diari

DECRET 76/2017, de 9 de juny, del Consell, pel qual es regulen les autoritzacions de les activitats subaquàtiques de recreació en les reserves marines d'interès pesquer de la Comunitat Valenciana. [2017/5365]

(DOGV núm. 8064 de 16.06.2017) Ref. Base de dades 005303/2017

DECRET 76/2017, de 9 de juny, del Consell, pel qual es regulen les autoritzacions de les activitats subaquàtiques de recreació en les reserves marines d'interès pesquer de la Comunitat Valenciana. [2017/5365]
Índex
Capítol I. Disposicions generals.
Article 1. Objectiu i àmbit d’aplicació
Article 2. Règim general d’autorització
Capítol II. De les autoritzacions d’accés.
Article 3. Sol·licituds d’accés
Article 4. Requisits
Article 5. Presentació de sol·licituds
Article 6. Format de les Sol·licituds i documentació a aportar
Article 7. Normes de procediment
Capítol III. De l’assignació de contingent.
Article 8. Règim d’assignació del contingent
Article 9. Sol·licituds i procediment
Article 10. Avaluació i condicions per a l’assignació de contingent

Article 11. Seguiment i control de l’assignació de contingent
Article 12. Habilitació excepcional
Capítol IV. Obligacions.
Article 13. Obligacions comunes
Article 14. Obligacions específiques
Capítol V. Prohibicions.
Article 15. Prohibicions de caràcter general
Article 16. Prohibicions específiques
Disposicions addicionals
Primera. Incidència pressupostària.
Segona. Règim sancionador
Disposició derogatòria
Única. Derogació normativa
Disposició final
Única. Entrada en vigor


PREÀMBUL

L’Ordre de 4 d’abril de 1986, de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, va establir una reserva marina en l’illa de Tabarca. Posteriorment la Llei 9/1998, de 15 de desembre, de la Generalitat, de Pesca Marítima de la Comunitat Valenciana, li va donar la qualificació de Reserva Marina d’interès Pesquer.
L’Ordre de 15 de juny de 1988, de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, crea una comissió de seguiment per a coordinar les actuacions en aquesta reserva marina. En diverses reunions de la comissió esmentada s’ha sol·licitat a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, que modificara l’actual règim d’autoritzacions de busseig autònom recreatiu en les aigües interiors de la reserva marina, amb la finalitat de tindre el mateix règim de regulació que ja existeix en les aigües exteriors de la reserva des de l’entrada en vigor de l’Ordre AAA/1493/2014, de 28 de juliol, per la qual es modifiquen l’Ordre de 4 d’abril de 1986, per la qual s’estableix una reserva marina en l’illa de Tabarca; l’Ordre ARM/3841/2008, de 23 de desembre, per la qual es regula la reserva marina d’interès pesquer de les illes Columbrets; l’Ordre ARM/2094/2010, de 21 de juliol, per la qual es regula la reserva marina de l’illa de la Palma; i l’Ordre ARM/1744/2011, de 15 de juny, per la qual es regula la reserva marina de Cap de Gata-Níjar.
El Decret 19/2015, de 13 de febrer, del Consell, pel qual es regula la Reserva Marina d’interès Pesquer del Cap de Sant Antoni, conté l’última regulació en vigor d’aquesta reserva marina que va ser creada pel Decret 212/1993, de 9 de novembre, del Consell. En l’article 2 del Decret 19/2015, es regula la composició i les normes de funcionament de la comissió de seguiment com a òrgan col·legiat consultiu i col·laborador de la conselleria competent en pesca marítima. En la reunió de la Comissió de Seguiment de la Reserva Marina d’interès Pesquer del Cap de Sant Antoni, de 28 de juny de 2016, es va sol·licitar a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural que modificara l’actual règim d’autoritzacions de busseig autònom recreatiu en aquesta reserva, a fi de facilitar els tràmits i les condicions de concessió de les autoritzacions.
El Decret 163/2006, de 20 d’octubre, del Consell, va regular la Reserva Marina d’interès Pesquer de la Serra d’Irta, establint una autorització preceptiva per a la pràctica del busseig amb equips.
Aquest decret, doncs, deriva de la necessitat d’establir una regulació de les activitats subaquàtiques, en la modalitat de busseig autònom de recreació, a fi d’homogeneïtzar els requisits necessaris per a obtindre les autoritzacions de busseig amb equip en les reserves marines d’interès pesquer, gestionades per l’administració central i per l’administració autonòmica, de manera que es permeta garantir la conservació d’aquests espais protegits amb el seu gaudi per part de les persones que practiquen el busseig que, de la mateixa manera que les que es dediquen a la pesca artesanal, poden contribuir al seu manteniment i conservació donat l’alt grau de coneixement i conscienciació que han aconseguit.
El busseig autònom de recreació es troba entre les activitats sotmeses a autorització en les reserves marines des de l’establiment de la primera d’aquestes a Tabarca, en 1986.
Atesa l’experiència acumulada, cal primar la qualitat i la seguretat sobre la quantitat amb la intenció de preservar els objectius mediambientals i la seguretat d’aquesta activitat, minimitzant el seu impacte sobre el medi i evitant que interferisca amb les activitats pesqueres professionals autoritzades. Per a aconseguir allò que s’ha exposat, es crearan i publicaran criteris de busseig responsable, que hauran de ser subscrits per les persones que practiquen el busseig que desitgen realitzar aquesta activitat en les distintes reserves.
Mitjançant aquest decret es pretén regular el règim d’aquestes autoritzacions, incorporant l’experiència acumulada en les reserves marines d’interès pesquer de l’Illa de Tabarca i del Cap de Sant Antoni. En el capítol II es regulen les autoritzacions d’accés a la pràctica del busseig autònom de recreació en les reserves tant de les persones particulars com de les entitats relacionades amb l’activitat esmentada. Les autoritzacions d’accés es concediran amb un període de validesa de tres mesos per a les persones particulars, i d’un any per a les entitats; períodes durant els quals les persones particulars o les entitats autoritzades podran practicar l’activitat lliurement, sempre que es respecten els contingents existents i es garantisca la concurrència. Així mateix, en el capítol III preveu la possibilitat d’assignar els contingents de busseig tant d’ofici per l’administració competent com a petició de les persones particulars o les entitats que compten amb autorització d’accés en vigor, a fi d’assegurar que no se sobrepassen els contingents de busseig que establisquen les normes reguladores de cada una de les reserves marines d’interès pesquer.
Aquest decret es dicta a l’empara de l’habilitació continguda en l’article 36.1 de la Llei 5/2017, de 10 de febrer, de la Generalitat, de pesca marítima i aqüicultura de la Comunitat Valenciana, fent ús de la competència exclusiva en matèria de pesca marítima en aigües interiors inclosa en l’article 49.17 de la Llei orgànica, d’1 de juliol, de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.
Aquesta disposició està inclosa en el Pla normatiu de l’Administració de la Generalitat per a 2017.
Per això, havent estat sol·licitat l’informe preceptiu de l’Advocacia de la Generalitat, conforme amb el dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, en virtut dels articles 18.f i 28.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, consultades les administracions i sectors afectats, i a proposta de la consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana, el Consell, prèvia deliberació, en la reunió del 9 de juny de 2017,


DECRETE

Capítol I
Disposicions generals

Article 1. Objectiu i àmbit d’aplicació
1. Aquest decret té com a objectiu establir un règim comú per a les autoritzacions administratives per al desenvolupament del busseig autònom de recreació en les reserves marines d’interès pesquer de la Comunitat Valenciana.
2. L’àmbit d’aplicació del decret es correspon amb les àrees declarades com a reserves marines d’interès pesquer en les aigües marítimes riberenques del territori de la Comunitat Valenciana o aigües interiors.


Article 2. Règim general d’autorització
En les reserves marines d’interès pesquer de la Comunitat Valenciana podran practicar-se activitats de busseig autònom de recreació, prèvia obtenció de les preceptives autoritzacions d’accés i, si escau, d’assignació de contingent de busseig emeses per la direcció territorial corresponent de la conselleria competent en pesca marítima, que les concedirà per rigorós ordre de presentació de les sol·licituds i d’acord amb els requisits establerts en aquest decret i en cada una de les normes reguladores de les activitats subaquàtiques de recreació de les reserves marines d’interès pesquer de la Comunitat Valenciana corresponents, sense perjuí de qualssevol altres disposicions o instruments d’ordenació o gestió que siguen aplicables sobre l’espai protegit.


Capítol II
De les autoritzacions d’accés

Article 3. Sol·licituds d’accés
1. Les sol·licituds d’autorització d’accés per a la pràctica de busseig autònom de recreació en les reserves marines de la Comunitat Valenciana, hauran de dirigir-se a la direcció territorial corresponent de la conselleria competent en pesca marítima.
2. Les sol·licituds d’autorització d’accés podran ser presentades per personal física o el seu representant legal, o per entitats relaciones amb la pràctica del busseig de recreació d’acord amb els següents requisits.

Article 4. Requisits
1. Les sol·licituds d’autorització d’accés hauran de complir els requisits següents:
a) Les persones físiques hauran de:
Posseir en vigor el títol oficial de busseig de recreació a la Comunitat Valenciana, emès per l’autoritat competent en la matèria.
Posseir una assegurança en vigor d’accidents i de responsabilitat civil que complisca amb la normativa vigent.
Poder acreditar una experiència mínima de vint-i-cinc immersions, de les quals, almenys una, haurà d’haver-se realitzat en els dotze últims mesos, comptats a partir de la data de la sol·licitud d’autorització d’accés.
Informar les persones (nom i DNI) que formaran el grup de busseig, amb la finalitat de garantir la unitat mínima d’activitat prevista en les normes de seguretat aplicables.
b) Els centres de busseig hauran de disposar de l’autorització d’activitat en vigor emesa per l’autoritat competent.
c) Els clubs de busseig, les seues federacions i les associacions de centres de busseig hauran de disposar de:
1r. Resolució o certificat d’inscripció en el Registre d’Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana.
2n. Un llistat de les persones sòcies, en el qual figuraran les seues dades personals (nom i DNI), el títol oficial de busseig que posseeix cada una i l’entitat que els dóna cobertura, en cas d’accidents i de responsabilitat civil, amb indicació de la seua data de caducitat.
3r. D’una assegurança d’accidents i de responsabilitat civil de l’entitat en vigor.

Article 5. Presentació de sol·licituds
1. Les sol·licituds d’autorització d’accés, acompanyades de la documentació que figura en aquest decret, es presentaran preferentment en els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen, podent-se presentar també en qualsevol dels registres previstos en la legislació reguladora del procediment administratiu comú.

2. Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com les sol·licitants que, no estant obligades a això, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat, www.gva.es.
Si algun dels subjectes a què fa referència l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, presenta la seua sol·licitud presencialment, es requerirà la persona interessada perquè l’esmene a través de la seua presentació electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què haja sigut realitzada l’esmena.
3. D’acord amb el que disposa l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, la presentació de la sol·licitud comporta l’autorització a l’òrgan gestor del procediment per a obtindre directament les dades d’identitat de la persona sol·licitant o, si és el cas, del seu representant legal. En el cas que la sol·licitant s’opose que l’òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà d’indicar-ho expressament en el formulari, quedant obligada d’aportar els documents acreditatius corresponents.
4. En el cas que la sol·licitud no reunisca els requisits exigits o no s’acompanyen els documents preceptius, la persona interessada serà requerida perquè, en un termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye els documents, amb la indicació que si així no ho fera, es considerarà que desisteix de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes que preveu l’article 21 apartat 1r de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Article 6. Format de les sol·licituds i documentació a aportar
1. Les sol·licituds d’autorització hauran de presentar-se a través dels models normalitzats que es publicaran en la seu electrònica de la Generalitat, www.gva.es, i aniran acompanyades de la documentació següent:

a) Documentació relativa al sol·licitant:
1r. Les persones físiques o entitats sol·licitants i els seus representants presentaran còpia del DNI/NIF, segons siga escaiga, en el cas que no se n’autoritze a l’òrgan gestor la consulta electrònica.
2n. En el cas de representants legals, documentació acreditativa de la representació que ostente la persona que compareix en lloc del sol·licitant.
3r. En el cas d’entitats sense personalitat jurídica, model normalitzat relatiu a les persones membres que la integren i documentació acreditativa del nomenament d’una representant o apoderada única de l’entitat, amb poders suficients per a complir les obligacions que, com a sol·licitant, corresponen a l’entitat.
4t. En el cas de persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica, documentació acreditativa de la vàlida constitució i inscripció registral, si és el cas.
b) Documentació relativa a l’embarcació:
1r. Despatx en vigor
2n. Assegurança en vigor
3r. En el cas de tractar-se d’embarcacions que es dediquen comercialment a activitats marítimes turístiques recreatives, fotocòpia de l’autorització d’activitat, expedida per l’autoritat competent
4t. Certificat de navegabilitat en vigor
c) Documentació relativa al patró de l’embarcació:
Titulació que corresponga amb les característiques de l’embarcació
d) Documentació relativa a l’activitat:
1r. En el cas d’una persona física, compromís, subscrit per la persona sol·licitant de complir els requisits previstos en la normativa vigent en matèria de seguretat marítima i navegació, titulacions, llicències i assegurances obligatòries per a la pràctica de les activitats que es duen a terme.
2n. En el cas dels centres de busseig, els clubs de busseig i les seues associacions o federacions el compromís de la persona representant legal de comprovar la identitat, titulació i vigència de l’assegurança de les persones que practiquen el busseig que porten a la reserva marina i portar un registre d’aquests.
e) Documentació relativa a la pràctica del busseig de recreació:
1r. En el cas de busseig autònom de recreació a realitzar per particulars,
– Identificació de la persona.
– Títol de busseig expedit, reconegut o homologat per l’autoritat competent.
– Assegurança en vigor d’accidents i responsabilitat civil que complisca amb la normativa vigent.
– Reconeixement mèdic en vigor.
– Còpia de la llibreta d’activitats subaquàtiques que acredite els requisits d’activitat mínima i data de l’última immersió mencionades en l’article 4.a.
– Relació de tots les persones que practiquen el busseig que formen el grup, indicant el nom i document d’identitat, per a garantir la unitat mínima d’activitat prevista en les normes de seguretat aplicables.

2n. En el cas de busseig autònom de recreació realitzades per centres de busseig.
Acreditació d’estar autoritzats a exercir l’activitat per part de l’autoritat competent.
3r. En el cas de busseig autònom de recreació a realitzar per clubs de busseig
– Documentació acreditativa de la seua constitució.
– Llistat de persones sòcies, en el qual figuraran les dades personals, el títol de busseig de què disposen cada una de elles i l’entitat que els dóna cobertura, en cas d’accident i de responsabilitat civil, amb indicació de la seua data de caducitat.
– Documentació acreditativa de la vigència de l’assegurança d’accidents i de responsabilitat civil del club.
4t. En el cas que es pretenga emprar llanternes o focus, la petició d’autorització per a usar-les haurà de constar expressament en la sol·licitud d’autorització d’accés.
f) Subscripció del compromís d’aplicar els criteris de busseig responsable en reserves marines, que la Conselleria competent en pesca marítima adopte i a què es refereix l’article 14.1.c.
2. Les persones interessades són responsables de la veracitat dels documents que presenten, podent sol·licitar els òrgans gestors de manera motivada la confrontació de les còpies aportades per elles, per a la qual cosa podran requerir l’exhibició del document o de la informació original, sense perjuí de les facultats de comprovació, control i inspecció que tinguen atribuïdes les administracions públiques.
3. Les persones sol·licitants que hagen obtingut autorització anteriorment, únicament hauran de presentar, en sol·licitar una nova autorització d’accés, la documentació que haja caducat o s’haja modificat respecte a l’autorització anterior.

Article 7. Normes de procediment
1. Les sol·licituds d’autorització d’accés per a la pràctica del busseig autònom de recreació seran tramitades per la direcció territorial corresponent, de la conselleria competent en matèria de pesca marítima, per rigorós ordre d’entrada, la qual, aplicant les normes del procediment administratiu comú, elaborarà les propostes corresponents, que seran elevades a l’òrgan competent per a resoldre.
2. L’òrgan competent per a resoldre serà la persona que desenvolupe les funcions de la Direcció Territorial corresponent, en un termini màxim d’un mes, comptat a partir de la data d’entrada en el seu registre.

Transcorregut aquest termini sense emetre resolució, la sol·licitud s’entendrà desestimada.
3. Les resolucions d’autorització d’accés contindran:
– Les dades de la persona o entitat autoritzada,
– Les obligacions, instruccions, prohibicions i criteris de busseig responsable en reserves marines que han de seguir-se en l’exercici de l’activitat.
– El termini de validesa, que serà de tres mesos per a les sol·licituds d’autorització d’accés efectuades per particulars, i d’un any per a les sol·licituds efectuades per entitats.
– Si és el cas, l’autorització expressa per emprar llanternes i focus.
4. La resolució serà notificada a les persones interessades en els terminis previstos en les disposicions reguladores del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
5. Contra les resolucions, que no podran fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs d’alçada davant la secretaria autonòmica corresponent de la conselleria competent en pesca marítima, en les condicions i termes establerts en les disposicions reguladores del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


Capítol III
De l’assignació de contingent

Article 8. Règim d’assignació del contingent
1. La direcció territorial corresponent de la conselleria competent en pesca marítima podrà assignar d’ofici o a petició de les persones interessades, contingents parcials o totals per a la pràctica del busseig autònom de recreació en les reserves marines, pel següent ordre preferencial, però garantint les possibilitats de l’exercici de l’activitat a tots les interessades:
a) Centres de busseig
b) Clubs de busseig
c) Associacions o federacions de centres o clubs de busseig.
d) Persones que practiquen el busseig de forma particular
2. L’assignació de contingents es realitzarà mitjançant una resolució de la direcció territorial corresponent de la conselleria competent en pesca marítima, a sol·licitud de les persones interessades o, si escau, d’ofici, i s’establirà el percentatge de contingent assignat i la seua concreció en nombre de les persones que practiquen el busseig per un període determinat de temps, durant el qual es podran realitzar les activitats subaquàtiques organitzades per les entitats a què els siga concedida la mencionada assignació.

Article 9. Sol·licituds i procediment
1. Les sol·licituds d’assignació de contingent hauran de sol·licitar-se a través dels models normalitzats que es publicaran en la seu electrònica de la Generalitat, www.gva.es. Junt amb la sol·licitud s’aportarà una memòria descriptiva de l’activitat a realitzar que incloga els objectius perseguits, la data o dates de realització, els mitjans a utilitzar i el programa d’exercici de l’activitat. També s’haurà d’aportar, si escau, l’assegurança d’accidents i de responsabilitat civil de l’activitat.

2. La direcció territorial corresponent de la conselleria competent en pesca marítima, resoldrà les sol·licituds d’assignació de contingent, a petició de les entitats autoritzades, en un termini màxim d’un mes, comptat a partir de la data del seu registre d’entrada en la direcció territorial corresponent. Transcorregut aquest termini sense emetre resolució, la sol·licitud s’entendrà desestimada.
3. La resolució serà notificada a les persones interessades en els termes que preveu les disposicions reguladores del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
4. Contra les resolucions, que no posen fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs d’alçada davant la secretaria autonòmica corresponent de la conselleria competent en pesca marítima, en les condicions i termes establerts en les disposicions reguladores del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Article 10. Avaluació i condicions per a l’assignació de contingent
1. Per a avaluar la procedència de l’assignació de contingent i establir el percentatge de contingent assignat a cada una de les entitats sol·licitants, es tindran en compte, entre altres, els següents criteris:

a) Que l’entitat dispose d’una antiguitat superior a tres anys en l’exercici d’activitats subaquàtiques en la reserva marina.
b) El volum d’activitats exercides per l’entitat en la reserva marina en els tres anys anteriors a la de la sol·licitud.
c) L’organització o participació en iniciatives encaminades a la millora de les condicions de les reserves marines d’interès pesquer de la Comunitat Valenciana.
d) Que totes les entitats o particulars amb interès i que complisquen els requisits corresponents, tinguen la possibilitat que se’ls assigne, quan siga possible, el corresponent contingent per a poder accedir a la reserva marina d’interès pesquer que se sol·licite.
2. Les assignacions de contingents parcials estaran subjectes al compliment de les condicions següents:
a) El contingent parcial assignat no pot ser transferit a tercers, ni parcialment ni totalment.
b) Les entitats a què fan referència els apartats a; b i c del punt 1, de l’article 8, una vegada se’ls assigne un contingent parcial, no podran obtindre per a les seues embarcacions o associats, altres assignacions de contingent a càrrec del contingent restant per a la realització de la mateixa activitat.
c) Les entitats hauran d’enviar a la direcció territorial corresponent de la conselleria competent en pesca marítima, una vegada finalitzada la temporada de busseig o l’any natural i, com a màxim durant la primera quinzena del mes de gener de l’any següent, un informe detallat de l’ús del contingent assignat durant la temporada o durant l’any civil complet. En l’informe esmentat haurà de constar:
– La data i el lloc de les immersions en la reserva marina.
– El nombre de les persones que practiquen el busseig autoritzades per a cada jornada.
– Una relació dels qui han practicat realment l’activitat.
– Una relació amb les persones que han fet de guia i que han acompanyat el grup en cada immersió.

Article 11. Seguiment i control de l’assignació de contingent
1. Les comissions de seguiment de les reserves marines d’interès pesquer podran constituir comissions tècniques, amb la finalitat de col·laborar amb la conselleria competent en pesca marítima, i podran realitzar propostes en relació sobre el repartiment del contingent de busseig establert en cada una de les normes de regulació de les activitats subaquàtiques de recreació de les reserves marines d’interès pesquer de la Comunitat Valenciana.
2. Les comissions tècniques estaran formades, en qualitat de titulars, per:
– Una persona representant de la direcció territorial corresponent de la conselleria competent en pesca marítima, que assumirà les funcions de president.
– Una persona representant de cada un dels centres o clubs de busseig autoritzats o reconeguts per organismes competents que exercisquen la seua activitat en l’àmbit de la reserva.
Les persones titulars podran delegar en suplents que assistiran a les reunions de la comissió tècnica degudament acreditades.
Les comissions, sempre que siga possible, tindran una composició i presència equilibrada entre dones i homes per a garantir la igualtat efectiva entre ells.
3. Les comissions tècniques:
– Podran proposar plans anuals de distribució del contingent de busseig que assegure l’existència de contingent de busseig, després d’aplicar les especificacions incloses en els punts de l’1 al 9 d’aquest article, per a persones particulars autoritzades.
– Elaboraran un informe anual que, almenys, incloga les dades especificades en el punt 2.c de l’article 10, que elevaran en tot cas, a la comissió de seguiment corresponent.
4. Les comissions tècniques dirimiran sobre els punts en desacord. Si com a resultat de la deliberació de la comissió tècnica, aquesta no arribara a un acord o a una decisió consensuada per majoria, la Presidència amb el seu vot resoldrà, en cas d’empat, les discrepàncies plantejades.
5. Els treballs de les comissions tècniques podran efectuar-se de forma electrònica, d’acord amb les seues pròpies normes de funcionament intern i hauran de convocar-se de manera ordinària almenys una vegada a l’any, i de manera extraordinària per decisió de la Presidència o per petició per escrit, raonada i firmada per dos terços de les vocalies.

6. Les comissions tècniques podran elevar proposta a les respectives comissions de seguiment, en qüestions relacionades amb el busseig autònom de recreació.

Article 12. Habilitació excepcional
La direcció general de la conselleria competent en pesca marítima, en circumstàncies excepcionals, podrà concedir autoritzacions que sobrepassen el contingent establert en cada una de les normes de regulació de les activitats subaquàtiques de recreació de les reserves marines d’interès pesquer de la Comunitat Valenciana corresponents.


Capítol IV
Obligacions

Article 13. Obligacions comunes
En relació amb l’exercici d’activitats de busseig autònom de recreació en la reserves marines d’interès pesquer de la Comunitat Valenciana, s’estableixen les següents obligacions comunes:
1. Portar les autoritzacions i la documentació acompanyant preceptiva (títol de bussejador, assegurança d’accidents i de responsabilitat civil i DNI), que haurà de ser mostrada a requeriment del personal encarregat de la vigilància de la reserva marina o de qualsevol membre de les forces i cossos de seguretat. Quan es detecten irregularitats en la documentació examinada o en l’activitat, podrà ordenar-se la suspensió de les immersions previstes o en marxa, i s’alçarà l’acta corresponent, en la qual es detallaran les causes d’incompliment de les condicions d’autorització i, si és el cas, de suspensió de l’activitat.

2. De la mateixa manera, hauran de facilitar, si els fóra requerida, la documentació relativa de l’embarcació i del seu patró.
3. Seguir en tot moment les indicacions de les autoritats responsables de la reserva marina i de les persones vigilants; en especial les que facen referència a la zona o zones d’immersió, condicions de l’exercici de l’activitat i altres aspectes relatius al seu desenvolupament.

Article 14. Obligacions específiques
1. Les persones que practiquen el busseig i les entitats de busseig estaran obligats a:
a) Realitzar les activitats subaquàtiques de recreació d’acord amb les normes específiques de regulació de l’activitat.
b) Vetlar en tot moment per l’estricte compliment de la normativa de seguretat i dels procediments establits per a la pràctica del busseig.

c) Subscriure en la sol·licitud i aplicar els criteris de busseig responsable en reserves marines. La conselleria competent en pesca marítima facilitarà als interessats els criteris que s’hagen de complir per mitjans d’abast públic inclosos els electrònics.
d) Iniciar i acabar les immersions en la boia d’ancoratge del punt de busseig on estiga amarrada l’embarcació.
e) Exercir l’activitat pertorbant el mínim possible l’estat del medi, així com preservar la integritat dels individus o comunitats dependents del medi marí.
f) Respectar la pràctica de la pesca professional, sense interferir amb les embarcacions que estiguen pescant ni amb els arts que pogueren estar calats.
g) Els centres de busseig hauran de portar al dia i posar a disposició de l’autoritat responsable de la reserva marina el llibre de registre de les persones que practiquen el busseig.
h) Les persones particulars i les entitats hauran de comunicar per fax o per mitjans electrònics a la direcció territorial corresponent, entre quinze i cinc dies abans de la data en què pretenguen utilitzar l’autorització d’accés:
– La data concreta en què pretenen realitzar les immersions.
– La matricula de l’embarcació que utilitzaran.
– El nom i nombre de les persones que practiquen el busseig que hi participaran.
– La boia d’amarratge des de la qual tinguen intenció de dur a terme les immersions cada dia.
Tot això amb el fi tindre un control de les quotes d’immersió i de les boies d’amarratge que estaran disponibles, als efectes de poder programar-ne la utilització.
En el cas de superar-se la quota diària establerta, a la vista de les comunicacions, la direcció territorial podrà denegar a alguna o algunes persones de les qui ho hagen comunicat, el permís d’immersió en la reserva per a aqueixa data concreta.
En cada immersió, el patró de l’embarcació prèviament informarà el servei de vigilància de la reserva del punt de busseig triat. Si per qualsevol causa aquest estiguera ocupat o inutilitzable, el servei proposarà un punt de busseig alternatiu.
i) Les persones que practiquen el busseig i les entitats informaran la direcció territorial corresponent:
Prèviament a la realització de les immersions, sobre les places sol·licitades que no vagen a utilitzar per qualsevol causa, amb especificació de les causes o motius.
Durant els set dies posteriors a la immersió o immersions, de la relació detallada de les immersions realitzades, la data, la zona, i el nombre de les persones que practiquen el busseig que hagen participat en cada immersió.
2. Els patrons de les embarcacions estaran obligats a:
a) Informar el servei de vigilància de la reserva, als efectes de control, el moment de l’entrada i eixida d’aigües de la reserva i facilitar les seues dades. Hauran de col·laborar amb el servei quan aquest efectue el control de les seues activitats, mentre estiguen dins de les aigües de la reserva. A aquests efectes, el servei de vigilància es mantindrà a l’escolta en VHF pel canal i en l’horari que aquest determine. Així mateix, el servei esmentat disposarà d’un número de telèfon per a emetre i rebre avisos.
b) Mantindre l’embarcació amarrada a la boia assignada mentre es desenvolupen les immersions i, en cap cas, ancorar l’embarcació.
c) Amb caràcter general, en les embarcacions des de les quals s’estiguen realitzant activitats de busseig de recreació, el patró haurà de romandre a bord durant el temps de realització de les immersions.
d) Assegurar-se que l’embarcació exhibisca, mentre dure la immersió, la preceptiva bandera «A» del codi internacional de senyals.


Capítol V
Prohibicions

Article 15. Prohibicions de caràcter general
En relació amb l’exercici d’activitats de busseig autònom de recreació en les reserves marines d’interès pesquer de la Comunitat Valenciana, s’estableixen les següents prohibicions de caràcter general:

1. La recol·lecció o extracció d’organismes o part d’organismes, vius o morts, animals o vegetals excepte per a les activitats científiques autoritzades.
2. L’extracció de minerals o restes arqueològiques.
3. Alimentar els animals durant les immersions.
4. La realització de qualsevol tipus d’abocament i la col·locació d’infraestructures en el mar.

Article 16. Prohibicions específiques
1. Per a les persones que practiquen el busseig
a) El busseig sense l’autorització preceptiva.
b) Les immersions nocturnes.
c) La utilització de torpedes i altres mitjans de propulsió submarina.
d) Efectuar proves de mar o pràctiques d’escoles de busseig.
e) La tinença d’algun instrument que poguera emprar-se per a la pesca o extracció d’espècies marines, excepte un ganivet per raons de seguretat.
f) La utilització de llanternes o focus sense la preceptiva autorització.
2. Per als patrons de les embarcacions dedicades a l’activitat de busseig de recreació, la tinença de qualsevol tipus d’instrument, art o aparell que puga utilitzar-se per a la pesca o extracció d’espècies marines.


DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Incidència pressupostària
L’aplicació i el desenvolupament d’aquest decret no podrà tindre cap incidència en la dotació dels capítols de despesa assignada a la conselleria competent en matèria de pesca marítima, i en qualsevol cas haurà de ser atesa amb els mitjans personals i materials d’aquesta conselleria.

Segona. Règim sancionador
L’incompliment de les disposicions d’aquest decret se sancionaran administrativament d’acord amb la Llei 5/2017, de 10 de febrer, de Pesca Marítima i Aqüicultura de la Comunitat Valenciana, i amb la Llei 3/2001, de 26 de març, de Pesca Marítima de l’Estat, o les disposicions amb rang de llei que les substituïsquen.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
1. Queda derogat l’article 5 de l’Ordre de 4 d’abril de 1986, de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, per la qual es va establir la reserva marina de l’Illa de Tabarca en la redacció donada per l’article únic de l’Ordre de 19 d’octubre de 2000, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es modifica l’Ordre anterior; no obstant, en romandrà en vigor l’annex I.
2. Queda derogat l’article 4 del Decret 19/2015, de 13 de febrer, del Consell, pel qual es regula la reserva marina d’interès pesquer del Cap de Sant Antoni; no obstant, en romandrà en vigor l’annex I.

3. Queda derogada qualsevol altra disposició normativa del mateix rang o d’un rang inferior que contradiga aquest decret.


DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor
Aquest decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 9 de juny de 2017

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG i FERRER

La consellera d’Agricultura, Medi Ambient,
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural,
ELENA CEBRIÁN CALVO

linea