diari

RESOLUCIÓ d'11 de juliol de 2019, de la Secretaria Autonòmica de Comunicació, per la qual es disposa el compliment de la sentència ferma número 102/2019, de 6 de març de 2019, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el recurs contenciós administratiu número 4-000092/2017-GM interposat per l'entitat Emplazamientos Radiales, SL, sobre la conformitat a dret de l'article 9 així com la lletra g de l'article 10.2 del Decret 4/2017, de 20 de gener, del Consell, pel qual es regulen els serveis i el registre de prestadors de comunicació audiovisual de la Comunitat Valenciana. [2019/7164]

(DOGV núm. 8593 de 17.07.2019) Ref. Base de dades 006649/2019

RESOLUCIÓ d'11 de juliol de 2019, de la Secretaria Autonòmica de Comunicació, per la qual es disposa el compliment de la sentència ferma número 102/2019, de 6 de març de 2019, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el recurs contenciós administratiu número 4-000092/2017-GM interposat per l'entitat Emplazamientos Radiales, SL, sobre la conformitat a dret de l'article 9 així com la lletra g de l'article 10.2 del Decret 4/2017, de 20 de gener, del Consell, pel qual es regulen els serveis i el registre de prestadors de comunicació audiovisual de la Comunitat Valenciana.
[2019/7164]

Vista la Sentència número 102/2019, de 6 de març de 2019, dictada per la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el recurs contenciós administratiu número 4-000092/2017-GM, interposat davant aquest tribunal per la mercantil Emplazamientos Radiales, SL, sobre la conformitat a dret de l’article 9 així com la lletra g de l’article 10.2 del Decret 4/2017, de 20 de gener, del Consell, pel qual es regulen els serveis i el registre de prestadors de comunicació audiovisual de la Comunitat Valenciana.
Considerant les atribucions conferides a aquesta Secretaria Autonòmica de Comunicació, en l’article 22 del Decret 151/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Presidència de la Generalitat.
Considerant el que es disposa en els articles 72, apartat 2 i 103 i següents, de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa, segon el tenor dels quals les sentències fermes que anul·len una disposició general tindran efectes generals des del dia en què siga publicada la seua dispositiva i preceptes anul·lats en el mateix periòdic oficial en què ho haguera sigut la disposició anul·lada.
En virtut d’això, resolc:

Primer i únic
Donar publicitat a la dispositiva de la Sentència número 102/2019, de 6 de març de 2019, del Tribunal Superior de Justícia, en el recurs contenciós administratiu número 4-000092/2017-GM, la part dispositiva del qual literalment diu:

«Disposem:
1. Estimar parcialment el recurs contenciós administratiu interposat per Alejandro Barra Pla procurador de l’entitat Emplazamientos Radiales, SL, assistida aquesta pel lletrat Jaime Rodríguez Díez contra l’incís de l’article 9 del Decret 4/2017, de 20 de gener, del Consell, pel qual es regulen els serveis i el registre de prestadors de comunicació audiovisual de la Comunitat Valenciana, publicat en el DOGV de 27 de gener de 2017 «i la Llei 14/2003, de 10 d’abril, de patrimoni de la Generalitat Valenciana» així com contra l’article 10.2 lletra g) de l’indicat Decret 4/2017, de 20 de gener, del Consell, recurs en el qual ha sigut part l’Administració de la Generalitat Valenciana.

2. Anul·lem per no ser conforme a dret l’incís de l’article 9 del Decret 4/2017, de 20 de gener, del Consell, pel qual es regulen els serveis i el registre de prestadors de comunicació audiovisual de la Comunitat Valenciana, publicat en el DOGV de 27 de gener de 2017 i la seua literalitat és: «i la Llei 14/2003, de 10 d’abril, de patrimoni de la Generalitat Valenciana».
3. Declarem conforme a dret la lletra g de l’apartat 2 de l’article 10 del Decret 4/2017, de 20 de gener, del Consell.
4. No es fa expressa imposició de costes processals, i cada part haurà d’assumir les causades a la seua instància i les comunes a mitges.»

València, 11 de juliol de 2019.– El secretari autonòmic de Comunicació: José María Vidal Beltrán.

linea