diari

CORRECCIÓ d'errades de les resolucions del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per les quals es resol la concessió parcial de les ajudes previstes en el Decret 54/2020, de 24 d'abril, del Consell, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes a treballadors i treballadores amb rendes baixes afectades per un ERTO com a conseqüència de la Covid-19. [2020/10362]

(DOGV núm. 8966 de 03.12.2020) Ref. Base de dades 009865/2020

CORRECCIÓ d'errades de les resolucions del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per les quals es resol la concessió parcial de les ajudes previstes en el Decret 54/2020, de 24 d'abril, del Consell, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes a treballadors i treballadores amb rendes baixes afectades per un ERTO com a conseqüència de la Covid-19. [2020/10362]
Advertits errors materials en les resolucions per les quals es resol la concessió parcial de les ajudes previstes en el Decret 54/2020, de 24 d’abril, del Consell, d’aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes a treballadors i treballadores amb rendes baixes afectades per un ERTO com a conseqüència de la Covid-19, que s’esmenten a continuació, de conformitat amb el que es disposa en l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es corregeixen en els següents termes:


1. Les resolucions del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (d’ara en avant, DOGV) el passat 6 d’octubre amb números d’identificació 2020/8054, 2020/8076 i 2020/8077 es van signar el 4 d’agost.
La Resolució amb número d’identificació 2020/8057, publicada el mateix dia, es va signar el 3 d’agost.
La Resolució amb número d’identificació 2020/8062, publicada el mateix dia, es va signar el 6 d’agost.

2. En les resolucions del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball publicades el passat 6 d’octubre, en l’antecedent de fet cinqué, i d’acord amb les dates i número de DOGV que s’assenyalen a continuació,

On diu:
«… amb data 21 de juliol de 2020, la Comissió Tècnica per a la gestió de les ajudes ha acordat…, una proposta de concessió parcial de les ajudes en favor d’un total de 7.808 beneficiaris»;

En la Resolució de 27 de juliol de 2020 (2020/8039), publicada en el DOGV número 8920,
Ha de dir: «…amb data 24 de juliol de 2020, la Comissió Tècnica per a la gestió de les ajudes ha acordat…, una proposta de concessió parcial de les ajudes en favor d’un total de 7.808 beneficiaris».

En la Resolució de 3 d’agost de 2020 (2020/8040), publicada en el DOGV número 8920,
Ha de dir: «… amb data 31 de juliol de 2020, la Comissió Tècnica per a la gestió de les ajudes ha acordat…, una proposta de concessió parcial de les ajudes en favor d’un total de 9.779 beneficiaris».

En la Resolució de 4 d’agost de 2020 (2020/8041), publicada en el DOGV número 8920,
Ha de dir: «… amb data 31 de juliol de 2020, la Comissió Tècnica per a la gestió de les ajudes ha acordat…, una proposta de concessió parcial de les ajudes en favor d’un total de 10.787 beneficiaris».

En la Resolució de 3 d’agost de 2020 (2020/8045), publicada en el DOGV número 8920,
Ha de dir: «… amb data 31 de juliol de 2020, la Comissió Tècnica per a la gestió de les ajudes ha acordat …, una proposta de concessió parcial de les ajudes en favor d’un total de 10.421 beneficiaris».

En la Resolució de 3 d’agost de 2020 (2020/8046), publicada en el DOGV número 8920,
Ha de dir: «… amb data 31 de juliol de 2020, la Comissió Tècnica per a la gestió de les ajudes ha acordat..., una proposta de concessió parcial de les ajudes en favor d’un total de 10.815 beneficiaris».
En la Resolució de 3 d’agost de 2020 (2020/8051), publicada en el DOGV número 8920,
Ha de dir: «… amb data 31 de juliol de 2020, la Comissió Tècnica per a la gestió de les ajudes ha acordat …, una proposta de concessió parcial de les ajudes en favor d’un total de 1.411 beneficiaris».

En la Resolució de 4 d’agost de 2020 (2020/8054), publicada en el DOGV número 8920,
Ha de dir: «… amb data 31 de juliol de 2020, la Comissió Tècnica per a la gestió de les ajudes ha acordat..., una proposta de concessió parcial de les ajudes en favor d’un total de 9.434 beneficiaris».

En la Resolució de 3 d’agost de 2020 (2020/8057), publicada en el DOGV número 8920,
Ha de dir: «… amb data 31 de juliol de 2020, la Comissió Tècnica per a la gestió de les ajudes ha acordat..., una proposta de concessió parcial de les ajudes en favor d’un total de 9.436 beneficiaris».

En la Resolució de 3 d’agost de 2020 (2020/8058), publicada en el DOGV número 8920,
Ha de dir: «… amb data 31 de juliol de 2020, la Comissió Tècnica per a la gestió de les ajudes ha acordat..., una proposta de concessió parcial de les ajudes en favor d’un total de 9.488 beneficiaris».

En la Resolució de 3 d’agost de 2020 (2020/8059), publicada en el DOGV número 8920,
Ha de dir: «… amb data 31 de juliol de 2020, la Comissió Tècnica per a la gestió de les ajudes ha acordat..., una proposta de concessió parcial de les ajudes en favor d’un total de 9.426 beneficiaris».

En la Resolució de 6 d’agost de 2020 (2020/8062), publicada en el DOGV número 8920,
Ha de dir: «… amb data 31 de juliol de 2020, la Comissió Tècnica per a la gestió de les ajudes ha acordat..., una proposta de concessió parcial de les ajudes en favor d’un total de 9.465 beneficiaris».

En la Resolució de 3 d’agost de 2020 (2020/8063), publicada en el DOGV número 8920,
Ha de dir: «… amb data 31 de juliol de 2020, la Comissió Tècnica per a la gestió de les ajudes ha acordat …, una proposta de concessió parcial de les ajudes en favor d’un total de 9.476 beneficiaris».

En la Resolució de 3 d’agost de 2020 (2020/8065), publicada en el DOGV número 8920,
Ha de dir: «… amb data 31 de juliol de 2020, la Comissió Tècnica per a la gestió de les ajudes ha acordat..., una proposta de concessió parcial de les ajudes en favor d’un total de 9.444 beneficiaris».

En la Resolució de 3 d’agost de 2020 (2020/8068), publicada en el DOGV número 8920,
Ha de dir: «… amb data 31 de juliol de 2020, la Comissió Tècnica per a la gestió de les ajudes ha acordat …, una proposta de concessió parcial de les ajudes en favor d’un total de 9.461 beneficiaris».

En la Resolució de 3 d’agost de 2020 (2020/8071), publicada en el DOGV número 8920,
Ha de dir: «… amb data 31 de juliol de 2020, la Comissió Tècnica per a la gestió de les ajudes ha acordat..., una proposta de concessió parcial de les ajudes en favor d’un total de 9.463 beneficiaris».

En la Resolució de 3 d’agost de 2020 (2020/8072), publicada en el DOGV número 8920,
Ha de dir: «… amb data 31 de juliol de 2020, la Comissió Tècnica per a la gestió de les ajudes ha acordat..., una proposta de concessió parcial de les ajudes en favor d’un total de 9.417 beneficiaris».

En la Resolució de 3 d’agost de 2020 (2020/8074), publicada en el DOGV número 8920,
Ha de dir: «… amb data 31 de juliol de 2020, la Comissió Tècnica per a la gestió de les ajudes ha acordat..., una proposta de concessió parcial de les ajudes en favor d’un total de 9.460 beneficiaris».

En la Resolució de 3 d’agost de 2020 (2020/8075), publicada en el DOGV número 8920,
Ha de dir: «… amb data 31 de juliol de 2020, la Comissió Tècnica per a la gestió de les ajudes ha acordat..., una proposta de concessió parcial de les ajudes en favor d’un total de 9.476 beneficiaris».

En la Resolució de 4 d’agost de 2020 (2020/8076), publicada en el DOGV número 8920,
Ha de dir: «… amb data 3 d’agost de 2020, la Comissió Tècnica per a la gestió de les ajudes ha acordat..., una proposta de concessió parcial de les ajudes en favor d’un total de 9.504 beneficiaris».

En la Resolució de 4 d’agost de 2020 (2020/8077), publicada en el DOGV número 8920,
Ha de dir: «… amb data 3 d’agost de 2020, la Comissió Tècnica per a la gestió de les ajudes ha acordat …, una proposta de concessió parcial de les ajudes en favor d’un total de 4.964 beneficiaris».

En la Resolució de 23 de setembre de 2020 (2020/8078), publicada en el DOGV número 8920,
Ha de dir: «… amb data 22 de setembre de 2020, la Comissió Tècnica per a la gestió de les ajudes ha acordat..., una proposta de concessió parcial de les ajudes en favor d’un total de 394 beneficiaris».

3. En la Resolució de 3 d’agost de 2020 del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (2020/8569), publicada en el DOGV número 8937, de 27 d’octubre de 2020, en l’antecedent de fet cinqué:
On diu: «… amb data 21 de juliol de 2020, la Comissió Tècnica per a la gestió de les ajudes ha acordat..., una proposta de concessió parcial de les ajudes en favor d’un total de 7.808 beneficiaris»;
Ha de dir: «… amb data 31 de juliol de 2020, la Comissió Tècnica per a la gestió de les ajudes ha acordat..., una proposta de concessió parcial de les ajudes en favor d’un total de 9.446 beneficiaris».

4. En les resolucions del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball publicades el passat 6 d’octubre, en el resolc primer, in fine, i d’acord amb les dates i número de DOGV que s’assenyalen a continuació:

On diu: «… d’acord amb la proposta de resolució emesa per la Comissió Tècnica, mitjançant l’Acta número 11 de 31 de juliol…»;

En les resolucions de 3 d’agost de 2020 amb números d’identificació 2020/8065, 2020/8068, 202/8071, 2020/8072, 2020/8074, 2020/8075, 2020/8076, publicades en el DOGV número 8920,
Ha de dir: «… d’acord amb la proposta de resolució emesa per la Comissió Tècnica, mitjançant l’acta número 12, de 31 de juliol…».

En les resolucions de 4 d’agost de 2020 amb números d’identificació 2020/8076 i 2020/8077, publicades en el DOGV número 8920,
Ha de dir: «… d’acord amb la proposta de resolució emesa per la Comissió Tècnica, mitjançant l’acta número 13, de 3 d’agost…».

En la Resolució de 23 de setembre de 2020 (2020/8078), publicada en el DOGV número 8920,
Ha de dir: «… d’acord amb la proposta de resolució emesa per la Comissió Tècnica, mitjançant l’Acta número 18, de 22 de setembre…».

València, 23 de novembre de 2020.– El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball: Rafael Climent González.

linea