ORDE 3/2012, de 5 de març, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es modifica la composició de la Comissió de Formació Especialitzada en Ciències de la Salut de la Conselleria de Sanitat.Publicat en:  DOGV núm. 6734 de 14.03.2012
Número identificador:  2012/2589
Referència Base de Dades:  002658/2012
 ORDE 3/2012, de 5 de març, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es modifica la composició de la Comissió de Formació Especialitzada en Ciències de la Salut de la Conselleria de Sanitat. [2012/2589]

L'Orde d'1 de març de 2007, de la Conselleria de Sanitat, crea, regula i establix la composició de la Comissió de Formació Especialitzada en Ciències de la Salut de la Conselleria de Sanitat.El Decret 111/2011, de 2 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat i es modifica el Decret 25/2005, de 4 de febrer, del Consell, que aprova els estatuts reguladors de l'Agència Valenciana de Salut, modifica l'estructura i funcions de la conselleria.

L'objecte de la present orde és adaptar la composició de la Comissió de Formació Especialitzada en Ciències de la Salut de la Conselleria de Sanitat, a la nova estructura orgànica per a continuar complint el seu objecte i vetlar per l'actuació coordinada de tots els departaments de la conselleria que intervinguen en la formació especialitzada en ciències de la salut, per la qual cosaORDENEArticle únic. Composició

La Comissió de Formació Especialitzada en Ciències de la Salut de la Conselleria de Sanitat la integren els membres següents:

Presidència: la persona que tinga la titularitat de la direcció general de l'Agència Valenciana de Salut amb competències en recursos humans i ordenació professional de la sanitat.

Vicepresidència: la persona que tinga la titularitat de la direcció general de l'Agència Valenciana de Salut amb competències en ordenació i assistència sanitària.

Vocals:

El subdirector o la subdirectora general de Recursos Humans o la persona que hi delegue.

La subdirectora o subdirector general d'assistència sanitària o la persona que hi delegue.

Un o una representant de la Direcció General de Règim Econòmic amb rang de subdirecció general o de direcció de servici.

Dos representants del servici que tinga les funcions d'ordenació professional.

Un o una representant de l'Advocacia General de la Generalitat, nomenat per l'Advocacia General de la Generalitat, Àrea de Sanitat.

Una o un representant de la Subdirecció General de l'Escola Valenciana d'Estudis per a la Salut (EVES) amb almenys rang de direcció de servici, nomenat per la Subdirecció General de l'EVES.

Dos representants de les persones que tinguen la presidència de les Comissions de Docència de la Comunitat Valenciana, nomenats pel director o la directora general de l'Agència Valenciana de Salut amb competències en recursos humans i ordenació professional de la sanitat.

Secretaria: un o una representant del servici que tinga les funcions d'ordenació professional, amb rang almenys de direcció de secció, nomenat per la persona titular de la presidència de la comissió.La persona titular de la presidència de la comissió pot convocar a les reunions de la Comissió de Formació Especialitzada en Ciències de la Salut les persones expertes que es considere adequat, per raó dels assumptes que s'han de tractar en l'orde del dia.DISPOSICIÓ FINALEsta orde entrarà en vigor l'endemà del dia de publicació en el Diari Oficial de la Comunitat ValencianaValència, 5 de març de 2012El conseller de Sanitat,

LUIS ROSADO BRETÓN