diari

ORDRE de 30 de desembre de 1994, del conseller d'Administració Pública, per la qual s'estableixen els preus públics dels cartells identificatius dels locals d'espectacles, establiments públics i activitats recreatives i de les fotocòpies dels expedients de la Direcció General d'Interior (espectacles).

(DOGV núm. 2428 de 16.01.1995) Ref. Base de dades 0089/1995

ORDRE de 30 de desembre de 1994, del conseller d'Administració Pública, per la qual s'estableixen els preus públics dels cartells identificatius dels locals d'espectacles, establiments públics i activitats recreatives i de les fotocòpies dels expedients de la Direcció General d'Interior (espectacles).
El Decret 73/1991, de 13 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, va establir el règim de regulació dels preus públics, i el procediment de fixació de les quanties d'aquests.
Resulta un fet constatat que als serveis administratius de la Direcció General d'Interior (Servei d'Espectacles), acudeixen diàriament un gran nombre de ciutadans que al complimentar diversos tràmits administratius in situ, precisen la confecció de fotocòpies de la documentació que hagen d'emprar en les seues relacions amb la conselleria.
Així mateix, el decret pel qual s'aprova el Catàleg d'Espectacles i Activitats Recreatives, i es regula el Registre d'Empreses, Locals i Titulars, preveu en el seu article 3 que els locals o recintes que desenvolupen les activitats regulades en aquest, després d'haver-li estat concedida la llicència d'obertura, hauran de col·locar un cartell segons model que es reprodueix en l'annex III. Tot això amb la finalitat de clarificar les activitats desenvolupades pels distints establiments situats en el territori de la Comunitat Valenciana.
Per tant es considera convenient que siga l'administració autònoma qui, mitjançant la Direcció General d'Interior, facilite als titulars dels establiments públics els cartells o distintius identificatius, fixant per tot el preu públic corresponent, amb la finalitat d'agilitar el procediment general d'identificació d'activitats i Registre d'Espectacles i Activitats Recreatives.
D'acord amb tot allò abans esmentat, després de l'elaboració de l'informe econòmic-financer que determinen els costos del lliurament de béns i serveis a què es refereixen, i a la vista de l'informe favorable emès per la Direcció General de Tributs i Tresoreria de la Conselleria d'Economia i Hisenda, es procedeix a l'aprovació dels imports d'aquests preus públics.
Per tant, i d'acord amb les facultats que em confereix l'article 35 de la Llei de la Generalitat Valenciana i l'article 3.2.b) del Decret 73/1991,
ORDENE:
Article únic
Aprovar els preus dels cartell identificatius dels locals d'espectacles, establiments públics i activitats recreatives i de les fotocòpies dels expedients de la Direcció General d'Interior (Servei d'Espectacles) de la Conselleria d'Administració Pública, que s'indiquen en l'annex d'aquesta ordre.
València, 30 de desembre de 1994
El conseller d'Administració Pública,
LUIS BERENGUER FUSTER
ANNEX
Preu (IVA inclòs)
- Cartell identificatiu:1.500 PTA/unitat.
- Per fotocòpia de documents continguts en els expedients: 5 PTA

linea