diari

DECRET 307/1997, de 24 de desembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Personal de l'Organisme Públic Valencià d'Investigació. [1998/492]

(DOGV núm. 3167 de 22.01.1998) Ref. Base de dades 0103/1998

DECRET 307/1997, de 24 de desembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Personal de l'Organisme Públic Valencià d'Investigació. [1998/492]
La Llei 7/1997, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Foment i Coordinació de la Investigació Científica i del Desenvolupament Tecnològic de la Comunitat Valenciana, dedica el seu capítol IV als organismes públics d'investigació, entre els que es troba l'Organisme Públic Valencià d'Investigació (OPVI).
L'OPVI ha d'ocupar, per les seues característiques com a organisme públic d'investiga-ció, un lloc destacat entre les institucions valencianes de ciència i tecnologia. I això tant pel caràcter pluridisplinar de les seues activitats com pel caràcter de les relacions que ha de mantenir amb les universitats, altres centres d'investigació de la Comunitat Valenciana i les empreses.
Per tot això, l'OPVI es configura com un instrument decisiu de la política científica i tecnològica valenciana i ha de desenvolupar un paper actiu en l'execució de les activitats d'assessorament i investigació en el marc d'aquella política.
En virtut d'això, a proposta del conseller de Cultura, Educació i Ciència i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 24 de desembre de 1997,
DECRETE
Article únic
S'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Personal de l'Organisme Públic Valencià d'Investigació (OPVI), el text del qual s'insereix tot seguit.
DISPOSICIO ADDICIONAL
El Consell Científic s'haurà de constituir en el termini de sis mesos comptadors des de la data d'entrada en vigor d'aquest reglament.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
El conseller de Cultura, Educació i Ciència, en l'ambit de les seues competències, dictarà les disposicions necessaries per al desplegament i l'execució eficaç del que estableix aquest decret.
Segona
S'autoriza la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública perquè faça, en el Pressupost de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, les adaptacions tècniques que calguen pera l'eficàcia d'aquest decret.
Tercera
Aquest decret entrara en vigor al dia següent de la seua publicació en el Diari oficial de la Generalitat Valenciana.
Valencia, 24 de desembre de 1997.
El presidente de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO
El conseller de Cultura, Educació i Ciència,
FRANCISCO E. CAMPS ORTIZ
Reglament d'organització, funcionament i personal
de l'Organisme Públic Valencià d'Investigació
CAPITOL I
Naturalesa i funcions
Article 1
1. L'OPVI és un Organisme Autónom de la Generalitat Valenciana, amb personalitat jurídica pròpia, de caràcter administratiu, pluridisciplinar y multisectorial, adscrit a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per mitjà de la Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació.
2. L'OPVI es regeix pel que disposa la Llei 7/1997, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Foment i Coordinació de la Investigaicó Científica i del Desenvolupament Tecnològic de la Comunitat Valenciana, i per la legislació específica dels organismes autónoms.
3. El personal de l'OPVI estarà sotmès a les normes reguladores de la funció pública valenciana.
Article 2
1. L'OPVI té com a objectiu realitzar i promocionar investigacions en l'àmbit de la ciència, la tecnologia i les humanitats amb la finalitat d'impulsar i contribuir al desenvolupament social i econòmic de la Comunitat Valenciana.
2. Per a assolir aquest objectiu, l'OPVI té les funcions següents:
a) Promoure i realitzar programes d'investigació humanística, científica i tecnològica.
b) Contribuir a la definició dels objectius dels Plans Valencians d'Investigació i Desenvolupament Tecnològic (PVID) i de la política científica valenciana en general, i col·laborar en les tasques d'avaluació i seguiment d'aquests.
c) Gestionar aquells fons que per la seua naturalesa li siguen encomanats.
d) Gestionar els programes generals, sectorials i propis que li siguen encomanats per la Comissió Gestora Interdepartamental creada per l'esmentada Llei 7/1997.
e) Assessorar en matèria d'investigació als organismes depenents de la Generalitat.
f) Fomentar les seues relacions amb els sectors productius de la Comunitat Valenciana per a conèixer les seues necessitats de I+D.
g) Fomentar les relacions amb altres institucions de la comunitat científica.
h) Contribuir a la formació de personal investigador en l'àmbit de les seues finalitats científiques.
i) Qualssevol altres funcions que expressament se li assignen o deriven dels fins de caràcter general al seu càrrec.
Article 3
1. Per al compliment dels seus fins, l'OPVI podrà realitzar tota mena d'actes de gestió i disposició, constituir societats mercantils o participar en aquelles l'objectiu de les quals siga la realització d'activitats d'investigació o desenvolupament tecnològic, i establir relacions contractuals o cooperatives amb institucions, entitats públiques o privades i particulars, especialment les dirigides a la constitució d'unitats mixtes amb les universitats i altres centres d'investigació radicats en la Comunitat Valenciana.
2. Així mateix, l'OPVI podrà crear i suprimir unitats administratives d'investigació pròpies, que podran denominar-se Instituts o Centres.
Article 4
Els actes administratius dels òrgans de l'OPVI esgoten la via administrativa.
CAPITOL II
Estructura i funcionament
Article 5
1. L'estructura de l'OPVI estarà constituïda pels òrgans següents:
I. Col·legiats:
a) El Consell Rector.
b) El Consell Científic.
II. Unipersonals:
a) El president, que ho serà també del Consell Rector.
b) El director.
2. Els òrgans col·legiats esmentats ajustaran la seua actuació a les normes generals de procediment administratiu en allò no previst en les disposicions específiques que s'estableixquen per al funcionament d'aquells.
Article 6
1. El Consell Rector estarà presidit pel President de la Generalitat, o persona en qui delegue, i compost per:
a) El conseller o consellera de Cultura, Educació i Ciència, o persona en qui delegue, com a vice-president.
b) El conseller o consellera d'Ocupació, Industria i Comerç, o persona en qui delegue.
c) El conseller o consellera de Sanitat, o persona en qui delegue.
d) El conseller o consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, o persona en qui delegue.
e) El conseller o consellera d'Economia, Hisenda i Administració Pública, o persona en qui delegue.
f) Dos representats del Consell Assessor de Ciència i Tecnologia.
g) El director de l'OPVI, que actuarà com a secretari.
2. Seran funcions del Consell Rector:
a) Dirigir les actuacions de l'OPVI, en el marc de la política científica dels PVID, aprovar el programa d'activitats, inversions i finançament i l'avantprojecte de pressupost anual.
b) Aprovar, cada tres anys al menys, o quan s'inicie un PVID i d'acord amb les directrius que aquest estableisca, el pla d'actuació de l'organisme, configurat com a programa sectorial d'aquell, que haurà de sotmetre's a la Comissió Gestora Interdepartamental.
c) Aprovar la creació, modificació o supressió dels Instituts, Centres i Serveis, així com decidir sobre l'ordenació de la seua estructura organitzativa.
d) Informar i elevar als òrgans competents de la Generalitat les propostes que requerixquen la seua aprovació.
e) Presentar el balanç de situació i el compte de resultat de l'exercici.
f) Aprovar la proposta de l'estructura i plantilla del personal.
g) Autoritzar les inversions i operacions financeres de l'entitat, sense perjudici d'altres autoritzacions concurrents legalment necessàries.
h) Autoritzar els actes de disposició de béns de l'OPVI de natura immobiliaria.
i) Autorizar els acords de cooperació amb altres entitats públiques.
3. Per Ordre del conseller de Cultura, Educació i Ciència es regularà el funcionament del Consell Rector.
Article 7
1. El Consell Científic és l'òrgan assessor del Consell Rector respecte a les activitats d'investigació en els àmbits de la ciència, tecnologia i humanitats realitzades per l'OPVI, l'evolució d'aquestes i també respecte a l'estructura més convenient per escometre-les.
2. Seran funcions del Consell Científic assessorar el Consell Rector, entre altres, en els temes següents:
a) Orientar l'actuació de l'OPVI en el marc de la política científica fixada pel Govern Valencià.
b) Establiment d'altres fins i objectius de les línies d'actuació de l'OPVI.
c) Estructura i organització científica de l'OPVI.
d) Desenvolupament de les activitats realitzades, resultats obtinguts i transferencia d'aquests.
e) Contribuir a la detecció de la problemàtica científica i tècnica i proposar programes d'actuació.
f) Donar compte al Consell Assessor de Ciència i Tecnologia de les seues activitats.
3. El Consell Científic estarà presidit pel vicepresident del Consell Rector i en formaran part:
a) El director o directora de l'organisme, que actuará com a vicepresident.
b) Cinc investigadors de rellevant competència en els àmbits de la ciència, la tecnologia i les humanitats, designats pel president del Consell Rector.
c) Els directors dels Instituts o Centres.
d) Un cap de servei de la Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació designat pel seu titular, que actuarà com a secretari.
4. Per Ordre del conseller de Cultura, Educació i Ciència es regularà el funcionament d'aquest Consell.
Article 8
1. El director de l'OPVI serà el titular de la direcció General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació.
2. Correspondran al director les atribucions següents:
a) Posseir la representació ordinaria de l'OPVI.
b) Administrar i gestionar l'entitat i controlar i supervisar tots els seus serveis.
c) Executar els acords adoptats pel Consell Rector.
d) Exercir la direcció i govern del personal de l'OPVI com a cap de personal.
e) Coordinar les unitats administratives d'investigació.
f) Proposar al Consell Rector altres actuacions que crega escaients.
g) Subscriure contractes en nom de l'organisme.
h) Autorització de despesa, disposició i liquidació de crèdits i ordenació dels pagaments.
3. En l'exercici de les seues funcions, el director podrà demanar l'assessorament del Consell Científic.
Article 9
1. La planificació, coordinació i supervisió de l'activitat científico-tècnica de l'OPVI es realitzarà mitjançant les unitats administratives pròpies dedicades a l'execució de l'investigació que puga crear l'OPVI.
2. Les unitats adminstratives d'investigació estaran dedicades a una o varies disciplines afins, al voltant d'un objetiu d'especial interés científic, tecnològic, econòmic o social.
3. Al front de cada Institut o Centre hi haurà un director.
4. Els directors de cadascun Instituts o Centres seràn nomenats i cessats pel president de l'OPVI, a proposta del director de l'Organisme.
Article 10
En cada Institut o Centre existirà una Junta constituïda per:
a) El director.
b) Els caps de Departament.
c) Un nombre de representants del personal, que es determinarà per Ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, així com el procediment per a l'elecció.
Article 11
Les funcions del director de cada Institut o Centre són:
a) Dirigir i coordinar tots els serveis de l'Institut o Centre.
b) Coordinar les unitats i equips d'investigació.
Article 12
Les funcions de la Junta són:
a) Elaborar el programa científic de l'Institut o Centre.
b) Informar las propostes que li sotmeta la Direcció.
c) Aprovar la memòria anual d'activitats.
d) Informar sobre els convenis, contractes i projectes d'investigació que es desenvolupen en l'Institut o Centre.
Article 13
Els Instituts o Centres podran incorporar a les seues activitats a doctors d'universitats i de altres centres d'investigació.
CAPITOL III
Règim econòmic i financer
Article 14
A l'efecte de la seua gestió econòmica i financera, l'OPVI es regirà per les regles aplicables a les entitats autònomes de caràcter administratiu de la Generalitat Valenciana.
Article 15
Els recursos de l'OPVI estaran integrats per:
a) Les consignacions previstes en els pressupostos de la Generalitat Valenciana.
b) Els productes i rendes del seu patrimoni.
c) Les subvencions o aportacions voluntàries d'entitats i institucions, tant públiques com privades.
d) Els ingressos que procediexen de les activitats realitzades i serveis prestats per l'OPVI.
e) Els crèdits i préstecs que puga concertar.
f) Qualsevol altre recurs que puga ser-li atribuït.
Article 16
El patrimoni de l'OPVI estarà integrat pels béns i drets que li siguen adscrits per la Generalitat Valenciana, que conservaran la seua qualificació jurídica originària, i també pels que adquiresca i els que li siguen incorporats i adscrits en el futur per qualsevol entitat o persona i per qualsevol títol.

linea