diari

DECRET LLEI 2/2012, de 13 de gener, del Consell, de mesures urgents de suport a la iniciativa empresarial i als emprenedors, microempreses i xicotetes i mitjanes empreses (pime) de la Comunitat Valenciana. [2012/380]

(DOGV núm. 6692 de 16.01.2012) Ref. Base de dades 000423/2012

DECRET LLEI 2/2012, de 13 de gener, del Consell, de mesures urgents de suport a la iniciativa empresarial i als emprenedors, microempreses i xicotetes i mitjanes empreses (pime) de la Comunitat Valenciana. [2012/380]
PREÀMBUL

L'actual conjuntura econòmica per la qual travessa la Comunitat Valenciana requerix de la necessitat d'adoptar per part de les administracions públiques una sèrie de mesures extraordinàries i urgents que potencien la iniciativa empresarial i afavorisquen el dinamisme de la nostra economia. És per això que els poders públics valencians han d'establir amb urgència mecanismes legislatius de caràcter extraordinari adequats per a respondre als reptes excepcionals que planteja l'actual situació econòmica.
En este sentit, el present decret llei desplega una sèrie d'iniciatives dirigides de forma expressa a revitalitzar i donar suport al teixit productiu i a afavorir la posada en marxa de noves activitats econòmiques que generen llocs de treball en l'àmbit de la nostra Comunitat.
Les xicotetes i mitjanes empreses així com les microempreses representen més del 95% del teixit productiu de la nostra Comunitat, i són el motor principal en la creació d'ocupació, riquesa i benestar per a la societat. No obstant això, l'actual crisi econòmica ha determinat que nombroses empreses hagen degut afrontar una reducció generalitzada dels seus ingressos i del seu volum de negoci i que tinguen grans dificultats de finançament per a la seua pròpia sostenibilitat.
El Consell, igual que les nostres empreses, és conscient de la crucial importància que per al creixement, l'ocupació, la prosperitat i el benestar, suposen una administració i una gestió eficaç i eficients, a través de la racionalització de procediments i tràmits i de l'optimització de recursos. Per això, el Consell, a fi de donar resposta a les greus dificultats actuals, fonamenta la seua acció de govern sobre les bases de la contenció del gasto i l'austeritat, mantenint al mateix temps les polítiques socials, i impulsant el suport als emprenedors i el foment de la iniciativa i l'activitat empresarial,
D'acord amb l'anterior, este decret llei, dins del marc competencial dissenyat per l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, es vertebra entorn de tres eixos d'acció fonamentals tendents a impulsar i facilitar l'efectiva posada en marxa de les activitats empresarials o professionals que pretenguen iniciar els emprenedors:

a) La flexibilització i simplificació dels procediments i la reducció de tràmits i càrregues administratives.
b) L'exempció i bonificació de taxes administratives.
c) Mesures de suport, informació, coordinació i finançament dirigides als emprenedors.
Pel que es referix a l'estructura del decret llei, este s'ordena en 4 capítols, 15 articles, dos disposicions transitòries, una disposició addicional, una derogatòria, nou finals i un annex que arreplega la inversió pressupostària que destinarà en 2012 el Consell, a través de les línies que allí es consignen, al finançament i execució material de les mesures que s'arrepleguen en esta norma.
El capítol I es referix a l'àmbit subjectiu d'aplicació de la norma, incloent-hi dins del mateix a les microempreses, xicotetes i mitjanes empreses (pime), i delimitant així mateix el concepte d'emprenedor, de jove emprenedor i de jove empresa innovadora. Finalment, establix una sèrie d'excepcions o exclusions del dit àmbit per a garantir que les mesures que arreplega la norma es dirigixen i destinen efectivament a fomentar l'inici d'activitats econòmiques productives per part dels emprenedors.
El capítol II inclou les mesures de simplificació administrativa, destacant l'establiment del règim de la declaració responsable de l'emprenedor per a la sol·licitud d'inici de l'activitat econòmica, document jurídic sobre el qual pivota gran part del principi simplificador contingut en el decret llei, en línia amb la pròpia normativa europea en la matèria. Així mateix, la norma obliga a la tramitació administrativa conjunta en supòsits en què l'inici de l'activitat implique també la realització d'obres.
El capítol III incorpora mesures fiscals, financeres i de suport a l'empreniment, i disposa en especial l'exempció del pagament de les tarifes que s'hi arrepleguen per als subjectes passius que inicien les seues activitats empresarials o professionals en 2012 i 2013, sempre que el rèdit es produïsca en el primer any d'activitat, preveient la bonificació del cinquanta per cent de la quota per al supòsit que este es produïsca en el segon any d'activitat de l'empresa. D'una altra part, s'introduïx la possibilitat que les empreses puguen sol·licitar la compensació dels deutes que mantinguen amb la Generalitat amb els crèdits reconeguts per esta a favor seu per actes administratius, ja tinguen origen tributari o no tributari. Així mateix, la norma detalla una sèrie d'instruments financers que es pretén impulsar per a afavorir els projectes emprenedors, i també es preveu la conclusió per part de les administracions públiques d'acords amb entitats de crèdit amb este fi.

El capítol IV, referit a les mesures de coordinació i suport als emprenedors, disposa la creació del Consell Valencià de l'Emprenedor així com de la Plataforma de l'Emprenedor, punt de trobada en la xarxa on emprenedors i administracions públiques podran obtindre tota la informació rellevant en matèria d'empreniment, i, en especial, de recursos financers als quals puguen accedir-hi.

La norma es tanca amb una sèrie d'últimes disposicions que, fonamentalment a través de la via de la modificació de diverses normes legislatives, pretenen homogeneïtzar-les, adequar-les i concretar-les en relació amb el contingut del decret llei, en especial, en matèria urbanística, fiscal, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, universitària o mediambiental. També s'ha de destacar el mandat a l'executiu valencià perquè amb caràcter semestral aprove plans de simplificació administrativa.
Les mesures previstes en el decret llei suposen una inversió del Consell de més de huitanta-cinc milions d'euros en 2012, amb el detall que es fa figurar en el seu annex, la qual cosa posa de manifest el seu compromís i esforç pressupostari per a dinamitzar l'activitat econòmica a la Comunitat Valenciana.
Les mesures exposades exigixen l'adopció d'una norma amb rang legal. La necessitat de la seua immediata aplicació en alguns casos, per a garantir la seua eficàcia en l'impuls de la iniciativa empresarial i de l'empreniment, i així impulsar la creació d'empreses i la generació d'ocupació i en general la reactivació econòmica; així com de la seua concreció i seguretat en altres, de manera que es garantisca el seu efecte immediat entre la societat productiva i emprenedora, constituïxen, a més, fet habilitant de l'extraordinària i urgent necessitat que l'Estatut exigix en l'article 44 per a l'adopció d'un decret llei.
En virtut d'això, a proposta del conseller de Presidència i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 13 de gener de 2012,

DECRETE

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 1. Objecte i fins
1. L'objecte de la present norma és promoure l'activitat econòmica, la iniciativa empresarial i la creació d'ocupació a través dels emprenedors i de les microempreses, xicotetes i mitjanes empreses de la Comunitat Valenciana.
2. La seua finalitat és fomentar l'empreniment, habilitant els mecanismes legals adequats i establint les mesures administratives que tendisquen a promoure l'empreniment a la Comunitat Valenciana, per mitjà de la reducció progressiva de càrregues administratives i la simplificació de tràmits administratius, l'exempció o bonificació de taxes administratives que graven l'inici d'activitat dels emprenedors, i la introducció d'incentius per a facilitar la iniciativa emprenedora i la creació d'empreses, el seu finançament i el seu posterior desenrotllament.

Article 2. Àmbit d'aplicació
1. Són destinataris d'este decret llei els emprenedors i les micro, xicotetes i mitjanes empreses.
2. Es consideren emprenedors, sense perjuí del que disposa l'article 8, aquelles persones físiques, que dins de la Comunitat Valenciana, es troben realitzant tràmits previs per a poder desenrotllar una activitat econòmica, bé siga com a treballador autònom, cooperativista, soci d'una xicoteta i mitjana empresa, societat laboral o a través de qualsevol forma mercantil admesa en dret, que tinguen el seu domicili fiscal dins de la Comunitat Valenciana i sempre que el nombre de socis no siga superior a cinc.
Podrà incloure's dins del concepte d'emprenedor les societats mercantils, treballadors autònoms i altres formes societàries que porten constituïdes o donades d'alta en la seguretat social, segons corresponga, menys de vint-i-quatre mesos, sempre que no siga continuació o ampliació d'una activitat anterior.
3. Es considera jove emprenedor, als efectes del que disposa l'article 15 del present decret llei, als emprenedors que, reunint els requisits de l'apartat u d'este article, no hagen complit els 35 anys.

4. Es considera pime (xicoteta i mitjana empresa) l'empresa que complix amb els següents requisits, d'acord amb l'annex I del Reglament (CE) número 800/2008 de la Comissió Europea:
a) Tindre menys de 250 treballadors.
b) Tindre un volum de negoci anual no superior a 50 milions d'euros, o bé un balanç general anual que no siga superior a 43 milions d'euros.
c) No participar, en un 25% o més del seu capital social o dels seus drets de vot, en altres empreses que no complisquen amb els anteriors requisits.
Dins de la categoria de pime es considera xicoteta empresa aquella que té menys de 50 treballadors, i un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supere els 10 milions d'euros. Les pime que no complisquen estes característiques tenen la condició de mitjana empresa.
Dins del grup de xicotetes empreses, es considera una microempresa aquella que té menys de 10 treballadors i un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 2 milions d'euros.

5. Es considera jove empresa innovadora a aquella xicoteta empresa que tinga una antiguitat inferior a 6 anys i complisca els requisits següents: que puga demostrar, per mitjà d'una avaluació realitzada per un expert extern, en particular sobre la base d'un pla de negocis, que realitzarà, en un futur previsible, productes, servicis o processos tecnològicament nous o substancialment millorats respecte a l'estat tecnològic actual del sector corresponent i que comporten riscos tecnològics o industrials, o que haja realitzat uns gastos en investigació, desenrotllament i innovació tecnològica que representen almenys el 15% dels gastos totals de l'empresa durant els dos exercicis anteriors, o en l'exercici anterior quan es tracte d'empreses de menys de dos anys.


Article 3. Excepcions
1. En el cas de societats unipersonals o treballadors autònoms, no podran ser considerats emprenedors aquells que ja tinguen la condició de soci únic d'una altra empresa unipersonal o que porten donats d'alta en el règim d'autònoms més de 24 mesos.
2. En cap cas es consideraran emprenedors, als efectes del present decret llei, les societats a què se'ls aplique el règim de les societats patrimonials regulat en el capítol VI del títol VII del Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Impost sobre Societats.
3. Tampoc es considerarà emprenedor aquella persona física o persona jurídica en què algun dels seus socis es trobe inhabilitat, a Espanya o en l'estranger, com a conseqüència d'un procediment concursal, es trobe processat o, tractant-se del procediment a què es referix el títol III del llibre IV de la Llei d'Enjudiciament Criminal, s'haguera dictat interlocutòria d'obertura del juí oral, o tinga antecedents penals, per delictes de falsedat, contra la Hisenda Pública i contra la Seguretat Social, d'infidelitat en la custòdia de documents i violació de secrets, de blanqueig de capitals, de receptació i altres conductes afins, de malversació de cabals públics, contra la propietat, o estiga inhabilitat o suspés, penal o administrativament per a exercir càrrecs públics o d'administració o direcció d'entitats financeres.CAPÍTOL II
Simplificació administrativa

Article 4. Obres per a la implantació de l'activitat
En el cas que la implantació de l'activitat que es pretenga dur a terme requerisca la realització d'obres, ja siga per mitjà de llicència o a través de declaració responsable, de conformitat amb la disposició final segona del present decret llei, la tramitació s'efectuarà de manera conjunta.

Article 5. Obertura d'establiments comercials i d'establiments públics subjectes a la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments públics
1. S'establix un règim excepcional en l'àmbit de l'activitat del comerç, regulada per la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, del Comerç de la Comunitat Valenciana, en virtut del qual se substituïxen les llicències municipals a què al·ludix l'article 7.2 de l'esmentada llei per una declaració responsable de l'emprenedor, que podrà iniciar l'activitat amb la presentació, davant de l'ajuntament del municipi que es tracte, dels documents següents:
a) Declaració responsable de l'emprenedor en la qual, com a mínim, s'indique la identitat del titular o prestador, ubicació física del comerç i manifeste sota la seua exclusiva responsabilitat que es complix amb tots els requisits tècnics i administratius establits en la normativa vigent per a procedir a l'obertura del local i de que es compromet a mantindre el seu compliment durant el període de temps en què l'activitat comercial siga exercida.
b) Certificats finals de les obres i instal·lacions executades, firmats per tècnic competent i visats, si és el cas, pel col·legi oficial corresponent. En el cas que la implantació de l'activitat no requerisca l'execució de cap tipus d'obres, s'acompanyarà el projecte o, si és el cas, la memòria tècnica de l'activitat corresponent.

c) Còpia del resguard pel qual se certifica l'abonament de les taxes municipals corresponents.
2. Els establiments públics a què resulte aplicable l'article 9 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, no necessitaran d'atorgament de llicència d'obertura municipal sempre que el titular o prestador presente, junt amb la declaració responsable, un certificat expedit per entitat que dispose de la qualificació d'Organisme d'Autorització Administrativa (OCA).
Sí que requeriran de la llicència d'obertura els establiments que no presenten el referit certificat emés per un OCA en els termes que preveu la disposició final primera del present decret llei, així com aquells establiments públics per als que es requerisca l'autorització prevista en l'article 10 de l'esmentada Llei 14/2010.

Article 6. Informació dels procediments administratius
L'administració de la Generalitat posarà a disposició dels emprenedors així com dels propis Ajuntaments, sense perjuí de la seua autonomia local, en la Plataforma de l'Emprenedor la informació sobre els procediments així com els models unificats actualitzats de declaracions responsables i de comunicació prèvia, en els quals s'arreplegaran de manera clara i expressa els requisits exigits per l'ordenament per a cada procediment.

Article 7. Adaptació de la normativa autonòmica
Amb caràcter semestral, el Consell donarà compte al Consell Valencià de l'Emprenedor, dels processos de simplificació normativa que vagen duent-se a terme.

CAPÍTOL III
Mesures fiscals, financeres i de suport

Article 8. Exempció i bonificacions en taxes autonòmiques
En els anys 2012 i 2013 estaran exempts del pagament de les tarifes que s'indiquen en la disposició final quarta del present decret llei els subjectes passius que inicien les seues activitats empresarials o professionals en l'esmentat període i sempre que el rèdit es produïsca durant el primer any d'activitat.
Si, en els mateixos exercicis i respecte de les mateixes tarifes a què es referix el paràgraf anterior, el rèdit es produïx durant el segon any d'activitat de l'empresa o negoci, el subjecte passiu es podrà aplicar una bonificació del 50 per 100 de la quota.

Article 9. Compensació de deutes
En el marc dels procediments específics per a la compensació de deutes de naturalesa pública, les empreses podran sol·licitar la compensació dels deutes que mantinguen amb la Generalitat amb els crèdits reconeguts per esta a favor seu per actes administratius, ja tinguen origen tributari o no tributari.

Article 10. Línies de suport i crèdit
1. L'execució de les mesures adoptades en el present decret llei es realitzarà amb càrrec a les línies pressupostàries que s'arrepleguen en el seu annex per a l'exercici 2012.
2. L'administració autonòmica promourà acords periòdics amb les distintes entitats financeres privades i institucions d'àmbit estatal o europeu a fi de facilitar l'accés al crèdit als emprenedors. Així mateix, s'establiran línies de suport específiques en entitats i societats participades per l'administració de la Generalitat.


Article 11. Mesures d'impuls al finançament dels emprenedors
El Consell promou mesures d'impuls al finançament de projectes emprenedors per mitjà de les accions següents:
1. Facilitar l'accés al crèdit dotant el fons de provisions tècniques de la Societat de Garantia Recíproca (SGR) de la Comunitat Valenciana, per a crear línies específiques d'avals per part d'esta entitat de crèdit, per a finançar emprenedors, microempreses i pime, en les seues diferents fases (creació, consolidació, internacionalització i/o reestructuració).

2. Participació pública en fons de capital risc, gestionats per entitats gestores privades, i participats majoritàriament per finançament privada, que invertisquen en projectes d'emprenedors i empreses en fases inicials, aportant una via de finançament alternativa i complementària a la banca tradicional.
3. Creació d'instruments de capital risc i finançament públic o publicoprivada, en l'àmbit del capital llavor, dirigits a invertir en empreses en fases inicials, amb un alt potencial de creació de valor i un elevat component innovador.
4. Creació de línies de préstecs participatius amb finançament públic, dirigides a donar suport projectes emprenedors.


CAPÍTOL IV
Mesures organitzatives i de coordinació
en suport als emprenedors

Article 12. Consell Valencià de l'Emprenedor
1. Es crea el Consell Valencià de l'Emprenedor, com a màxim òrgan de coordinació i consulta en matèria d'impuls de les polítiques de suport als emprenedors. Reglamentàriament es determinarà les seues funcions, estructura administrativa, adscripció i funcionament.
2. El Consell Valencià de l'Emprenedor estarà compost per representants de les administracions públiques i de les institucions acadèmiques, socials i econòmiques relacionades amb la cultura i el foment de l'empreniment en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Article 13. Plataforma de l'Emprenedor
En els termes que preveu la Llei 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat, d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, es crea la Plataforma de l'Emprenedor, que té com a objectiu agrupar en xarxa tota la informació que puga ser d'utilitat als emprenedors, les microempreses i les pime, i en concret els recursos financers a què puga accedir.

La plataforma permetrà l'accés ràpid i fàcil a totes les dades d'interés que des dels diferents nivells de l'administració pública i el sector privat es dirigisquen a estos col·lectius.


Article 14. Seguiment de les accions de simplificació
1. El seguiment, control i avaluació de les accions planificades i que hagen d'executar-se com a conseqüència de les mesures de simplificació i reducció de càrregues administratives disposades o derivades d'este decret llei es durà a terme en el si de la Comissió Interdepartamental per a la Modernització Tecnològica, la Qualitat i la Societat del Coneixement en la Comunitat Valenciana (Comissió CITEC), creada per Decret 112/2008, de 25 de juliol, del Consell. Estes tasques podran realitzar-se bé directament per la CITEC, bé a través de les Comissions Tècniques sectorials creades sota la seua dependència.
2. Les funcions que assumirà la CITEC en esta matèria són les que es deriven de les que li són pròpies i estan enumerades en l'article 3.2 de l'esmentat decret i les que, en matèria de simplificació i reducció de càrregues administratives, li siguen encomanades específicament pel Consell Valencià de l'Emprenedor.

Article 15. Jóvens emprenedors
En el cas de tractar-se de jóvens emprenedors, conforme a l'apartat 3 de l'article 2, les mesures de suport als emprenedors, microempreses i pime, previstos en este decret llei, seran compatibles amb els programes de suport a les iniciatives empresarials, promogudes per l'Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove, pel que fa a la informació empresarial i a qualsevol altre tipus de mesura o iniciativa que permeta formar, millorar i desenrotllar les capacitats necessàries per a iniciar la seua activitat emprenedora amb èxit.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Règim aplicable als procediments administratius ja iniciats

Els procediments ja iniciats en les matèries a què es referix el present decret llei es tramitaran i conclouran d'acord amb les disposicions fins llavors vigents.

Segona. Ampliació de definicions legals en convocatòries d'ajudes i subvencions
En aquells casos en què la convocatòria d'ajudes o subvencions així ho determinen, s'ampliarà la definició d'emprenedor, microempreses i pime a aquelles empreses que s'hagen constituït en els cinc anys anteriors a la publicació de la convocatòria.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Referències a la llicència urbanística
Les referències contingudes en els capítols II i III del títol IV de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, a la llicència urbanística s'entenen fetes també a la declaració responsable quan esta substituïsca a la primera en els casos disposats en la disposició addicional desena d'eixa llei.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Queden derogades totes les disposicions que del mateix rang o d'un rang inferior contradiguen o s'oposen al present decret llei.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Modificació de l'article 9 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics
Es modifica l'article 9 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, que queda amb la redacció següent:
«1. Per a realitzar qualsevol de les activitats previstes en l'àmbit d'aplicació de la present Llei serà necessària la presentació, davant de l'ajuntament del municipi que es tracte, d'una declaració responsable en què, almenys, s'indique la identitat del titular o prestador, ubicació física de l'establiment públic, activitat recreativa o espectacle públic oferit i manifeste sota la seua exclusiva responsabilitat que es complix amb tots els requisits tècnics i administratius previstos en la normativa vigent per a procedir a l'obertura del local.
2. Junt amb la declaració responsable citada en a l'apartat anterior s'haurà d'aportar, com a mínim, la documentació següent:
a) Projecte d'obra i activitat d'acord amb la normativa vigent firmat per tècnic competent i visat, si així procedira, per col·legi professional.

b) Si és el cas, còpia de la declaració d'impacte ambiental o de la resolució sobre la innecessarietat de sotmetiment del projecte a avaluació d'impacte ambiental, si l'activitat es correspon amb algun dels projectes sotmesos a avaluació ambiental.
c) Així mateix, en el supòsit de l'execució d'obres, es presentarà certificat final d'obres i instal·lacions executades, firmats per tècnic competent i visats, si és el cas, pel col·legi oficial corresponent, acreditatiu de la realització de les mateixes d'acord amb la llicència. En el cas que la implantació de l'activitat no requerisca l'execució de cap tipus d'obres, s'acompanyarà el projecte o, si és el cas, la memòria tècnica de l'activitat corresponent.
d) Certificats expedits per entitat que dispose de la qualificació d'Organisme de Certificació Administrativa (OCA), pel qual s'acredite el compliment de tots i cada un dels requisits tècnics i administratius exigits per la normativa en vigor per a l'obertura de l'establiment públic. Reglamentàriament, es determinaran les condicions i requisits exigibles a les entitats que es constituïsquen com a Organismes de Certificació Administrativa (OCA).
Alternativament, certificat emés per tècnic o òrgan competent i visat, si així procedix, per col·legi professional, en el que s'acredite el compliment dels requisits establits en la normativa vigent per a la realització de l'espectacle públic o activitat recreativa de què es tracte.

e) Certificat que acredite la subscripció d'un contracte d'assegurança, en els termes indicats en la present llei.
f) Còpia del resguard pel qual se certifica l'abonament de les taxes municipals corresponents.
3. L'ajuntament, una vegada rebuda la declaració responsable i la documentació annexa indicada, procedirà a registrar d'entrada la dita recepció en el mateix dia en què esta es produïsca, i entregarà còpia a l'interessat.
4. Si la documentació continguera el certificat d'un OCA referit en el punt d) de l'apartat 2, l'obertura de l'establiment podrà realitzar-se de manera immediata i no necessitarà d'atorgament de llicència municipal. Sense perjuí d'això l'ajuntament podrà procedir, en qualsevol moment, a realitzar inspecció.
En el cas que es realitze esta inspecció, si es comprovara en eixe moment o en un altre posterior la inexactitud o falsedat de qualsevol dada, manifestació o document de caràcter essencial presentat o que no s'ajusta a la normativa en vigor, l'ajuntament decretarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat, sense perjuí de les responsabilitats penals, civils o administratives a què haguera lloc.
Als efectes d'esta llei, es considerarà com a dada, manifestació o document de caràcter essencial tant la declaració responsable com la documentació annexa a què es referix l'apartat 2 d'este article.
5. En el cas que no es presente un certificat per un OCA, l'ajuntament inspeccionarà l'establiment per a acreditar l'adequació d'este i de l'activitat al projecte presentat pel titular o prestador, en el termini màxim d'un mes des de la data del registre d'entrada. En este sentit, una vegada realitzada la visita de comprovació i verificats els extrems anteriors, l'ajuntament expedirà l'acta de comprovació favorable, la qual cosa possibilitarà l'obertura de l'establiment amb caràcter provisional fins a l'atorgament per l'ajuntament de la llicència d'obertura.

Si la visita de comprovació no tinguera lloc en el termini citat, el titular o prestador podrà, així mateix, sota la seua responsabilitat, obrir l'establiment, prèvia comunicació a l'òrgan municipal corresponent.

Esta obertura no eximix al consistori d'efectuar la visita de comprovació. En este cas, si es detectara una inexactitud o falsedat de caràcter essencial caldrà ajustar-se a allò que s'ha indicat en l'apartat anterior.
6. Els municipis que, per les seues circumstàncies, no disposen d'equip tècnic suficient per a efectuar la visita de comprovació prevista deuran, en virtut d'allò que s'ha indicat en l'article 5 d'esta llei, acollir-se al règim de cooperació i col·laboració administrativa amb altres entitats locals o amb l'administració autonòmica per a esta comesa.
7. Reglamentàriament es podrà establir un procediment especial per als establiments que s'ubiquen dins de l'àmbit d'activitats declarades expressament d'interés general, o celebrades en el marc d'esdeveniments considerats com a tals.»

Segona. Modificació de la disposició addicional desena de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana
Es modifica la disposició addicional desena de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, que queda amb la redacció següent:
«Desena. Declaració responsable per a l'exercici d'actes d'ús, transformació i edificació del sòl, subsòl i vol.
1. Sense perjuí de la possible necessitat de projecte arquitectònic o un altre anàleg, així com de l'instrument d'intervenció ambiental corresponent, seran objecte de declaració responsable d'acord amb el que preveu l'article 71 bis de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, els supòsits previstos en les lletres c), m), o), p), q), i r) de l'apartat 1 de l'article 191 d'esta llei quan es localitzen en sòl urbà amb condició de solar, així com en les esmentades lletres c) i m) del dit article quan es localitzen en sòl no urbanitzable comú, i s'hauran de complir en tot cas les exigències derivades de la legislació sobre sòl no urbanitzable i de paisatge.

Així mateix, també serà objecte de declaració responsable la segona o posterior ocupació de les edificacions i les instal·lacions quan siga exigible la renovació de la llicència municipal d'ocupació d'acord amb el que preveu la Llei 3/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d'Ordenació i Foment de la Qualitat de l'Edificació.
2. No podran ser objecte de declaració responsable i requeriran en tot cas de llicència municipal les obres que afecten elements catalogats o en tràmit de catalogació. Igualment requeriran de llicència municipal les obres de construcció, edificació i implantació d'instal·lacions de nova planta, així com l'ampliació de les existents.
3. El procediment de tramitació de la declaració responsable exigirà, almenys, l'acreditació de la identitat del promotor i de la resta dels agents de l'edificació, de la ubicació física de l'actuació, manifestació que es complix amb tots els requisits establits en la normativa vigent, així com de l'aportació de la documentació exigible, incloent-se, si és procedent, l'exigida per a l'instrument d'intervenció ambiental corresponent. Els municipis podran completar esta regulació per mitjà d'ordenança municipal, podent exigir l'abonament de taxes municipals.

4. El promotor, una vegada efectuada sota la seua responsabilitat la declaració que complix tots els requisits exigibles per a executar les obres, i presentada esta davant l'ajuntament o entitat local competent junt amb tota la documentació exigida, estarà habilitat per a l'inici immediat de les obres, sense perjuí de les potestats municipals de comprovació o inspecció dels requisits habilitants per a l'exercici del dret i de l'adequació del que executa al contingut de la declaració.

5. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que s'acompanye o incorpore a la declaració responsable, o la no presentació davant de l'administració competent d'esta, determinarà la impossibilitat d'iniciar les obres o de realitzar els actes corresponents des del moment que es tinga constància de tals fets, sense perjuí de les responsabilitats a què haguera lloc. La resolució administrativa que declare tals circumstàncies podrà determinar l'obligació de l'interessat de restituir la situació jurídica al moment previ al reconeixement o a l'exercici del dret o a l'inici de l'activitat corresponent; tot això sense perjuí de la tramitació, si és el cas, del procediment sancionador corresponent.

6. La declaració responsable efectuada en els termes que preveu esta disposició i de conformitat amb l'ordenança municipal, produirà tots els efectes que la normativa aplicable atribuïx a la concessió de la llicència municipal i es podrà fer valdre tant davant de l'administració com davant de qualsevol altra persona, natural o jurídica, pública o privada.»

Tercera. Modificació de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental
1. S'afigen dos subapartats a l'article 4 de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, que s'identifiquen amb les lletres m) i n), amb la redacció següent:
«m) Declaració responsable: el document subscrit pel titular de l'activitat, o el seu representant, en el que manifesta, sota la seua responsabilitat, que complix amb els requisits establits en la normativa ambiental per a l'exercici de l'activitat que es disposa a iniciar, que posseïx la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantindre el seu compliment durant el període de temps que dure el dit exercici.

n) Comunicació prèvia: el document per mitjà del qual el titular de l'activitat informa de l'administració pública corresponent els seus dades identificatives, ubicació física de la instal·lació, activitat a realitzar, i els altres requisits que siguen exigibles per a l'inici de l'activitat que desitja posar en funcionament, d'acord amb l'article 70.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú».

2. Es modifica l'article 43 de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, que queda redactat de la manera següent:
«Article 43. Activitats sotmeses a llicència ambiental
Queden sotmeses al règim de la llicència ambiental la construcció, muntatge, explotació, trasllat o modificació substancial d'instal·lacions en què s'exercisquen activitats, de titularitat pública o privada, no sotmeses a autorització ambiental integrada i que figuren en la relació d'activitats que s'aprovarà reglamentàriament. Serà igualment necessària nova llicència per a modificar la classe d'activitat».

3. Es modifica la denominació del títol IV de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, que queda amb la redacció següent:
«Títol IV. Comunicació prèvia a l'obertura d'una instal·lació o activitat sotmesa a autorització ambiental integrada o a llicència ambiental»
4. Es modifiquen els articles 63 i 64 del títol IV, així com el 65 del títol V «Règim de la comunicació ambiental», i se suprimix l'article 65 bis, tots estos de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, i que queda amb la redacció següent:

«Article 63. Requisits de la comunicació prèvia a l'obertura de la instal·lació o activitat.
1. Una vegada finalitzada, si és el cas, la construcció de les instal·lacions i abans de l'inici de les activitats subjectes a autorització ambiental integrada o a llicència ambiental, el titular de l'activitat haurà de realitzar una comunicació prèvia davant de l'administració pública competent que haja atorgat l'autorització o la llicència.
2. La comunicació prèvia anirà acompanyada de la documentació que reglamentàriament es determine i que garantisca que la instal·lació s'ajusta al projecte aprovat, així com a les mesures correctores addicionals imposades, si és el cas, en l'autorització o llicència ambiental. En tot cas contindrà una certificació del tècnic director de l'execució del projecte en què s'especifique la conformitat de la instal·lació o activitat a l'autorització ambiental integrada o a la llicència ambiental i una declaració responsable en què el titular de l'activitat manifestarà el seu compromís de respectar les condicions de funcionament que hagueren sigut imposades en l'autorització ambiental integrada o en la llicència ambiental mentres dure l'exercici de l'activitat. La declaració responsable inclourà, així mateix, el compromís d'efectuar en un termini no superior a tres mesos els controls reglamentàriament exigits per la normativa ambiental de caràcter sectorial, com ara sorolls, emissions atmosfèriques o abocaments, per a assegurar el funcionament correcte de la instal·lació des del punt de vista ambiental.
3. A més, les activitats sotmeses a autorització ambiental integrada hauran d'acompanyar a la comunicació prèvia un certificat acreditatiu del compliment de les condicions fixades en l'autorització ambiental integrada. Este certificat serà expedit per una entitat col·laboradora en matèria de qualitat ambiental.
4. L'administració pública davant de la que s'haguera presentat la comunicació prèvia podrà comprovar, en qualsevol moment, la veracitat de tots els documents i dades aportades, així com el compliment dels requisits, d'acord amb el que disposa el títol VI d'esta llei.


Article 64. Règim del silenci administratiu
Transcorregut el termini d'un mes per a les activitats que hagen obtingut llicència ambiental i de dos mesos per a les que s'haja atorgat autorització ambiental, des de la presentació de la comunicació prèvia, degudament acompanyada de la documentació requerida, sense oposició o inconvenients per part de l'administració, s'entendrà atorgada llicència d'obertura, podent iniciar-se l'exercici de l'activitat.

Article 65. Àmbit d'aplicació i procediment
1. L'exercici de les restants activitats no sotmeses a autorització ambiental integrada ni a llicència ambiental requerirà la presentació davant de l'ajuntament d'una comunicació ambiental prèvia a l'inici de l'activitat.
2. La comunicació s'acompanyarà de la documentació següent:
a) Declaració responsable subscrita pel titular de l'activitat, en els termes assenyalats en l'apartat m) de l'article 4 d'esta llei, i que inclourà una referència expressa a la compatibilitat urbanística de l'activitat.

b) Memòria tècnica en què es descriga la instal·lació i l'activitat.

Reglamentàriament es podrà determinar aquella altra documentació que haja d'acompanyar a la comunicació ambiental, sense perjuí de les previsions que puguen ser incorporades pels ajuntaments en els seus corresponents ordenances municipals.
3. No serà necessària l'obtenció de la llicència d'obertura per al règim de comunicació ambiental, estant implícita en este últim.
4. El trasllat, la modificació de la classe d'activitat i la modificació substancial d'estes activitats estarà igualment sotmesa al règim de comunicació ambiental regulat en este títol, llevat que impliquen un canvi en l'instrument d'intervenció, i s'hauran de sotmetre's en eixe cas al règim d'intervenció ambiental que corresponga.

5. L'ajuntament davant el qual s'haguera presentat la comunicació ambiental podrà comprovar, en qualsevol moment, la veracitat de tots els documents i dades aportades, així com el compliment dels requisits, d'acord amb el que disposa el títol VI d'esta llei».

Quarta. Modificació del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febre, del Consell

S'introduïx una nova disposició addicional novena en el text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb el següent tenor literal:

«Disposició addicional novena. Beneficis fiscals aplicables a les taxes de la Generalitat d'emprenedors, pime i microempreses de la Comunitat Valenciana en els exercicis 2012 i 2013.
U. En els anys 2012 i 2013, estaran exempts del pagament de les tarifes que s'indiquen a continuació els subjectes passius que inicien les seues activitats empresarials o professionals, quan el rèdit es produïsca durant el primer any d'activitat:
- Les tarifes de l'article 27, relatiu a la taxa per la venda d'impresos en matèria d'Hisenda i Administració Pública, sense perjuí del que establix l'apartat u de l'article 26.
- Les tarifes A.0 «Carnet de taxista», A.1 «Expedició d'autorització per a transport regular d'ús especial», A.2 «Transmissió d'autorització de transport de mercaderies i/o viatgers, en qualsevol classe de vehicles», A.3 «Expedició de certificats o títol de conseller de seguretat (i la seua renovació), i de capacitació per a realitzar l'activitat de transport», A.4 «Expedició d'autoritzacions d'empresa, i el seu visat i rehabilitació», A.5 «Expedició d'autorització de transport sanitari, i el seu visat i rehabilitació», A.6 «Expedició de còpies certificades de les autoritzacions d'empresa, per als vehicles de transport de mercaderies i/o viatgers en qualsevol classe de vehicles; i altres autoritzacions referides a vehicles, inclosa substitució provisional de vehicles per avaries», A.8 «Admissió a exàmens i proves», A.9 «Expedició de les targetes de tacògraf digital» i A.12 «Expedició o renovació de la targeta CAP» de l'article 76, relatiu a la secció II «De les autoritzacions» de la taxa per l'ordenació de l'explotació dels transports mecànics per carretera.

- Les tarifes de l'article 99, relatiu a la taxa per servicis administratius en matèria d'obres públiques, urbanisme i transport.
- Les tarifes 1 i 2 del Grup II «Comprovació i inspecció de les condicions higienicosanitàries de locals i establiments» de l'apartat u de l'article 181, relatiu a la taxa per servicis sanitaris.
- Les tarifes dels epígrafs 1 «Expedició de certificats», 2 «Compulsa de documents», 3 «Diligenciat i segellat de llibres», 4 «Emissió de duplicats d'autoritzacions» i 8 «Emissió d'informes previs sobre instal·lacions industrials i establiments alimentaris, quan estos siguen requerits per a l'autorització i funcionament» del grup III «Altres actuacions administratives» de l'Apartat u de l'article 185, relatiu a la taxa per altres actuacions administratives en matèria de sanitat.

- Les tarifes dels epígrafs 1 «Autorització de funcionament, inscripció i control d'instal·lacions industrials (aparells elevadors, generadors de vapor i la resta d'aparells a pressió, centrals, línies, estacions i subestacions, instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària amb projecte, instal·lacions frigorífiques amb projecte, instal·lacions distribuïdores i receptores d'aigua i gas amb projecte, instal·lacions elèctriques de baixa tensió amb projecte, emmagatzematge de productes químics, emmagatzematge de productes petrolífers líquids amb projecte, instal·lacions radioactives de segona i tercera categoria i emmagatzematge de GLP en envasos)», 2 «Verificació», 3 «Instal·lacions sense projecte», 4 «Proves de pressió en aparells i recipients amb fluids (sèries), 5 «Expedició de certificats i documents», 11 «Inspeccions», 13 «Autoritzacions de reformes d'importància generalitzades en vehicles de qualsevol tipus» i 14 «Alta/renovació d'inscripció en el registre de Control Metrològic» de l'article 189, relatiu a la taxa per l'ordenació d'instal·lacions i activitats industrials, energètiques i mineres.

- Les tarifes de l'article 193, relatiu a la taxa per la venda d'impresos en matèria d'ocupació, indústria, energia i comerç.
- Les següents tarifes de l'apartat dos de l'article 205, relatiu a la taxa per ordenació i defensa de les indústries agràries i alimentàries:

a) Les tarifes dels subepígrafs 1.1.1 «Estrat A» i 1.1.2 «Estrat B» de l'epígraf 1.1 «D'instal·lació de noves indústries, ampliació o trasllat de les existents i substitució de maquinària» del subapartat 1 «Expedients d'inscripció d'indústries en el Registre d'Indústries Alimentàries (RIA)».
b) Les tarifes dels subepígrafs 2.1.1 «Estrat A» i 2.1.2 «Estrat B» del subapartat 2 «D'inspecció, comprovació i control del compliment de la legislació vigent en matèria de sanitat alimentària».
c) Les tarifes dels epígrafs 3 «Inscripció en el Registre d'Envasadors i Embotelladors de Vins i Begudes Alcohòliques», 4 «Expedició i visat de qualsevol dels llibres de registre exigibles al sector vitivinícola» i 5 «Inscripció en el Registre d'Envasadors d'Olis Vegetals».

- Les tarifes de l'article 209, relatiu a la taxa per la gestió tecnicofacultativa dels servicis agronòmics»
- Les tarifes de l'article 214, relatiu a la taxa per prestació de servicis en matèria de ramaderia.
- Les tarifes de l'article 227, relatiu a la taxa per servicis administratius en matèria de agricultura, pesca i alimentació.
- Les tarifes de l'article 235, relatiu a la taxa per la prestació de servicis de sanitat vegetal i qualitat del material vegetal de reproducció.

- Les tarifes de l'article 239, relatiu a la taxa per determinacions analítiques en matèria de agricultura, pesca i alimentació.
- Les tarifes de l'article 243, relatiu a la taxa per la prestació de servicis de sanitat animal.
Dos. Si, en els mateixos exercicis i respecte d'estes tarifes a què es referix l'apartat u, el rèdit es produïx durant el segon any d'activitat de l'empresa o negoci, el subjecte passiu es podrà aplicar una bonificació del 50 per 100 de la quota.
Tres. Als efectes dels apartats anteriors, el subjecte passiu haurà d'aportar declaració responsable en què s'indique la data d'inici de l'activitat, i l'administració podrà comprovar esta dada, de conformitat amb allò que disposa l'article 94.5 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, per mitjà d'intercanvi electrònic d'informació amb l'administració tributària competent per a la gestió del cens d'empresaris, professionals i retenidors a què es referix l'article 3.2 del Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenrotllament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol».

Quinta. Modificació de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes
1. S'afig un apartat 4 a l'article 2 de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes, que queda amb la redacció següent:
«4. Impulsar la cultura de l'empreniment en l'àmbit universitari, promovent la vinculació de les ensenyances, de la investigació i la innovació, a les capacitats creatives i emprenedores que enriquisquen el teixit social i productiu de la Comunitat Valenciana».
2. Es modifica la lletra w) de l'article 4 de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes, que queda amb la redacció següent:
«w) Impulsar les iniciatives emprenedores i l'activitat investigadora de la universitat i en especial, promovent la vinculació als sectors productius del seu entorn, propiciant projectes emprenedors, d'investigació i desenrotllament compartits entre la universitat i les empreses o institucions».

Sexta. Modificació de la Llei 4/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de Coordinació del Sistema Universitari Valencià
1. Es modifica l'apartat e) de l'article 18 de la Llei 4/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de Coordinació del Sistema Universitari Valencià, que queda amb la redacció següent:
«e) La promoció de la col·laboració entre les universitats, administracions públiques i ens públics i privats per a impulsar l'empreniment i les iniciatives emprenedores en la comunitat universitària i aconseguir la integració adequada dels estudiants i egressats universitaris dins del teixit productiu».
2. S'afig una nova lletra, f), a l'apartat 2 de l'article 37 de la Llei 4/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de Coordinació del Sistema Universitari Valencià, que queda amb la redacció següent:
«f) Impuls de la cultura de l'empreniment, fomentant i garantint les capacitats, competències i iniciatives emprenedores en les ensenyances conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials».


Sèptima. Pla semestral de simplificació administrativa.
El Consell aprovarà semestralment un pla de simplificació que preveurà els procediments a simplificar i les unitats responsables de dur a terme l'esmentat procés de simplificació.

Octava. Desplegament reglamentari i aplicació de la present norma
S'autoritza al titular de la conselleria competent en matèria d'Hisenda per a dictar els actes i disposicions necessaris per al desenrotllament i l'execució d'este decret llei, en les matèries de naturalesa tributària.


Novena. Entrada en vigor
Este decret llei entrará en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

Valencia, 13 de gener de 2012

El president de la Generalitat
ALBERTO FABRA PART

El conseller de Presidència
JOSÉ CISCAR BOLUFER
ANNEX

Línies pressupostàries per al suport als emprenedors
i el foment de l'empreniment en l'exercici de 2012

linea