diari

ORDRE de 17 de novembre de 1995, de la Conselleria d'Administració Pública, per la qual s'estableixen els preus públics de venda dels llistats del Registre d'Associacions i venda d'impresos i documentació per a la legalització d'associacions, de la Direcció General de Justícia.

(DOGV núm. 2666 de 12.01.1996) Ref. Base de dades 0077/1996

ORDRE de 17 de novembre de 1995, de la Conselleria d'Administració Pública, per la qual s'estableixen els preus públics de venda dels llistats del Registre d'Associacions i venda d'impresos i documentació per a la legalització d'associacions, de la Direcció General de Justícia.
Per Decret 73/1991, de 13 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, es van regular els preus públics i el procediment per a fixar les quanties d'aquests.
Resulta un fet constatat que a les dependències de la Direcció General de Justícia i, concretament, al Registre d'Associacions, acudeix diàriament un gran nombre de ciutadans que desitja obtenir models de la documentació necessària per a la legalització i la inscripció registral de les associacions. D'altra banda, és progressiu l'augment de les sol·licituds de llistats informàtics de les associacions ja inscrites.
Per això, es considera convenient que siga la mateixa administració qui, mitjançant la Direcció General de Justícia, facilite als particulars que així ho sol·liciten, els corresponents models de la documentació necessària per a la inscripció registral, per tal de, per una banda, simplificar la dificultat que aquells troben en l'elaboració dels documents i, per una altra, agilitar el procediment de tramitació en haver menys defectes. D'igual manera, l'administració ha de facilitar els llistats que se li requerisquen, però els costos econòmics originats repercutiran en les persones interessades.
D'acord amb això, després de l'elaboració de l'informe econòmico-financer que determina els costos dels lliuraments dels béns i prestacions de serveis a què fa referència aquesta ordre, i a la vista de l'informe favorable emés per la Direcció General de Tributs i tresoreria de la Conselleria d'Economia i Hisenda, és procedent l'aprovació dels imports dels esmentats preus públics.
Per tant, d'acord amb les facultats que em confereix l'article 35 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, i amb l'article 3.2b) del Decret 73/1991, de 13 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regulen els preus públics,
ORDENE
Article únic
Fixar les quanties dels preus públics per a la venda d'impresos i documentació per a la legalització i inscripció registral de les associacions, i per a la venda dels llistats del Registre d'Associacions de la Direcció General de Justícia de la Conselleria d'Administració Pública, que s'indiquen en l'annex d'aquesta ordre.
València, 17 de novembre de 1995
El conseller d'Administració Pública,
JOSÉ JOAQUíN RIPOLL SERRANO
ANNEX
Preu (IVA inclòs)
1. Model de documentació necessària per a la inscripció registral: 100 pessetes.
2. Llistats informatitzats:
- Preu fix inicial: 300 pessetes, per sol·licitud.
- Preu variable: 65 pessetes, per pàgina de llistat a partir de la 2a pàgina.

linea