Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

Ordre de la Conselleria de Governació, de 10 de gener de 1983, d'aprovació de la Instrucció 1/83, per la qual es dicten normes per a l'aplicació del Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses.

(DOGV núm. 92 de 25.01.1983) Ref. Base de dades 0029/1983

Ordre de la Conselleria de Governació, de 10 de gener de 1983, d'aprovació de la Instrucció 1/83, per la qual es dicten normes per a l'aplicació del Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses.
Des de l'entrada en vigor del Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses, aprovat per Decret 2.414/1961, de 30 de novembre, els òrgans administratius competents han anat perfilant una sèrie d'activitats respecte de les quals L'experiència aconsellava suprimir el tràmit de qualificació, per jutjar que era totalment impossible preveure que poguessen produir molèsties, alterar les condicions normals de salubritat i higiene del medi ambient, ocasionar danys a les riqueses públiques o privades, o entranyar greus riscs per a les persones o els béns.
Aquestes activitats han estat denominades «innòcues», entenent per tal l'exclusió de l'aplicació del Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses (qualificació, mesures preventives, correctores i repressives, etc.), si bé continuaven subjectes a la llicència municipal prevista en el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals i altres disposicions de Règim Local.
Les Comissions Provincials de Protecció Ambiental han contrastat amb les circumstàncies presents les activitats considerades innòcues pels òrgans administratius competents en la matèria que les precediren, i han afegit aquelles que L'experiència pròpia els aconsella. Fruit d'aquesta labor és la confecció d'un llistat d'activitats exemptes de qualificació, l'aplicació i efectivitat del qual es determina mitjançant aquesta Instrucció, per tal d'aconseguir l'adequada uniformitat de criteris dels òrgans que han d'intervenir les activitats de les classes indicades, i dels particulars que les despleguen.
Per tot el que precedeix, vistos els informes emesos per les Comissions Provincials de protecció Ambiental d'Alacant, Castelló i València, a proposta del Director General d'interior, i havent consultat la Comissió de Protecció Ambiental del País Valencià, en exercici de les competències dels articles 7 i 32 del Decret 2.414/61, de 30 de novembre, expressament transferides a aquesta Conselleria, i fent ús de les facultats conferides per la disposició addicional tercera del Decret esmentat, i conformement amb l'article 2.n del Decret de Presidència del Consell, de 1r d'abril de 1980, he considerat avinent d'aprovar la Instrucció següent, per la qual es dicten normes per a l'aplicació del Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses.
INTRODUCCIO
Article primer.-Les activitats, tant de possible establiment o exercici futur com les ja radicades, que figuren incloses en el llistat de l'Annex I d'aquesta instrucció, estaran exemptes de la qualificació i d'altres mesures preventives, correctores o repressives contingudes en el Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses. Les activitats esmentades seguiran subjectes a llicència municipal ordinària o als condicionaments que s'hi fixen.
Article segon.-Els Ajuntaments que estimen que en els termes municipals respectius hi haja d'altres activitats respecte de les quals siga totalment impossible presumir que puguen produir molèsties, alterar les condicions normals de salubritat i higiene del medi ambient, ocasionar danys a les riqueses públiques o privades o entranyar greus riscs per a les persones o els béns, podran sol·licitar-ne la inclusió addicional en el llistat de l'Annex I d'aquesta instrucció.
A tal efecte remetran a les respectives Comissions Provincials de Protecció Ambiental propostes raonades d'inclusió, fundades en informes Tècnics i aprovades pel Ple de la Corporació.
Les sol·licituds seran objecte d'informe de les Comissions Provincials i el Conseller de Governació adoptarà la resolució que escaiga, a proposta del Director General d'Interior i consultada la Comissió de Protecció Ambiental.
Article Tercer.-No obstant les disposicions de l'article -primer, les activitats que figuren en el llistat de l'Annex 1 o les que hi siguen afegides conformement, a l'article segon, seguiran sotmeses a qualificació segons el Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses, de 30 de novembre de 1961, en els casos següents:
1. Quan es doten d'instal·lacions complementàries o de serveis, amb elements motors o electromotors la potència dels quals siga igual o superior a 9 CV.
2. Quan la càrrega tèrmica o equivalent en fusta siga igual o superior a 80 Mcal/m2, ó 20 Kg/m2, respectivament, entenent per càrrega tèrmica el poder calorífic total dels materials i substàncies combustibles mesurats en megacalories per metre quadrat de superfície en planta del sector d'incendi, calculada d'acord amb l'expressió analítica següent:
Sent:
Qt = ? (pi.qi.-ci.-) R;
S
Qt = Càrrega tèrmica total.
S= Superfície del local d'emmagatzenament de material combustible.
R= Coeficient de ponderació del risc d'activació inherent a l'activitat industrial determinada d'acord amb la taula de l'Annex IV.
pi = Pes en kilograms de materials i substàncies combustibles.
qi = Poder calorífic en Mcal/Kg. de cada un dels materials o substàncies, d'acord amb la relació que figura en l'Annex
ci = Coeficient de perillositat dels productes, determinada d'acord amb els valors dels nivells de risc intrínsec establerts en l'Annex III.
3. Quan siga necessària l'adopció de mides correctores per tal de garantir que el nivell sonor màxim transmès a l'interior dels habitatges, hotels o centres sanitaris confrontants o propers, no altrapasse 35 dB(A).
Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia següent al de la publicació en el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana».
València, a 10 de gener de 1983.
El Conseller de Governació, FELIP GUARDIOLA I SELLES
ANNEX I
Activitats exemptes de qualificació
Acadèmia Estudi. Mecanografià.
Adobs químics Magatzem i venda (excepte els adobs nitrogenats).
Adornista Temples, tallers.
Agència De negocis, de pompes fúnebres, de viatges.
Aigües Venda.
Albarderia Taller.
Anàlisis clíniques Laboratoris.
Arbitris Arrendament.
Argenter Artesans.
Armeries Venda al detall (excepte quan venguen també cartutxeria i
pólvora).
Assaonats Venda.
Autocinema
Automòbil Taller d'entapissar, autoscola, lloguer sense conductor,
taxi.
Aus Magatzem i venda de les sacrificades.
Avarques Venda.
Bancs
Banys
Bars i restaurants Establiments (excepte quan hi instal·len ambient musical).
Bicicletes Tallers de reparació i venda.
Bijuteria Venda, magatzem ¡taller.
Billars
Bingos
Binocles Venda.
Bosses Petites indústries (excepte quan manipulen plàstics.
Boteria Petites indústries.
Botons Petites indústries.
Brodats Petits tallers.
Caça Venda d'articles pesca i caça (excepte quan hi venguen
pólvora i cartutxeria).
Cafès Establiments.
Cafeteries Establiments (excepte quan hi instal·len ambient musical).
Calçats Magatzems, tallers ortopèdics a mida, reparació, petites
indústries.
Caramels Petites indústries.
Cases de menjars
Casinos i cercles Establiments (excepte quan hi instal·len ambient musical).
Catifes Venda.
Celler
Cereals Venda al detall.
Cerveseries Establiments (excepte quan hi instal·len ambient musical).
Cerveses Venda de majorista.
Cistelleria Fabricació manual en vímet i/o jonc.
Coberteria Venda.
Codonyat Petites indústries.
Col·legis
Comestibles Venda.
Confiteries Venda.
Conserves Venda.
Cordells Venda.
Cuirs Artístics, taller de repujat, tallers (excepte els
d'assaonament).
Draps Venda al detall.
Drogueria Al detall.
Electr. i electrònica Reparació i venda d'electrodomèstics.
Enquadernació Petits tallers.
Escaiola Buidat. Motluració.
Espardenyes Venda.
Espart Preparació manual, venda, manufactura, estores, venda,
tallers de cabassos, tallers d'espart.
Estancs
Estilogràfic. i anàlegs.
Etiquetes brodades
Farines Venda al detall.
Farmàcia i magatzem
d'especialitats
Ferreteries Establiments.
Fertilitzants Magatzem (excepte quan hi haja de nitrogenats).
Fiambres Venda.
Fibres Petites fabriques de ginesta, rami, ràficrins,
Fibrociment Venda.
Filatures Tallers de torçudes, trenats, cordells i encapats, si són
exclusivament manuals.
Flors i plantes Al detall.
Foguerets Composició.
Fondetes Establiments.
Formatges Venda.
Fotografia Estudi, laboratori.
Fruits secs Magatzem i venda (excepte quan hi haja manipulació i/o
tractament).
Fusteries Tallers manuals.
Galetes Magatzem.
Gasoses (llimonades) Venda.
Gelats i orxates Venda, geladeries, dipòsit.
Corretgeria Tallers, establiments.
Guanteria Petites indústries.
Herbolari
Hortofrutícola Magatzem de fruita, verdures, cereals, llegums i tubercles
(excepte quan hi haja manipulació i/o tractament).
Hostes Cases d'hostes.
Hotels Establiments.
Imatgeria Tallers.
Insecticides Venda al detall (excepte els derivats del petroli).
Instituts de bellesa
Jocs i esports Excepte les instal·lacions de jocs recreatius.
Joguets Magatzem i venda.
Joieries
Joies Tallers d'encastat.
Làmpares De llautó, venda, dipòsit, venda,
Lladeria Establiments.
Llanes Venda.
Llanterneria Taller.
Lleteria sense estable,
Lleixiu Dipòsit i venda (excepte quan hi haja preparació i/o
manipulació del producte).
Llibres Llibreries; revistes, venda; còmics i novel·les usats; venda
llibres usats; infantils.
Llimonades en pols Venda.
Litografia mecàn. Petits tallers.
Llosetes Fabricació a peu d'obra.
Lubricants Venda de greixos i olis lubricants (aquestes activitats
queden subjectes a les mesures que determine la
Reglamentació de CAMPSA).
Màquines Venda.
Marroquineria Petits tallers.
Massapans Petites indústries.
Matalasseria Venda.
Material despatx Venda.
Mels Majoristes (sense manipulació).
Merceria
Midó Venda.
Mobles Venda.
Modista
motlures i marcs Venda.
MotocicI. i velocípedes. Venda, llavat i greixatge.
Neules Venda, fàbrica.
Nines Petits tallers.
Olis Magatzem i venda (excepte a la menuda).
Olives Venda.
Ortopèdia Venda d'aparells.
Ous Magatzem i venda.
Pa Venda.
Panelleria
Paper Magatzem i venda.
Paqueteria
Parador
Pastisseria Venda.
Pell Indústria de confecció (pelleteria), magatzems.
Perfumeries Venda al detall.
Persianes
Perruqueries
Pinsos De llavors i llegums, venda al detall.
Planxat Obradors mecànics.
Pròtesis dentals Tallers.
Quincalles Fabriques sense força motriu.
Quiosc
Rajoles Venda.
Refrigeració Magatzem d'elements (excepte els de botelles de gas liquat
o a pressió).
Residències Establiments.
Sabó Venda.
Sanejament Venda d'articles.
Sastreries
Segells de cautxú Fabricació.
Serralleries Petits tallers.
Taulellets Magatzem i venda.
Terrisseria (Excepte de quan es tracte de fabricació de barbotina i/o
cocció).
Tavernes Establiments.
Teixits i confecció Tendes i petits tallers (excepte els magatzems comercials de
venda al detall).
Tintoreries Despatx sense taller.
Torrons Venda.
Torots Fabricació a peu d'obra.
Transformadors (Queden sotmesos ais Reglaments Tècnics específics,
l'aplicació dels quals correspon a la Delegació d'Indústria).
Tricicles
Trinquets Coberts, descoberts.
Vehicles Venda d'accessoris.
Ventalls Pintor, muntador.
Vidre i ceràmica Magatzem i venda.
Vímets Venda.
Vins Venda al detall.
Xalmer
Xampinyó (micelium)
Xarops Fàbrica en fred (sense contingut alcohòlic).
Xocolates Venda.
ANNEX II
Poder calorífic de les matèries
Poder calorífic
MATÈRIA en Mcal/Kg.

Teixit de cotó 4'0
Paper 4'0
Fusta 41
Poliisopré (goma natural) sense vulcanitzar 10,8
Poliisopré (goma natural) vulcanitzat 10,6
Ebonita (goma dura) 7'9
Butil-Neopà 8'3
Polietilé 11,1
Poliestiré 9'6
Clorur de Metil 3'2
Metacrilato de Metil 6'1
Clorur de Polivinil (PVC) 4'5
Cartons bituminosos 6'0
Antracita 7'5 a 8'0
Hulla 7'2 a 7'6
Coc 6'6
Lignit 4'3 a 5'8
Torba seca i premsada 3'5
Llenya seca a l'aire 3'7
Petroli (en brut) 9,0
Gasolina 11'0 a 11'3
Oli pesant de petroli 10'2
Quitrà d'hulla 8'6 a 8'9
Glicerina 4'3
Cel·lulosa 4'2
Sucre de canya 4'0
Oli de guisar 10'2 a 11'0
ANNEX III
Nivells de risc intrínsec
BAIX MITJA ALT

1 Qt < 100 3 200 < Qt < 400 6 1.600 < Qt < 3.000
2 100 < Qt < 200 4 400 < Qt < 800 7 3.000 < Qt < 6.400
5 800 < Qt < 1.600 8 Qt < 5.400
Grau de perillositat
ALT VALOR DE ci

- Qualsevol líquid o gas liquat a pressió de vapor d'un Kg/cm2 i 23º C 1'6
- Materials criogènics
- Materials que poden formar mescles explosives en l'aire -
- Líquids el punt d'inflamació dels quals siga inferior a 23º C
- Materials de combustió espontània en exposició a l'aire.
- Tots els sòlids capaços d'inflamar-se sota 100º C.
MITJÀ VALOR DE ci

- Líquids en punt d'inflamació dels quals està entre els 23 i els 61º C 1'2
- Sòlids que comencen la ignició entre els 100º i els 200º C -
- Sòlids y semisòlids que emeten gasos inflamables
BAIX VALOR DE ci

- Productes sòlids que, per a començar la ignició, necessiten estar a
temperatura superior a 200º C 1,0
- Líquids amb punt d'inflamació superior als 61º C.
ANNEX IV
Risc d'activació
RISC D'ACTIVACIÓ VALOR DE R

Alt 3,0
Mitjà 1,5
Baix 1,0
Per tal d'establir l'avaluació del risc de cada procés, conformement als nivells d'Alt (A), Mitjà (M) o Baix (B), facilitem el següent llistat d'activitats:
Olis comestibles, fabricació M
Magatzems en general B
Vernissos, fabricació M
Envernissats, taller M
Begudes, sense alcohol B
Begudes alcohòliques, preparació M
Begudes carbòniques, fabricació B
Betum, preparació B
Fusteria M
Cafè, torrefacte M
Cartó, fabricació de caixes i elements M
Cautxú, fabricació d'objectes M
Cel·luloide, fabricació M
Cera, fabricació d'articles B
Ceràmica, taller B
Cervesa, fabricació B
Xocolates, fabricació M
Coles, fabricació M
Confecció, tallers B
Conserves, fabricació B
Suro, tractament B
Cordes, fabricació B
Cosmètics M
Cuir, tractament i objectes B
Destil·leries, materials inflamables M
Dissolvents, destil·lació M
Ebenisteria (sense magatzem de fusta) M
Electricista, taller B
Electricitat, fabricació d'aparells M
Electricitat, reparació d'aparells B
Electrònica, fabricació d'aparells M
Electrònica, reparació d'aparells B
Embarcacions, fabricació M
Graneres, fabricació B
Estores, fabricació B
Fertilitzants químics, fabricació M
Fibres artificials, producció i manipulació M
Forges i ferreries B
Frigorífics, cambres B
Fundició de metalls B
Galvanoplàtica B
Generés de punt, fabricació B
Greixos comestibles, fabricació M
Impremta M
Indústries químiques M A
Joguets, fabricació M
Laboratoris elèctrics B
Laboratoris físics i metal·lúrgics B
Laboratoris fotogràfics B
Laboratoris químics M
Licors, fabricació M
Fusta, fabricació de contra-xapats M
Mampostería, fabricació B
Mantega, fabricació B
Màquines, fabricació M
Marcs, fabricació M
Materials usats, tractament M
Mecanització de metalls B
Medicaments, laboratoris M
Metalls, fabricació d'articles B
Calces, fabricació B
Mobles, fabricació (fusta) M
Mobles, fabricació (metall) B
Molins fariners M
Motors elèctrics, fabricació M
Orfebreria, fabricació B
Panificació, elaboració i forns de pa B
Passamaneria, taller B
Paper, fabricació B
Pastes alimentícies, fabricació M
Pintures, tallers A
Pintures i vernissos, fabricació A
Pinzells i raspalls, fabricació M
Pirotècnia, fabricació A
Planxa, taller B
Plaques de resina sintètica, fabricació M
Productes alimentaris, fabricació B
Reparacions, tallers B
Resines sintètiques, fabricació M
Tallers mecànics B
Tapisseria M
Teatre B
Teixits, fabriques B
Telefónica, central B
Tintes d'impremta, fabricació M
Tintoreries B
Transformadors, construcció B
Vidre, fabricació d'articles B
Vulcanització M
Sabates, fabricació M

linea
Mapa web