diari

DECRET 308/1997, de 24 de desembre, del Govern Valencià, pel qual s'estableix l'estructura orgànica de la Comissió Gestora Interdepartamental, de la Comissió Permanent i del Consell Assessor de Ciència i Tecnologia. [1998/493]

(DOGV núm. 3167 de 22.01.1998) Ref. Base de dades 0104/1998

DECRET 308/1997, de 24 de desembre, del Govern Valencià, pel qual s'estableix l'estructura orgànica de la Comissió Gestora Interdepartamental, de la Comissió Permanent i del Consell Assessor de Ciència i Tecnologia. [1998/493]
La Llei 7/1997, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Foment i Coordinació de la Investigació Científica i del Desenvolupament Tecnològic de la Comunitat Valenciana, va establir que la Comissió Gestora Interdepartamental, òrgan de planificació, coordinació i seguiment del Pla Valencià d'Investigació Científica i Desenvolupament Tecnològic (PVID), estarà integrada per representants de totes les conselleries i per qui tinga la representació de la secretaria del PVID, i la presidirà el president de la Generalitat Valenciana.
Així mateix, va establir el Consell Assessor de la Ciència i Tecnologia i va delimitar les seues funcions, i va disposar que la seua composició s'havia de determinar reglamentariament.
La disposició final primera va disposar que el Govern Valencià, en un termini no superior a sis mesos des de l'entrada en vigor de la llei, havia d'establir les estructures orgàniques de la Comissió Gestora Interdepartamental, de la Comissió Permanent i del Consell Assessor de Ciència i Tecnologia.
En virtut d'això, a proposta del conseller de Cultura, Educació i Ciència, i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 24 de desembre de 1997,
DECRETE
Article 1. Composició de la Comissió Gestora Interdepartamental (CGI)
La Comissió Gestora Interdepartamental serà constituïda per:
a) El president de la Generalitat Valenciana.
b) Un vicepresident primer, que serà el conseller de Cultura, Educació i Ciència.
c) Un vicepresident segon, que serà el conseller d'Ocupació, Indústria i Comerç.
d) Els titulars de les conselleries de Presidència, d'Economia, Hisenda i Administració Pública, d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, de Sanitat, d'Agricultura, Pesca i Alimentació, de Medi Ambient, i de Benestar Social.
e) Nou vocals, amb rang de subsecretari, com a representants de les conselleries de Presidència, d'Economia, Hisenda i Administració Pública, d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, de Cultura, Educació i Ciència, de Sanitat, d'Ocupació, Indústria i Comerç, d'Agricultura, Pesca i Alimentació, de Medi Ambient, i de Benestar Social. Proposarà el nomenament d'aquests vocals el conseller respectiu. En el cas que no existisca la figura del subsecretari o si aquest no té atribucions relacionades amb la investigació científica o el desenvolupament tecnològic, serà vocal el carrec proposat pel conseller corresponent.
f) El titular de la Secretaria del PVID, que actuarà de secretari.
Article 2. Funcionament
1. La CGI funciona en ple i en Comissió Permanent, i els seus acords seran presos per majoria absoluta dels membres presents. El vot del president dirimirà els empats. El ple es reu-nirà com a mínim dues vegades l'any i la Comissió Permanent quatre.
2. Els acords de la CGI vinculen la gestió i l'execució dels recursos que li siguen assignats.
Article 3. Composició de la Comissió Permanent de la CGI
La Comissió Permanent estarà integrada per:
- El vicepresident primer de la CGI, que actuarà com a president.
- El vicepresident segon de la CGI.
- Els vocals de la CGI a que es refereix l'apartat e) de l'article 1.
- El secretari de la CGI, que actuarà com a secretari.
Article 4. El president de la CGI
1. El president de la CGI té atribuïdes les funcions següents:
- Convocar i presidir les reunions del ple i de la Comissió Permanent i dirigir-ne les deliberacions.
- Representar la CGI.
- Presentar al Govern Valencià la proposta del PVID.
- Fixar l'ordre del dia de les convocatòries.
- Formalitzar els acords de la Comissió i vetllar pel seu compliment.
2. El president podrà delegar les seues funcions en qualsevol dels vicepresidents.
3. En cas de vacant, absència, malaltia o una altra causa legal, el president serà substituït pel vice-president primer o, en cas d'absència d'aquest, pel vicepresident segon.
Article 5. Els vicepresidents de la CGI
Són funcions dels vice-presidents de la CGI:
- Representar a la CGI en cas d'absència del seu president.
- Atendre el funcionament de la CGI.
- Totes aquelles altres que els puga delegar el president.
Article 6. El secretari de la CGI
El secretari de la CGI, que serà el titular de la Secretaria del PVID, té com a funcions:
- Assistir a les reunions del ple i de la Comissió Permanent.
- Extendre acta de les reunions i donar fe dels acords adoptats.
- Donar suport al president.
- Preparar la relació d'assumptes que s'han d'incloure a l'ordre del dia de cada convocatòria.
- Vetllar per la custodia de la documentació de la CGI.
Article 7. La Secretaria del Pla
1. La Comissió Permanent disposarà de l'estructura orgànica, del personal i dels mitjans necessaris, que constitueixen la Secretaria del Pla, i s'adscriuen a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
2. La Secretaria del Pla s'integrarà en la Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació, i el seu titular ho serà també de la Secretaria del Pla.
Article 8. Pressupost de la CGI
El pressupost de la CGI es consignarà en partida expressa en la secció pressupostària de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
Article 9. Composició del Consell Assessor de Ciència i Tecnologia
1. El Consell Assessor de Ciència i Tecnologia, òrgan de consulta i asessorament en matèria de Ciència i Tecnologia, estarà constituït per:
- Un president, que serà el vicepresident primer de la Comissió Gestora Interdepartamental.
- El/La titular de la Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació, que actuarà com a vicepresident/a.
- Vocals nats:
-·Els rectors de cadascuna de les universitats de la Comunitat Valenciana.
-·Els presidents de les dues caixes d'estalvis de major implantació en la Comunitat Valenciana.
-·Els presidents de les tres cambres de comerç amb major implantació en la Comunitat Valenciana.
-·Els presidents de les tres diputacions provincials.
- Vocals designats: Deu vocals designats entre personalitats de competència rellevant en els diferents àmbits científics, tecnològics, econòmics i socials.
- Un secretari, que serà un/una cap de servei de la Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació, designat/da pel seu titular.
2. Els vocals designats del Consell Assessor seran nomenats per decret del president de la Generalitat Valenciana, a proposta del conseller de Cultura, Educació i Ciència.
Article 10. Mandat del Consell Assessor
1. El manament dels membres del Consell Assessor serà de dos anys i podrà ser renovat per períodes iguals.
2. La condició de membre es perdrà per cessar en el càrrec que va determinar el nomenament, per expirar el mandat o per qualsevol altra causa legal.
Article 11. Règim de funcionament
1. El Consell Assessor es reunirà al menys dues vegades a l'any, o quan el seu president el convoque.
2. Els seus acords seran presos per majoria absoluta dels membres presents.
3. Per a la constitució vàlida de l'òrgan, a efectes de celebració de sessions, deliberacions o preses d'acords, es requerirà la presència de la meitat, al menys, dels seus membres.
Article 12. Normativa supletòria
En tot allò no regulat per aquest decret, el règim i funcionament dels òrgans col·legiats a què es refereix aquest decret s'ajustarà a allò establert al títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Queden derogades totes les disposicions que contradiguen aquest decret o s'hi oposen.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
El conseller de Cultura, Educació i Ciència, en l'àmbit de les seues competències, dictarà les disposicions necessàries per al desplegament i l'execució eficaç del que estableix aquest decret.
Segona
S'autoritza la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública perquè faça, en el pressupost de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, les adaptacions tècniques que calguen per a l'eficàcia d'aquest decret.
Valencia, 24 de desembre de 1997.
El president de la Generalitat Valenciana,
Eduardo Zaplana Hernández-Soro
El conseller de Cultura, Educació i Ciència,
Francisco E. Camps Ortiz

linea