ORDRE de 7 de gener de 2002, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es regula la millora d'ocupació com a sistema de provisió temporal de llocs de treball de l'administració del Govern Valencià.Publicat en:  DOGV núm. 4184 de 06.02.2002
Número identificador:  2002/X999
Referència Base de Dades:  0490/2002
 ORDRE de 7 de gener de 2002, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es regula la millora d'ocupació com a sistema de provisió temporal de llocs de treball de l'administració del Govern Valencià. [2002/X999]

L'apartat 1.e) de l'article 20 del text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, addicionat per la Llei 10/1998, de 28 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat Valenciana, estableix el que denomina “nomenament provisional per millora d'ocupació”, com un dels sistemes de provisió temporal de llocs de treball, i disposa que reglamentàriament es regularà un procediment d'urgència per a efectuar dits nomenaments entre funcionaris de carrera que posseïsquen els requisits exigits.

Per la seua banda, l'apartat 5 de l'article 9 del II Conveni Col·lectiu per al Personal Laboral al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana, de 15 de maig de 1995, preveu la possibilitat que el personal laboral fix que reunisca els requisits establits i que forme part de la borsa de treball corresponent, puga exercir temporalment un lloc de treball de categoria superior, com a millora d'ocupació.

A fi que l'actuació administrativa es desenvolupe d'acord amb els criteris d'eficiència i servei als ciutadans, segons determina l'article 3.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, és convenient que en el procés de selecció del personal que ha d'exercir temporalment determinats llocs de treball, s'establisca alguna exigència addicional en funció del seu perfil, tal com preveu l'article 17.3. del Reglament que després se cita. Es tracta de supòsits en què adquireix rellevància tindre els coneixements que proporciona la possessió de determinada titulació acadèmica, o bé acreditar l'adequada idoneïtat per mitjà del currículum de formació i experiència professional.

La disposició addicional segona del Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del personal comprés en l'àmbit d'aplicació de la Llei de la Funció Pública Valenciana, aprovat pel Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià, atribueix a la conselleria competent en matèria de funció pública la facultat per dictar les normes relatives als procediments per a realitzar els nomenaments provisionals i per a formalitzar contractes laborals temporals en els supòsits de millora d'ocupació.

En virtut d'això, fent ús de les facultats que tinc conferides pel Reglament citat i prèvia negociació amb les organitzacions sindicals representades en la Mesa Sectorial de Funció Pública i en la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi del vigent Conveni Col·lectiu per al Personal Laboral al Servei de l'administració de la Generalitat Valenciana,

ORDENE

Primer. Objecte

La present Ordre té per objecte regular la constitució i funcionament de les borses de treball que es formen per a la provisió temporal de llocs de treball, per mitjà del nomenament provisional per millora d'ocupació a què es referix l'article 20.1.e) de la Llei de la Funció Pública Valenciana, segons la modificació efectuada per l'article 22 de la Llei 10/1998, de 28 de desembre, i per mitjà del contracte temporal de millora d'ocupació, de l'apartat 5 de l'article nové del II Conveni Col·lectiu per al Personal Laboral al Servei de l'administració de la Generalitat Valenciana.

Segon. Àmbit d'aplicació

1. La present ordre és d'aplicació a la regulació de les borses de treball de millora d'ocupació per a l'exercici provisional de llocs de treball, tant de naturalesa funcionarial com laboral, la gestió de les quals correspon a la Direcció General de Funció Pública.

2. Subjectivament, aquesta ordre és aplicable al personal funcionari de carrera i al laboral fix de l'administració del Govern Valencià, comprés en l'àmbit competencial de la Direcció General de Funció Pública.

3. Queda exclòs de l'àmbit d'aplicació d'aquesta ordre el personal docent, investigador, estatutari de sanitat, de seguretat, d'administració de justícia i el personal pertanyent a qualsevol altre col·lectiu que es regule per normes específiques aplicables al seu respectiu àmbit.

Tercer. La Comissió de Seguiment de les Borses d'Ocupació Temporal

1. Es crea la Comissió de Seguiment de les Borses d'Ocupació Temporal (d'ara endavant Comissió de Seguiment) que estarà formada per representants de l'administració i de les organitzacions sindicals amb representació en la Mesa Sectorial de Funció Pública, així com de les compreses en l'article 7 de la Llei Orgànica de Llibertat Sindical. Dita Comissió tindrà caràcter d'òrgan de seguiment de la constitució i funcionament de les borses, així com de fòrum tècnic de participació sindical en les qüestions relatives a aquestes, sense perjuí de les competències atribuïdes legalment als fòrums de negociació col·lectiva. Correspondrà a la Comissió de Seguiment el següent:

1.1 Comprovar i avaluar els mèrits dels aspirants en els processos de constitució de les borses.

1.2 Conéixer periòdicament l'estat de les borses i els llocs adjudicats, que inclourà categoria, data d'inici i cessament de cada nomenament o contracte.

1.3 Debatre a nivell tècnic, així com preparar la redacció de possibles acords, en aquelles qüestions relatives a borses de millora d'ocupació que l'administració haja de sotmetre a negociació sindical en les meses competents, quan en aquestes així s'acorde.

1.4 Informar la resolució de les reclamacions que es formulen en aquesta matèria, els assumptes en què reglamentàriament ha de ser oïda, així com sobre qualsevol qüestió relacionada amb la seua comesa, a proposta de l'administració o de les organitzacions sindicals representades en la Comissió.

1.5 Mitjançar, amb caràcter obligatori i no vinculant, entre l'administració i les organitzacions sindicals representades en la Comissió, amb anterioritat a la iniciació de qualsevol procediment judicial per qüestions relacionades amb la seua comesa.

1.6 Proposar les mesures que estime oportunes per a la formació i gestió de les borses, criteris d'exclusió, fixació de l'àmbit, així com la creació de comissions de seguiment específiques per a borses determinades.

2. Per complir amb la seua comesa, la Comissió podrà demanar i obtindre la informació pertinent de l'administració.

3. La Direcció General de Funció Pública nomenarà directament els membres de la Comissió que han d'actuar en representació de l'administració, i a proposta de les respectives organitzacions sindicals els que han d'actuar en nom d'aquestes, tots ells amb els seus suplents, i designar entre els primers els que han d'exercir les funcions de presidència i secretaria.

4. A efectes de la vàlida constitució de la Comissió, així com de l'adopció d'acords en aquells assumptes que requerisquen la majoria de vots, i qualsevol que siga el nombre de membres que actuen en representació de l'administració, aquesta disposarà d'un nombre de vots igual al que resulte de sumar els de les organitzacions sindicals, i el president exercirà el vot diriment en cas d'empat.

5. Als mateixos efectes, cada una de les organitzacions sindicals membres de la Comissió tindrà atribuïts un nombre de vots que represente, respecte del total d'aquelles, una proporció equivalent a la representativitat obtinguda en les últimes eleccions sindicals en els àmbits laboral i funcionarial, calculada de manera conjunta.

6. Correspon al president de la Comissió la facultat de convocar les seues reunions i fixar l'ordre del dia, per pròpia decisió o a proposta de qualsevol dels seus membres.

7. En allò no previst en aquest apartat, s'atendrà al que s'ha establit per al funcionament dels òrgans col·legiats en la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

8. La Comissió serà única i comuna per a totes les borses d'ocupació temporal que d'ara endavant es creen, excepte el que preveu l'apartat 1.6.

Quart. Criteris per a constituir borses de millora d'ocupació

1. Les borses de treball de millora d'ocupació es constituiran atenent el principi d'especialització, tenint en compte la naturalesa, grup, sector, especialitat i, si és procedent, categoria laboral dels llocs; sense perjuí que, per afinitat de funcions, puguen agrupar-se llocs distints als efectes de la seua provisió provisional per mitjà d'una mateixa borsa.

2. Les borses tindran àmbit territorial autonòmic. No obstant això, podran constituir-se borses atenent altres criteris de territorialitat, o l'àmbit funcional d'una conselleria o diverses, quan això siga convenient o supose major celeritat o eficàcia per al servei públic.

Cinqué. Requisits per a integrar-se en borses de millora d'ocupació

1. El personal a què es refereix el punt 2 de l'apartat segon d'aquesta ordre, que ho sol·licite dins del termini que s'indique en la convocatòria de la borsa de treball de millora d'ocupació de què es tracte, podrà formar part d'aquesta sempre que, a més, reunisca els següents requisits:

1.1 Pertànyer a grup de titulació inferior al del lloc o llocs de la borsa de millora d'ocupació en què se sol·licita participar.

1.2 Estar en possessió del títol acadèmic específic que, si és procedent, es requerisca en la classificació del lloc o llocs de treball. Quan no s'exigisca títol determinat, ha de posseir-se títol acadèmic del nivell que corresponga al grup de titulació a què pertanga el lloc o llocs de treball de la borsa de què es tracte. En aquests dos casos és suficient, alternativament, tindre complides les condicions per a l'obtenció del títol, fins i tot haver satisfet els drets econòmics de la seua expedició, quan això escaiga.

1.3 Posseir la capacitat funcional necessària, tant física com psíquica i sensorial, per a l'exercici de les tasques pròpies del lloc a exercir.

1.4 No haver sigut imposada sanció disciplinària o, en cas contrari, haver sigut cancel·lada del seu full de serveis o tindre dret a la cancel·lació.

1.5 No estar sotmés a expedient disciplinari ni procés penal. No obstant això, en cas contrari podrà sol·licitar-se la inclusió en la borsa; però no podrà obtindre's destinació durant la tramitació de l'expedient o procés penal. L'eventual obtenció de destinació queda condicionada a la resolució que pose fi a l'expedient o procés.

2. Els requisits han de posseir-se el dia d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's fins al nomenament o contracte.

Sisé. Convocatòria i període de vigència de les borses de millora d'ocupació

1. Les borses per a la provisió temporal de llocs de treball, pel sistema de millora d'ocupació, es convocaran per mitjà de resolució de la Direcció General de Funció Pública, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana; sense perjudici que, a més, puguen utilitzar-se altres mitjans de publicitat.

2. La convocatòria ha d'indicar, almenys, els següents extrems:

2.1 Àmbits funcional, territorial i temporal de la borsa.

2.2 Naturalesa i característiques generals dels llocs.

2.3 Requisits dels sol·licitants.

2.4 Termini i lloc de presentació de sol·licituds.

2.5 Mèrits i barem aplicable o referència a aquest.

2.6 Model de sol·licitud.

3. Amb caràcter general i llevat que en la convocatòria s'indique expressament una altra cosa, el període de vigència de les borses de treball de millora d'ocupació serà de dos anys, comptats a partir de l'endemà al de publicació de la relació definitiva d'admesos. Si a l'acabament de dit període no s'haguera constituït una nova borsa que substituïsca l'anterior, la vigència d'aquesta es prorrogarà de mode automàtic, sense necessitat de cap acte exprés, fins que quede constituïda la nova, prèvia la corresponent convocatòria pública.

4. No obstant això, podrà convocar-se nova borsa abans que transcórrega el període de vigència de l'anterior; per mitjà de resolució motivada que haurà de ser informada prèviament per la Comissió de Seguiment de Borses d'Ocupació Temporal.

Seté. Presentació de sol·licituds i documents

1. Els qui, reunint els requisits exigits, desitgen formar part de la borsa, han de presentar la sol·licitud dins del termini indicat en la convocatòria, ajustada al model oficial que s'aprove.

2. La persona interessada adjuntarà a la sol·licitud el seu currículum de formació i experiència professional, així com els documents que acrediten els requisits exigits i els mèrits al·legats, llevat que ja consten acreditats i inscrits en el Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública i així ho manifeste en la mateixa sol·licitud; en aquest cas, només caldrà al·legar-los.

3. Les sol·licituds, junt amb la documentació que escaiga, es presentaran en el Registre d'Entrada de documents de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, o bé en qualsevol dels llocs a què es refereix l'article 38.4 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. En tot cas, la sol·licitud ha de dirigir-se al director general de Funció Pública.

Vuité. Admissió de sol·licitants i baremació de mèrits

1. La Comissió de Seguiment de Borses d'Ocupació Temporal examinarà les sol·licituds que s'hagen presentat, comprovarà si els requisits exigits i mèrits al·legats han sigut justificats degudament i, finalment, atribuirà la puntuació que a cada sol·licitant corresponga, d'acord amb el barem que siga d'aplicació.

2. Dita Comissió, finalitzat el tràmit anterior, formularà seguidament proposta a la Direcció General de Funció Pública, amb la relació de sol·licitants a admetre i, si és procedent, a excloure. En el primer supòsit, s'indicarà la puntuació obtinguda, i en cas de proposta d'exclusió, el motiu.

3. A la vista de l'anterior proposta i sense perjudici d'efectuar les modificacions que en dret estime procedents, la Direcció General de Funció Pública dictarà resolució en què s'aprove provisionalment les relacions d'admesos i exclosos, s'expressarà la puntuació total o el motiu d'exclusió i es concedirà un termini de deu dies, a partir del següent al de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, perquè les persones interessades puguen al·legar el que estimen convenient al seu dret i, si és procedent, esmenar o completar la seua sol·licitud o documentació, aportant les proves pertinents.

4. Examinades les al·legacions i proves aportades, la referida Comissió formularà proposta a la Direcció General de Funció Pública, que dictarà resolució, la qual es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en què aprovarà amb caràcter definitiu la relació d'admesos, amb expressió de la seua puntuació, i la d'exclosos, si n'hi ha, amb indicació del motiu. Abans de dictar la resolució, la referida Direcció General podrà sol·licitar els informes que estime oportuns.

5. La resolució a què es refereix el paràgraf anterior es dictarà i publicarà dins del termini de sis mesos a comptar des de l'endemà al de publicació de la convocatòria de la borsa corresponent.

Nové. Llocs a proveir per mitjà de les borses de millora d'ocupació

1. Es podran proveir per mitjà de les borses regulades en la present Ordre les vacants definitives, els llocs temporalment vacants amb dret a reserva a favor del seu titular, i les substitucions per qualsevol de les causes previstes legalment o reglamentàriament.

2. Dita provisió s'efectuarà amb preferència a altres borses d'ocupació temporal quan es preveja raonablement que la duració de la situació de vacant o de la substitució siga igual o superior a sis mesos. No obstant això, quan es tracte de llocs de treball de naturalesa laboral, serà d'aplicació preferent, en els supòsits que escaiga, el que preveu el paràgraf sisé de l'apartat sota la rúbrica “Contractes temporals, substitucions i borses de treball”, de l'article vuité del II Conveni Col·lectiu ja citat.

Deu. Selecció d'aspirants

1. Per a l'acompliment temporal d'un lloc de treball se seleccionarà, d'entre les persones que formen part de la borsa de què es tracte, a qui corresponga per ordre de preferència, segons la puntuació obtinguda.

2. No obstant això, en nom d'una millor prestació del servei, quan es tracte de la provisió temporal de llocs de treball dels grups A, B i C, del sector d'administració general i prèvia petició motivada de la conselleria o organisme interessat, podrà seleccionar-se a qui ocupe lloc preferent en la borsa corresponent, entre els que estiguen en possessió del títol o algun dels títols acadèmics que es determinen en la petició motivada, a condició que dit títol guarde relació directa amb les funcions pròpies del lloc.

3. En el cas d'un lloc de treball l'exercici del qual exigisca posseir una especial idoneïtat, segons criteri raonablement motivat per la conselleria o organisme a què estiga adscrit el lloc, en atenció a les funcions que tinga assignades o a les seues específiques i singulars característiques, podrà seleccionar-se a l'empleat públic que, reunint els requisits del lloc, acredite major idoneïtat per mitjà de currículum de formació i experiència professional, de què resulte una formació i experiència específiques en relació directa amb les funcions del lloc a cobrir. Dita idoneïtat serà apreciada per la conselleria o organisme a què el lloc estiga adscrit, la qual podrà, a més, convocar els aspirants a una entrevista per a completar i confirmar la presumpta idoneïtat. La conselleria o organisme remetrà seguidament informe raonat a la Direcció General de Funció Pública, amb la proposta de la persona seleccionada i les puntuacions obtingudes pels aspirants entrevistats. A l'efecte és d'aplicació el barem que s'aprova en aquesta ordre.

4. En els supòsits previstos en els anteriors números 2 i 3, la Direcció General de Funció Pública donarà compte a la Comissió de Seguiment de les Borses d'Ocupació Temporal, en la immediata reunió que aquesta realitze, dels nomenaments provisionals i contractes laborals temporals per millora d'ocupació que s'hagen realitzat d'acord amb aquests.

5. Quan no siga possible cobrir el lloc per mitjà de la borsa de millora d'ocupació, o bé aquesta no hi haja o s'haja esgotat, podrà proveir-se temporalment dit lloc per mitjà del procediment que legalment o reglamentàriament procedisca.

Onze. Règim de funcionament de les borses de millora d'ocupació

1. Sense perjudici dels tràmits administratius i pressupostaris que, si és procedent, hi escaiguen, la conselleria o organisme que requerisca la provisió temporal d'un lloc de treball que reunisca les característiques que es determinen en l'apartat nové de la present Ordre, per mitjà de la borsa corresponent de millora d'ocupació, ho sol·licitarà a la Direcció General de Funció Pública amb indicació del número, denominació i característiques del lloc a proveir, la causa que motiva la necessitat i la duració que raonablement es preveja a dit exercici provisional.

2. Quan, segons el parer de la conselleria o organisme sol·licitant concórreguen els supòsits a què es refereixen els números 2 i 3 de l'apartat deu de la present Ordre, es farà constar expressament i motivadament en la petició, i s'adjuntarà l'informe de l'òrgan de què depén el lloc.

3. A la vista de dita petició, la Direcció General de Funció Pública iniciarà el procediment pertinent i, una vegada seleccionada la persona, li notificarà la destinació provisional a què se l'adscriurà, i se li concedirà un termini no inferior a vint-i-quatre hores perquè accepte per escrit, davant de la citada Direcció General, la destinació oferida. Transcorregut l'indicat termini sense que manifeste la seua acceptació o, si és procedent, el rebutge expressament, el lloc s'oferirà a qui per torn corresponga, amb les mateixes formalitats ja indicades.

4. Les notificacions a les persones interessades es realitzaran utilitzant els mitjans adequats, en funció de la urgència de la provisió temporal, amb les garanties suficients per a aquells i es dirigiran als respectius llocs de treball o al domicili que hagen designat a aquests efectes.

5. Transcorregut el termini concedit per a l'acceptació del lloc oferit sense que la persona interessada haja comparegut, no haja acceptat el lloc, o bé haja rebutjat expressament o tàcitament la destinació, aquesta perdrà el número d'ordre que tinga en la borsa, i passarà a ocupar l'últim lloc en aquesta.

6. No obstant el disposat en el número anterior, no es perdrà l'ordre de precedència en la borsa quan l'interessat al·legue per escrit causa justificada o de força major per a la incompareixença o rebuig, degudament provada i admissible segons el parer de la Direcció General de Funció Pública, previ informe de la Comissió de Seguiment.

7. Finalitzada la vigència del nomenament o contracte temporal, la persona es reintegrarà a la borsa de treball que li corresponga, en el lloc immediat següent a l'últim en ordre de puntuació que hi haja el dia de dit cessament. En cas de produir-se dos o més cessaments el mateix dia, l'ordre de reincorporació respectarà la major puntuació dels interessats. Si el cessament es produeix abans de transcórrer sis mesos des de la presa de possessió, les persones interessades es reintegraran a la borsa en el lloc que, per ordre de puntuació, els corresponga.

Dotze. Nomenaments i contractes per millora d'ocupació

1. Si la persona seleccionada és funcionària de carrera i el lloc a proveir temporalment té naturalesa funcionarial, s'efectuarà nomenament provisional per millora d'ocupació, amb els efectes previstos en l'article 20.1.e) de la Llei de la Funció Pública Valenciana.

2. Si la persona seleccionada és contractada laboral indefinida i el lloc a proveir temporalment té naturalesa laboral, es formalitzarà un contracte laboral temporal per millora d'ocupació, amb dret a la reserva del que ja estava ocupant, segons el que preveu l'article 9.5 del II Conveni Col·lectiu per al Personal Laboral al Servei de l'administració de la Generalitat Valenciana.

Tretze. Nomenaments d'interins i altres contractes temporals

1. Si la persona seleccionada és contractada laboral indefinida i el lloc a cobrir provisionalment té naturalesa funcionarial, serà nomenat funcionari interí i declarat en situació d'excedència voluntària automàtica, amb els efectes que determina l'abans citat Conveni Col·lectiu.

2. Si la persona seleccionada és funcionària i el lloc a cobrir temporalment és de naturalesa laboral, el funcionari i l'administració formalitzaran un contracte laboral temporal d'interinitat, o d'una altra modalitat que siga d'aplicació segons l'ordenament jurídic, i aquell serà declarat en situació d'excedència voluntària automàtica.

Catorze. Règim dels contractes i nomenaments

1. En qualsevol cas, els contractes laborals temporals que es formalitzen a l'empara del que preveu aquesta ordre, s'ajustaran al que dispose la vigent legislació laboral i seran regits pel Conveni Col·lectiu d'aplicació al personal laboral al servei de l'administració del Govern Valencià.

2. Els nomenaments provisionals per millora d'ocupació se sotmetran a la Llei de la Funció Pública Valenciana, amb les peculiaritats que s'indiquen en la present ordre i la resta de normes reglamentàries, així com qualssevol altres derivades de la condició temporal.

Quinze. Barem de mèrits

1. Per a establir l'ordre de prelació de què sol·liciten formar part d'una borsa de millora d'ocupació, s'atendrà a la puntuació obtinguda per la valoració dels mèrits al·legats i degudament acreditats, d'acord amb el següent barem:

1.1 Per formació, fins a un màxim d'11 punts, segons els següents apartats:

1.1.1 Titulació acadèmica. Per qualsevol títol acadèmic d'igual o superior nivell a l'exigit per a l'acompliment del lloc de treball a proveir, llevat que siga necessari per a l'accés al lloc: 1,5 punts per títol, fins a un màxim de 3 punts. Només es puntuarà el títol o títols de major nivell; entenent-se compreses en aquest aquelles altres titulacions necessàriament prèvies per a l'obtenció del de nivell superior.

1.1.2 Cursos de formació i perfeccionament. Els cursos de formació i perfeccionament, de què les persones interessades posseïsquen certificat o credencial d'assistència, convocats o homologats per centre o organisme oficial de formació d'empleats públics, amb duració igual o superior a quinze hores, es valoraran fins a un màxim de 3 punts, segons la següent escala:

De 100 o més hores 2 punts

De 75 a menys de 100 hores 1,5 punts

De 50 a menys de 75 hores 1 punt

De 25 a menys de 50 hores 0,5 punts

De 15 a menys de 25 hores 0,2 punts

En aquest apartat no es puntuaran els cursos de valencià ni d'idiomes comunitaris. Tampoc no es puntuaran els cursos d'una carrera acadèmica; doctorat; ni d'instituts universitaris, quan aquests formen part del pla d'estudis del centre; ni els cursos de preparació o formació relacionats amb processos d'especialització i de selecció d'empleats públics, de promoció interna, de plans d'ocupació i d'adaptació del règim jurídic del personal a la naturalesa jurídica dels llocs de treball.

1.1.3 Valencià. El coneixement del valencià es valorarà fins a un màxim de 3 punts, prèvia acreditació d'estar en possessió del certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, d'acord amb la següent escala:

Coneixement oral: 0,75 punts

Grau elemental: 1 punt

Grau mitjà: 2 punts

Grau superior 3 punts

Es puntuarà únicament el nivell més alt de coneixements de valencià que es posseïsca, sempre que no constituïsca requisit del lloc a proveir. En aquest últim cas, es valorarà exclusivament estar en possessió de certificat de coneixements del valencià superior a l'exigit com a requisit, conforme a la puntuació de l'anterior escala.

1.1.4 Idiomes d'altres països de la Unió Europea. Es valorarà amb 0,2 punts cada curs complet d'un idioma d'un altre país de la Unió Europea, o el seu equivalent si es tracta de cicles o, si és procedent, 12 crèdits, corresponents a títol expedit per una universitat o escola oficial d'idiomes, públiques o legalment reconegudes per a impartir estudis amb validesa oficial. Fins a un màxim d'1 punt.

1.1.5 Proves selectives. Per haver superat exercicis eliminatoris de proves selectives per a l'ingrés com a funcionari de carrera o contractat laboral indefinit, al servei de l'administració del Govern Valencià, en grup de titulació igual o superior al del lloc a cobrir: 0,5 punts per cada exercici superat, fins a un màxim d'1 punt.

1.2 Per serveis prestats en qualsevol Administració pública, fins a un màxim de 8 punts, conforme als següents apartats:

1.2.1 A raó de 0,05 punts per mes complet de serveis efectius, en els següents supòsits:

a) Si els serveis han sigut prestats en llocs funcionarials d'administració general i la borsa està destinada a cobrir llocs d'administració general.

b) Si han sigut prestats en llocs funcionarials d'administració especial de determinat grup professional o especialitat i la borsa està destinada a cobrir llocs de la mateixa naturalesa i grup professional o especialitat.

c) Si han sigut prestats en llocs laborals de determinat grup professional o especialitat i la borsa està destinada a cobrir llocs de la mateixa naturalesa i grup professional o especialitat.

1.2.2 A raó de 0,035 punts per mes complet de serveis efectius, en el cas que hagen sigut prestats en llocs de la mateixa naturalesa jurídica que els que estan destinats a ser coberts per la borsa, però en distint sector, grup professional o especialitat, segons els casos.

1.2.3 En qualsevol altre supòsit, a raó de 0,025 punts per cada mes complet de serveis acreditats.

1.3 Amb independència de la puntuació obtinguda en l'anterior apartat 1.2, pel fet de pertànyer al grup immediatament inferior de la mateixa naturalesa jurídica i sector, si és procedent, s'atorgarà 5 punts.

2. Als exclusius efectes d'aplicació del present barem, els llocs de treball la naturalesa jurídica dels quals haja variat, així com els empleats públics que hagen superat el procés d'adaptació de la naturalesa de la seua relació jurídica amb l'administració a la dels llocs ocupats, es considerarà que sempre han tingut la mateixa naturalesa jurídica que en el moment de produir-se el nomenament o contracte per millora d'ocupació.

3. Quan l'aplicació del barem produïsca empats, aquests es dirimiran per la millor puntuació que s'obtinga seguint l'ordre preferent de cada apartat, segons la numeració de menor a major que tenen assignada. Si encara així persisteix l'empat, se seguirà l'ordre alfabètic de cognoms i nom, començant per la lletra obtinguda en el sorteig últim per a determinar l'ordre d'actuació dels aspirants en les proves selectives d'ingrés en l'administració del Govern Valencià. En el cas que seguisca l'empat, es resoldrà per sorteig.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

1. El personal funcionari de carrera o laboral indefinit comprés en el punt 2 de l'apartat segon d'aquesta ordre i que, a l'entrada en vigor d'aquesta, estiga exercint temporalment un lloc de treball que pertanga a grup de titulació superior a què en el seu moment va ingressar reglamentàriament, i estiga comprés entre aquells a què es refereix el punt 1 de dit apartat segon, podrà sol·licitar que l'administració declare expressament que li és d'aplicació el règim de nomenament provisional o contracte temporal per millora d'ocupació, segons la naturalesa jurídica funcionarial o laboral del lloc que ocupe, amb els efectes previstos en l'article 20.1.e) de la Llei de la Funció Pública Valenciana, addicionat per la Llei 10/1998, de 28 de desembre; o bé, en el cas del personal laboral, conforme a l'article 9.5 del II Conveni Col·lectiu per al Personal Laboral al Servei de l'administració de la Generalitat Valenciana. En aquests dos supòsits, no serà aplicable la reserva del lloc que, si és procedent, li haguera correspost.

2. La sol·licitud podrà formalitzar-se davant de la Direcció General de Funció Pública, en el termini de tres mesos a comptar des de l'endemà a l'entrada en vigor de la present Ordre. Si s'accedeix a la sol·licitud, els efectes es produiran des de la data d'entrada en vigor d'aquesta ordre.

3. Perquè puga accedir-se a la sol·licitud serà condició indispensable que la persona sol·licitant estiguera en possessió del títol acadèmic i la resta de requisits per a exercir el lloc en la data del seu nomenament o contracte temporal.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Constitució de la Comissió de Seguiment

1. En el termini d'un mes a comptar des de l'entrada en vigor d'aquesta ordre, cada una de les organitzacions sindicals que hagen d'estar presents en la Comissió de Seguiment a què es referix l'apartat tercer de la present Ordre formularan proposta de nomenament d'un representant i el seu suplent a la Direcció General de Funció Pública, la qual dictarà seguidament resolució per la qual es constituirà dita Comissió.

Segona. Autorització reglamentària

Es faculta el director general de Funció Pública perquè dicte quants actes i resolucions necessite el compliment i execució d'aquesta ordre.

DISPOSICIÓ FINAL

La present ordre entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 7 de gener de 2002

El conseller de Justícia i Administracions Públiques,

CARLOS GONZÁLEZ CEPEDA