i vigent segons la disposició transitòria cinquena de la Llei 2/2006, mentre no s'aprove reglamentàriament la llista d'activitats subjectes a llicència ambiental.
Les infraestructures presentades en la llista, com també, en general, les obres, infraestructures i activitats a què es refereix l'article 1.1 de la Llei 2/1992, de 26 de març, de la Generalitat, de Sanejament de les Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, en la redacció donada per la Llei 10/1998, de 28 de desembre, compleixen els requisits establits en la disposició addicional segona de la Llei 2/2006, per a obtenir, mitjançant un decret del Consell, l'exclusió de l'aplicació del règim d'autorització ambiental integrada atés que, d'una banda, es tracta d'activitats i infraestructures de titularitat pública, i d'altra banda, la mateixa Llei 2/1992, en els articles 1 i 2, declara expressament l'interés comunitari de la construcció, gestió i explotació, per les distintes administracions competents en la matèria, de les infraestructures d'evacuació, tractament, depuració i, si és el cas, reutilització d'aigües residuals; com també de les obres d'infraestructura per a l'abastiment d'aigües de caràcter general.
D'altra banda, la vigent normativa en matèria ambiental garanteix de mode adequat i suficient, per a aquest tipus d'obres i instal·lacions, la implantació de les mesures necessàries per a evitar les possibles pertorbacions ambientals que, si no s'adopten aquestes mesures, podrien produir-se. En especial, el Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual es va aprovar el Text Refós de la Llei d'Avaluació d'Impacte Ambiental de Projectes, la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat, d'Impacte Ambiental, i el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell, pel qual es va aprovar el reglament per a la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat, preveuen la declaració d'impacte per a les instal·lacions recollides en l'annex de la citada llei, i annex I del reglament, i l'estimació d'impacte per a les recollides en l'annex II del reglament esmentat. La declaració i estimació d'impacte ambiental positives estableixen en el condicionat les mesures protectores i correctores adequades per a reduir, eliminar o compensar els efectes ambientals negatius, i la vigilància del compliment d'aquestes mesures.
Així mateix, cal recordar el control que sobre aquestes instal·lacions s'efectua a través de les autoritzacions d'abocament, que especifiquen els elements de control del seu funcionament com també els límits quantitatius i qualitatius que s'imposen a la composició de l'efluent, i la periodicitat i les característiques d'aquest control.
Així, la creixent demanda d'aquest tipus d'instal·lacions públiques, que persegueixen la satisfacció de l'interés general, aconsella obtenir amb agilitat l'instrument d'intervenció ambiental pertinent.
Mitjançant aquest decret, el Consell regula la intervenció ambiental de les activitats, obres i infraestructures indicades en l'article 1, i estableix els requisits que calen per a l'exclusió de l'aplicació del règim d'autorització ambiental integrada o del de llicència ambiental, segons corresponga, d'aquestes activitats, obres i infraestructures.
Per tot el que s'ha exposat, d'acord amb l'article 43 de la Llei del Consell, a proposta del conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 12 de desembre de 2008,
DECRETE
Article 1. Exclusió segons la disposició addicional segona de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental
Queden excloses de l'aplicació del règim d'autorització ambiental integrada o del de llicència ambiental, segons corresponga, les activitats, obres i infraestructures públiques d'evacuació, tractament, depuració i, si és el cas, reutilització d'aigües residuals, com també les obres públiques d'infraestructura per a l'abastiment d'aigües de caràcter general, que hagen sigut o siguen declarades legalment d'interés comunitari, llevat que es tracte d'activitats o instal·lacions referides en l'article 2 i l'annex 1 de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació, de conformitat amb el que disposen els articles següents.
Article 2. Noves instal·lacions
Les activitats, obres i infraestructures referides en l'article 1 d'aquest decret s'hauran de tramitar com un pla especial, incloent la corresponent avaluació ambiental, i en l'aprovació de la qual es determine que el control de mesures correctores correspon a la conselleria competent en matèria de medi ambient.
Així mateix, caldrà tenir en compte la legislació sectorial aplicable.
Article 3. Instal·lacions existents
L'adaptació al règim establit en l'article 2 d'aquest decret, de les activitats, obres i infraestructures existents referides en l'article 1, l'haurà de realitzar l'òrgan amb competències per a atorgar autoritzacions en matèria d'intervenció ambiental de la conselleria o les conselleries competents en matèria de medi ambient i urbanisme.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el conseller amb competències en matèria de medi ambient per a dictar les disposicions que, si és el cas, resulten necessàries per al desenvolupament i l'execució d'aquest decret.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Alacant, 12 de desembre de 2008
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge,
JOSÉ RAMÓN GARCÍA ANTÓN

linea